20.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 347/25


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1286/2013

annettu 11 päivänä joulukuuta 2013

Euroopan unionin verotusjärjestelmien toimintaa kaudella 2014–2020 parantavan toimintaohjelman (Fiscalis 2020) perustamisesta ja päätöksen N:o 1482/2007/EY kumoamisesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 ja 197 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Veroalaa koskevalla monivuotisella toimintaohjelmalla, joka oli voimassa ennen vuotta 2014, on helpotettu ja vahvistettu huomattavasti veroviranomaisten keskinäistä yhteistyötä unionin alueella. Osallistujamaiden verohallinnot ovat tunnustaneet tämän ohjelman lisäarvon, myös unionin jäsenvaltioiden ja veronmaksajien taloudellisten etujen suojaamisessa. Seuraavan vuosikymmenen todettuihin haasteisiin ei voida tarttua, jolleivät jäsenvaltiot katso oman hallintoalueensa rajoja pidemmälle ja tee tiivistä yhteistyötä vastapuoltensa kanssa. Fiscalis-ohjelma, jonka täytäntöönpanijana toimii komissio yhteistyössä osallistujamaiden kanssa, tarjoaa jäsenvaltioille unionin kehyksen, jonka puitteissa tällaisia yhteistyötoimia toteutetaan, ja jonka puitteissa toimiminen on kustannustehokkaampaa kuin se, että kukin jäsenvaltio perustaisi oman yhteistyökehyksensä kahden- tai monenväliseltä pohjalta. Tämän vuoksi toiminnan jatkuminen on syytä varmistaa perustamalla uusi samaa alaa koskeva ohjelma.

(2)

Tämän asetuksen nojalla perustettu ohjelma, jäljempänä "Fiscalis 2020 -ohjelma", ja sen onnistuminen ovat keskeisen tärkeitä nykyisessä taloustilanteessa, ja ohjelmalla olisi tuettava veroasioissa tehtävää yhteistyötä.

(3)

Fiscalis 2020-ohjelman toimenpiteiden, eli tässä asetuksessa määriteltyjen eurooppalaisten tietojärjestelmien, jäljempänä "eurooppalaiset tietojärjestelmät", veroviranomaisten virkamiesten yhteisten toimien sekä yhteisten koulutusaloitteiden odotetaan osaltaan edistävän älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun Eurooppa 2020 -strategian toteutumista vahvistamalla sisämarkkinoiden toimintaa, tarjoamalla puitteet veroviranomaisten hallinnollisten valmiuksien parantamista koskevien toimien tukemiselle ja nopeuttamalla teknistä kehitystä ja innovaatioita. Ohjelma tarjoaa puitteet toimille, joilla pyritään veroviranomaisten toiminnan tehostamiseen, yritysten kilpailukyvyn vahvistamiseen, työllisyyden lisäämiseen sekä unionin jäsenvaltioiden ja veronmaksajien taloudellisten etujen suojaamiseen, ja näin Fiscalis 2020 -ohjelmalla lujitetaan aktiivisesti verotusjärjestelmien toimintaa sisämarkkinoilla ja edistetään samalla sisämarkkinoilla olevien esteiden ja vääristymien asteittaista poistamista.

(4)

Fiscalis 2020 -ohjelman soveltamisala olisi mukautettava nykyisiin tarpeisiin, jolloin olisi mahdollista keskittyä kaikkiin unionin tasolla yhdenmukaistettuihin veroihin ja muihin veroihin siltä osin kuin ne ovat merkittäviä sisämarkkinoiden ja jäsenvaltioiden hallinnollisen yhteistyön kannalta.

(5)

Kolmansien maiden liittymis- ja assosiaatioprosessien tukemiseksi Fiscalis 2020 -ohjelmaan voivat tiettyjen ehtojen täyttyessä osallistua myös liittyvät maat, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat sekä Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaat, jos niiden osallistuminen tukee yksinomaan Fiscalis 2020 -ohjelman niitä toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on veropetosten ja veronkierron torjuminen sekä aggressiivisen verosuunnittelun käsitteleminen. Maailmantalouden jatkuvasti lisääntyvien keskinäisten yhteyksien vuoksi Fiscalis 2020 -ohjelmassa olisi edelleen varattava mahdollisuus kutsua ulkopuolisia asiantuntijoita osallistumaan Fiscalis 2020 -ohjelmaan kuuluviin toimiin. Ulkopuolisia asiantuntijoita, kuten valtion viranomaisten edustajia, talouden toimijoita ja niiden järjestöjä tai kansainvälisten järjestöjen edustajia olisi kutsuttava mukaan vain, jos niiden osallistumista pidetään välttämättömänä Fiscalis 2020 -ohjelman tavoitteiden saavuttamisen kannalta.

(6)

Fiscalis 2020 -ohjelman tavoitteissa ja painopisteissä otetaan huomioon ongelmat ja haasteet, joita veroalalla seuraavalla vuosikymmenellä esiintyy. Fiscalis 2020 -ohjelmalla olisi jatkossakin vaikutettava tärkeisiin aloihin, kuten unionin lainsäädännön yhdenmukaiseen täytäntöönpanoon verotuksen alalla, tietojenvaihdon varmistamiseen, hallinnollisen yhteistyön tukemiseen ja veroviranomaisten hallinnollisten valmiuksien parantamiseen. Havaittujen uusien haasteiden problematiikan vuoksi myös veropetosten, veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjunnan tukemiselle olisi annettava lisää painoarvoa. Myös veroviranomaisten hallinnollisen rasituksen vähentämistä, sääntöjen noudattamisesta veronmaksajille aiheutuvien kustannusten vähentämistä ja kaksinkertaisen verotuksen välttämistä olisi painotettava.

