4.4.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 101/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 2 päivänä huhtikuuta 2014,

tiettyjen Itävallassa tarjottavien postialan palvelujen jättämisestä vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY soveltamisen ulkopuolelle

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 2093)

(Ainoastaan saksankielinen teksti on todistusvoimainen)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/184/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY (1) ja erityisesti sen 30 artiklan 5 ja 6 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

I   TOSISEIKAT

(1)

Österreichische Post AG, jäljempänä ’Itävallan posti’, toimitti 1 päivänä lokakuuta 2013 komissiolle sähköpostitse direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 5 kohdan mukaisen pyynnön. Komissio ilmoitti asiasta kyseisen direktiivin 30 artiklan 5 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti Itävallan viranomaisille 18 päivänä lokakuuta 2013 päivätyllä kirjeellä. Komissio pyysi sähköpostitse lisätietoja Itävallan viranomaisilta 5 päivänä joulukuuta 2013 ja hakijalta 4 päivänä marraskuuta 2013, 28 päivänä marraskuuta 2013, 10 päivänä tammikuuta 2014 ja 13 päivänä tammikuuta 2014. Lisätietoja saatiin sähköpostitse Itävallan viranomaisilta 18 päivänä joulukuuta 2013 ja hakijalta 8 päivänä marraskuuta 2013, 2 päivänä joulukuuta 2013 ja 14 päivänä tammikuuta 2014.

(2)

Pyyntö koskee tiettyjä postipalveluja ja tiettyjä muita palveluja, joita Itävallan posti tarjoaa Itävallan alueella. Pyynnössä mainitaan seuraavat palvelut:

a)

yritysasiakkaiden välillä toimitettaviin osoitteellisiin kirjeisiin liittyvät postipalvelut, jäljempänä ’B2B’, ja yritysasiakkailta yksityisasiakkaille toimitettaviin osoitteellisiin kirjeisiin liittyvät postipalvelut, jäljempänä ’B2C’, kansallisella tasolla (’kotimaan’ ja ’saapuvat’);

b)

yksityisasiakkaiden välillä toimitettaviin osoitteellisiin kirjeisiin liittyvät postipalvelut, jäljempänä ’C2C’, ja yksityisasiakkailta yritysasiakkaille toimitettaviin osoitteellisiin kirjeisiin liittyvät postipalvelut, jäljempänä ’C2B’, kansallisella tasolla (’kotimaan’ ja ’saapuvat’);

c)

osoitteellisiin lähteviin B2B- ja B2C-kirjeisiin liittyvät kansainväliset postipalvelut, jäljempänä ’B2X’, sekä osoitteellisiin C2B- ja C2C-kirjeisiin liittyvät kansainväliset postipalvelut, jäljempänä ’C2X’;

d)

osoitteellisiin mainoskirjeisiin liittyvät postipalvelut kansallisella ja kansainvälisellä tasolla;

e)

osoitteettomiin mainoskirjeisiin liittyvät postipalvelut kansallisella ja kansainvälisellä tasolla;

f)

osoitteellisiin ja osoitteettomiin sanomalehtiin liittyvät postipalvelut;

g)

postituksen hoitopalvelut;

h)

sähköiseen mediaan liittyvät, kyseisen median kokonaisuudessaan toimittamat lisäarvopalvelut;

i)

filatelia — erikoispostimerkit;

j)

rahoituspalvelut.

II   OIKEUDELLINEN KEHYS

(3)

Direktiivin 2004/17/EY 30 artiklassa säädetään, ettei direktiiviä sovelleta hankintasopimuksiin, jotka tehdään jonkin kyseisessä direktiivissä tarkoitetun toiminnon suorittamiseksi, jos toimintoon siinä jäsenvaltiossa, jossa se toteutetaan, kohdistuu suoraa kilpailua markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu. Sitä, kohdistuuko johonkin toimintoon suoraa kilpailua, arvioidaan puolueettomin perustein ottaen huomioon kyseisen alan erityispiirteet. Markkinoille pääsyä pidetään rajoittamattomana, jos jäsenvaltio on pannut täytäntöön ne unionin lainsäädännön säännökset, jotka avaavat tietyn alan tai sen osan kilpailulle, ja soveltanut niitä. Kyseiset säädökset luetellaan direktiivin 2004/17/EY liitteessä XI, jossa mainitaan postipalvelujen osalta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY (2).

(4)

Itävalta on pannut täytäntöön direktiivin 97/67/EY, sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiveillä 2002/39/EY (3) ja 2008/6/EY (4), ja soveltaa sitä. Mitään niistä palveluista, joita tämä pyyntö koskee, ei ollut varattu pyynnön esittämisajankohtana. Koska Itävalta on saavuttanut markkinoiden avaamisessa direktiivin 2004/17/EY liitteessä XI mainitussa lainsäädännössä säädetyn tason, olisi katsottava kyseisen direktiivin 30 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti, ettei markkinoille pääsyä ole rajoitettu.

(5)

Sitä, kohdistuuko johonkin toimintoon suoraa kilpailua tietyillä markkinoilla, olisi arvioitava useiden perusteiden pohjalta, joista yksikään ei ole sinänsä ratkaiseva. Tässä päätöksessä tarkoitettujen markkinoiden osalta olisi otettava huomioon tärkeimpien toimijoiden markkinaosuudet tietyillä markkinoilla. Lisäksi voitaisiin ottaa huomioon kyseisten markkinoiden keskittymisaste. Koska tässä päätöksessä tarkoitettujen toimintojen edellytykset ovat erilaiset, kilpailutilanteen arvioinnissa olisi otettava huomioon eri markkinoiden erilaiset tilanteet.

(6)

Vaikka tietyissä tapauksissa voitaisiin harkita suppeampaa tai laajempaa markkinoiden määritelmää, merkityksellisten markkinoiden tarkka määritelmä voidaan tässä päätöksessä jättää avoimeksi, koska analyysin tulos on sama riippumatta siitä, perustuuko se suppeampaan vai laajempaan määritelmään.

(7)

Tämä päätös ei rajoita kilpailusääntöjen soveltamista. Erityisesti vaatimukset ja menetelmät, joilla arvioidaan direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan mukaisesti, kohdistuuko toimintoon suoraa kilpailua, eivät ole välttämättä samat, joita käytetään suoritettaessa SEUT-sopimuksen 101 tai 102 artiklan tai neuvoston asetuksen (EY) N:o 139/2004 (5) mukainen arviointi.

