28.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 59/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 189/2014/EU,

annettu 20 päivänä helmikuuta 2014,

luvan antamisesta Ranskalle soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guyanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotetusta ”perinteisestä” rommista kannettaviin tiettyihin välillisiin veroihin alennettua verokantaa ja päätöksen 2007/659/EY kumoamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 349 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

noudattaa erityistä lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Ranskalle annettiin neuvoston päätöksellä 2007/659/EY (2) lupa soveltaa Guadeloupessa, Ranskan Guyanassa, Martiniquessa ja Réunionissa, jäljempänä ’neljä syrjäisimpiin kuuluvaa aluetta’, tuotettavaan ja Ranskan emämaan alueella myytävään ”perinteiseen” rommiin alennettua valmisteverokantaa, joka saa olla alhaisempi kuin neuvoston direktiivissä 92/84/ETY (3) säädetty vähimmäisvalmisteverokanta mutta enintään 50 prosenttia alhaisempi kuin alkoholille vahvistettu yleinen kansallinen valmistevero. Alennettua valmisteverokantaa on voitu 1 päivästä tammikuuta 2011 kantaa vuotuisessa kiintiössä, jonka suuruus on 120 000 hehtolitraa puhdasta alkoholia. Kyseisen poikkeuksen voimassaolo päättyi 31 päivänä joulukuuta 2013.

(2)

Ranskan viranomaiset pyysivät 12 päivänä maaliskuuta 2013 komissiota antamaan ehdotuksen neuvoston päätökseksi, jolla pidennettäisiin päätöksessä 2007/659/EY säädetyn poikkeuksen voimassaoloa entisin ehdoin seitsemällä vuodella 31 päivään joulukuuta 2020 asti. Tätä pyyntöä täydennettiin 3 päivänä heinäkuuta 2013 annetuilla lisätiedoilla ja muutettiin 2 päivänä elokuuta 2013 ehdotetun päätöksen soveltamisalaan lisättävien Ranskan eri verojen osalta.

(3)

Ranskan viranomaiset ilmoittivat komissiolle myös, että Ranska oli muuttanut 1 päivästä tammikuuta 2012 kansallista lainsäädäntöä kansallisen valmisteveron lisäksi kannettavan sosiaalivakuutusmaksun ”cotisation sur les boissons alcooliques”, joka tunnetaan myös nimellä ”vignette sécurité sociale” (”VSS-maksu”), ja joka suoritetaan Ranskan sairausvakuutusrahastoon Ranskassa myytävistä alkoholijuomista näiden tuotteiden kohtuuttoman käytön aiheuttamien terveysriskien vähentämiseksi, osalta. Erityisesti maksuperuste oli muutettu 160 eurosta hehtolitralta puhdasta alkoholia 533 euroon hehtolitralta puhdasta alkoholia, ja VSS-maksulle vahvistettiin enimmäismäärä, joka oli sidoksissa sovellettavaan valmisteveroon.

(4)

Kun Ranskan viranomaiset pyysivät päätöksessä 2007/659/EY säädetyn poikkeuksen voimassaolon pidentämistä 31 päivään joulukuuta 2020, ne pyysivät komissiota lisäämään 1 päivästä tammikuuta 2012 alkaen VSS-maksun niiden verojen joukkoon, joiden verokantaa voidaan alentaa kyseisillä neljällä syrjäisimpiin kuuluvalla alueella tuotetun ”perinteisen” rommin osalta.

(5)

On aiheellisempaa antaa molemmat verot kattava uusi poikkeusta koskeva päätös, jossa direktiivissä 92/84/ETY säädetty valmistevero ja VSS-maksu eriytetään toisistaan, eikä laajentaa päätöksessä 2007/659/EY säädettyä poikkeusta.

