19.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 309/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 1159/2013,

annettu 12 päivänä heinäkuuta 2013,

Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 911/2010 täydentämisestä vahvistamalla GMES-käyttäjien rekisteröitymis- ja lisenssiehdot ja määrittelemällä GMES-erityisdatan ja GMES-palveluinformaation saannin rajoittamista koskevat kriteerit

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan maanseurantaohjelmasta (GMES) ja sen ensivaiheen toiminnasta (2011–2013) 22 päivänä syyskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 911/2010 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

GMES:n data- ja informaatiokonseptin pitäisi olla johdonmukainen muiden asiaan liittyvien unionin toimintalinjojen, välineiden ja toimien kanssa. Siinä pitäisi erityisesti noudattaa Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY (2) vaatimuksia. Konseptissa pitäisi noudattaa EU:n perusoikeuskirjassa tunnustettuja oikeuksia ja periaatteita, etenkin oikeutta yksityiselämän kunnioittamiseen, henkilötietojen suojaan, teollis- ja tekijänoikeuksien turvaamiseen, taiteen ja tutkimuksen vapauteen ja elinkeinovapauteen.

(2)

GMES:n data- ja informaatiokonseptilla olisi edistettävä voimakkaasti unionin ajamaa avoimen datan politiikkaa, joka käynnistettiin julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä 17 päivänä marraskuuta 2003 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2003/98/EY (3) ja jota vahvistettiin komission asiakirjojen uudelleenkäytöstä 12 päivänä joulukuuta 2011 annetulla komission päätöksellä 2011/833/EU (4), joka hyväksyttiin 26 päivänä elokuuta 2010 annetun komission tiedonannon ”Euroopan digitaalistrategia” (5) puitteissa.

(3)

Olisi vahvistettava GMES-käyttäjien rekisteröitymistä ja lisenssejä koskevat ehdot ja määritettävä GMES-erityisdatan ja GMES-palveluinformaation saannin rajoituksia koskevat kriteerit. GMES-palveluihin syötetyn muun datan ja informaation tarjoajien olisi määritettävä tämän datan ja informaation saantiedellytykset.

(4)

Komissio ilmoitti 28 päivänä lokakuuta 2009 antamassaan tiedonannossa ”Ympäristön ja turvallisuuden maailmanlaajuinen seuranta (GMES): avaruuskomponentin haasteet ja uudet vaiheet” (6) aikeestaan jatkaa Sentinel-tietojen maksuttoman ja avoimen saantipolitiikan toteutusta.

(5)

Sentinel-tietojen saannin pitäisi olla maksutonta, täysimääräistä ja avointa niiden Sentinel-datapolitiikkaa koskevien yhteisten periaatteiden (7) mukaisesti, jotka hyväksyttiin Euroopan avaruusviraston maanseurantaa käsittelevässä ohjelmalautakunnassa (Programme Board for Earth Observation, PB-EO).

(6)

Kolmansien maiden tai kansainvälisten organisaatioiden, jotka osallistuvat asetuksen (EU) N:o 911/2010 7 artiklan nojalla GMES-toimintaan, pitäisi saada GMES-erityisdataa ja GMES-palveluinformaatiota samoin ehdoin kuin jäsenvaltioiden.

(7)

Kuten asetuksen (EU) N:o 911/2010 johdanto-osan 28 kappaleessa todetaan, GMES:ää olisi pidettävä Euroopan panoksena maailmanlaajuisen maanhavainnointijärjestelmän (GEOSS) rakentamiseen. Sen vuoksi GMES:n avoimen tiedonjakelun olisi oltava täysin yhteensopiva GEOSSin tiedonjakoperiaatteiden kanssa.

(8)

Asetuksen (EU) N:o 911/2010 9 artiklassa esitettyjen GMES:n data- ja informaatiokonseptin tavoitteiden mukaisesti käyttäjille olisi annettava tarvittavat luvat käyttää GMES-erityisdataa ja GMES-palveluinformaatiota mahdollisimman täysimääräisesti. Käyttäjien pitäisi myös voida jakaa edelleen GMES-erityisdataa ja GMES-palveluinformaatiota joko muokattuna tai muokkaamattomana.