III   ARVIOINTI

(8)

On syytä muistaa, että tämän päätöksen tavoitteena on selvittää, kohdistuuko pyynnön kohteena oleviin palveluihin kilpailua (sellaisilla markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu direktiivin 2004/17/EY 30 artiklassa tarkoitetulla tavalla) siinä määrin, että voidaan varmistaa, että hankinnat asianomaisten toimintojen jatkamiseksi toteutetaan — myös ilman direktiivissä 2004/17/EY säädettyjä tiukkoja yksityiskohtaisia hankintasääntöjä — avoimella ja syrjimättömällä tavalla sellaisin perustein, joilla ostajat voivat löytää kokonaisuudessaan taloudellisesti edullisimman ratkaisun.

(9)

Tässä yhteydessä on muistettava, että määritellyillä tuotemarkkinoilla toimii yleensä lukuisia markkinatoimijoita. Näistä toimijoista Itävallan posti on käytettävissä olevien tietojen perusteella kuitenkin ainoa direktiivissä 2004/17/EY tarkoitettu hankintayksikkö. Direktiivin 2004/17/EY säännöksiä ei sovelleta hankintoihin, joita Itävallan postin kilpailijat tekevät tämän päätöksen soveltamisalaan kuuluvien toimintojen suorittamiseksi. Näin ollen markkina-analyysissä, joka tehdään tätä päätöstä varten, ei keskitytä tarkastelemaan yleistä kilpailun määrää tietyillä markkinoilla vaan arvioidaan, kohdistuuko Itävallan postin toimintaan kilpailua markkinoilla, joille pääsyä ei ole rajoitettu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kilpailulainsäädännön soveltamista.

(10)

Komission käytäntönä (6) on ollut että kotimaan postipalvelujen markkinat ja niiden eri segmentit ovat laajuudeltaan kansallisia. Tämä perustuu pääasiassa siihen, että kyseisiä palveluja tarjotaan kansallisella tasolla. Hakijan kanta on yhdenmukainen komission käytännön kanssa.

(11)

Koska mikään ei postipalvelujen tapauksessa viittaa siihen, että maantieteellinen soveltamisala olisi suurempi tai pienempi kuin markkina-alue, merkityksellisinä maantieteellisinä markkinoina pidetään Itävallan aluetta arvioitaessa direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohdassa asetettujen ehtojen täyttymistä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kilpailulainsäädännön soveltamista.

(12)

Tämän pyynnön kohteena olevien muiden palveluiden kuin postipalveluiden osalta hakija katsoo, että kyseiset markkinat ovat laajuudeltaan kansalliset. Koska palvelut, joita pyyntö koskee, ovat kotimaan palveluja, merkityksellisinä maantieteellisinä markkinoina pidetään tässä päätöksessä Itävallan aluetta, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kilpailulainsäädännön soveltamista.

(13)

Komissio on katsonut aiemmassa käytännössään, että postipalvelujen markkinat voidaan jakaa seuraaviin segmentteihin:

a)

kotimaan- ja ulkomaanposti (7);

b)

saapuvan ulkomaanpostin palvelut ja lähtevän ulkomaanpostin palvelut (8);

c)

yritysposti ja posti yksityisasiakkaille (9);

d)

osoitteellinen ja osoitteeton posti (10).

Osoitteellisiin saapuviin B2X-kirjeisiin liittyvät kotimaan postipalvelut kansallisella tasolla

(14)

Pyynnön mukaan osoitteellisiin B2X-kirjeisiin liittyvien postipalvelujen tuotemarkkinat muodostuvat pääasiassa kaupallisesta ja mainospostista. Kaupallinen posti määritellään yritysten tai yritysten ja yksityishenkilöiden väliseksi viestinnäksi, joka koskee voimassa olevia sopimuksia tai tavaroiden ja palveluiden toimittamista. Esimerkkejä kaupallisesta postista ovat laitosten lähettämät laskut, maksulomakkeet ja pankkien lähettämät kuukausittaiset tiliotteet. Itävallassa 74 prosenttia kaupallisesta postista koostuu laskuista tai rahoitusselvityksistä (11). Laskut voidaan lähettää vastaanottajille sähköisesti (e-laskutus) tai postitse.

(15)

Hakijan mukaan yrityspostin toimitustapa on teknologisesti neutraali, mikä tarkoittaa sitä, että molemmat toimitustavat — sähköinen ja postitse tapahtuva — kuuluvat samoille merkityksellisille markkinoille. Tämä väite ei ole linjassa komission aiemman käytännön kanssa.

(16)

Jotta Itävallan nykyinen oikeudellinen ja tosiasiallinen tilanne voidaan ottaa asianmukaisesti huomioon, Itävallan viranomaisia pyydettiin (12) esittämään näkemyksensä sähköisen toimituksen ja postitoimituksen keskinäisestä korvaavuudesta ja merkityksellisten tuotemarkkinoiden määritelmästä. Itävallan viranomaiset eivät kyenneet toimittamaan lisätietoa (13) hakijan väitteiden tueksi.

(17)

On syytä huomata, että unionin kilpailusääntöjen mukaan korvaavuutta olisi analysoitava muun muassa tuotteen ominaisuuksien, hinnan sekä käyttötarkoituksen perusteella.

(18)

Hakija väittää, että internetin ja laajakaistan levinneisyys on erittäin suurta Itävallassa ja että tämä mahdollistaa postitse tapahtuvan jakelun korvaamisen sähköisillä viestintävälineillä. Sähköisen laskun lähettäminen ja/tai vastaanottaminen muodossa, joka mahdollistaa automatisoidun käsittelyn, voi kuitenkin edellyttää lisäinfrastruktuuria etenkin B2B-tyyppiä olevien e-laskujen tapauksessa. Tällainen infrastruktuuri voi tarkoittaa esimerkiksi ulkoisen palveluntarjoajan tai sisäisen erityissovelluksen (14) taikka sähköisen allekirjoituksen käyttöä. Komission käytössä olevien tietojen mukaan e-laskutuksen käyttöön voisi liittyä laaja valikoima lisäarvoa tuovia palveluita (esimerkiksi automatisoidun käsittelyn mahdollisuus, kolmansien osapuolten mahdollisuus rahoittaa maksu — nk. toimitusketjurahoitus) ja etuja (esimerkiksi sekä lähettäjän että vastaanottajan kustannusten pieneneminen, käsittely- ja maksuajan lyheneminen, arkistointikustannusten väheneminen, mahdollisuus huomioida diskonttaukset, jos käytetään e-laskutusta paperilaskujen sijaan). Edellä esitetyn perusteella vaikuttaa siltä, että paperilaskujen ja e-laskujen ominaisuudet ja käyttötarkoitus poikkeavat huomattavasti toisistaan.