(7)

Käytännön tasolla Fiscalis 2020 -ohjelman avulla olisi pantava täytäntöön, toteutettava ja tuettava eurooppalaisia tietojärjestelmiä ja hallinnollisia menettelyjä, kehitettävä verovirkailijoiden taitoja ja pätevyyksiä, parannettava unionin verolainsäädännön ymmärtämistä ja täytäntöönpanoa sekä tuettava hallinnollisten menettelyjen parantamista ja hyvien hallintokäytäntöjen jakamista ja levittämistä. Näihin tavoitteisiin pyrittäessä olisi painotettava veropetosten, veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumisen tukemista.

(8)

Ennen Fiscalis 2020-ohjelmaa voimassa olleessa ohjelmassa käytettyjä välineitä olisi täydennettävä, jotta veroviranomaisia ensi vuosikymmenellä odottaviin haasteisiin voitaisiin vastata asianmukaisesti ja unionin oikeuden muutoksia myötäillen. Fiscalis 2020 -ohjelmaan olisi kuuluttava kahden- tai monenväliset valvontatoimet ja muut hallinnollisen yhteistyön muodot, joista säädetään asiaan liittyvässä hallinnollista yhteistyötä koskevassa unionin oikeudessa, asiantuntijaryhmät, julkishallinnon valmiuksien kehittämiseen tähtäävät toimet, joilla annetaan verotuksen alalla erityisvalmennusta jäsenvaltioille, joiden erityisillä ja poikkeuksellisilla olosuhteilla kyseisiä kohdistettuja toimia perustellaan, sekä tarvittaessa tutkimukset ja yhteiset tiedotustoimet, joilla tuetaan unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa verotuksen alalla.

(9)

Eurooppalaisilla tietojärjestelmillä on merkittävä tehtävä veroviranomaisten välisten yhteyksien luomisessa ja siten unionin verotusjärjestelmien lujittamisessa, minkä vuoksi niitä olisi jatkossakin rahoitettava ja paranneltava Fiscalis 2020 -ohjelman puitteissa. Lisäksi olisi oltava mahdollisuus sisällyttää Fiscalis 2020 -ohjelmaan uusia unionin oikeuden puitteissa perustettuja veroasioihin liittyviä tietojärjestelmiä. Eurooppalaisten tietojärjestelmien olisi tarvittaessa perustuttava jaettuihin kehittämismalleihin ja tietotekniikka-arkkitehtuuriin.

(10)

Hallinnollisen yhteistyön laajemman parantamisen ja veropetosten, veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjunnan tukemisen yhteydessä unionin voisi olla hyödyllistä tehdä kolmansien maiden kanssa sopimuksia, jotta nämä maat voisivat käyttää eurooppalaisten tietojärjestelmien unionin vastuulla olevia osia itsensä ja jäsenvaltioiden välisen turvallisen tietojenvaihdon tukemiseksi veroalan kahdenvälisten sopimusten puitteissa.

(11)

Yhteiset koulutustoimet olisi myös toteutettava tämän Fiscalis 2020 -ohjelman kautta. Fiscalis 2020 -ohjelmalla olisi edelleen tuettava siihen osaa ottavia maita ammatillisten verotusta koskevien taitojen ja tietojen vahvistamisessa tehostetulla yhteisesti kehitetyllä koulutussisällöllä, joka kohdistetaan veroviranomaisille ja talouden toimijoille. Tätä varten Fiscalis 2020 -ohjelman nykyistä yhteistä, koulutusta koskevaa lähestymistapaa, joka perustuu suurelta osin keskitetyn verkko-oppimisen kehittämiseen, olisi laajennettava monipuoliseksi koulutusta tarjoavaksi unionin tukiohjelmaksi.

(12)

Fiscalis 2020 -ohjelman keston olisi oltava seitsemän vuotta, jotta kesto voidaan mukauttaa vuosia 2014–2020 koskevan neuvoston asetuksessa (EU, Euratom) N:o 1311/2013 (2) säädetyn monivuotisen rahoituskehyksen keston mukaiseksi.

(13)

Tällä asetuksella vahvistetaan koko Fiscalis 2020 -ohjelman keston ajaksi rahoituspuitteet, jotka ovat talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta, talousarvioyhteistyöstä ja moitteettomasta varainhoidosta 2 päivänä joulukuuta 2013 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (3) 17 kohdan mukaisesti ensisijaisena rahoitusohjeena vuosittaisessa talousarviomenettelyssä.

(14)

Komission vuoden 2010 talousarviokatsausta koskevassa tiedonannossaan antaman rahoitusohjelmien yhtenäisyyttä ja yksinkertaistamista koskevan sitoumuksen mukaisesti resursseja olisi jaettava muiden unionin rahoitusvälineiden kanssa, jos Fiscalis 2020 -ohjelmassa suunniteltujen toimien tavoitteet ovat yhteisiä useille rahoitusvälineille. Kaksinkertainen rahoittaminen ei kuitenkaan ole mahdollista.

