30.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 320/20


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1223/2013,

annettu 29 päivänä marraskuuta 2013,

Puolalle ICES-osa-alueilla 22–31 vuodeksi 2013 ja sitä seuraaviksi vuosiksi myönnetyn lohen kalastuskiintiön vähentämisestä vuoden 2012 liikakalastuksen vuoksi

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön valvontajärjestelmästä, jonka tarkoituksena on varmistaa yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen, asetusten (EY) N:o 847/96, (EY) N:o 2371/2002, (EY) N:o 811/2004, (EY) N:o 768/2005, (EY) N:o 2115/2005, (EY) N:o 2166/2005, (EY) N:o 388/2006, (EY) N:o 509/2007, (EY) N:o 676/2007, (EY) N:o 1098/2007, (EY) N:o 1300/2008 ja (EY) N:o 1342/2008 muuttamisesta sekä asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1627/94 ja (EY) N:o 1966/2006 kumoamisesta 20 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (1) ja erityisesti sen 105 artiklan 1 ja 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Puolalle myönnettiin neuvoston asetuksella (EU) N:o 1256/2011 (2) lohen kalastuskiintiö unionin vesillä ICES-osa-alueilla 22–31 vuodeksi 2012.

(2)

Komissio havaitsi tarkastettujen sekä ei-tarkastettujen kalastusmatkojen aikana rekisteröityjen tietojen ristiintarkastusten perusteella epäjohdonmukaisuuksia Puolan vuodelta 2012 toimittamissa lohenkalastusta koskevissa tiedoissa. Kyseiset saaliiden koostumusta koskevat epäjohdonmukaisuudet vahvistuivat myös Puolassa asetuksen (EY) N:o 1224/2009 mukaisesti tehtyjen useiden tutkimus- ja tarkistuskäyntien yhteydessä. Komissio voi näiden todisteiden perusteella vahvistaa, että kyseinen jäsenvaltio on ylittänyt vuoden 2012 lohikiintiönsä 1776 kalalla.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos komissio on todennut jonkin jäsenvaltion ylittäneen sille myönnetyt kalastuskiintiöt, komissio tekee vähennyksiä kyseisen jäsenvaltion tuleviin kalastuskiintiöihin.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1224/2009 105 artiklan 2 kohdassa säädetään, että kalastuskiintiöiden vähentämistä sovelletaan seuraavana vuonna tai seuraavina vuosina.

(5)

On toteutettava vähennykset, jotka ovat tarpeen Puolalle lohen kalastamiseksi vuonna 2013 myönnetyn kiintiön liikakalastuksen korvaamiseksi. Komission määrityksen mukaan liikakalastuksen määrä on alle 100 tonnia. Sen vuoksi vähennykseen ei 105 artiklan 2 kohdan viimeisen virkkeen mukaisesti tulisi soveltaa kerrointa.

(6)

Jos vuotta 2013 koskevan kiintiön käytön perusteella ei kuitenkaan ole tämän asetuksen voimaan tullessa mahdollista ottaa huomioon vähennettäviä määriä kokonaisuudessaan, mahdolliset jäljellä olevat määrät olisi vähennettävä kyseiselle jäsenvaltiolle vuonna 2014 myönnettävissä olevista määristä asetuksen (EY) N:o 1224/2009 (3) 105 artiklan 1, 2 ja 5 kohdan kiintiöiden vähentämistä koskevien suuntaviivojen mukaisesti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Puolalle neuvoston asetuksella (EU) N:o 1256/2011 vuodeksi 2013 myönnettyä lohen (Salmo salar) kalastuskiintiötä unionin vesillä ICES-osa-alueilla 22–31 vähennetään liitteen mukaisesti.

2 artikla

Jos 1 kohdan mukaisesti sovellettavat vähennykset ylittävät vielä käytettävissä olevan kalastuskiintiön määrän, eikä niitä voida toteuttaa kokonaan vuonna 2013, jäljellä olevat määrät vähennetään Puolalle vuonna 2014 unionin vesillä ICES-osa-alueilla 22–31 myönnettävissä olevasta lohen (Salmo salar) kalastuskiintiöstä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 320, 3.12.2011, s. 3.

(3)  EUVL C 72, 10.3.2012, s. 27.


LIITE

Kanta

2012

Vähennys vuonna 2013

Alkuperäinen kiintiö

Mukautettu kiintiö

Vahvistetut saaliit

Kiintiön ja saaliin välinen erotus

(liikakalastus)

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

7 704

7 704

9 493

–1 776

1 776