(19)

E-laskutuksen osalta komissio toteaa, että tammikuusta 2014 lähtien e-laskutus on liittovaltiotasolla ollut oikeudellisesti pakollista yritysten ja viranomaisten välillä. Tässä tapauksessa korvattavuus ei ole merkityksellistä, koska lähettäjillä ei ole mahdollisuutta valita postin kautta tapahtuvaa toimitusta. Lisäksi voidaan havaita muita samankaltaisia tilanteita, joissa e-laskuista tulee käytännössä pakollisia suuren asiakkaan tai suuren toimittajan vaatimuksesta (15).

(20)

Hakija laati hypoteettisen monopolitestianalyysin käyttäen 451 itävaltalaiselta yritykseltä kerättyjä kyselytietoja. Kyselyyn sisältyi joukko epäsuoria kysymyksiä, joilla pyrittiin selvittämään, suosiko yritys paperi- ja sähköistä postia, käyttäen yhdistetyn analyysin tekniikoita. Tulosten mukaan vaikuttaa siltä, että [… prosentin] (16) nousu postimaksussa pienentäisi kirjepostin lähettämisen kysyntää [… prosentilla]. Vaikka tulokset viittaavat siihen, että sekä paperimuotoinen että sähköinen posti kuuluvat samoille merkityksellisille markkinoille, kyselyn rakenteessa on joitakin teknisiä näkökohtia, jotka kyseenalaistavat tulosten validiteetin. Esimerkiksi tuotteiden määrittelyn ominaisuudet on valittu siten, että ne saattaisivat suosia sähköistä viestintätapaa. Näitä ristiriitaisia olettamuksia ei näyttäisi käytettävän asian kannalta merkityksellisessä taloustieteen kirjallisuudessa, jossa sovelletaan yhdistetyn analyysin tekniikkaa, eikä niiden vaikutusta arvioituu [... prosentin] laskuun ole mahdollista mitata.

(21)

Hakija toimitti myös kaavioita (17) määrien ja hintojen kehityksestä (18), ja nämä viittasivat siihen, että määrät eivät reagoi hintoihin niin herkästi kuin kyselyyn perustuva analyysi osoitti. Tämän ilmeisen ristiriidan selvittämiseksi hakijaa pyydettiin toimittamaan kaavion tuottamisessa käytetyt todelliset tiedot ja ilmoittamaan määrällisesti kysynnän herkkyys. Hakijan todellisten tietojen perusteella laskema kysynnän herkkyys vaihteli [… prosentista] [… prosenttiin] käytetystä tekniikasta riippuen. Hakija ei kuitenkaan käyttänyt ekonometristä standardianalyysiä (19) näiden tulosten tuottamiseksi. Komission yksiköt ovat laatineet erillisen analyysin käyttäen samoja tietoja ja kysynnän arvioinnissa taloustieteen kirjallisuudessa käytettyjä ekonometrisiä standardimenetelmiä, ja tämän analyysin alustavat tulokset viittaavat siihen, että hinnan muutokset voisivat olla niinkin alhaisia kuin [... prosenttia].

(22)

Sen vuoksi ei ole luotettavaa ja vakuuttavaa näyttöä siitä, että sähköinen ja postitse tapahtuva toimitus ovat tosiasiallisesti korvaavia tuotteita.

(23)

Asiakkaat — sekä yritys- että yksityisasiakkaat — jotka eivät voi tai halua siirtyä sähköiseen viestintään, pysyvät segmentoituneina markkinoina, joita todennäköisesti palvelee ainoastaan hakija. Itävallan postilla on tällä hetkellä hallussaan suuri enemmistö paperilla toimitettavan postin markkinoista (20). Markkinoille tuloon ja palvelun toimittamisessa tarvittavan verkoston toimintaan liittyviä kiinteitä kustannuksia voidaan pitää markkinoille tulon ja kilpailun esteinä. Itävallan postin asemalle ei todennäköisesti ole haastajia tulevaisuudessa, koska markkinat kutistuvat ja nykyisiin markkinaolosuhteisiin verrattuna on odotettavissa, että mahdollisten markkinoille tulijoiden on entistäkin vaikeampi toimia voitollisesti, kun otetaan huomioon kiinteät kustannukset, jotka on katettava. Tässä lähes monopolitilanteessa ei voida olettaa, että olisi vahvoja kannustimia tai rajoitteita, jotka saisivat kansallisen vakiintuneen toimijan toimimaan kilpailuperiaatteen mukaisesti tuotantopanostensa hankinnassa.

(24)

Itävallan posti kykenisi siirtämään lisääntyneet kustannukset edelleen asiakkailleen (21), joilla ei olisi muuta mahdollisuutta kuin hyväksyä hintojen nousu, koska ne lähtökohtaisesti pitävät postitse tapahtuvaa jakelua parempana vaihtoehtona. Samasta syystä Itävallan postin selkeästi hallitseva asema ei takaa sitä, että mahdolliset kustannusten vähennykset siirrettäisiin edelleen asiakkaille.

(25)

Sen vuoksi ei voida hyväksyä hakijan väitettä, että sähköinen ja postitse tapahtuva jakelu kuuluvat samoille merkityksellisille markkinoille.

(26)

Vaikka sähköisten viestintävälineiden käytön lisääntyminen vaikuttaa eniten kirjepostimarkkinoiden koon pienenemiseen, ei voida päätellä, että sähköinen viestintä olisi tuonut mukanaan suoraa kilpailua postitse tapahtuvan jakelun markkinoilla.

(27)

Lisäksi voitaisiin harkita vastaanottajiin perustuvaa tarkempaa jaottelua: B2X-segmentissä voitaisiin erottaa toisistaan toimitukset yrityksille (B2B) ja toimitukset yksityisasiakkaille (B2C), koska B2C-toimitukset edellyttävät tiheämpää verkostoa kuin B2B-toimitukset.

(28)

Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että molemmissa skenaarioissa (joista toisessa B2B- ja B2C-markkinoita pidetään erillisinä markkinoina ja toisessa katsotaan olevan vain yhdet B2X-markkinat) kilpailutilanteen arviointi johtaisi samaan tulokseen.

(29)

Hakija katsoo, että osoitteellisiin B2X-kirjeisiin liittyvät kotimaan saapuvat postipalvelut (22) ovat osa samoja markkinoita. Koska arvioinnin tulos olisi sama riippumatta siitä, pidetäänkö näitä erillisinä markkinoina vai katsotaanko niiden kuuluvan samoihin markkinoihin, niitä ei tässä päätöksessä erotella toisistaan ja merkityksellisten markkinoiden tarkka määritelmä jätetään tältä osin avoimeksi.

(30)

Edellä esitettyjen tietojen perusteella voidaan katsoa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kilpailulainsäädännön soveltamista, että tätä päätöstä sovellettaessa merkitykselliset tuotemarkkinat ovat osoitteellisten B2X-kirjeiden postipalvelut ja merkityksellisten markkinoiden tarkka määritelmä voidaan jättää avoimeksi.

