20.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 311/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1152/2013,

annettu 19 päivänä marraskuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta vahvistamalla unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo annetun asetuksen (EU) N:o 1129/2011 unkarinkielisen toisinnon oikaisemisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan, 30 artiklan 1 kohdan ja 30 artiklan 5 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (EU) N:o 1129/2011 (2) unkarinkielisessä toisinnossa on useita virheitä, jotka olisi korjattava. Muita kielitoisintoja ei muuteta.

(2)

Sen vuoksi asetus (EU) N:o 1129/2011 olisi oikaistava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset eikä Euroopan parlamentti tai neuvosto ole vastustanut niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Koskee ainoastaan unkarinkielistä toisintoa.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUVL L 295, 12.11.2011, s. 1.