4.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 323/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1251/2013,

annettu 3 päivänä joulukuuta 2013,

asetuksen (EY) N:o 606/2009 muuttamisesta eräiden viininvalmistusmenetelmien osalta ja asetuksen (EY) N:o 436/2009 muuttamisesta kyseisten menetelmien viinialan rekistereihin kirjaamisen osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) 22 päivänä lokakuuta 2007 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (1) ja erityisesti sen 121 artiklan kolmannen ja neljännen kohdan ja 185 c artiklan 3 kohdan yhdessä sen 4 artiklan kanssa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Sallitut viininvalmistusmenetelmät esitetään komission asetuksen (EY) N:o 606/2009 (2) 3 artiklan mukaisesti kyseisen asetuksen liitteessä I. Kansainvälinen viinijärjestö (OIV) on muuttanut eräiden unionissa jo sallittujen viininvalmistusmenetelmien käyttöedellytyksiä. Kyseisten viininvalmistusmenetelmien käyttöedellytyksiä olisi muutettava unionissa OIV:n määrittelemien käyttöedellytysten perusteella, teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi ja jotta unionin tuottajilla olisi samat mahdollisuudet kuin kolmansien maiden tuottajilla.

(2)

OIV on hyväksynyt uusia viininvalmistusmenetelmiä. Kyseiset viininvalmistusmenetelmät olisi sallittava unionissa OIV:n määrittelemien käyttöedellytysten perusteella, teknisen kehityksen huomioon ottamiseksi ja jotta unionin tuottajilla olisi samat uudet mahdollisuudet kuin kolmansien maiden tuottajilla.

(3)

Tietyt viininvalmistusmenetelmät ovat erityisen alttiita vilpilliselle käytölle, ja ne on merkittävä rekistereihin ja saateasiakirjoihin komission asetuksen (EY) N:o 436/2009 (3) mukaisesti. Kalvokäsittelyn kaltaisia menetelmiä koskevien vaatimusten mukaan kyseiset menetelmät olisi sisällytettävä rekistereihin asetuksen (EY) N:o 436/2009 41 artiklan mukaisesti. Asetuksessa (EY) N:o 436/2009 säädettyihin merkintöihin liittyviä sääntöjä olisi mukautettava asetuksella, (EY) N:o 606/2009, sellaisena kuin se on muutettuna tällä asetuksella, sallittujen uusien viinivalmistusmenetelmien huomioon ottamiseksi.

(4)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 606/2009 ja (EY) N:o 436/2009 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1234/2007 195 artiklan 3 kohdassa säädetyn sääntelykomitean ja maatalouden yhteisen markkinajärjestelyn hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 606/2009 muuttaminen

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 606/2009 liite I A tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Asetuksen (EY) N:o 436/2009 muuttaminen

Lisätään asetuksen (EY) N:o 436/2009 41 artiklan 1 kohtaan w alakohta seuraavasti:

”w)

viiniin liuenneen kaasun käsittely kalvokontaktoreilla.”

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 606/2009, annettu 10 päivänä heinäkuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä rypäletuoteluokkien sekä viininvalmistusmenetelmien ja niiden rajoitusten osalta (EUVL L 193, 24.7.2009, s. 1).

(3)  Komission asetus (EY) N:o 436/2009, annettu 26 päivänä toukokuuta 2009, neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2008 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä viinitilarekisterin, markkinoiden seurantaan liittyvien pakollisten ilmoitusten ja tiedonkeruun, tuotteiden kuljetuksen mukana seuraavien asiakirjojen sekä viinialalla pidettävien rekisterien osalta (EUVL L 128, 27.5.2009, s. 15).


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 606/2009 liite I A seuraavasti:

1)

Muutetaan taulukko seuraavasti:

a)

Muutetaan rivi 6 seuraavasti:

i)

Lisätään sarakkeeseen 1 luetelmakohta seuraavasti:

”—

hiiva-autolysaattien lisääminen”.

ii)

Lisätään sarakkeeseen 2 kohta seuraavasti:

”Ainoastaan tuoreille rypäleille, rypäleen puristemehulle, käymistilassa olevalle rypäleen puristemehulle, kuivuneista viinirypäleistä valmistetulle käymistilassa olevalle rypäleen puristemehulle, tiivistetylle rypäleen puristemehulle ja käymistilassa olevalle uudelle viinille.”

b)

Korvataan rivillä 10 toinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

vehnästä, herneestä tai perunasta saatavat kasviperäiset valkuaisaineet.”

c)

Lisätään rivit 51 ja 52 seuraavasti:

”51

inaktivoitujen hiivojen käyttäminen

 

 

52

viiniin liuenneen kaasun käsittely kalvokontaktoreilla

Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 liitteessä XI b olevassa 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 ja 16 kohdassa määritellyille tuotteille, lukuun ottamatta hiilidioksidin lisäämistä kyseisessä liitteessä olevassa 4, 5, 6 ja 8 kohdassa määriteltyihin tuotteisiin.”

 

2)

Lisätään lisäys 18 seuraavasti:

”Lisäys 18

Viiniin liuenneen kaasun käsittelyä kalvokontaktoreilla koskevat vaatimukset

Viiniin liuenneen kaasun käsittely kalvokontaktoreilla on fyysinen menetelmä viiniin liuenneen kaasukonsentraation käsittelemiseksi käyttäen kalvokontaktoreita (hydrofobisia kalvoja) ja viininvalmistuksessa käytettäviä kaasuja.

VAATIMUKSET

1)

Tätä tekniikkaa voidaan käyttää alkoholikäymisen loppuvaiheesta pakkaamisvaiheeseen asti kuplituslaitteen tai venturityyppisten järjestelmien sijasta.

2)

Käsittelyn tekijän on oltava enologi tai pätevä teknikko.

3)

Tämä käsittely on kirjattava asetuksen (EY) N:o 1234/2007 185 c artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

4)

Käytettävien kalvojen on oltava asetuksen (EY) N:o 1935/2004 ja asetuksen (EU) N:o 10/2011 sekä niiden soveltamiseksi annettujen kansallisten säännösten mukaiset. Niiden on oltava OIV:n julkaiseman viininvalmistussäännöstön (Codex œnologique international) mukaisia.”