(31)

Käytettävissä olevien tietojen (23) perusteella Itävallan postilla on huomattavan vahva asema näillä markkinoilla, sillä sen markkinaosuus on [… prosenttia].

(32)

Komissio panee merkille, että postimarkkinat on vapautettu kokonaan tammikuussa 2011 direktiivin 2008/6/EY mukaisesti ja että vapauttaminen on tähän mennessä johtanut siihen, että kilpailijoiden arvioitu yhteenlaskettu markkinaosuus on vain [… prosenttia] jopa sillä segmentillä, jolla kilpailulle on parhaat valmiudet (osoitteellisiin B2X-kirjeisiin liittyvät palvelut).

(33)

Sen vuoksi ei voida päätellä, että tarkasteltavana olevaan palveluluokkaan kohdistuisi Itävallassa suoraa kilpailua. Sen vuoksi direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sopimuksiin, joiden tarkoituksena on mahdollistaa kyseisten toimintojen suorittaminen Itävallassa.

Osoitteellisiin saapuviin C2X-kirjeisiin liittyvät kotimaan postipalvelut kansallisella tasolla

(34)

Osoitteellisiin C2X-kirjeisiin liittyvien postipalvelujen tapauksessa hakija väittää, että molemmat toimitustavat — sähköinen ja postitse tapahtuva — kuuluvat samoille markkinoille. Tämä väite ei ole linjassa komission aiemman käytännön kanssa.

(35)

Itävallan viranomaisia pyydettiin (24) esittämään näkemyksensä sähköisen toimituksen ja postitoimituksen keskinäisestä korvaavuudesta osoitteellisten C2X-kirjeiden osalta ja etenkin merkityksellisten tuotemarkkinoiden määritelmästä. Itävallan viranomaiset eivät kyenneet toimittamaan lisätietoa (25) hakijan väitteiden tueksi.

(36)

Hakija väittää, että internetin ja laajakaistan levinneisyys on erittäin suurta Itävallassa ja että tämä tarkoittaa, että postitse tapahtuva jakelu on korvattavissa sähköisillä viestintävälineillä. Tuoreen tutkimuksen (26) mukaan lähes 30 prosenttia Itävallan väestöstä ei kuitenkaan ole koskaan käyttänyt internetiä, noin 55 prosenttia ei käytä verkkopankkipalveluja ja 75 prosenttia ei täytä hallinnollisia lomakkeita verkossa.

(37)

Hakija ei toimittanut muuta empiiristä näyttöä väitteidensä tueksi ja korvattavuuden osoittamiseksi.

(38)

Edellä esitetyn perusteella ei voida päätellä, että osoitteellisten C2X-kirjeiden sähköinen ja postitse tapahtuva toimitus kuuluvat samoille merkityksellisille markkinoille.

(39)

Tätä päätöstä sovellettaessa voidaan katsoa, että merkitykselliset tuotemarkkinat ovat osoitteellisten C2X-kirjeiden postipalvelut, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kilpailulainsäädännön soveltamista.

(40)

Käytettävissä olevien tietojen (27) perusteella Itävallan postin markkinaosuus oli noin [… prosenttia].

(41)

Postimarkkinat on vapautettu kokonaan tammikuussa 2011 direktiivin 2008/6/EY mukaisesti. Komissio panee merkille, että vapauttaminen on tähän mennessä johtanut siihen, että kilpailijoiden arvioitu yhteenlaskettu markkinaosuus on vain [… prosenttia].

(42)

Sen vuoksi ei voida päätellä, että tarkasteltavana olevaan palveluluokkaan kohdistuisi Itävallassa suoraa kilpailua. Sen vuoksi direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sopimuksiin, joiden tarkoituksena on mahdollistaa kyseisten toimintojen suorittaminen Itävallassa.

Rajat ylittäviin (”lähteviin”) osoitteellisiin B2X- ja B2X-kirjeisiin liittyvät postipalvelut

(43)

Hakija väittää myös näiden markkinoiden osalta, että rajat ylittävän postin toimitustapa on teknologisesti neutraali ja että sähköiset ja postitse tapahtuvat toimituspalvelut kuuluvat samoille merkityksellisille markkinoille. Väitettä ei voida hyväksyä, ja perusteet tähän ovat pääosin samat kuin kotimaisiin saapuviin osoitteellisiin B2X- ja C2X-kirjeisiin liittyvien postipalvelujen kohdalla.

(44)

Aiemmissa komission päätöksissä (28) tehdään ero saapuvien rajat ylittävien postipalvelujen ja lähtevien rajat ylittävien postipalvelujen välillä.

(45)

Kuten johdanto-osan 29 kappaleessa selitetään, saapuvia postipalveluja pidettiin osana osoitteellisten B2X- ja C2X-postipalvelujen kotimaan markkinoita tätä päätöstä varten. Merkityksellisiksi markkinoiksi katsotaan siis vain lähtevän postin palvelut.

(46)

Rajat ylittävän kirjepostin tapauksessa kilpailutilanne on hyvin erilainen yksityishenkilöiden ja yritysten kannalta. Yksityishenkilöillä ei yleensä ole muuta vaihtoehtoa kuin lähettää kansainvälinen posti kansallisen yleispalvelun tarjoajan kautta. Yksityishenkilöiden lähettämän postin määrät ovat yleensä liian pienet, eivätkä ne siksi tarjoa kannustimia uusille markkinoille tulijoille.

(47)

Todettakoon, että kilpailutilanne riippuu myös kunkin kaupungin koosta/väestöstä, koska rajat ylittävän palvelun tarjoajat eivät yleensä pidä yllä koko maan laajuista verkostoa vaan hakevat yleensä postin suoraan asiakkaan tiloista.

(48)

Aiemmassa komission käytännössä (29) on tehty ero osoitteellisten B2X-kirjeiden rajat ylittävien postipalvelujen markkinoiden ja osoitteellisten C2X-kirjeiden rajat ylittävien postipalvelujen markkinoiden välillä.

(49)

Ei ole todisteita siitä, että tilanne olisi erilainen Itävallassa, ja siksi tätä päätöstä sovellettaessa voidaan katsoa, että on olemassa kahdet erilliset tuotemarkkinat, jotka ovat lähtevien osoitteellisten B2X-kirjeiden rajat ylittävät postipalvelut markkinoiden ja lähtevien osoitteellisten C2X-kirjeiden rajat ylittävät postipalvelut, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kilpailulainsäädännön soveltamista.

