11.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 332/14


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1283/2013,

annettu 10 päivänä joulukuuta 2013,

luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 865/2006 ranskankielisen toisinnon oikaisemisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 (1) ja erityisesti sen 19 artiklan 2, 3 ja 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 338/97 täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 4 päivänä toukokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 865/2006 (2) liitteen VII ranskankielisessä toisinnossa on virhe. Virhe, joka ei vaikuta lupien ja todistusten eikä lupa- ja todistushakemusten voimassaoloon, koskee yksilöiden kuvauksessa käytettävää tunnusta kaviaarin osalta.

(2)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 865/2006 olisi oikaistava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston kauppaa käsittelevän komitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Koskee ainoastaan ranskankielistä versiota.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

(2)  EUVL L 166, 19.6.2006, s. 1.