(9)

GMES-erityisdatan ja GMES-palveluinformaation olisi oltava maksutonta käyttäjille, jotta saadaan etua GMES-erityisdatan ja GMES-palveluinformaation lisääntyneestä käytöstä koituvista sosiaalisista hyödyistä.

(10)

GMES-tietojen avoimen jakelun politiikkaa voidaan tarkastella uudelleen ja mukauttaa tarvittaessa ottaen huomioon käyttäjien ja maanhavainnointialan yritysten tarpeet sekä tekniikan kehittyminen.

(11)

GMES-datan ja -informaation laajemman jakelun edistämiseksi on asianmukaista olla säätämättä nimenomaisesta tai implisiittisestä takuusta, mukaan luettuna laadun ja soveltuvuuden osalta.

(12)

Komission olisi sovellettava rajoituksia GMES-tietojen avoimeen jakeluun, kun GMES-erityisdatan ja GMES-palveluinformaation maksuton, täysimääräinen ja avoin saanti vaikuttaisi EU:n perusoikeuskirjaan sisältyviin oikeuksiin ja periaatteisiin, kuten yksityiselämän kunnioittamista ja henkilötietojen suojaa koskevaan oikeuteen tai sellaisten tietojen teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamiseen, joita käytetään syöttötietoina GMES-palvelujen tuotantoprosessissa.

(13)

Rajoituksilla olisi tarpeen mukaan suojattava unionin turvallisuusintressejä samoin kuin jäsenvaltioiden kansallisia turvallisuusintressejä. Kansallisten turvallisuusintressien osalta tällaisissa rajoituksissa olisi noudatettava niiden jäsenvaltioiden velvoitteita, jotka kuuluvat johonkin yhteiseen puolustusorganisaatioon kansainvälisen sopimuksen mukaisesti. GMES-erityisdatan ja GMES-palveluinformaation jakelun rajoittamiseksi tehtävällä arkaluonteisuutta koskevien kriteereiden arvioimisella pitäisi varmistaa ennalta turvallisuuskysymysten selvittäminen, jotta mahdollistetaan GMES-erityisdatan ja GMES-palveluinformaation keskeytymätön tarjoaminen.

(14)

Arkaluonteisuutta koskevissa kriteereissä olisi otettava huomioon eri seikat, jotka todennäköisesti muodostavat riskin unionin tai sen jäsenvaltioiden turvallisuudelle. Euroopan elintärkeän infrastruktuurin määrittämisestä ja nimeämisestä sekä arvioinnista, joka koskee tarvetta parantaa sen suojaamista, 8 päivänä joulukuuta 2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/114/EY (8) 2 artiklan a alakohdassa määritettyyn elintärkeään infrastruktuuriin kohdistuvat uhkat olisi otettava huomioon tärkeänä arkaluonteisuuden kriteerinä.

(15)

Jäsenvaltioiden olisi voitava tarpeen mukaan pyytää, että tietyn GMES-erityisdatan ja GMES-palveluinformaation tarjoamiseen sovelletaan rajoituksia. Tarkastellessaan tällaisia pyyntöjä tai toimiessaan omasta aloitteestaan komission olisi varmistettava, että se reagoi tehokkaasti ja vaikuttavasti suojatakseen unionin tai jäsenvaltioiden turvallisuusintressejä, ja pyrittävä samalla aiheuttamaan mahdollisimman vähäisiä häiriöitä käyttäjien data- ja informaatiovirtaan.