(50)

Itävallan posti ei kyennyt toimittamaan yksityiskohtaisia tietoja (30) osuuksistaan tai tärkeimpien kilpailijoidensa osuuksista näillä eri markkinoilla. Koska saatavilla ei ole tietoja kilpailuasteesta näillä markkinoilla, ei ole mahdollista päätellä, että edellytykset, joilla direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohdan mukainen poikkeus voitaisiin myöntää lähtevien osoitteellisten B2X-kirjeiden rajat ylittäville postipalveluille ja lähtevien osoitteellisten C2X-kirjeiden rajat ylittäville postipalveluille Itävallassa, täyttyvät. Sen vuoksi direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sopimuksiin, joiden tarkoituksena on mahdollistaa kyseisten toimintojen suorittaminen Itävallassa.

Osoitteellisiin mainoskirjeisiin liittyvät postipalvelut kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

(51)

Osoitteellinen mainosposti määritellään postiksi, joka koostuu yksinomaan mainos-, markkinointi- tai myynninedistämisaineistosta ja sisältää samansisältöisen sanoman. Tämän tyyppisessä mainospostissa, joka voidaan osoittaa yrityksille tai yksityishenkilöille, on oltava vastaanottajan nimi ja osoite, ja vastaanottajan on pitänyt antaa suostumuksensa tällaisen tiedon vastaanottamiseen.

(52)

Hakija toteaa, että osoitteellisen mainospostin markkinat voitaisiin sisällyttää osoitteellisten B2X-kirjeiden postipalvelujen markkinoihin, muttei toimittanut empiiristä näyttöä tästä. Hakijan väite ei ole linjassa komission päätöksen 2007/564/EY (31) kanssa.

(53)

Tätä päätöstä sovellettaessa voidaan katsoa, että merkityksellisinä tuotemarkkinoina ovat osoitteellisten mainoskirjeiden postipalvelut, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kilpailulainsäädännön soveltamista.

(54)

Hakijan mukaan (32) sen osuus osoitteellisten mainoskirjeiden markkinoista on [… prosenttia].

(55)

Osoitteellisten mainoskirjeiden postimarkkinat vapautettiin kokonaan tammikuussa 2011. Komissio panee merkille, että vapauttaminen on tähän mennessä johtanut siihen, että kilpailijoiden arvioitu yhteenlaskettu markkinaosuus on vain [… prosenttia].

(56)

Näin ollen ei voida päätellä, että tarkasteltavana olevaan palveluluokkaan kohdistuisi Itävallassa suoraa kilpailua. Sen vuoksi direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sopimuksiin, joiden tarkoituksena on mahdollistaa kyseisten toimintojen suorittaminen Itävallassa.

Osoitteettomiin mainoskirjeisiin liittyvät postipalvelut kansallisella ja kansainvälisellä tasolla

(57)

Osoitteettomalle mainospostille on ominaista vastaanottajan osoitteen puuttuminen. Se on mainospostia, jota vastaanottajat eivät ole pyytäneet ja joka täyttää tietyt kriteerit — sama paino, muoto, sisältö ja ulkoasu — ja joka on tarkoitettu jaettavaksi ryhmälle vastaanottajia.

(58)

Hakija määrittelee, että osoitteettomien mainosten merkitykselliset tuotemarkkinat sisältävät myös muussa mediassa esitettyä mainontaa kuten mainokset päivittäin ilmestyvissä sanomalehdissä ja viikoittaisissa alueellisissa sanomalehdissä. Lähtökohtana oli se seikka, että Itävallan kartellituomioistuimen vuonna 2009 tekemän päätöksen (33) mukaan sekä suoramainonnan että osoitteettoman mainonnan voidaan katsoa olevan osa samoja merkityksellisiä markkinoita maksutta jaettujen sanomalehtien osalta. Tuomioistuin tunnusti korvattavuuden kuitenkin vain suurten asiakkaiden (esimerkiksi suurten vähittäismyyjien) osalta ja erotti toisistaan useita segmenttejä merkityksellisten maantieteellisen markkinoiden osalta (riippuen käytetystä mainoskampanjan tyypistä: paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen).

(59)

Hakija ulotti tämän päätelmän koskemaan kaikkia sanomalehtiä ja väitti, että maksuttoman/osoitteettoman postin toimittaminen kilpailee kaikissa sanomalehdissä esitetyn mainonnan kanssa. Hakija laati hypoteettisen monopolitestianalyysin käyttäen 248 vastaajalta kerättyjä kyselytietoja. Testin tuloksia on tarkasteltu asianmukaisesti. Hakijan pitkälle menevä tulkinta Itävallan kartellituomioistuimen tuomiosta ei kuitenkaan ole linjassa komission aiempien päätösten (34) kanssa, joiden mukaan eri mediatyypit (sähköinen, televisio, radio tai printtimedia) pikemminkin täydentävät toisiaan eivätkä niinkään ole keskenään vaihdettavissa.

(60)

Itävallan viranomaisia pyydettiin (35) esittämään näkemyksensä ehdotetusta osoitteettomien mainosmarkkinoiden määritelmästä, jossa otettiin asianmukaisesti huomioon edellä mainittu kartellituomioistuimen tuomio ja nykyinen oikeudellinen ja tosiasiallinen tilanne Itävallassa. Itävallan viranomaiset eivät kyenneet toimittamaan lisätietoa (36) hakijan väitteiden tueksi.

(61)

Näin ollen komissio käytettävissä olevat tiedot eivät tällä hetkellä riitä tukemaan hakijan ehdottamaa markkinoiden määritelmää.

(62)

Sen vuoksi tätä päätöstä sovellettaessa voidaan katsoa, että merkityksellisiksi tuotemarkkinoiksi määritellään osoitteettomien mainoskirjeiden postipalvelut, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kilpailulainsäädännön soveltamista.

(63)

Hakijan mukaan (37) sen osuus osoitteettomien mainoskirjeiden markkinoista on [… prosenttia]. Hakija ei kyennyt toimittamaan tietoja sen tärkeimpien yksittäisten kilpailijoiden markkinaosuuksista. Käytettävissä olevien tietojen mukaan suurin osa kilpailijoista ei kuitenkaan tarjoa palveluja koko maassa.

(64)

Näin ollen on todettava, että tarkasteltavana olevaan palveluluokkaan ei kohdistu Itävallassa suoraa kilpailua. Sen vuoksi direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sopimuksiin, joiden tarkoituksena on mahdollistaa kyseisten toimintojen suorittaminen Itävallassa.

Osoitteellisten ja osoitteettomien sanomalehtien perusjakeluun liittyvät postipalvelut

(65)

Päätöksessä 2007/564/EY tehtiin ero sanomalehtien varhaisjakelun ja perusjakelun välillä.

(66)

Hakija ei toimi sanomalehtien varhaisjakelun parissa (38), mutta sillä on sanomalehtien perusjakeluun liittyvää toimintaa.

