7.2.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 38/43


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 5 päivänä helmikuuta 2014,

jäsenvaltioiden velvoittamisesta toteuttamaan toimia markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistamiseksi ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen kieltämiseksi tehdyn päätöksen 2006/502/EY voimassaoloajan pidentämisestä

(tiedoksiannettu numerolla C(2014) 493)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2014/61/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yleisestä tuoteturvallisuudesta 3 päivänä joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2006/502/EY (2) velvoitetaan jäsenvaltiot toteuttamaan toimia, joilla varmistetaan markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuus ja kielletään muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien saattaminen markkinoille.

(2)

Päätös 2006/502/EY hyväksyttiin direktiivin 2001/95/EY 13 artiklan mukaisesti; kyseisessä artiklassa säädetään, että päätös on voimassa enintään yhden vuoden ja että päätöstä voidaan jatkaa enintään yhdellä vuodella kerrallaan.

(3)

Päätöksen 2006/502/EY voimassaoloaikaa jatkettiin yhdellä vuodella ensimmäisen kerran komission päätöksellä 2007/231/EY (3)11 päivään toukokuuta 2008 saakka, toisen kerran komission päätöksellä 2008/322/EY (4)11 päivään toukokuuta 2009 saakka, kolmannen kerran komission päätöksellä 2009/298/EY (5)11 päivään toukokuuta 2010 saakka, neljännen kerran komission päätöksellä 2010/157/EU (6)11 päivään toukokuuta 2011 saakka, viidennen kerran komission päätöksellä 2011/176/EU (7)11 päivään toukokuuta 2012 saakka, kuudennen kerran komission täytäntöönpanopäätöksellä 2012/53/EU (8)11 päivään toukokuuta 2013 saakka ja seitsemännen kerran komission täytäntöönpanopäätöksellä 2013/113/EU (9)11 päivään toukokuuta 2014 saakka.

(4)

Savukkeensytyttimiä, jotka eivät ole lapsiturvallisia, saatetaan yhä markkinoille. Tehostettujen markkinavalvontatoimien, jotka ulottuvat kohdennetusta otannasta tehokkaisiin rajoittaviin toimenpiteisiin, tulisi entisestään vähentää tällaisten savukkeensytyttimien esiintymistä.

(5)

Koska muita tehokkaita keinoja huolehtia sytytinten lapsiturvallisuudesta ei ole, on tarpeen jatkaa päätöksen 2006/502/EY voimassaoloa edelleen 12 kuukaudella.

(6)

Tämän vuoksi päätöstä 2006/502/EY olisi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 2001/95/EY perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan päätöksen 2006/502/EY 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tätä päätöstä sovelletaan 11 päivään toukokuuta 2015.”

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän päätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 11 päivänä toukokuuta 2014 ja julkaistava kyseiset toimenpiteet. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 5 päivänä helmikuuta 2014.

Komission puolesta

Neven MIMICA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  EUVL L 198, 20.7.2006, s. 41.

(3)  EUVL L 99, 14.4.2007, s. 16.

(4)  EUVL L 109, 19.4.2008, s. 40.

(5)  EUVL L 81, 27.3.2009, s. 23.

(6)  EUVL L 67, 17.3.2010, s. 9.

(7)  EUVL L 76, 22.3.2011, s. 99.

(8)  EUVL L 27, 31.1.2012, s. 24.

(9)  EUVL L 61, 5.3.2013, s. 11.