(6)

Paikallisten markkinoiden pienen koon vuoksi kyseisten neljän syrjäisimmän alueen tislaamot pystyvät kehittämään toimintaansa ainoastaan riittävällä pääsyllä Ranskan emämaan alueen markkinoille, jotka ovat niiden tuottaman rommin pääasiallinen vientikohde (71 prosenttia). ”Perinteisen” rommin vaikeudet kilpailla unionin markkinoilla, näiden syrjäisimpien alueiden erityisen rakenteellisen, sosiaalisen ja taloudellisen tilanteen ja sitä vaikeuttavien, Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen 349 artiklassa mainittujen erityisrasitteiden lisäksi, johtuvat seuraavasta kahdesta syystä: tuotantokustannukset ovat korkeammat ja pullokohtaiset verot ovat korkeammat, koska ”perinteistä” rommia myydään tavallisesti suuremmissa pulloissa ja sen alkoholipitoisuus on korkeampi.

(7)

Ruoko-sokeri-rommi-arvoketjun tuotantokustannukset ovat kyseisillä neljällä syrjäisimmällä alueella korkeammat kuin muualla maailmassa. Erityisesti palkkakustannukset ovat korkeammat, koska kyseisillä neljällä syrjäisimpiin kuuluvilla alueella sovelletaan Ranskan sosiaalilainsäädäntöä. Näillä syrjäisimmillä alueilla on myös noudatettava unionin ympäristö- ja turvallisuusvaatimuksia, jotka edellyttävät huomattavia investointeja ja kustannuksia, jotka eivät liity suoraan tuottavuuteen, vaikka osa näistä investoinneista katetaankin unionin rakennerahastojen varoilla. Lisäksi kyseisten neljän syrjäisimmän alueen tislaamot ovat pienempiä kuin kansainvälisten ryhmittymien tislaamot. Tämän vuoksi tuotantokustannukset ovat korkeammat tuotantoyksikköä kohden. Ranskan viranomaisten mukaan kaikki nämä suorat lisätuotantokustannukset, mukaan lukien rahti- ja vakuutuskustannukset, vastasivat vuonna 2012 yhteensä noin 12:ta prosenttia väkeviin alkoholijuomiin tavallisesti sovellettavasta Ranskan valmisteverosta.

(8)

”Perinteistä” rommia myydään Ranskan emämaan alueella yleensä isommissa pulloissa (60 prosenttia rommista myydään yhden litran pulloissa) kuin kilpailevia rommeja, joita tavallisesti myydään 0,7 litran pulloissa, ja sen alkoholipitoisuus on korkeampi (40-59 tilavuusprosenttia) kuin kilpailevalla rommilla, jonka alkoholipitoisuus on tavallisesti 37,5 tilavuusprosenttia. Korkeampi alkoholipitoisuus aiheuttaa korkeamman valmisteveron ja VSS-maksun lisäksi myös korkeamman arvonlisäveron (ALV) myytävää rommilitraa kohden. Sen vuoksi kumulatiiviset ”lisäkustannukset” eli korkeammat tuotanto- ja rahtikustannukset ja korkeammat verot (valmistevero ja ALV) vastasivat vuonna 2012 noin 40–50 prosenttia väkeviin alkoholijuomiin tavallisesti sovellettavasta Ranskan valmisteverosta. Lisäksi se, että 1 päivänä tammikuuta 2012 VSS-maksun laskuperusteeksi muutettiin 533 euroa hehtolitralta puhdasta alkoholia, kun se oli aiemmin 160 euroa hehtolitraa kohden, olisi aiheuttanut, ALV mukaan lukien, alkoholipitoisuudeltaan korkeamman ”perinteisen” rommin hintaan kielteisen vaikutuksen, jonka arvoksi arvioitiin 10 prosenttia yleisestä valmisteverokannasta. Jotta voitaisiin poistaa tällainen kielteinen vaikutus, joka liittyy läheisesti kyseisten neljän syrjäisimpiin kuuluvan alueen erityiseen rakenteelliseen, sosiaaliseen ja taloudelliseen tilanteeseen ja sitä vaikeuttaviin, Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 349 artiklassa mainittuihin erityisrasitteisiin, VSS-maksukantaa olisi alennettava siten, että se hyödyttäisi kyseisten neljän syrjäisimpiin kuuluvan alueen ”perinteisen” rommin tuottajia.