(67)

Tätä päätöstä sovellettaessa voidaan katsoa, että merkitykselliset tuotemarkkinat ovat osoitteellisten ja osoitteettomien sanomalehtien perusjakeluun liittyvät postipalvelut, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kilpailulainsäädännön soveltamista.

(68)

Itävallan postin osuus näistä markkinoista on [… prosenttia] (39). Tärkeimmät kilpailijat ovat kustantajien järjestämät kansalliset tai alueelliset verkostot, jotka jakelevat osoitteellisia ja osoitteettomia sanomalehtiä kotitalouksille. Näiden kilpailijoiden yhteenlaskettu markkinaosuus on kuitenkin vain [… prosenttia].

(69)

Näin ollen on todettava, että tarkasteltavana olevaan palveluluokkaan ei kohdistu Itävallassa suoraa kilpailua. Sen vuoksi direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sopimuksiin, joiden tarkoituksena on mahdollistaa kyseisten toimintojen suorittaminen Itävallassa.

Postituksen hoitopalvelut

Postituksen hoitopalvelut (”postituksen hoito”)

(70)

Postituksen hoitopalveluilla tarjotaan asiakkaille ratkaisu organisaation postinkäsittelyyn. Kysynnän perusteella kehitetään räätälöityjä ratkaisuja, joihin kuuluvat yksittäisten toimintojen tai jopa koko postinkäsittelyn ulkoistaminen.

(71)

Postituksen hoitopalveluiden markkinat käsittävät kaikki palvelut, joilla tuetaan yrityksen sisäistä postinkäsittelyä. Nämä sisäiset käsittelyt ulkoistetaan usein kolmansille osapuolille tehokkuuden lisäämiseksi, ja kolmannet osapuolet yhdistävät näihin usein lisätoimintoja, jotta toiminnan suorittavien henkilöiden kapasiteetti voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin. Sen vuoksi postituksen hoitopalvelujen lisäksi tarjotaan erilaisia toimistopalveluita kuten skannaus, kopiointi ja puhelinpalvelut.

(72)

Postituksen hoitopalveluja voidaan tarjota joko henkilöstövuokrauksen tai palvelusopimusten muodossa. Sen vuoksi markkinat käsittävät toimintojen suorittamisen sekä palvelusopimusten että henkilöstövuokrauksen muodossa. Hakija toimittaa näitä palveluita palvelusopimusten muodossa.

(73)

Kun käytetään edellä oleviin kappaleisiin perustuvaa postituksen hoitopalvelujen määritelmää, Itävallan postin markkinaosuus oli pyynnön (40) mukaan [… prosenttia] vuonna 2010, [… prosenttia] vuonna 2011 ja [… prosenttia] vuonna 2012, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kilpailulainsäädännön soveltamista.

(74)

Kahden tärkeimmän kilpailijan yhteenlaskettu markkinaosuus oli [… prosenttia] vuosina 2010 ja 2011 sekä [… prosenttia] vuonna 2012. Tällä tasolla ne kykenevät aiheuttamaan huomattavaa kilpailupainetta Itävallan postille.

(75)

Edellä olevissa kahdessa johdanto-osan kappaleessa mainittuja tekijöitä on sen vuoksi pidettävä merkkinä Itävallan postiin kohdistuvasta suorasta kilpailusta.

Tulostuspalvelut

(76)

Tulostuspalvelut määritellään toistuvissa liiketoimintaprosesseissa tarvittavien materiaalien (laskujen, muistutusten, postitusten, lukuprotokollien ja palkkakuittien) tulostamiseksi, kuoriin asettamiseksi, logistiikan hoitamiseksi ja käsittelemiseksi.

(77)

Kustannustehokkuuden lisäämiseksi yritykset ulkoistavat nämä sisäiset prosessit usein kolmansille osapuolille.

(78)

Sähköisille ja digitaalisille tulostusprosesseille on markkinat, joilla asiakas toimittaa tulostettavat tiedot sähköisesti ja palveluntarjoaja toimittaa kaikki esimerkiksi tulostukseen, papereiden taittamiseen ja kuoriin asettamiseen liittyvät muut palvelut. Näin asiakkaan ei tarvitse hankkia näihin palveluihin tarvittavia laitteita.

(79)

Kun käytetään edellä oleviin kappaleisiin perustuvaa tulostuspalvelujen määritelmää rajoittamatta kilpailulainsäädännön soveltamista, Itävallan postin markkinaosuus oli pyynnön (41) mukaan [… prosenttia] vuosina 2010 ja 2011 sekä [… prosenttia] vuonna 2012.

(80)

Merkitykselliset Itävallan markkinat ovat hyvin hajanaiset. Näillä markkinoilla toimii lukuisia yrityksiä. Kuitenkin ainoastaan yhden kilpailijan markkinaosuus on suurempi kuin [… prosenttia].

(81)

Edellä olevissa kahdessa johdanto-osan kappaleessa mainittuja tekijöitä on sen vuoksi pidettävä merkkinä Itävallan postiin kohdistuvasta suorasta kilpailusta.

Sähköiseen mediaan liittyvät, kyseisen median kokonaisuudessaan toimittamat lisäarvopalvelut

Osoitteiden, tietojen ja vertailupalveluiden myynti (”osoitekauppa”)

(82)

Hakija tarjoaa erilaisia osoitetietopalveluita yrityksille, jotka haluavat parantaa asiakkaidensa osoitetietokannan tietoja.

(83)

Kun käytetään edellä oleviin kappaleisiin perustuvaa osoitekaupan määritelmää, jolla ei rajoiteta kilpailulainsäädännön soveltamista, Itävallan postin markkinaosuus oli käytettävissä olevien tietojen (42) mukaan [… prosenttia] vuonna 2010, [… prosenttia] vuonna 2011 ja [… prosenttia] vuonna 2012. Suurimman kilpailijan markkinaosuus oli [… prosenttia], ja se on kasvanut tasaisesti vuodesta 2010.

(84)

Edellä mainittuja tekijöitä on sen vuoksi pidettävä merkkinä Itävallan postiin kohdistuvasta suorasta kilpailusta.

Sähköinen posti

(85)

Itävallan posti toimii sähköisen viestinnän markkinoilla, joilla se tarjoaa esimerkiksi seuraavanlaisia palveluita: lähetysmoduuli (täysin automatisoitu kirjallisten asiakirjojen turvallinen jakelu yksittäisille henkilöille), e-laskutus ja e-palkkakuitti (palkanlaskujärjestelmä tuottaa suoraan palkkakuitit, joihin työntekijät voivat tutustua verkkopankin kautta). Suurin osa sähköisten postimarkkinoiden liiketoiminnasta koostuu e-laskuista.

