7.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/69


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1272/2013,

annettu 6 päivänä joulukuuta 2013,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 68 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Bentso[a]pyreeni, bentso[e]pyreeni, bentso[a]antraseeni, kryseeni, bentso[b]fluoranteeni, bentso[j]fluoranteeni, bentso[k]fluoranteeni ja dibentso[a,h]antraseeni, joista käytetään jäljempänä nimitystä polysykliset aromaattiset hiilivedyt (PAH-yhdisteet), luokitellaan aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (2) liitteen VI mukaan kategoriaan 1B kuuluviksi syöpää aiheuttaviksi aineiksi.

(2)

Näitä PAH-yhdisteitä on monien erilaisten kuluttajille tarkoitettujen esineiden muovi- ja kumiosissa. Niitä esiintyy epäpuhtauksina joissakin kyseisten esineiden valmistuksessa käytettävissä raaka-aineissa, etenkin pehmitinöljyissä ja hiilimustassa. Niitä ei lisätä esineisiin tarkoituksella, eikä niillä ole mitään tiettyä tehtävää muovi- tai kumiosien aineosina.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII olevaa nimikettä 28 koskevissa tiedoissa kielletään kyseisten PAH-yhdisteiden myynti yleiseen kulutukseen sellaisenaan tai seoksissa. Lisäksi mainitun asetuksen liitteessä XVII olevaa nimikettä 50 koskevissa tiedoissa rajoitetaan PAH-yhdisteiden esiintymistä renkaiden valmistuksessa käytettävissä pehmitinöljyissä.

(4)

Saksan komissiolle toimittamat tiedot osoittavat, että PAH-yhdisteitä sisältävät esineet voivat aiheuttaa riskin kuluttajien terveydelle nielemisen, ihoadsorption ja joissakin tapauksissa hengityksen kautta.

(5)

Kuluttajille aiheutuvaa riskiä koskeva päätelmä perustuu tiettyjen kuluttajille tarkoitettujen esineiden käytöstä johtuvaan arvioituun ihon kautta tapahtuvaan PAH-yhdisteille altistumiseen pahimmissa realistisesti mahdollisissa käyttöolosuhteissa. Altistumisen todettiin ylittävän muiden PAH-yhdisteiden myrkyllisyyden selvittämisessä sijaisaineena käytetylle bentso[a]pyreenille määritetyt johdetut vähimmäisvaikutustasot (DMEL) (3).

(6)

Komissio arvioi Saksan toimittamat tiedot ja totesi päätelmänään, että PAH-yhdisteitä sisältävistä esineistä aiheutuu kuluttajille riski ja että kyseistä riskiä voitaisiin pienentää rajoituksella. Komissio kuuli myös teollisuutta ja muita sidosryhmiä vaikutuksista, joita aiheutuisi PAH-yhdisteiden rajoittamisesta esineissä, joita kuluttajat voivat käyttää.

(7)

Jotta kuluttajien terveyttä voitaisiin suojella esineissä oleville PAH-yhdisteille altistumisen aiheuttamalta riskiltä, esineissä kosketettavissa olevien muovi- ja kumiosien sisältämien PAH-yhdisteiden pitoisuuksille olisi asetettava raja-arvot ja olisi kiellettävä sellaisten esineiden markkinoille saattaminen, joissa olevat kyseiset osat sisältävät jotakin PAH-yhdistettä yli 1 mg/kg:n pitoisuutena.

(8)

Lasten haavoittuvuus huomioon ottaen olisi vahvistettava alempi raja-arvo. Näin ollen olisi kiellettävä sellaisten lelujen ja lastenhoitotarvikkeiden saattaminen markkinoille, joiden sisältämät kosketettavissa olevat muovi- ja kumiosat sisältävät jotakin PAH-yhdistettä yli 0,5 mg/kg:n pitoisuutena.

(9)

Tämän rajoituksen olisi koskettava ainoastaan sellaisia esineiden osia, jotka joutuvat pitkän aikaa tai toistuvasti lyhyen aikaa suoraan kosketukseen ihmisen ihon tai suuontelon kanssa tavanomaisissa tai kohtuudella odotettavissa olevissa käyttöolosuhteissa. Rajoituksen ei pitäisi koskea sellaisia esineitä tai niiden osia, jotka ovat vain lyhyen aikaa ja satunnaisesti kosketuksissa ihon tai suuontelon kanssa, koska siitä johtuva PAH-yhdisteille altistuminen on merkityksetöntä. Tästä aiheesta olisi tarpeen laatia lisäohjeita.