(15)

Tämän asetuksen rahoituksen toteuttamisen kannalta välttämättömät toimenpiteet olisi hyväksyttävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (4) sekä komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1268/2012 (5) mukaisesti.

(16)

Osallistuvien maiden olisi vastattava Fiscalis 2020 -ohjelman kansallisten osien kustannuksista; näihin kuuluvat muun muassa eurooppalaisten tietojärjestelmien unionille kuulumattomat osat ja kaikki koulutus, joka ei kuulu yhteisiin koulutusaloitteisiin.

(17)

Koska osallistujamaiden täysipainoinen osallistuminen yhteisiin toimiin on tärkeää, tukikelpoiset kustannukset matka- ja majoituskulujen osalta sekä tapahtumien järjestämiseen liittyvien kulujen ja päivärahojen osalta voidaan korvata 100 prosentin yhteisrahoitusosuudella, jos se on tarpeen Fiscalis 2020 -ohjelman tavoitteiden saavuttamiseksi kokonaisuudessaan.

(18)

Unionin taloudellisia etuja olisi suojattava koko menosyklin ajan sopivilla toimenpiteillä, joita ovat esimerkiksi sääntöjenvastaisuuksien estäminen, jäljittäminen ja tutkiminen, menetettyjen, aiheettomasti maksettujen tai virheellisesti käytettyjen varojen takaisinperintä sekä tarvittaessa rangaistukset.

(19)

Jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano, komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa vuotuisten työohjelmien vahvistamisen osalta. Täytäntöönpanovaltaa olisi käytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 mukaisesti (6).

(20)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta eli verotusjärjestelmien toiminnan parantamiseksi sisämarkkinoilla tarkoitetun monivuotisen ohjelman perustamista, koska ne eivät kykene huolehtimaan riittävän tehokkaasti tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta välttämättömästä yhteistyöstä ja koordinoinnista. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(21)

Fiscalis 2020 -ohjelman komitean olisi avustettava komissiota Fiscalis 2020 -ohjelman täytäntöönpanossa.

(22)

Fiscalis 2020 -ohjelman arvioinnin helpottamiseksi olisi perustettava alusta lähtien käytettävä Fiscalis 2020 -ohjelmassa saavutettujen tulosten seurantakehys. Komission olisi yhdessä osallistujamaiden kanssa vahvistettava mukautettavissa olevat indikaattorit ja asetettava ennalta määritellyt vähimmäistavoitteet Fiscalis 2020 -ohjelman toimenpiteiden tulosten seuraamiseksi. Olisi toteutettava väliarviointi, jossa tarkastellaan Fiscalis 2020 -ohjelman tavoitteiden saavuttamista, ohjelman tuloksellisuutta ja sen eurooppalaisella tasolla tuottamaa lisäarvoa. Loppuarvioinnissa olisi tarkasteltava lisäksi Fiscalis 2020 -ohjelman pitkäaikaisia vaikutuksia ja vaikutusten kestävyyttä. Täysi avoimuus olisi varmistettava raportoimalla seurannasta säännöllisesti ja toimittamalla arviointikertomukset Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

(23)

Jäsenvaltioissa tämän asetuksen mukaisesti ja jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, erityisesti jäsenvaltioiden nimeämien riippumattomien viranomaisten, valvonnassa suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 95/46/EY (7). Komission tämän asetuksen mukaisesti ja Euroopan tietosuojavaltuutetun valvonnassa suorittamaa henkilötietojen käsittelyä säännellään Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 45/2001 (8). Toimivaltaisten viranomaisten toteuttaman tietojenvaihdon tai tietojen toimittamisen olisi tapahduttava direktiivissä 95/46/EY säädettyjen, henkilötietojen toimittamista koskevien sääntöjen mukaisesti, ja komission toteuttaman tietojenvaihdon tai tietojen toimittamisen olisi tapahduttava asetuksessa (EY) N:o 45/2001 säädettyjen, henkilötietojen toimittamista koskevien sääntöjen mukaisesti.

(24)

Tällä asetuksella korvataan Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1482/2007/EY (9). Mainittu päätös olisi sen vuoksi kumottava,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

Yleiset säännökset

1 artikla

Kohde

1.   Perustetaan monivuotinen Fiscalis 2020 -toimintaohjelma, jäljempänä ”ohjelma”, jonka tarkoituksena on parantaa verotusjärjestelmien toimintaa sisämarkkinoilla ja tukea siihen liittyvää yhteistyötä.