(86)

Kun käytetään edellä oleviin kappaleisiin perustuvaa sähköisen postin määritelmää, jolla ei rajoiteta kilpailulainsäädännön soveltamista, hakijan markkinaosuus oli käytettävissä olevien tietojen (43) mukaan [… prosenttia] vuonna 2010, [… prosenttia] vuonna 2011 ja [… prosenttia] vuonna 2012.

(87)

Edellä mainittuja tekijöitä on sen vuoksi pidettävä merkkinä Itävallan postiin kohdistuvasta suorasta kilpailusta.

Filateliapalvelut

(88)

Tätä päätöstä sovellettaessa ja aiemman komission käytännön (44) mukaisesti filateliapalveluilla tarkoitetaan ”postimerkkien ja postimerkkeihin liittyvien tuotteiden myyntiä lähinnä keräilijöille ja vähäisemmässä määrin lahjojen ja matkamuistojen ostajille.”

(89)

Itävallan posti vastaa uusien itävaltalaisten erikoispostimerkkien julkaisemisesta. Myös ulkomaiset postipalvelujen tarjoajat julkaisevat erikoismerkkejä filateliamarkkinoille. Filateliamarkkinat eivät kuitenkaan rajoitu uusien erikoispostimerkkien julkaisemiseen, vaan niihin sisältyy myös postimerkkikauppa huutokaupoissa, postimerkkien jälleenmyyjien kautta sekä verkkomyynnissä ja verkkohuutokaupoissa.

(90)

Itävallan postin arvioitu (45) osuus filateliapalveluiden kokonaismarkkinoista markkinamääritelmän mukaan, jolla ei rajoiteta kilpailulainsäädännön soveltamista, oli [… prosenttia] vuonna 2010, [… prosenttia] vuonna 2011 ja [… prosenttia] vuonna 2012.

(91)

Tätä seikkaa olisi tämän vuoksi pidettävä merkkinä siitä, että filateliapalveluihin kohdistuu suoraa kilpailua.

Rahoituspalvelut

(92)

Direktiivi 2004/17/EY kattaa sen 6 artiklan 2 kohdan c alakohdan neljännessä luetelmakohdassa tarkoitettujen rahoituspalvelujen tarjonnan vain, jos palvelut tarjoaa yksikkö, joka tarjoaa myös mainitun kohdan b alakohdassa tarkoitettuja postipalveluja.

(93)

Itävallan posti tarjoaa seuraavia rahoituspalveluita:

a)

omasta puolestaan: maksupalvelut — maksujen kerääminen pakettien jakelusta — ”Nachnahme” — ja velkojen perimispalvelut postinjakeluhenkilöstön välityksellä — ”Postauftrag”;

b)

Bank fur Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft (BAWAG PSK) -pankin puolesta ja nimissä: käteisnostot ja käteissäästöt.

(94)

Komission aiemman käytännön (46) mukaisesti tätä päätöstä sovellettaessa katsotaan, että merkitykselliset tuotemarkkinat ovat maksupalvelut, käteisnostopalvelut ja säästötilien välityspalvelut, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kilpailulainsäädännön soveltamista.

(95)

Itävallan posti tarjoaa omasta puolestaan johdanto-osan 93 kappaleen a alakohdassa lueteltuja maksupalveluja. Itävallan postin markkinaosuus on alle [… prosenttia]; maksupalvelujen tarjoamisessa Itävallan posti kilpailee pankkien ja rahoituslaitosten kanssa, ja nämä kykenevät aiheuttamaan huomattavaa kilpailupainetta Itävallan postille.

(96)

Näitä seikkoja olisi tämän vuoksi pidettävä merkkinä siitä, että Itävallan postin tarjoamiin maksupalveluihin kohdistuu suoraa kilpailua.

(97)

Itävallan posti ei kyennyt toimittamaan tietoja (47) omasta ja tärkeimpien kilpailijoidensa markkinaosuuksista BAWAG PSK:n puolesta tarjottavien palvelujen eli käteisnostojen ja käteissäästöjen osalta.

(98)

Koska saatavilla ei ole tietoja kilpailuasteesta kullakin näistä markkinoista BAWAG PSK:n puolesta tarjottavien palvelujen osalta, ei ole mahdollista päätellä, että edellytykset direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohdan mukaisen poikkeuksen myöntämiselle täyttyvät. Sen vuoksi kyseisen direktiivin 30 artiklan 1 kohtaa ei sovelleta sopimuksiin, joiden tarkoituksena on mahdollistaa kyseisten toimintojen suorittaminen Itävallassa.

IV   PÄÄTELMÄT

(99)

Johdanto-osan 2–98 kappaleessa tarkasteltujen seikkojen perusteella olisi katsottava, että direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohdassa asetettu ehto, joka koskee kilpailun kohdistumista suoraan johonkin toimintoon, täyttyy Itävallassa seuraavien palvelujen osalta:

a)

postituksen hoitopalvelut;

b)

sähköiseen mediaan liittyvät, kyseisen median kokonaisuudessaan toimittamat lisäarvopalvelut;

c)

filateliapalvelut;

d)

sen omasta puolesta tarjotut maksupalvelut.

(100)

Koska rajoittamatonta markkinoille pääsyä koskevan ehdon voidaan katsoa täyttyvän, direktiiviä 2004/17/EY ei pitäisi soveltaa hankintayksiköiden tekemiin hankintasopimuksiin, joiden tarkoituksena on mahdollistaa johdanto-osan 99 kappaleen a–d alakohdassa tarkoitettujen palvelujen suorittaminen Itävallassa, eikä myöskään suunnittelukilpailuihin, joita järjestetään tällaisen toiminnon suorittamiseksi kyseisessä jäsenvaltiossa.

(101)

Tämä päätös perustuu oikeudelliseen ja tosiasialliseen tilanteeseen lokakuusta 2013 tammikuuhun 2014, sellaisena kuin se käy ilmi Itävallan postin ja Itävallan viranomaisten toimittamista tiedoista. Päätöstä voidaan tarkistaa, jos oikeudellinen tai tosiasiallinen tilanne muuttuu merkittävästi siten, etteivät direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohdan soveltamisen edellytykset enää täyty.

(102)

Olisi kuitenkin katsottava, että direktiivin 2004/17/EY 30 artiklan 1 kohdassa asetettu ehto, joka koskee kilpailun kohdistumista suoraan johonkin toimintoon, ei täyty Itävallan postin pyynnön kohteena olevien muiden palveluiden osalta Itävallan alueella.

