15.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 45/24


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 13 päivänä helmikuuta 2014,

päätöksen 93/195/ETY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse eläinten terveyttä ja eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista rekisteröityjen hevosten takaisintuonnissa raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen Meksikoon viennin jälkeen ja päätöksen 2004/211/EY liitteen I muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Meksikoa koskevasta kohdasta niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden luettelossa, joista elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti unioniin on sallittua

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 692)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/86/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (1) ja erityisesti sen 17 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/156/EY (2) ja erityisesti sen 12 artiklan 1 ja 4 kohdan sekä 19 artiklan johdantokappaleen sekä a ja b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2009/156/EY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan elävien hevoseläinten tuonnissa unioniin. Direktiivin 13 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti yksi vaatimuksista hevoseläinten unioniin tuonnin sallimiseksi on se, että kyseisessä kolmannessa maassa ei kahden viime vuoden aikana ole esiintynyt venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittia.

(2)

Komission päätöksessä 93/195/ETY (3) säädetään eläinlääkärintodistusten malleista rekisteröityjen hevosten takaisintuonnissa raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen.

(3)

Komission päätöksessä 2004/211/EY (4) vahvistetaan niiden kolmansien maiden tai aluejakoa sovellettaessa kolmansien maiden osien luettelo, joista jäsenvaltioiden on sallittava elävien hevoseläinten ja niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti. Luettelo on kyseisen päätöksen liitteessä I.

(4)

Päätöksen 2004/211/EY liitteessä I olevan luettelon muuttamista koskevassa komission täytäntöönpanopäätöksessä 2013/167/EU (5) säädetään, että rekisteröityjen hevosten tilapäinen maahantuonti, rekisteröityjen hevosten takaisintuonti raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen, rekisteröityjen hevoseläinten ja jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tuonti sekä hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti Meksikosta ei ole tällä hetkellä sallittua.

(5)

Komissio on vastaanottanut Ranskan toimivaltaisten viranomaisten laatiman riskinarvioinnin, joka liittyy sellaisten hevosten takaisintuontiin, jotka on suunniteltu vietäväksi tilapäisesti Méxicoon (Meksiko). Arviointiin sisältyy yksityiskohtaisia tietoja Théâtre équestre Zingaron soveltamista bioturvallisuustoimenpiteistä hevosten terveydentilan suojaamiseksi niiden ollessa Méxicossa sekä näihin hevosiin niiden paluun yhteydessä kohdistuvista Ranskan toimivaltaisten viranomaisten määräämistä karanteenitoimenpiteistä.

(6)

Kun otetaan huomioon eläinlääkinnällisen valvonnan taso, sovitut tavanomaiset terveystarkastukset sekä terveydentilaltaan heikompien hevoseläinten pitäminen erillään, on mahdollista säätää erityisistä eläinten terveyttä ja eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista, joita sovelletaan sellaisten hevosten takaisintuontiin, jotka on viety tilapäisesti vähemmän kuin 90 päivän ajaksi osallistumaan erityisiin hevoskulttuuritapahtumiin Méxicoon.

(7)

Tämän vuoksi päätöstä 93/195/ETY olisi muutettava.

(8)

Koska tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet koskevat ainoastaan korkealla sijaitsevaa aluetta kuivan ja kylmän talvikauden aikana, jolloin vektorien välityksellä tapahtuvan vesicular stomatitis -taudin tai tiettyjen venezuelalaisen hevosen enkefalomyeliitin alatyyppien tartunnan riski vähenee, rekisteröityjen hevosten takaisintuonti ravien, kilpailujen ja kulttuuritapahtumien vuoksi Méxicon suurkaupunkialueelle – jolla ei kahden viime vuoden aikana ole ilmoitettu esiintyneen venezuelalaista hevosen enkefalomyeliittia – tapahtuneen alle 90 päivää kestäneen tilapäisen viennin jälkeen olisi sallittava.

(9)

Tämän vuoksi päätöksen 2004/211/EY liitteessä I oleva kyseistä kolmatta maata koskeva kohta olisi muutettava.

(10)

Sen vuoksi päätöstä 2004/211/EY olisi muutettava.

(11)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 93/195/ETY seuraavasti:

1)

Lisätään 1 artiklaan luetelmakohta seuraavasti:

”—

jotka ovat osallistuneet Méxicon suurkaupunkialueella erityisiin kulttuuritapahtumiin ja täyttävät tämän päätöksen liitteessä X olevan mallin mukaisesti laaditussa terveystodistuksessa esitetyt vaatimukset.”

2)

Lisätään uusi liite X tämän päätöksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan päätöksen 2004/211/EY liite I tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä helmikuuta 2014.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(2)  EUVL L 192, 23.7.2010, s. 1.

(3)  Komission päätös 93/195/ETY, tehty 2 päivänä helmikuuta 1993, eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista ja eläinlääkärintodistuksista rekisteröityjen hevosten takaisintuonnissa raveja, kilpailuja ja kulttuuritapahtumia varten tapahtuneen tilapäisen maastaviennin jälkeen (EYVL L 86, 6.4.1993, s. 1).

(4)  Komission päätös 2004/211/EY, tehty 6 päivänä tammikuuta 2004, niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden osien alueiden luettelosta, joista jäsenvaltiot sallivat elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonnin, sekä päätösten 93/195/ETY ja 94/63/EY muuttamisesta (EUVL L 73, 11.3.2004, s. 1).

(5)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/167/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2013, päätöksen 2004/211/EY liitteen I muuttamisesta Meksikoa koskevan kohdan osalta niiden kolmansien maiden ja kolmansien maiden alueiden luettelossa, joista elävien hevoseläinten ja hevoseläinten siemennesteen, munasolujen ja alkioiden tuonti unioniin on sallittua (EUVL L 95, 5.4.2013, s. 19).


LIITE I

”LIITE X

Image

Image


LIITE II

Korvataan päätöksen 2004/211/EY liitteessä I oleva Meksikoa koskeva kohta seuraavasti:

”MX

Meksiko

MX-0

Koko maa

D

 

MX-1

Méxicon suurkaupunkialue

D

X

Voimassa 15 päivään huhtikuuta 2014 asti”