2.   Ohjelma alkaa 1 päivänä tammikuuta 2014 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2020.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

'veroviranomaisilla' verohallinnosta ja verotusalan toimista vastaavia osallistujamaiden julkishallinnon viranomaisia ja muita elimiä;

2)

'ulkopuolisilla asiantuntijoilla'

a)

valtion viranomaisten edustajia myös maista, jotka eivät osallistu ohjelmaan 3 artiklan 2 kohdan nojalla;

b)

talouden toimijoita ja niitä edustavia järjestöjä;

c)

kansainvälisten ja muiden järjestöjen edustajia;

3)

'verotuksella' seuraavia:

a)

neuvoston direktiivissä 2006/112/EY (10) säädettyä arvonlisäveroa;

b)

neuvoston direktiivissä 92/83/ETY (11) säädettyjä alkoholin valmisteveroja;

c)

neuvoston direktiivissä 2011/64/EU (12) säädettyjä tupakkatuotteiden valmisteveroja;

d)

neuvoston direktiivissä 2003/96/EY (13) säädettyjä energiatuotteiden ja sähkön veroja;

e)

muita neuvoston direktiivin 2010/24/EU (14) 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan soveltamisalaan kuuluvia veroja, siltä osin kuin ne ovat merkittäviä sisämarkkinoiden ja jäsenvaltioiden hallinnollisen yhteistyön kannalta;

4)

'kahden- tai monenvälisillä valvontatoimilla' kahden tai useamman osallistujamaan, joilla on yhteisiä tai täydentäviä tarpeita ja joista ainakin kahden on oltava jäsenvaltioita, järjestämää yhden tai useamman toisiinsa yhteydessä olevan verovelvollisen verotuksen koordinoitua valvontaa.

3 artikla

Ohjelmaan osallistuminen

1.   Osallistujamaita ovat jäsenvaltiot sekä 2 kohdassa lueteltujen ehtojen toteutuessa myös mainitussa kohdassa tarkoitetut maat.

2.   Ohjelmaan voivat osallistua seuraavat maat:

a)

liittyvät maat, ehdokasmaat ja mahdolliset ehdokasmaat, joihin sovelletaan liittymistä edeltävää strategiaa, kunkin maan osalta puitesopimuksessa, assosiaationeuvostojen päätöksissä ja muissa vastaavissa sopimuksissa vahvistettujen unionin ohjelmiin osallistumista koskevien yleisten periaatteiden ja yleisten ehtojen mukaisesti;

b)

Euroopan naapuruuspolitiikan kumppanimaat, jos niiden asiaa koskeva lainsäädäntö ja hallintomenetelmät ovat riittävän lähellä unionin lainsäädäntöä ja hallintomenetelmiä.

Ensimmäisen alakohdan b alakohdassa tarkoitetut kumppanimaat voivat osallistua ohjelmaan niiden säännösten mukaisesti, jotka määritellään sen jälkeen, kun näiden maiden kanssa on tehty niiden osallistumista unionin ohjelmiin koskevat puitesopimukset. Niiden osallistumisella on tuettava yksinomaan ohjelman niitä toimenpiteitä, joiden tavoitteena on veropetosten ja veronkierron torjuminen sekä aggressiivisen verosuunnittelun käsitteleminen.

4 artikla

Ohjelman toimiin osallistuminen

Ulkopuolisia asiantuntijoita voidaan kutsua edistämään ohjelmassa järjestettyjä valittuja toimia aina, kun tämä on 5 ja 6 artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamisen kannalta olennaista. Komissio valitsee yhdessä osallistujamaiden kanssa ulkopuoliset asiantuntijat kyseisten toimien kannalta merkityksellisten taitojen, kokemusten ja tietämyksen perusteella siten, että kaikki mahdolliset eturistiriidat otetaan huomioon ja että liike-elämä ja muut kansalaisyhteiskunnan asiantuntijat ovat tasapuolisesti edustettuina. Valittujen ulkopuolisten asiantuntijoiden luettelo julkistetaan ja sitä päivitetään säännöllisesti.

5 artikla

Yleis- ja erityistavoite

1.   Ohjelman yleistavoitteena on parantaa verotusjärjestelmien asianmukaista toimintaa sisämarkkinoilla tiivistämällä osallistujamaiden, niiden hallintojen ja niiden virkamiesten välistä yhteistyötä.

2.   Ohjelman erityistavoitteena on tukea veropetosten, veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjumista sekä unionin lainsäädännön täytäntöönpanoa verotuksen alalla huolehtimalla tietojenvaihdosta, tukemalla hallinnollista yhteistyötä, ja jos se on tarpeen ja asianmukaista, vahvistamalla osallistujamaiden hallinnollisia valmiuksia auttaen siten vähentämään veroviranomaisten hallinnollista rasitusta ja sääntöjen noudattamisesta veronmaksajille aiheutuvia kustannuksia.

3.   Tässä artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamista mitataan erityisesti seuraavien perusteella:

a)

yhteisen tietoliikenneverkon saatavuus ja vapaa käyttöoikeus eurooppalaisten tietojärjestelmien näkökulmasta;

b)

osallistujamaiden antama ohjelman toimien tuloksia koskeva palaute.

6 artikla

Ohjelman operatiiviset tavoitteet ja painopisteet

1.   Ohjelman operatiiviset tavoitteet ja painopisteet ovat seuraavat:

a)

pannaan täytäntöön, parannetaan, käytetään ja tuetaan veroalan eurooppalaisia tietojärjestelmiä;

b)

tuetaan hallinnollisia yhteistyötoimia;

c)

tehostetaan verovirkailijoiden taitoja ja osaamista;

d)

parannetaan unionin verolainsäädännön ymmärtämistä ja täytäntöönpanoa;

e)

tuetaan hallinnollisten menettelyjen parantamista ja hyvien hallinnollisten käytäntöjen jakamista.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja tavoitteita ja painopisteitä toteutettaessa olisi painotettava erityisesti veropetosten, veronkierron ja aggressiivisen verosuunnittelun torjunnan tukemista.

