20.5.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 150/231


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 14 päivänä huhtikuuta 2014,

biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saannista ja saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta tehdyn Nagoyan pöytäkirjan tekemisestä Euroopan unionin puolesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/283/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 192 artiklan 1 kohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unioni ja sen jäsenvaltiot liittyivät biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen (2) 193 osapuolen yhteisymmärrykseen, kun ne hyväksyivät biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän Nagoyan pöytäkirjan geenivarojen saannista ja saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta, jäljempänä ’Nagoyan pöytäkirja’, 29 päivänä lokakuuta 2010.

(2)

Unioni allekirjoitti Nagoyan pöytäkirjan 6 päivänä toukokuuta 2011 annetun neuvoston päätöksen (3) mukaisesti sillä varauksella, että pöytäkirja myöhemmin tehdään. Useimmat jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet Nagoyan pöytäkirjan.

(3)

Unioni on sitoutunut siihen, että Nagoyan pöytäkirja pannaan täytäntöön ja ratifioidaan nopeasti.

(4)

Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 34 artiklan mukaan yleissopimukseen tehtävät pöytäkirjat edellyttävät valtioiden tai alueellisten taloudellisten yhdentymisjärjestöjen ratifioimista tai hyväksymistä.

(5)

Unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi mahdollisuuksien mukaan pyrittävä tallettamaan Nagoyan pöytäkirjan ratifioimis- tai hyväksymiskirjansa samaan aikaan.

(6)

Nagoyan pöytäkirja olisi näin ollen hyväksyttävä unionin puolesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvä Nagoyan pöytäkirja geenivarojen saannista ja saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta unionin puolesta.

Nagoyan pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on unionin toimivaltaan kuuluvissa asioissa oikeus tallettaa Nagoyan pöytäkirjan 33 artiklassa tarkoitettu hyväksymiskirja unionin puolesta (4). Kyseinen henkilö tallettaa tai kyseiset henkilöt tallettavat samanaikaisesti tämän päätöksen liitteessä olevan ilmoituksen biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 34 artiklan 3 kappaleen mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Luxemburgissa 14 päivänä huhtikuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. TSAFTARIS


(1)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(2)  EYVL L 309, 13.12.1993, s. 3.

(3)  Ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä.

(4)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee Nagoyan pöytäkirjan voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.


LIITE

Biologista monimuotoisuutta koskevan yleissopimuksen 34 artiklan 3 kappaleen mukainen Euroopan unionin ilmoitus

”Euroopan unioni ilmoittaa, että sillä on Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 191 artiklan mukaan toimivalta tehdä kansainvälisiä sopimuksia ja täyttää niistä aiheutuvat velvoitteet, jotka myötävaikuttavat seuraavien tavoitteiden saavuttamiseen:

ympäristön laadun säilyttäminen, suojelu ja parantaminen,

ihmisten terveyden suojelu,

luonnonvarojen harkittu ja järkevä käyttö,

sellaisten toimenpiteiden edistäminen kansainvälisellä tasolla, joilla puututaan alueellisiin tai maailmanlaajuisiin ympäristöongelmiin, ja erityisesti ilmastonmuutoksen torjuminen.

Lisäksi Euroopan unioni toteuttaa toimenpiteitä unionin tasolla eurooppalaisen tutkimusalueen perustamiseksi sekä sisämarkkinoidensa asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi.

Unionin toimivallan käyttäminen on luonteeltaan jatkuvasti kehittyvää. Täyttääkseen biologista monimuotoisuutta koskevaan yleissopimukseen liittyvän geenivarojen saannista ja saatavuudesta sekä niiden käytöstä saatavien hyötyjen oikeudenmukaisesta ja tasapuolisesta jaosta tehdyn Nagoyan pöytäkirjan 14 artiklan 2 kohdan a alakohdan mukaiset velvoitteensa unioni pitää saatavuuden ja hyötyjen jaon tiedonvälitysjärjestelmään toimitettavan säädösluettelon ajan tasalla.

Euroopan unioni vastaa niiden tästä pöytäkirjasta johtuvien velvoitteiden täyttämisestä, jotka kuuluvat voimassa olevan unionin lainsäädännön soveltamisalaan.”