(103)

Koska jotkin palvelut kuuluvat yhä direktiivin 2004/17/EY soveltamisalaan, on syytä muistaa, että useita toimintoja koskevia hankintasopimuksia olisi käsiteltävä direktiivin 2004/17/EY 9 artiklan mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kun hankintayksikkö toteuttaa sekamuotoisen hankinnan eli hankinnan, jolla tuetaan sekä direktiivin 2004/17/EY soveltamisalan ulkopuolelle jäävien toimintojen että sen soveltamisalaan kuuluvien toimintojen suorittamista, huomioon on otettava toiminnot, joita hankintasopimus ensisijaisesti koskee. Tällaiseen sekamuotoiseen hankintaan, jonka pääasiallisena tarkoituksena on tukea toimintoja, joihin ei myönnetty poikkeusta, sovelletaan direktiivin 2004/17/EY säännöksiä. Jos on objektiivisesti mahdotonta määrittää, minkä toiminnon toteuttamiseksi hankintasopimus ensisijaisesti tehdään, sopimus on tehtävä direktiivin 2004/17/EY 9 artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisesti.

(104)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat julkisia hankintoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Direktiiviä 2004/17/EY ei sovelleta hankintayksiköiden tekemiin hankintasopimuksiin, joiden tarkoituksena on mahdollistaa Itävallassa seuraavien palvelujen suorittaminen:

a)

postituksen hoitopalvelut;

b)

sähköiseen mediaan liittyvät, kyseisen median kokonaisuudessaan toimittamat lisäarvopalvelut;

c)

filateliapalvelut;

d)

sen omasta puolesta tarjotut maksupalvelut.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Itävallan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 2 päivänä huhtikuuta 2014.

Komission puolesta

Michel BARNIER

Komission jäsen


(1)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 97/67/EY, annettu 15 päivänä joulukuuta 1997, yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden kehittämistä ja palvelun laadun parantamista koskevista yhteisistä säännöistä (EYVL L 15, 21.1.1998, s. 14).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/39/EY, annettu 10 päivänä kesäkuuta 2002, direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen kilpailulle avaamisen jatkamiseksi (EYVL L 176, 5.7.2002, s. 21).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/6/EY, annettu 20 päivänä helmikuuta 2008, direktiivin 97/67/EY muuttamisesta yhteisön postipalvelujen sisämarkkinoiden täysimääräisen toteuttamisen osalta (EUVL L 52, 27.2.2008, s. 3).

(5)  Neuvoston asetus (EY) N:o 139/2004, annettu 20 päivänä tammikuuta 2004, yrityskeskittymien valvonnasta (EY:n sulautuma-asetus) (EUVL L 24, 29.1.2004, s. 1).

(6)  Asia COMP/M.6503 — La Poste/Swiss Post/JV.

(7)  Asia COMP/M.3971 — DeutschePost/Excel.

(8)  Asia COMP/M.5152 — Posten AB/Post DanmarkA/S.

(9)  Katso alaviite 8.

(10)  Katso alaviite 8.

(11)  Pyynnön sivu 8.

(12)  Komission kirje MARKT/С4/ММТ/id (2013)3891034 Itävallan pysyvälle edustustolle, 5. joulukuuta 2013.

(13)  Itävallan talous-, perhe- ja nuorisoasiainministeriön sähköpostiviesti, johon sisältyivät asiaankuuluvien viranomaisten — liikenne-, innovaatio- ja teknologiaministeriö sekä kansallinen sääntelijä (Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH) — vastaukset, 18. joulukuuta 2013.

(14)  Pyynnön liite 1, s. 54.

(15)  Pyynnön liite 1, s. 60.

(16)  […]: Luottamuksellinen tieto.

(17)  Pyynnön liite 1, s. 32.

(18)  Itävallan postin sähköpostiviesti, 2. joulukuuta 2013.

(19)  Kysynnän analyysissä hintaa pidetään yleensä endogeenisenä muuttujana. Tämä endogeenisyys on pidettävä hallinnassa, jotta siihen liittyvää määrien hintaherkkyyttä voitaisiin pitää puolueettomana arviona joustavuudesta. Hakija ei hallinnut tällaisia endogeenisyydestä aiheutuvia ongelmia eikä perustellut riittävällä tavalla hintojen endogeenisyyttä, vaan oletti ilman perusteluja, että hinnat olivat eksogeenisiä muuttujia.

(20)  Katso alaviite 18.

(21)  Itävallan postin vaatimat hinnankorotukset on otettu käyttöön toukokuussa 2011 sen jälkeen, kun asianomaiset kansalliset viranomaiset olivat hyväksyneet ne.

(22)  Saapuvan postin rajat ylittävät postipalvelut ovat Itävallan postitoimijan muille ulkomaisille postitoimijoille tarjoamia palveluita (postitoimija esimerkiksi jakelee Itävallassa ulkomaiselta postitoimijalta vastaanottamansa postin).

(23)  Katso alaviite 18.

(24)  Katso alaviite 12.

(25)  Katso alaviite 13.

(26)  Main developments in the postal sector (2010–2013), WIK Consult, elokuu 2013, s. 174.

(27)  Katso alaviite 18.

(28)  Katso alaviite 6.

(29)  Katso alaviite 6.

(30)  Itävallan postin sähköpostiviesti, 14. tammikuuta 2014.

(31)  Komission päätös 2007/564/EY, tehty 6 päivänä elokuuta 2007, tiettyjen Suomessa, Ahvenanmaata lukuun ottamatta, tarjottavien postialan palvelujen jättämisestä vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY soveltamisen ulkopuolelle (EUVL L 215, 18.8.2007, s. 21).

(32)  Katso alaviite 18.

(33)  OLG Wien, 26 Kt. 8,9/0–44, 43.

(34)  Ks. komission päätös SG-Greffe(2005) D/201691, tehty 8 päivänä huhtikuuta 2005 (asia N:o COMP/M.3648 — Gruner + Jahr/MPS), kohta 11, sekä komission päätös SG-Greffe(2005) D/200313, tehty 24 päivänä tammikuuta 2005 (asia COMP/M.3579 — WPP/GREY), kohta 15.

(35)  Katso alaviite 12.

(36)  Katso alaviite 13.

(37)  Katso alaviite 18.

(38)  Katso alaviite 30.

(39)  Katso alaviite 18.

(40)  Pyyntö, s. 22.

(41)  Katso alaviite 40.

(42)  Pyyntö, s. 14.

(43)  Katso alaviite 18.

(44)  Päätös 2007/564/EY.

(45)  Pyyntö, s. 25.

(46)  Komission täytäntöönpanopäätös 2011/875/EY, annettu 16 päivänä joulukuuta 2011, tiettyjen Unkarissa tarjottavien postialan rahoituspalvelujen jättämisestä vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY soveltamisen ulkopuolelle (EUVL L 343, 23.12.2011, s. 77).

(47)  Katso alaviite 30.