II   LUKU

Tukikelpoiset toimet

7 artikla

Tukikelpoiset toimet

1.   Asetuksen 14 artiklassa tarkoitetussa vuotuisessa työohjelmassa säädettyjen ehtojen toteutuessa ohjelmasta annetaan taloudellista tukea seuraaville:

a)

yhteiset toimet:

i)

seminaarit ja työpajat;

ii)

yleensä rajallisesta määrästä maita koostuvat hankeryhmät, jotka toimivat rajoitetun ajan ja joiden työn päämääränä on ennakolta sovitun, tulokseltaan määritellyn tavoitteen toteutuminen;

iii)

kahden tai useamman osallistujamaan, joista ainakin kahden on oltava jäsenvaltioita, järjestämät kahden- tai monenväliset valvontatoimet ja hallinnollista yhteistyötä koskevassa unionin oikeudessa säädetyt muut toimet;

iv)

osallistujamaiden tai muun maan järjestämät työvierailut, joiden tarkoituksena on antaa virkamiehille mahdollisuus hankkia asiantuntemusta tai tietoa veroasioista tai lisätä olemassa olevaa asiantuntemusta tai tietoa;

v)

asiantuntijaryhmät, eli jäsennellyt, luonteeltaan väliaikaiset yhteistyön muodot, joissa asiantuntemusta yhdistetään erityisalojen tehtävien suorittamista varten, erityisesti eurooppalaisten tietojärjestelmien alalla, mahdollisesti verkkoyhteistyöpalveluiden, virka-avun sekä infrastruktuurin ja laitteiden avulla;

vi)

julkishallinnon valmiuksien kehittäminen ja tätä tukevat toimet;

vii)

tutkimukset;

viii)

tiedotushankkeet;

ix)

kaikki muut toimet, joilla tuetaan 5 ja 6 artiklassa säädettyjä yleis-, erityis- ja toimintatavoitteita ja -painopisteitä, edellyttäen, että tällaiset muut toimet ovat asianmukaisesti perusteltuja;

b)

Eurooppalaisten tietojärjestelmien rakentaminen: liitteessä olevassa A kohdassa säädettyjen unionin osien ja unionin oikeuden nojalla perustettujen uusien eurooppalaisten tietojärjestelmien kehitystyö, ylläpitäminen, käyttäminen ja laadunvalvonta, jotta veroviranomaisille voidaan luoda tehokkaat yhteydet;

c)

yhteiset koulutustoimet: yhdessä kehitetyt koulutustoimet, joilla tuetaan verotusasioihin liittyvien tarpeellisten ammatillisten tietojen ja taitojen hankkimista.

Ensimmäisen alakohdan a alakohdan iv alakohdassa tarkoitettujen työvierailujen kesto ei saa ylittää yhtä kuukautta. Kolmansien maiden järjestämissä työvierailuissa vain matkakulut ja oleskelukorvaukset (majoituskulut ja päivärahat) ovat ohjelmassa tukikelpoisia.

Komissio organisoi yhteistyössä osallistujamaiden kanssa ensimmäisen alakohdan a alakohdan v alakohdassa tarkoitettuja asiantuntijaryhmiä enintään yhden vuoden ajaksi, ellei pitempään jaksoon ole perusteltua syytä.

2.   Tässä artiklassa tarkoitetuille tukikelpoisille toimille osoitettavat resurssit on jaettava tasapuolisesti ja oikeasuhteisesti kyseisten toimien todellisiin tarpeisiin nähden.

3.   Komissio tarkastelee ohjelman arvioinnin yhteydessä, onko erilaisille tukikelpoisille toimille asetettava talousarviossa enimmäismäärät.

8 artikla

Yhteisiä toimia koskevat erityiset täytäntöönpanosäännökset

1   Osallistuminen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdassa tarkoitettuihin yhteisiin toimiin perustuu vapaaehtoisuuteen.

2.   Osallistujamaiden on varmistettava, että virkamiehillä, jotka nimetään osallistumaan yhteisiin toimiin, on asianmukainen profiili ja pätevyys, myös kielitaidon osalta.

3.   Osallistujamaiden on tarvittaessa toteutettava tarpeelliset toimenpiteet yhteisistä toimista tiedottamiseksi ja sen varmistamiseksi, että aikaan saadut tuotokset hyödynnetään.

9 artikla

Eurooppalaisia tietojärjestelmiä koskevat erityiset täytäntöönpanosäännökset

1.   Komission ja osallistujamaiden on varmistettava, että liitteessä olevassa A kohdassa tarkoitettuja eurooppalaisia tietojärjestelmiä kehitetään, käytetään ja pidetään yllä asianmukaisesti.

2.   Komissio sovittaa yhteen yhteistyössä osallistujamaiden kanssa sellaisia liitteessä olevassa A kohdassa tarkoitettujen eurooppalaisten tietojärjestelmien unionin vastuulla olevien osien ja muiden osien luomiseen ja toimintaan liittyviä näkökohtia, jotka ovat tarpeen niiden toimivuuden, yhteenliitettävyyden ja jatkuvan parantamisen varmistamiseksi.

