12.11.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 327/6


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 21 päivänä lokakuuta 2014,

euron käyttöönottoon Liettuassa liittyvistä siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat Euroopan keskuspankin soveltamia vähimmäisvarantoja

(EKP/2014/42)

(2014/781/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN JOHTOKUNTA, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön sekä erityisesti sen 19.1 artiklan ja 46.2 artiklan ensimmäisen luetelmakohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin soveltamista vähimmäisvarannoista 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2531/98 (1),

ottaa huomioon vähimmäisvarantojen soveltamisesta 12 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) (2),

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista määrätä seuraamuksia 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2532/98 (3),

ottaa huomioon Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (4) ja erityisesti sen 5 artiklan 1 kohdan ja 6 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon rahalaitossektorin taseesta 24 päivänä syyskuuta 2013 annetun Euroopan keskuspankin asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) (5),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euron käyttöönotto Liettuassa 1 päivänä tammikuuta 2015 merkitsee, että Liettuassa sijaitseviin luottolaitoksiin ja luottolaitosten sivukonttoreihin sovelletaan varantovelvoitetta tästä ajankohdasta lähtien.

(2)

Näiden laitosten liittyminen eurojärjestelmän vähimmäisvarantojärjestelmään edellyttää siirtymäsäännösten hyväksymistä, jotta luottolaitokset voidaan integroida sujuvasti ilman, että luottolaitoksille asetettaisiin suhteettomia rasituksia jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, Liettua mukaan luettuna.

(3)

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 5 artiklasta seuraa, että EKP kerää kansallisten keskuspankkien avustuksella tarvittavat tilastotiedot joko toimivaltaisilta kansallisilta viranomaisilta tai suoraan taloudellisilta toimijoilta myös huolehtiakseen siitä, että tilastointiin liittyvät valmistelut euron käyttöönottamiseksi yksittäisessä jäsenvaltiossa tehdään ajoissa,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Käsitteitä ”laitos”, ”varantovelvoite”, ”pitoajanjakso” ja ”varantopohja” käytetään tässä päätöksessä samassa merkityksessä kuin asetuksessa (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9).

2 artikla

Liettuassa sijaitsevia laitoksia koskevat siirtymäsäännökset

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) 7 artiklassa säädetään, Liettuassa sijaitsevia laitoksia koskee siirtymäpitoajanjakso 1 päivästä tammikuuta27 päivään tammikuuta 2015.

2.   Kunkin Liettuassa sijaitsevan laitoksen varantopohja siirtymäpitoajanjaksolle määritellään 31 päivänä lokakuuta 2014 päivätyn taseen tietojen perusteella. Liettuassa sijaitsevat laitokset ilmoittavat varantopohjansa Lietuvos bankasille EKP:n raha- ja pankkitilastointia koskevan tiedonkeruun mukaisesti siten kuin asetuksessa (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) säädetään. Liettuassa sijaitsevat laitokset, joita koskee asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) 9 artiklan 1 kohdan mukainen poikkeus, laskevat varantopohjan siirtymäpitoajanjaksolle 30 päivänä syyskuuta 2014 päivätyn taseensa perusteella.

3.   Siirtymäpitoajanjakson osalta joko Liettuassa sijaitseva laitos tai Lietuvos bankas laskee kyseistä laitosta koskevan vähimmäisvarannon. Vähimmäisvarannon laskeva osapuoli toimittaa laskelmansa toiselle osapuolelle niin, että tälle jää riittävästi aikaa tarkistaa se ja toimittaa sitä koskevat korjaukset. Molemmat osapuolet vahvistavat lasketun vähimmäisvarantovelvoitteen siihen mahdollisesti tehtyine korjauksineen viimeistään 9 päivänä joulukuuta 2014. Jos laskelman vastaanottanut osapuoli ei vahvista vähimmäisvarannon määrää viimeistään 9 päivänä joulukuuta 2014, kyseisen osapuolen katsotaan hyväksyneen lasketun vähimmäisvarannon soveltamisen siirtymäpitoajanjaksona.

4.   Liettuassa sijaitseviin laitoksiin sovelletaan 3 artiklan 2–4 kohtaa soveltuvin osin siten, että nämä laitokset voivat ensimmäisen pitoajanjaksonsa aikana vähentää varantopohjastaan velat Liettuassa sijaitseville laitoksille, vaikka tällaiset laitokset eivät vähimmäisvarantoja laskettaessa ole asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa varantovelvoitteen alaisten laitosten luettelossa.

