7.3.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 68/1


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 2 päivänä joulukuuta 2013,

julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamista koskevan pöytäkirjan tekemisestä

(2014/115/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 207 artiklan 4 kohdan ensimmäisen alakohdan yhdessä sen 218 artiklan 6 kohdan a alakohdan v alakohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin hyväksynnän,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Julkisia hankintoja koskevan WTO:n sopimuksen, jäljempänä ’GPA 1994 -sopimus’, tarkistamista koskevat neuvottelut käynnistettiin tammikuussa 1999 GPA 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 7 kohdan b ja c alakohdan nojalla.

(2)

Komissio on käynyt neuvotteluja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 207 artiklan 3 kohdalla perustettua erityiskomiteaa kuullen.

(3)

GPA 1994 -sopimuksen osapuolet pääsivät 15 päivänä joulukuuta 2011 ministeritasolla poliittiseen yhteisymmärrykseen neuvottelujen tuloksista. Tämä poliittinen yhteisymmärrys vahvistettiin GPA-komitean 30 päivänä maaliskuuta 2012 antamalla päätöksellä neuvottelujen tuloksista. Tällä päätöksellä, joka sisältää julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamisesta tehdyn pöytäkirjan, jäljempänä ’pöytäkirja’, GPA 1994 -sopimuksen osapuolet vahvistivat pöytäkirjan tekstin, ja päätöksen nojalla pöytäkirja on avoinna näiden osapuolten hyväksymistä varten.

(4)

Pöytäkirja olisi hyväksyttävä unionin puolesta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Hyväksytään julkisia hankintoja koskevan sopimuksen muuttamisesta tehty pöytäkirja Euroopan unionin puolesta.

Pöytäkirjan teksti on liitetty tähän päätökseen.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja nimeää yhden tai useamman henkilön, jolla on oikeus tallettaa unionin puolesta pöytäkirjan 3 kohdassa tarkoitettu ja GPA 1994 -sopimuksen XXIV artiklan 9 kohdan mukainen hyväksymisasiakirja merkiksi siitä, että unioni suostuu tulemaan pöytäkirjan sitomaksi (1).

3 artikla

Tätä pöytäkirjaa ei saa tulkita siten, että sillä myönnettäisiin oikeuksia tai asetettaisiin velvoitteita, joihin voidaan suoraan vedota unionin tai jäsenvaltioiden tuomioistuimissa.

4 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 2 päivänä joulukuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. GUSTAS


(1)  Neuvoston pääsihteeristö julkaisee pöytäkirjan voimaantulopäivän Euroopan unionin virallisessa lehdessä.