3.   Kun muut kuin osallistujamaat käyttävät liitteessä olevassa A kohdassa tarkoitettuja eurooppalaisten tietojärjestelmien unionin vastuulle kuuluvia osia, kyseisten maiden kanssa on tehtävä sopimus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan mukaisesti.

10 artikla

Yhteisiä koulutustoimia koskevat erityiset täytäntöönpanosäännökset

1.   Osallistuminen 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan c alakohdassa tarkoitettuihin yhteisiin koulutustoimiin perustuu vapaaehtoisuuteen.

2.   Osallistujamaiden on varmistettava, että virkamiehillä, jotka nimetään osallistumaan yhteisiin koulutustoimiin, on asianmukainen profiili ja pätevyys, myös kielitaidon osalta.

3.   Osallistujamaiden on tarvittaessa sisällytettävä kansallisiin koulutusohjelmiinsa yhdessä kehitetyt koulutussisällöt, mukaan lukien verkko-oppimismoduulit, koulutusohjelmat ja yhteisesti sovitut koulutusta koskevat standardit.

III   LUKU

Rahoituskehys

11 artikla

Rahoituskehys

1.   Ohjelman toteuttamiseen tarkoitettu rahoituskehys vahvistetaan 223 366 000 euroksi nykyhinnoissa.

2.   Ohjelmaan osoitetuilla määrärahoilla voidaan myös kattaa kuluja, jotka liittyvät ohjelman hallinnon ja sen tavoitteiden saavuttamisen edellyttämään säännölliseen valmistelu-, seuranta-, valvonta-, tarkastus- ja arviointitoimintaan, erityisesti tutkimuksiin, asiantuntijoiden kokouksiin sekä tiedotus- ja viestintätoimintaan, jotka liittyvät tässä asetuksessa vahvistettuihin tavoitteisiin, tietojenkäsittelyyn ja -vaihtoon keskittyviin tietotekniikkaverkkoihin liittyviä kuluja sekä kaikkia muita sellaisen teknisen ja hallinnollisen avun kuluja, joita komissiolle aiheutuu ohjelman hallinnoinnin yhteydessä.

Hallintomenojen osuus saa yleisesti olla enintään viisi prosenttia ohjelman kokonaiskustannuksista.

12 artikla

Tukimuodot

1.   Komissio noudattaa ohjelman täytäntöönpanossa asetusta (EU, Euratom) N:o 966/2012.

2.   Edellä 7 artiklassa säädetyille toimille annettavan unionin taloudellisen tuen muodot ovat:

a)

avustukset

b)

julkiset hankintasopimukset;

c)

asetuksen 4 artiklassa tarkoitettujen ulkopuolisten asiantuntijoiden kulujen korvaaminen.

3.   Avustusten yhteisrahoitusosuus voi olla enintään 100 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista matka- ja majoituskulujen, tapahtumien järjestämiseen liittyvien kulujen sekä päivärahojen osalta.

Tätä rahoitusosuutta sovelletaan kaikkiin tukikelpoisiin toimiin, paitsi 7 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan a alakohdan v alakohdassa tarkoitettuihin asiantuntijaryhmiin. Asiantuntijaryhmiä koskeva sovellettava rahoitusosuus, kun kyseiset toimet edellyttävät avustusten myöntämistä, vahvistetaan vuotuisissa työohjelmissa.

4.   Eurooppalaisten tietojärjestelmien unionin vastuulle kuuluvat osat rahoitetaan ohjelmasta. Osallistujamaiden on erityisesti vastattava eurooppalaisiin tietojärjestelmiin sisältyvien, unionille kuulumattomien osien hankinnasta, kehittämisestä, asentamisesta, ylläpidosta ja päivittäisestä toiminnasta aiheutuvista kuluista.

13 artikla

Unionin taloudellisten etujen suojaaminen

1.   Komissio toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet varmistaakseen, että tämän asetuksen mukaisesti rahoitettavia toimia toteutettaessa unionin taloudellisia etuja suojataan petoksia, lahjontaa ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja, jos sääntöjenvastaisuuksia havaitaan, perimällä aiheettomasti maksetut määrät takaisin sekä soveltuvin osin käyttämällä tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia hallinnollisia ja taloudellisia seuraamuksia.

2.   Komissiolla ja sen edustajilla sekä tilintarkastustuomioistuimella on valtuudet tehdä kaikkien unionilta tämän asetuksen nojalla rahoitusta saaneiden avustuksensaajien, toimeksisaajien ja alihankkijoiden osalta sekä asiakirjoihin perustuvia että paikalla suoritettavia tarkastuksia.

3.   Euroopan petostentorjuntavirasto OLAF voi suorittaa tutkimuksia, muun muassa Euroopan parlamentin ja asetuksen (EY) N:o 1073/1999 (15) sekä neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 (16) säännösten ja menettelyjen mukaisesti selvittääkseen, onko avustussopimukseen tai -päätökseen taikka tämän asetuksen nojalla rahoitusta saaneen sopimukseen liittynyt unionin taloudellisia etuja vahingoittavia petoksia, lahjontaa tai muuta laitonta toimintaa.