3 artikla

Muissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, sijaitseviin laitoksiin sovellettavat siirtymäsäännökset

1.   Liettuassa sijaitsevia laitoksia koskeva siirtymäpitoajanjakso ei vaikuta siihen pitoajanjaksoon, jota sovelletaan asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) 7 artiklan mukaisesti laitoksiin, jotka sijaitsevat muissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro.

2.   Muissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, sijaitsevat laitokset voivat päättää vähentää varantopohjastaan velat Liettuassa sijaitseville laitoksille 10 päivän joulukuuta 2014 ja 27 päivän tammikuuta 2015 välisenä pitoajanjaksona sekä 28 päivän tammikuuta ja 10 päivän maaliskuuta 2015 välisenä pitoajanjaksona, vaikka tällaiset laitokset eivät vähimmäisvarantovelvoitetta laskettaessa ole asetuksen (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa varantovelvoitteen alaisten laitosten luettelossa.

3.   Muissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, sijaitsevien laitosten, jotka haluavat vähentää velat Liettuassa sijaitseville laitoksille, on laskettava vähimmäisvarantonsa määrä 31 päivänä lokakuuta 2014 päivätyn taseen perusteella 10 päivän joulukuuta 2014 ja 27 päivän tammikuuta 2015 välisen pitoajanjakson osalta ja 30 päivänä marraskuuta 2014 päivätyn taseen perusteella 28 päivän tammikuuta ja 10 päivän maaliskuuta 2015 välisen pitoajanjakson osalta sekä ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä III olevan 1 osan mukaiset tilastotiedot siten, että Liettuassa sijaitsevat laitokset esitetään jo EKP:n vähimmäisvarantojärjestelmään kuuluvina laitoksina.

Tämä ei kuitenkaan vaikuta laitosten velvollisuuteen toimittaa kyseisiltä ajanjaksoilta asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä I olevan taulukon 1 mukaiset tilastotiedot siten, että Liettuassa sijaitsevien laitosten tiedot esitetään vielä kohdassa ”Ulkomaat”.

Taulukot ilmoitetaan asetuksessa (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) asetettujen määräaikojen ja menettelyjen mukaisesti.

4.   Joulukuussa 2014 sekä tammikuussa 2015 alkavien pitoajanjaksojen osalta muissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, sijaitsevien laitosten, joita koskee asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) 9 artiklan 1 kohdan mukainen poikkeus ja jotka haluavat vähentää velat Liettuassa sijaitseville laitoksille, on laskettava vähimmäisvarantonsa määrä 30 päivänä syyskuuta 2014 päivätyn taseen perusteella ja ilmoitettava asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä III olevan 1 osan mukaiset tilastotiedot siten, että Liettuassa sijaitsevat laitokset esitetään jo EKP:n vähimmäisvarantojärjestelmään kuuluvina laitoksina.

Tämä ei kuitenkaan vaikuta laitosten velvollisuuteen toimittaa kyseisiltä ajanjaksoilta asetuksen (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) liitteessä I olevan taulukon 1 mukaiset tilastotiedot siten, että Liettuassa sijaitsevien laitosten tiedot esitetään vielä kohdassa ”Ulkomaat”.

Tilastotiedot ilmoitetaan asetuksessa (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) asetettujen määräaikojen ja menettelyjen mukaisesti.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

1.   Tämä päätös on osoitettu Lietuvos bankasille, Liettuassa sijaitseville laitoksille ja muissa jäsenvaltioissa, joiden rahayksikkö on euro, sijaitseville laitoksille.

2.   Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2014.

3.   Ellei tässä päätöksessä toisin säädetä, sovelletaan asetusten (EY) N:o 1745/2003 (EKP/2003/9) ja (EU) N:o 1071/2013 (EKP/2013/33) säännöksiä.

Tehty Frankfurt am Mainissa 21 päivänä lokakuuta 2014.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 1.

(2)  EUVL L 250, 2.10.2003, s. 10.

(3)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 4.

(4)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.

(5)  EUVL L 297, 7.11.2013, s. 1.