(16)

GMES-tietojen jakelufoorumeihin voi kohdistua teknisiä rajoituksia, joiden vuoksi niiden on mahdotonta täyttää kaikkia data- tai informaatiopyyntöjä. Tällaisissa poikkeustapauksissa GMES-erityisdatan ja GMES-palveluinformaation tekninen saatavuus olisi palvelun jatkuvuuden turvaamiseksi varattava käyttäjille maista ja kansainvälisistä organisaatioista, jotka osallistuvat GMES-toimintaan. Tapauksen mukaan palvelujen varaamisen ehdoksi olisi asetettava jonkinlainen rekisteröityminen. Tällainen varaaminen ei saisi estää niitä käyttäjiä, jotka ovat saaneet dataa tai informaatiota varaamisen ansiosta, harjoittamasta tällä asetuksella myönnettyjä oikeuksiaan, mukaan luettuna oikeus jakaa edelleen tällaista dataa tai informaatiota.

(17)

Olisi säädettävä käyttäjien rekisteröitymisen neljästä tasosta GMES-erityisdatan ja GMES-palveluinformaation saamisen osalta. Ensinnäkin GMES-erityisdatan ja GMES-palveluinformaation laajemman käytön edistämiseksi direktiivin 2007/2/EY 11 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan mukaiset haku- ja katselupalvelut olisi tarjottava ilman rekisteröitymistä. Toiseksi pitäisi olla mahdollista edellyttää kevyempää rekisteröitymistä direktiivin 2007/2/EY 11 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisten latauspalvelujen osalta. Rekisteröitymisprosessin ei pitäisi estää käyttäjiä saamasta dataa ja informaatiota, mutta sitä pitäisi voida käyttää käyttäjätilastojen keräämiseen. Kolmanneksi välitason rekisteröitymisen pitäisi mahdollistaa tiedonsaannin varaamisen soveltaminen tiettyihin käyttäjäryhmiin. Neljänneksi olisi käytettävä tiukkaa rekisteröitymisprosessia, jos on tarpeen rajoittaa tiedonsaantia turvallisuussyistä, jotka edellyttävät käyttäjän yksiselitteistä tunnistamista,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Aihe

Tässä asetuksessa vahvistetaan

a)

edellytykset, jotka koskevat GMES-palvelujen tuottaman ja GMES-erityisinfrastruktuurin kautta kerätyn informaation ja datan täysimääräistä ja avointa saantia;

b)

kriteerit, jotka koskevat kyseisen informaation ja datan saannin rajoittamista;

c)

edellytykset, jotka koskevat GMES-käyttäjien rekisteröitymistä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’GMES-palveluilla’ asetuksen (EU) N:o 911/2010 2 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettua palvelukomponenttia;

b)

’GMES-palveluinformaatiolla’ GMES-palvelujen tuottamaa informaatiota ja metadataa;

c)

’GMES-erityisdatalla’ GMES-erityisinfrastruktuurin kautta kerättyä dataa ja sen metadataa;

d)

’metadatalla’ dataa koskevaa jäsennettyä informaatiota tai datan haun, luetteloinnin ja käytön mahdollistavaa informaatiota;

e)

’GMES-jakelufoorumilla’ teknisiä järjestelmiä, joita käytetään GMES-erityisdatan ja GMES-palveluinformaation jakamiseen käyttäjille;

f)

’hakupalveluilla’ direktiivin 2007/2/EY 11 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyjä hakupalveluita;

g)

’katselupalveluilla’ direktiivin 2007/2/EY 11 artiklan 1 kohdan b alakohdassa määriteltyjä katselupalveluita;

h)

’latauspalveluilla’ direktiivin 2007/2/EY 11 artiklan 1 kohdan c alakohdassa määriteltyjä latauspalveluita.

2   LUKU

GMES-ERITYISDATAN JA GMES-PALVELUINFORMAATION AVOIN JAKELU – LISENSSEJÄ KOSKEVAT EHDOT

3 artikla

Avointa jakelua koskevat periaatteet

Käyttäjien on saatava GMES-erityisdata ja GMES-palveluinformaatio maksutta, täysimääräisesti ja avoimesti 4–10 artiklassa säädetyin edellytyksin, ottaen huomioon 11–16 artiklassa säädetyt rajoitukset.