IV   LUKU

Täytäntöönpanovalta

14 artikla

Työohjelma

Ohjelman täytäntöön panemiseksi komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksillä vuotuiset työohjelmat, joissa vahvistetaan saavutettavat tavoitteet, ennakoidut tulokset, täytäntöönpanomenetelmä sekä ohjelmien kokonaismäärä. Niihin sisältyy lisäksi kuvaus rahoitettavista toimista, kullekin toimityypille alustavasti kohdennettava rahoitusosuus ja alustava toteutusaikataulu. Avustuksia varten vuosittaisiin työohjelmiin sisällytetään painopisteet, olennaiset arviointiperusteet ja yhteisrahoitusosuuden enimmäismäärä. Näiden täytäntöönpanosäädösten on perustuttava edellisten vuosien tuloksiin, ja ne on hyväksyttävä 15 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

15 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa komitea. Kyseinen komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa.

V   LUKU

Seuranta ja arviointi

16 artikla

Ohjelman toimien seuranta

1.   Komissio seuraa ohjelman ja sen toimien toteutumista yhteistyössä osallistujamaiden kanssa.

2.   Komissio ja osallistujamaat vahvistavat laadulliset ja määrälliset indikaattorit ja ottavat tarvittaessa käyttöön uusia indikaattoreita ohjelman kuluessa. Indikaattoreita käytetään ohjelman vaikutusten mittaamiseen ennalta määriteltyihin vähimmäistavoitteisiin verrattuna.

3.   Komissio julkistaa 1 kohdassa tarkoitetun seurannan tulokset ja 2 kohdassa tarkoitetut indikaattorit.

4.   Seurannan tuloksia käytetään 17 artiklan mukaisesti ohjelman arviointiin.

17 artikla

Arviointi ja uudelleentarkastelu

1.   Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuja seikkoja koskevat väli- ja loppuarviointikertomukset. Arviointien tulokset sisällytetään päätöksiin tämän ohjelman mahdollisesta jatkamisesta, muokkaamisesta tai lykkäämisestä myöhemmille ajanjaksoille. Arvioinnit suorittaa riippumaton ulkopuolinen arvioija.

2.   Komissio laatii viimeistään 30 päivänä kesäkuuta 2018 väliarviointikertomuksen, jossa tarkastellaan ohjelman toimien tavoitteiden saavuttamista, resurssien käytön tehokkuutta sekä sen lisäarvoa eurooppalaisella tasolla. Kertomuksessa käsitellään lisäksi yksinkertaistamista ja tavoitteiden tarkoituksenmukaisuuden säilymistä sekä sitä, miten ohjelmalla on edistetty unionin painopisteitä eli älykästä, kestävää ja osallistavaa kasvua.

3.   Komissio laatii viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2021 loppuarviointikertomuksen 2 kohdassa tarkoitetuista seikoista ja ohjelman pitkäaikaisista vaikutuksista sekä vaikutusten kestävyydestä.

4.   Osallistujamaat toimittavat komission pyynnöstä kaikki saatavilla olevat komission väli- ja loppuarviointikertomusten laatimisen kannalta tarkoituksenmukaiset tiedot.

VI   LUKU

Loppusäännökset

18 artikla

Kumoaminen

Kumotaan päätös N:o 1482/2007/EY 1 päivästä tammikuuta 2014.

Mainitun päätöksen nojalla toteutettuihin toimiin liittyvät taloudelliset velvoitteet kuuluvat kuitenkin edelleen sen soveltamisalaan niiden päätökseen saattamiseen asti.

19 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä joulukuuta 2013.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  EUVL C 143, 22.5.2012, s. 48 ja EUVL C 11, 15.1.2013, s. 84.

(2)  Neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 1311/2013, annettu 2 päivänä joulukuuta 2013 vuosia 2014-2020 koskevan monivuotisen rahoituskehyksen vahvistamisesta (Ks. tämän virallisen lehden sivu 884).

(3)  EUVL C 37, 20.12.2013, s. 1.

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, Euratom) N:o 966/2012, annettu 25 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta (EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.)

(5)  Komission delegoitu asetus (EU) N:o 1268/2012, annettu 29 päivänä lokakuuta 2012, unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 soveltamissäännöistä (EUVL L 362, 31.12.2012, s. 1).

(6)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 182/2011, annettu 16 päivänä helmikuuta 2011, yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä (EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13).

(7)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY annettu 24 päivänä lokakuuta 1995, yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31).

(8)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001, annettu 18 päivänä joulukuuta 2000, yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta (EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1).

(9)  Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 1482/2007/EY, tehty 11 päivänä joulukuuta 2007, sisämarkkinoiden verotuksen järjestelmiä vahvistavasta yhteisön ohjelmasta (Fiscalis 2013) ja päätöksen N:o 2235/2002/EY kumoamisesta (EUVL L 330, 15.12.2007, s. 1).

(10)  Neuvoston direktiivi 2006/112/EY, annettu 28 päivänä marraskuuta 2006, yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä (EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1).

(11)  Neuvoston direktiivi 92/83/ETY, annettu 19 päivänä lokakuuta 1992, alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta (EYVL L 316, 31.10.1992, s. 21).

(12)  Neuvoston direktiivi 2011/64/EU, annettu 21 päivänä kesäkuuta 2011, valmistettuun tupakkaan sovellettavan valmisteveron rakenteesta ja verokannoista (EUVL L 176, 5.7.2011, s. 24).

