14.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/17


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1336/2013,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivien 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 2009/81/EY muuttamisesta hankintasopimusten tekomenettelyihin sovellettavien kynnysarvojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon sopimuksen Euroopan unionin toiminnasta,

ottaa huomioon vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/17/EY (1) ja erityisesti sen 69 artiklan,

ottaa huomioon julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta 31 päivänä maaliskuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/18/EY (2) ja erityisesti sen 78 artiklan,

ottaa huomioon hankintaviranomaisten ja hankintayksiköiden tekemien rakennusurakoita sekä tavara- ja palveluhankintoja koskevien sopimusten tekomenettelyjen yhteensovittamisesta puolustus- ja turvallisuusalalla ja direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY muuttamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/81/EY (3) ja erityisesti sen 68 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi päätöksellä 94/800/EY (4) julkisia hankintoja koskevan sopimuksen, jäljempänä ’sopimus’. Sopimusta olisi sovellettava kaikissa hankintasopimuksissa, joiden arvo on yhtä suuri tai suurempi kuin sopimuksessa vahvistetut määrät, jäljempänä ’kynnysarvot’, jotka ilmaistaan erityisnosto-oikeuksina.

(2)

Yksi direktiivien 2004/17/EY ja 2004/18/EY tavoitteista on se, että kyseisiä direktiivejä soveltavat hankintayksiköt ja hankintaviranomaiset voivat samanaikaisesti noudattaa sopimuksessa olevia velvoitteita. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi julkisille hankinnoille, jotka kuuluvat sopimuksen soveltamisalaan, kyseisissä direktiiveissä vahvistetut kynnysarvot olisi yhdenmukaistettava sen varmistamiseksi, että ne vastaavat sopimuksessa vahvistettujen kynnysarvojen euromääräisiä vasta-arvoja pyöristettynä alaspäin lähimpään tuhanteen euroon.

(3)

Johdonmukaisuuden vuoksi on aiheellista yhdenmukaistaa myös direktiiveissä 2004/17/EY ja 2004/18/EY olevat kynnysarvot, jotka eivät kuulu sopimuksen soveltamisalaan. Direktiivissä 2009/81/EY vahvistetut kynnysarvot olisi samanaikaisesti yhdenmukaistettava direktiivin 2004/17/EY 16 artiklassa vahvistettujen tarkistettujen kynnysarvojen kanssa.

(4)

Direktiivejä 2004/17/EY, 2004/18/EY ja 2009/81/EY olisi sen vuoksi muutettava tämän mukaisesti.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimet ovat julkisia hankintoja käsittelevän neuvoa-antavan komitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2004/17/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 16 artikla seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”400 000 euroa” ilmaisulla ”414 000 euroa”,

b)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”5 000 000 euroa” ilmaisulla ”5 186 000 euroa”.

2)

Muutetaan 61 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdassa ilmaisu ”400 000 euroa” ilmaisulla ”414 000 euroa”,

b)

korvataan 2 kohdassa ilmaisu ”400 000 euroa” ilmaisulla ”414 000 euroa”.

2 artikla

Muutetaan direktiivi 2004/18/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 7 artikla seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”130 000 euroa” ilmaisulla ”134 000 euroa”,

b)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”200 000 euroa” ilmaisulla ”207 000 euroa”.

c)

korvataan c alakohdassa ilmaisu ”5 000 000 euroa” ilmaisulla ”5 186 000 euroa”.

2)

Muutetaan 8 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”5 000 000 euroa” ilmaisulla ”5 186 000 euroa”,

b)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”200 000 euroa” ilmaisulla ”207 000 euroa”.

3)

Korvataan 56 artiklassa ilmaisu ”5 000 000 euroa” ilmaisulla ”5 186 000 euroa”.

4)

Korvataan 63 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”5 000 000 euroa” ilmaisulla ”5 186 000 euroa”.

5)

Muutetaan 67 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan a alakohdassa ilmaisu ”130 000 euroa” ilmaisulla ”134 000 euroa”,

b)

korvataan b alakohdassa ilmaisu ”200 000 euroa” ilmaisulla ”207 000 euroa”,

c)

korvataan c alakohdassa ilmaisu ”200 000 euroa” ilmaisulla ”207 000 euroa”.

3 artikla

Muutetaan direktiivin 2009/81/EY 8 artikla seuraavasti:

1)

Korvataan a alakohdassa ilmaisu ”400 000 euroa” ilmaisulla ”414 000 euroa”.

2)

Korvataan b alakohdassa ilmaisu ”5 000 000 euroa” ilmaisulla ”5 186 000 euroa”.

4 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EUVL L 134, 30.4.2004, s. 114.

(3)  EUVL L 216, 20.8.2009, s. 76.

(4)  Neuvoston päätös 94/800/EY, tehty 22 päivänä joulukuuta 1994, Uruguayn kierroksen monenvälisissä kauppaneuvotteluissa (1986–1994) laadittujen sopimusten tekemisestä Euroopan yhteisön puolesta yhteisön toimivaltaan kuuluvissa asioissa (EUVL L 336, 23.12.1994, s. 1).