7.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/40


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 1270/2013,

annettu 15 päivänä marraskuuta 2013,

Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kesken tehdyn pöytäkirjan mukaisten kalastusmahdollisuuksien jakamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 3 kohdan kanssa,

ottaa huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto on 22 päivänä toukokuuta 2006 hyväksynyt asetuksella (EY) N:o 764/2006 (1) Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisen kalastuskumppanuussopimuksen (2), jäljempänä ’kumppanuussopimus’, tekemisestä.

(2)

Unioni on neuvotellut Marokon kuningaskunnan kanssa kumppanuussopimuksen liittyvän uuden pöytäkirjan, jossa unionin aluksille myönnetään kalastusmahdollisuuksia Marokon kuningaskunnan suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kalastuksen osalta kuuluvilla vesillä. Uusi pöytäkirja on parafoitu 24 päivänä heinäkuuta 2013.

(3)

Neuvosto on 15 päivänä marraskuuta 2013 hyväksynyt päätöksen 2013/1270/EU (3) uuden pöytäkirjan allekirjoittamisesta.

(4)

Olisi määriteltävä jäsenvaltioiden kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet uuden pöytäkirjan soveltamisajaksi.

(5)

Jos ilmenee, että uuden pöytäkirjan nojalla unionille myönnettyjä kalastusmahdollisuuksia ei käytetä täysimääräisesti, komissio ilmoittaa siitä asianomaisille jäsenvaltioille neuvoston asetuksen (EY) N:o 1006/2008 (4) 10 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Jos asianomainen jäsenvaltio ei vastaa neuvoston vahvistaman määräajan kuluessa, sen katsotaan vahvistaneen, etteivät sen alukset käytä kalastusmahdollisuuksiaan täysimääräisesti kyseisellä ajanjaksolla. Neuvoston olisi vahvistettava tämä määräaika.

(6)

Tätä asetusta olisi sovellettava uuden pöytäkirjan soveltamisen alkamispäivästä.

(7)

Asian kiireellisyyden vuoksi olisi poikettava Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen, Euroopan unionin toiminnasta tehtyyn sopimukseen ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimukseen liitetyn, kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyssä pöytäkirjassa N:o 1 olevassa 4 artiklassa tarkoitetusta kahdeksan viikon määräajasta,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan välisessä kalastuskumppanuussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamista koskevassa Euroopan unionin ja Marokon kuningaskunnan kesken tehdyssä pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

Kalastusluokka

Alustyyppi

Jäsenvaltio

Lisenssien määrä tai kiintiö

Pohjoisen alueen pienimuotoinen pelaginen kalastus

Nuotta-alukset < 100 GT

Espanja

20

Pohjoisen alueen pienimuotoinen kalastus

Pohjasiima-alukset, < 40 GT

Espanja

25

Portugali

7

Pohjasiima-alukset, ≥ 40 GT < 150 GT

Portugali

3

Eteläisen alueen pienimuotoinen kalastus

Siima-alukset ja vapapyydysalukset < 80 GT

Espanja

10

Pohjakalastus

Pohjasiima-alukset

Espanja

7

Portugali

4

Troolarit

Espanja

5

Italia

0

Tonnikalan kalastus

Vapapyydysalukset

Espanja

23

Ranska

4

Teollinen pelaginen kalastus

80 000 tonnia vuodessa,

enintään 10 000 tonnia kuukaudessa koko laivaston osalta,

paitsi elokuusta lokakuuhun, jolloin saaliiden enimmäismäärä nostetaan 15 000 tonniin

Alusten, joilla on lupa kalastaa, jakautuminen:

 

10 vetoisuudeltaan yli 3 000 GT:n alusta

 

3 vetoisuudeltaan 150–3 000 GT:n alusta

 

5 vetoisuudeltaan alle 150 GT:n alusta

Saksa

6 467 t

Liettua

20 693 t

Latvia

11 640 t

Alankomaat

24 567 t

Irlanti

2 917 t

Puola

4 525 t

Yhdistynyt kuningaskunta

4 525 t

Espanja

467 t

Portugali

1 555 t

Ranska

2 644 t

2.   Asetusta (EY) N:o 1006/2008 sovelletaan rajoittamatta kumppanuussopimuksen soveltamista.

3.   Jos tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden kalastuslupahakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio ottaa asetuksen (EY) N:o 1006/2008 10 artiklan mukaisesti huomioon minkä hyvänsä muun jäsenvaltion kalastuslupahakemukset.

4.   Asetuksen (EY) N:o 1006/2008 10 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määräaika, jonka kuluessa jäsenvaltion on ilmoitettava siitä, ettei se käytä myönnettyjä kalastusmahdollisuuksiaan täysimääräisesti, on kymmenen työpäivää päivästä, jona komissio on ilmoittanut asianomaiselle jäsenvaltioille, ettei kaikkia kalastusmahdollisuuksia ole käytetty.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan pöytäkirjan voimaantulopäivästä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä marraskuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

R. ŠADŽIUS


(1)  Neuvoston asetus (EY) N:o 764/2006, annettu 22 päivänä toukokuuta 2006, Euroopan yhteisön ja Marokon kuningaskunnan välisen kalastuskumppanuussopimuksen tekemisestä (EUVL L 141, 29.5.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 141, 29.5.2006, s. 4.

(3)  Katso tämän virallisen lehden sivu 40.

(4)  Neuvoston asetus (EY) N:o 1006/2008, annettu 29 päivänä syyskuuta 2008, yhteisön kalastusaluksille myönnettävistä luvista kalastustoiminnan harjoittamiseksi yhteisön vesien ulkopuolella ja kolmansien maiden alusten pääsystä yhteisön vesille, asetusten (ETY) 2847/93 ja (EY) 1627/94 muuttamisesta sekä asetuksen (EY) 3317/94 kumoamisesta (EUVL L 286, 29.10.2008, s. 33).