27.6.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 189/261


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 1308/2013, annettu 17 päivänä joulukuuta 2013, maataloustuotteiden yhteisestä markkinajärjestelystä ja neuvoston asetusten (ETY) N:o 992/72, (ETY) N:o 234/79, (EY) N:o 1037/2001 ja (EY) N:o 1234/2007 kumoamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 347, 20. joulukuuta 2013, s. 671 )

Sivulla 732, 141 artiklan 2 kohdan a alakohdan ii alakohta:

on:

”ii)

siirrettävän juurikassokerin, isoglukoosin tai inuliinisiirapin muut määrät kuluvan markkinointivuoden 1 päivän helmikuuta ja 31 päivän elokuuta välisenä aikana;”

pitää olla:

”ii)

siirrettävän juurikassokerin tai inuliinisiirapin määrät kuluvan markkinointivuoden 1 päivän helmikuuta ja 31 päivän elokuuta välisenä aikana;”