(9)

Myönnettävän veroetuuden, joka sisältää sekä yhdenmukaistetun valmisteveron että VSS-maksun, olisi pysyttävä oikeasuhteisena, jotta unionin oikeusjärjestyksen ja valtiontukipolitiikan yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta ei heikennetä ja kilpailun vääristyminen sisämarkkinoilla estetään.

(10)

Olisi myös otettava huomioon vuosikymmenen ajan kestänyt käytäntö myydä ”perinteistä” rommia alkoholipitoisuudeltaan korkeampana kuin muuta rommia, minkä vuoksi kannettavat verot ovat korkeammat.

(11)

Vuonna 2012 Ranska kantoi ”perinteisestä” rommista valmisteveroa 903 euroa hehtolitralta puhdasta alkoholia, joka on 54,4 prosenttia yleisestä valmisteverokannasta. Sen kantama VSS-maksu oli 361,20 euroa hehtolitralta puhdasta alkoholia, joka on 67,8 prosenttia yleisestä VSS-maksukannasta. Molemmat alennukset huomioon ottaen veroetuudeksi saadaan 928,80 euroa hehtolitralta puhdasta alkoholia eli 42,8 prosenttia yhteenlasketusta yleisestä vero- ja maksukannasta (valmistevero ja VSS-maksu).

(12)

Ranskalle annettiin päätöksellä 2007/659/EY lupa alentaa ”perinteiseen” rommiin sovellettava kansallinen valmistevero enintään 50 prosenttia alhaisemmaksi kuin alkoholiin sovellettava yleinen kansallinen valmisteverokanta. Mainitussa päätöksessä ei ole otettu huomioon ”perinteisestä” rommista kannettavaa alennettua VSS-maksukantaa, joka otettiin käyttöön vasta 1 päivänä tammikuuta 2012 toimenpiteenä, jolla korvataan VSS-maksujärjestelmän uudistuksen kyseiselle rommille aiheuttamaa lisätaakka.

(13)

On tarpeen korjata tämä tilanne soveltamalla VSS-maksuun samoja periaatteita kuin yhdenmukaisiin valmisteveroihin Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 110 artiklaa koskevassa poikkeuksessa. Samalla olisi asetettava 1. tammikuusta 2014 alkaen veroetuudelle yläraja, joka ilmaistaan prosenttiosuutena väkeville alkoholijuomille vahvistetuista ja hehtolitroina puhdasta alkoholia kohden määritettävistä yhdenmukaistetun valmisteveron yleisestä verokannasta ja VSS-maksun yleisestä maksukannasta.

(14)

Uusi poikkeus olisi myönnettävä seitsemäksi vuodeksi 1 päivästä tammikuuta 201431 päivään joulukuuta 2020.

(15)

Ranskan olisi annettava välikertomus, jotta komissio voi arvioida, ovatko poikkeuksen myöntämisperusteet edelleen voimassa, onko Ranskan myöntämä veroetuus yhä oikeasuhteinen ja onko veropoikkeusjärjestelmälle olemassa vaihtoehtoisia toimenpiteitä, jotka myös ovat riittäviä kilpailukykyisen ruoko-sokeri-rommi-arvoketjun tukemiseksi niiden kansainvälinen ulottuvuus huomioon ottaen.

(16)

Päätöksessä 2007/659/EY ei voitu alun perin ottaa huomioon VSS-järjestelmän uudistuksen jälkeen vallinneita uusia olosuhteita. Poikkeuksellisesti, ja kyseisten syrjäisimpiin kuuluvien alueiden erityinen rakenteellinen, sosiaalinen ja taloudellinen tilanne huomioon ottaen, on näin ollen perusteltua soveltaa ”perinteiseen” rommiin alennettua VSS-maksukantaa 1 päivästä tammikuuta 2012.