(10)

Unionin markkinoilla on todettu olevan vaihtoehtoisia raaka-aineita, joiden PAH-pitoisuudet ovat matalia. Niitä ovat muun muassa hiilimusta ja öljyt, jotka täyttävät elintarvikkeiden kanssa kosketukseen joutuvista muovisista materiaaleista ja tarvikkeista 14 päivänä tammikuuta 2011 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 10/2011 (4) vahvistetut vaatimukset.

(11)

Komission olisi tarkasteltava uudelleen tässä rajoituksessa käytettyjä nykyisiä raja-arvoja, etenkin jos saadaan uutta tieteellistä tietoa esimerkiksi PAH-yhdisteiden siirtymisestä asianomaisten esineiden muovi- ja kumimateriaaleista taikka tietoa vaihtoehtoisista raaka-aineista. Uuden tieteellisen tiedon tarkastelussa olisi otettava huomioon myös testausmenetelmien saatavuus ja luotettavuus.

(12)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1907/2006 olisi muutettava.

(13)

On aiheellista säätää kohtuullisesta määräajasta, jotta asianomaiset sidosryhmät voivat toteuttaa tässä asetuksessa säädettyjen toimenpiteiden noudattamiseksi tarvittavat mahdolliset toimenpiteet.

(14)

Käytettyjen esineiden sekä tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivänä jakeluketjussa jo olevien esineiden markkinoille saattamista koskevan rajoituksen noudattamista voisi olla vaikea valvoa. Sen vuoksi rajoitusta ei pitäisi soveltaa esineisiin, jotka on saatettu ensimmäisen kerran markkinoille ennen kyseistä päivää.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 27 päivästä joulukuuta 2015.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  http://www.echa.europa.eu/documents/10162/13643/information_requirements_part_b_en.pdf

(4)  EUVL L 12, 15.1.2011, s. 1.


LIITE

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XVII nimikettä 50 koskevaan sarakkeeseen 2 kohdat 5, 6, 7 ja 8 seuraavasti:

 

”5.

Esineitä ei saa saattaa markkinoille yleiseen kulutukseen toimitettaviksi, jos jokin niissä oleva sellainen kumi- tai muoviosa, joka tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa joutuu pitkän aikaa tai toistuvasti lyhyen aikaa suoraan kosketukseen ihmisen ihon tai suuontelon kanssa, sisältää mitä tahansa luetelluista polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä enemmän kuin 1 mg/kg (0,0001 prosenttia kyseisen osan painosta).

Tällaisia esineitä ovat muun muassa

urheiluvarusteet kuten polkupyörät, golfmailat, muut mailat

kotitalousvälineet, työntökärryt, kävelytelineet

kotikäyttöön tarkoitetut työkalut

vaatteet, jalkineet, käsineet ja urheiluasut

kellon rannekkeet, rannenauhat, naamarit, pääpannat.

6.

Leluja, aktiviteettilelut mukaan lukien, ja lastenhoitotarvikkeita ei saa saattaa markinnoille, jos jokin niissä oleva sellainen kumi- tai muoviosa, joka tavanomaisissa tai kohtuudella ennakoitavissa olevissa käyttöolosuhteissa joutuu pitkän aikaa tai toistuvasti lyhyen aikaa suoraan kosketukseen ihmisen ihon tai suuontelon kanssa, sisältää mitä tahansa luetelluista polysyklisistä aromaattisista hiilivedyistä enemmän kuin 0,5 mg/kg (0,00005 prosenttia kyseisen osan painosta).

7.

Poiketen siitä, mitä 5 ja 6 kohdassa säädetään, kyseisiä kohtia ei sovelleta esineisiin, jotka on saatettu markkinoille ensimmäisen kerran ennen 27 päivää joulukuuta 2015.

8.

Komissio tarkastelee viimeistään 27 päivänä joulukuuta 2017 uudelleen 5 ja 6 kohdan raja-arvoja uuden tieteellisen tiedon perusteella, joka koskee esimerkiksi polysyklisten aromaattisten hiilivetyjen siirtymistä kyseisissä kohdissa tarkoitetuista esineistä taikka vaihtoehtoisia raaka-aineita, ja tarvittaessa muuttaa kyseisiä kohtia.”