(13)  Neuvoston direktiivi 2003/96/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 2003, energiatuotteiden ja sähkön verotusta koskevan yhteisön kehyksen uudistamisesta (EUVL L 283, 31.10.2003, s. 51).

(14)  Neuvoston direktiivi 2010/24/EU, annettu 16 päivänä maaliskuuta 2010, keskinäisestä avunannosta veroihin, maksuihin ja muihin toimenpiteisiin liittyvien saatavien perinnässä (EUVL L 84, 31.3.2010, s. 1).

(15)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1073/1999, annettu 25 päivänä toukokuuta 1999, Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista (EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1).

(16)  Neuvoston asetus (Euratom, EY) N:o 2185/96, annettu 11 päivänä marraskuuta 1996, komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi (EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2).


LIITE

EUROOPPALAISET TIETOJÄRJESTELMÄT JA NIIDEN UNIONIN VASTUULLA OLEVAT OSAT

A.

Eurooppalaiset tietojärjestelmät ovat seuraavat:

1)

yhteinen tietoliikenneverkko / yhteinen järjestelmien rajapinta (CCN/CSI – CNN2), CCN mail3 -postijärjestelmä, CSI Bridge, HTTP Bridge, CCN LDAP -vakioprotokolla ja siihen liittyvät välineet, CCN-verkkoportaali, CCN-seuranta;

2)

tukijärjestelmät, erityisesti CCN:n sovelluksen konfigurointiväline, toiminnan raportointiväline ART2, verotuksen ja tulliliiton pääosaston sähköinen verkkohankkeiden hallintaväline TEMPO, palvelunhallintaväline SMT, käyttäjien hallintajärjestelmä UM, BPM-järjestelmä, käyttöastetta ilmaiseva ohjauspaneeli ja AvDB, tietotekniikkapalvelun hallintaportaali, hakemisto ja käyttäjäoikeuksien hallinta;

3)

ohjelman tiedotus- ja viestintäalusta PICS;

4)

arvonlisäveroon liittyvät järjestelmät, erityisesti alv-tietojen vaihtojärjestelmä VIES sekä alv:n palautusjärjestelmät, kuten VIES-aloitussovellus, VIES-valvontaväline, verotuksen tilastointijärjestelmä, VIES-järjestelmän www-palvelu, VIES-järjestelmän www-palvelun konfigurointiväline, VIESin ja alv:n palautuksen testausvälineet, alv:n numeroalgoritmit, sähköisten alv-lomakkeiden vaihto, sähköisten palvelujen alv-järjestelyt (VoeS), VoeS:n testausväline, sähköisten alv-lomakkeiden testausväline, keskitetty minipalvelupiste (mini one-stop-shop, MoSS);

5)

takaisinperintään liittyvät järjestelmät, erityisesti saatavien perinnässä käytettävät sähköiset lomakkeet sekä sähköiset täytäntöönpanon mahdollistavat yhdenmukaiset asiakirjat (UIPE) ja sähköiset yhdenmukaiset tiedoksiantolomakkeet (UNF);

6)

välittömiin veroihin liittyvät järjestelmät, erityisesti säästöjen verotusjärjestelmä, säästöjen verotusjärjestelmän testausväline, välittömien verojen sähköiset lomakkeet, WWW-verotunniste, neuvoston direktiivin 2011/16/EU (1) 8 artiklassa mainittuun tietojenvaihtoon liittyvät järjestelmät sekä niiden testausvälineet;

7)

muut verotukseen liittyvät järjestelmät, erityisesti Euroopan verotietokanta TEDB;

8)

valmisteverojärjestelmät, erityisesti valmisteverotietojen vaihtojärjestelmä SEED, valmisteveron alaisten tuotteiden tietojenvaihtojärjestelmä EMCS, sähköiset MVS-lomakkeet ja testaussovellus TA;

9)

muut keskitetyt järjestelmät, erityisesti verotusta koskeva tieto- ja viestintäjärjestelmä TIC, itse käytettävä testausjärjestelmä SSTS, verotukseen liittyvän tilastotiedon järjestelmä, sähköisten lomakkeiden keskitetty sovellus sekä valmisteverojen keskitetty palveluiden/hallinnoinnin tietojärjestelmä (CS/MISE).

B.

Eurooppalaisten tietojärjestelmien unionin vastuulle kuuluvat osat ovat seuraavat:

1)

tietotekniset resurssit, kuten järjestelmiin kuuluvat laitteistot, ohjelmistot ja verkkoyhteydet, mukaan lukien niihin liittyvä tietoinfrastruktuuri;

2)

järjestelmien laatimisen, ylläpitämisen, kehittämisen ja käytön tukemiselle välttämättömät tietotekniset palvelut; ja

3)

kaikki muut osat, jotka komissio tehokkuuden, turvallisuuden ja järkeistämisen vuoksi katsoo olevan osallistujamaille yhteisiä.


(1)  Neuvoston direktiivi 2011/16/EU, annettu 15 päivänä helmikuuta 2011, hallinnollisesta yhteistyöstä verotuksen alalla ja direktiivin 77/799/ETY kumoamisesta (EUVL L 64, 11.3.2011, s. 1).