4 artikla

Rahoitusta koskevat ehdot

GMES-erityisdatan ja GMES-palveluinformaation, joka on asetettu saataville GMES-jakelufoorumeiden kautta 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen ennalta määritettyjen teknisten edellytysten mukaisesti, saannin on oltava maksutonta.

5 artikla

Datan ja informaation ominaisuuksia, muotoa ja jakelukanavaa koskevat ehdot

1.   Kunkintyyppisen GMES-erityisdatan ja GMES-palveluinformaation osalta tämän datan ja informaation toimittajat määrittävät ainakin yhden ominaisuuksien joukon, muodon ja jakelukanavan komission valvonnassa ja ilmoittavat tämän määritelmän GMES-jakelufoorumeilla.

2.   GMES-erityisdatan ja GMES-palveluinformaation on oltava direktiivin 2007/2/EY vaatimusten mukaista sikäli kuin tämä data ja informaatio kuuluu direktiivin säännösten soveltamisalaan.

6 artikla

GMES-jakelufoorumeita koskevat ehdot

GMES-erityisdata ja GMES-palveluinformaatio jaetaan käyttäjille GMES-jakelufoorumeiden kautta, jotka komissio tarjoaa tai jotka ovat komission valvonnassa.

7 artikla

Käyttöä koskevat ehdot

1.   GMES-erityisdata ja GMES-palveluinformaatio annetaan seuraaviin käyttötarkoituksiin, sikäli kuin ne eivät ole laittomia:

a)

jäljentäminen;

b)

jakelu;

c)

tiedottaminen kansalaisille;

d)

mukauttaminen, muuttaminen ja yhdistäminen muun datan ja informaation kanssa;

e)

mikä tahansa a–d alakohtien yhdistelmä.

2.   GMES-erityisdataa ja GMES-palveluinformaatiota voidaan käyttää maailmanlaajuisesti ilman ajallisia rajoituksia.

8 artikla

Käyttäjien antamaa informaatiota koskevat ehdot

1.   Jakaessaan tai välittäessään GMES-erityisdataa ja GMES-palveluinformaatiota kansalaisille käyttäjien on tiedotettava kansalaisille datan ja informaation lähteestä.

2.   Käyttäjien on varmistettava, että ne eivät anna kansalaisille sellaista käsitystä, että unioni on virallisesti hyväksynyt käyttäjien toiminnan.

3.   Jos dataa tai informaatiota on mukautettu tai muutettu, käyttäjän on selvästi ilmoitettava tämä.

9 artikla

Takuun puute

GMES-erityisdata ja GMES-palveluinformaatio toimitetaan käyttäjille ilman nimenomaista tai implisiittistä takuuta, mukaan luettuna laadun ja soveltuvuuden osalta.

10 artikla

Avointa jakelua koskevien rajoitusten tapauksessa sovellettavat ehdot

Jos komissio rajoittaa GMES-erityisdatan ja GMES-palveluinformaation saannin tiettyihin käyttäjiin 12 artiklan mukaisesti, kyseisten käyttäjien on rekisteröidyttävä sellaisen menettelyn mukaisesti, joka mahdollistaa yksiselitteisen tunnistamisen, ennen kuin ne saavat dataa ja informaatiota.

3   LUKU

RAJOITUKSET

11 artikla

Ristiriitaiset oikeudet

Jos tietyn GMES-erityisdatan tai GMES-palveluinformaation avoin jakaminen on ristiriidassa kansainvälisten sopimusten tai sellaisen datan ja informaation teollis- ja tekijänoikeuksien suojaamisen kanssa, joita käytetään syöttötietoina GMES-palveluinformaation tuotantoprosessissa, tai vaikuttaisi kohtuuttomalla tavalla EU:n perusoikeuskirjassa tunnustettuihin oikeuksiin ja periaatteisiin, kuten yksityiselämän kunnioittamista tai henkilötietojen suojaa koskevaan oikeuteen, komissio toteuttaa asetuksen (EU) N:o 911/2010 13 artiklan 1 kohdan nojalla tarvittavat toimenpiteet välttääkseen tällaisen ristiriidan tai rajoittaakseen kyseisen GMES-erityisdatan tai GMES-palveluinformaation jakamista.