(17)

Tällä päätöksellä ei rajoiteta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 ja 108 artiklan mahdollista soveltamista,

(18)

Näin ollen päätös 2007/659/EY olisi kumottava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 110 artiklassa määrätään, Ranskalle annetaan lupa soveltaa Ranskan emämaan alueella Guadeloupessa, Ranskan Guyanassa, Martiniquessa ja Réunionissa tuotettuun ”perinteiseen” rommiin valmisteverokantaa, joka on alhaisempi kuin direktiivin 92/84/ETY 3 artiklassa alkoholille säädetty täysi verokanta, ja ”cotisation sur les boissons alcooliques” -maksua, jäljempänä ’VSS-maksu’, joka on alhaisempi kuin Ranskan kansallisessa lainsäädännössä vahvistettu täysi maksukanta.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädetty poikkeus koskee ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 110/2008 (4) liitteessä II olevan 1 kohdan f alakohdassa määriteltyä rommia, joka on tuotettu Guadeloupessa, Ranskan Guyanassa, Martiniquessa tai Réunionissa tuotantopaikalla kerätystä sokeriruo'osta, joka sisältää muita haihtuvia aineita kuin etyyli- ja metyylialkoholia vähintään 225 grammaa hehtolitralta puhdasta alkoholia, ja jonka alkoholipitoisuus on vähintään 40 tilavuusprosenttia.

3 artikla

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitettua 2 artiklassa tarkoitettuun rommiin sovellettavia alennettua valmisteverokantaa ja alennettua VSS-maksukantaa sovelletaan vuotuisessa kiintiössä, jonka suuruus on 120 000 hehtolitraa puhdasta alkoholia.

2.   Tämän päätöksen 1 artiklassa tarkoitetut alennettu valmisteverokanta ja alennettu VSS-maksukanta voivat olla alhaisemmat kuin direktiivissä 92/84/EYU alkoholille säädetty vähimmäisvalmisteverokanta mutta enintään 50 prosenttia alhaisemmat kuin direktiivin 92/84/ETY 3 artiklassa alkoholille säädetty täysi verokanta tai VSS-maksulle alkoholin osalta vahvistettu täysi maksukanta.

3.   Tämän artiklan 2 kohdassa sallittu kumulatiivinen veroetu saa olla enintään 50 prosenttia direktiivin 92/84/ETY 3 artiklan mukaisesti alkoholille säädetystä täydestä verokannasta.

4 artikla

Ranskan on viimeistään 31 päivänä heinäkuuta 2017 annettava komissiolle kertomus, jonka perusteella se voi arvioida, ovatko poikkeuksen perusteet edelleen voimassa ja onko Ranskan myöntämä veroetuus edelleen oikeasuhteinen ja riittävä ja odotetaanko sen pysyvän oikeasuhteisena ja riittävänä kilpailukykyisen ruoko-sokeri-rommi-arvoketjun tukemiseksi Guadeloupessa, Ranskan Guyanassa, Martiniquessa ja Réunionissa.

5 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 201431 päivään joulukuuta 2020 lukuun ottamatta 1 artiklaa ja 3 artiklan 1 ja 2 kohtaa, joita sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

6 artikla

1.   Kumotaan päätös 2007/659/EY.

2.   Viittauksia kumottuun päätökseen pidetään viittauksina tähän päätökseen.

7 artikla

Tämä päätös on osoitettu Ranskan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 20 päivänä helmikuuta 2014.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

K. HATZIDAKIS


(1)  Lausunto annettu 16. tammikuuta 2014 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Neuvoston päätös 2007/659/EY, annettu 9 päivänä lokakuuta 2007, luvan antamisesta Ranskalle soveltaa alennettua valmisteverokantaa sen merentakaisissa departementeissa valmistettuun ”perinteiseen” rommiin (EUVL L 270, 13.10.2007, s. 12).

(3)  Neuvoston direktiivi 92/84/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen määrien lähentämisestä (EYVL L 316, 31.10.1992, s. 29).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 110/2008, annettu 15 päivänä tammikuuta 2008, tislattujen alkoholijuomien määritelmistä, kuvauksesta, esittelystä, merkinnöistä ja maantieteellisten merkintöjen suojaamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1576/89 kumoamisesta (EUVL L 39, 13.2.2008, s. 16).