12 artikla

Turvallisuusintressien suojaaminen

1.   Jos GMES-erityisdatan ja GMES-palveluinformaation avoimesta jakamisesta aiheutuu kohtuuton riski unionin tai jäsenvaltioiden turvallisuusintressien kannalta datan ja informaation arkaluonteisuuden vuoksi, komissio rajoittaa tämän datan ja informaation jakamista asetuksen (EU) N:o 911/2010 13 artiklan 1 kohdan nojalla.

2.   Komissio arvioi GMES-erityisdatan ja GMES-palveluinformaation arkaluonteisuuden käyttäen 13–16 artiklassa vahvistettuja arkaluonteisuutta koskevia kriteereitä.

13 artikla

GMES-erityisdatan arkaluonteisuutta koskevat kriteerit

1.   Jos GMES-erityistiedot on tuotettu avaruussijoitteisella seurantajärjestelmällä, jolla on vähintään yksi liitteessä luetelluista ominaisuuksista, komissio arvioi datan arkaluonteisuuden seuraavien kriteerien perusteella:

a)

datan tekniset ominaisuudet, mukaan luettuna spatiaalinen erottelukyky ja spektrikaistat;

b)

datan hankinnan ja jakelun välinen aika;

c)

aseellisten konfliktien esiintyminen, kansainväliseen tai alueelliseen rauhaan taikka direktiivin 2008/114/EY 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettuun elintärkeään infrastruktuuriin kohdistuvat uhkat alueella, johon GMES-erityisdata liittyy;

d)

turvallisuutta vaarantavien tekijöiden esiintyminen tai GMES-erityisdatan todennäköinen käyttö taktisiin tai operatiivisiin toimiin, jotka vahingoittavat unionin, sen jäsenvaltioiden tai kansainvälisten kumppaneiden turvallisuusintressejä.

2.   Jos GMES-erityisdata on tuotettu avaruussijoitteisella seurantajärjestelmällä, jolla ei ole yhtään liitteessä luetelluista ominaisuuksista, GMES-erityisdatan ei oleteta olevan arkaluonteista.

14 artikla

GMES-palveluinformaation arkaluonteisuutta koskevat kriteerit

Komissio arvioi GMES-palveluinformaation arkaluonteisuutta seuraavien kriteereiden perusteella:

a)

GMES-palveluinformaation tuottamisessa käytettyjen syöttötietojen arkaluonteisuus;

b)

GMES-palveluinformaation syöttötietojen hankinnan ja jakelun välinen aika;

c)

aseellisten konfliktien esiintyminen, kansainväliseen tai alueelliseen rauhaan taikka direktiivin 2008/114/EY 2 artiklan a alakohdassa tarkoitettuun elintärkeään infrastruktuuriin kohdistuvat uhkat alueella, johon GMES-palveluinformaatio liittyy;

d)

turvallisuutta vaarantavien tekijöiden esiintyminen tai GMES-palveluinformaation todennäköinen käyttö taktisiin tai operatiivisiin toimiin, jotka vahingoittavat unionin, sen jäsenvaltioiden tai kansainvälisten kumppaneiden turvallisuusintressejä.

15 artikla

Arkaluonteisuuden uudelleenarviointia koskeva pyyntö

Jos olosuhteet, joissa 13 tai 14 artiklan mukainen arviointi tehtiin, ovat muuttuneet, komissio voi arvioida uudelleen GMES-erityisdatan tai GMES-palveluinformaation arkaluonteisuuden omasta aloitteestaan tai jonkin jäsenvaltion pyynnöstä GMES-erityisdatan hankkimisen tai GMES-palveluinformaation jakelun rajoittamiseksi, keskeyttämiseksi tai sallimiseksi. Jos jäsenvaltio on toimittanut pyynnön, komissio ottaa huomioon pyydetyn rajoituksen rajat ajan ja laajuuden osalta.

16 artikla

Intressien tasapaino

1.   Arvioitaessa GMES-erityisdatan ja GMES-palveluinformaation arkaluonteisuutta 12 artiklan mukaisesti turvallisuusintressejä on punnittava suhteessa käyttäjien intresseihin ja ympäristöllisiin, sosiaalisiin ja taloudellisiin etuihin, joita saadaan kyseisen datan ja informaation keruusta, tuottamisesta ja avoimesta jakelusta.

2.   Turvallisuusarviointia tehdessään komissio ottaa huomioon, ovatko rajoitukset tehokkaita, jos samanlaisia tietoja on joka tapauksessa saatavilla muista lähteistä.

4   LUKU

TIEDONSAANNIN VARAAMINEN JA REKISTERÖITYMINEN

17 artikla

Tiedonsaannin varaaminen

1.   Jos tiedonsaantipyynnöt ylittävät GMES-jakelufoorumien kapasiteetin, GMES-resursseihin pääsy voidaan varata seuraaville käyttäjille:

a)

viranomaiset, alan yritykset, tutkimusorganisaatiot ja kansalaiset unionissa;

b)

viranomaiset, alan yritykset, tutkimusorganisaatiot ja kansalaiset niissä kolmansissa maissa, jotka osallistuvat GMES-toimintaan;

c)

kansainväliset organisaatiot, jotka osallistuvat GMES-toimintaan.

2.   Käyttäjien, joille tiedonsaanti on 1 kohdan mukaisesti varattu, on rekisteröidyttävä saadakseen pääsyn tietoihin, ja ilmoitettava henkilöllisyytensä, yhteystietonsa, toiminta-alueensa ja sijoittautumismaansa.

18 artikla

Rekisteröityminen

1.   Voidakseen käyttää latauspalveluja käyttäjien on rekisteröidyttävä verkossa GMES-jakelufoorumilla. Rekisteröitymisen on oltava maksutonta. Käyttäjiä edellytetään rekisteröitymään vain kerran, ja heidät hyväksytään automaattisesti. Rekisteröitymisprosessissa on vaadittava seuraavaa:

a)

käyttäjän on luotava käyttäjätili ja salasana;

b)

tilastotiedot, jotka käyttäjän on annettava, on rajoitettava enintään 10 tietokohtaan.

2.   Rekisteröitymistä ei saa edellyttää hakupalveluista ja katselupalveluista.

5   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

19 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 12 päivänä heinäkuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 276, 20.10.2010, s. 1.

(2)  EUVL L 108, 25.4.2007, s. 1.

(3)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 90.

(4)  EUVL L 330, 14.12.2011, s. 39.

(5)  KOM(2010) 245 lopullinen/2, 26.8.2010.

(6)  KOM(2009) 589 lopullinen.

(7)  ESA/PB-EO(2009)98, rev. 1.

(8)  EUVL L 345, 23.12.2008, s. 75.


LIITE

Avaruussijoitteisen seurantajärjestelmän 13 artiklassa tarkoitetut ominaisuudet

a)

Järjestelmä kykenee teknisesti tuottamaan tietoa, jonka geometrinen resoluutio on enintään 2,5 metriä, vähintään yhdessä horisontaalisessa suunnassa.

b)

Järjestelmä kykenee teknisesti tuottamaan tietoa, jonka geometrinen resoluutio on enintään 5 metriä, vähintään yhdessä horisontaalisessa suunnassa 8–12 mikronin spektrialueella (lämpöinfrapuna).

c)

Järjestelmä kykenee teknisesti tuottamaan tietoa, jonka geometrinen resoluutio on enintään 3 metriä, vähintään yhdessä horisontaalisessa suunnassa 1 mm:n–1 m:n spektrialueella (mikroaalto).

d)

Järjestelmällä on yli 49 spektrikanavaa, ja se kykenee teknisesti tuottamaan tietoa, jonka geometrinen resoluutio on enintään 10 metriä, vähintään yhdessä horisontaalisessa suunnassa vähintään yhdellä spektrikanavalla.