25.10.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 283/28


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1034/2013,

annettu 24 päivänä lokakuuta 2013,

fosfiinia muodostavan alumiinifosfidin hyväksymisestä käytettäväksi tehoaineena biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 20

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon biosidivalmisteiden asettamisesta saataville markkinoilla ja niiden käytöstä 22 päivänä toukokuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 528/2012 (1) ja erityisesti sen 89 artiklan 1 kohdan kolmannen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 1451/2007 (2) vahvistetaan luettelo tehoaineista, jotka on arvioitava sen selvittämiseksi, olisiko ne mahdollisesti lisättävä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY (3) liitteeseen I, I A tai I B. Luetteloon kuuluu alumiinifosfidi.

(2)

Alumiinifosfidi on arvioitu direktiivin 98/8/EY 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti käytettäväksi kyseisen direktiivin liitteessä V määritellyssä tuotetyypissä 23 (muiden selkärankaisten torjunta), joka vastaa asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteessä V määritettyä valmisteryhmää 20.

(3)

Saksa, joka oli nimetty esitteleväksi jäsenvaltioksi, toimitti komissiolle toimivaltaisen viranomaisen laatiman kertomuksen sekä suosituksen asetuksen (EY) N:o 1451/2007 14 artiklan 4 ja 6 kohdan mukaisesti 23 päivänä heinäkuuta 2010.

(4)

Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat toimivaltaisen viranomaisen kertomusta. Biosidivalmisteita käsittelevä pysyvä komitea sisällytti 27 päivänä syyskuuta 2013 tarkastelun tulokset arviointikertomukseen asetuksen (EY) N:o 1451/2007 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

(5)

Kyseisestä kertomuksesta käy ilmi, että tuotetyypissä 23 käytettävien ja alumiinifosfidia sisältävien biosidivalmisteiden voidaan odottaa täyttävän direktiivin 98/8/EY 5 artiklassa säädetyt vaatimukset.

(6)

Tämän vuoksi on aiheellista hyväksyä fosfiinia muodostavan alumiinifosfidin käyttö valmisteryhmään 20 kuuluvissa biosidivalmisteissa.

(7)

Koska arvioinnissa ei käsitelty nanomateriaaleja, hyväksymisen ei asetuksen (EU) N:o 528/2012 4 artiklan 4 kohdan nojalla tulisi kattaa kyseisiä materiaaleja.

(8)

Kohtuullinen määräaika on tarpeen ennen tehoaineen hyväksymistä, jotta jäsenvaltiot, asianomaiset osapuolet ja tarvittaessa komissio voivat valmistautua uusiin vaatimuksiin.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat biosidivalmisteita käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaisia,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään fosfiinia muodostava alumiinifosfidi käytettäväksi tehoaineena biosidivalmisteissa valmisteryhmässä 20 siten, että sovelletaan liitteessä esitettyjä ehtoja ja edellytyksiä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä lokakuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 167, 27.6.2012, s. 1.

(2)  Komission asetus (EY) N:o 1451/2007, annettu 4 päivänä joulukuuta 2007, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/8/EY 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun kymmenvuotisen työohjelman toisesta vaiheesta (EUVL L 325, 11.12.2007, s. 3).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/8/EY, annettu 16 päivänä helmikuuta 1998, biosidituotteiden markkinoille saattamisesta (EYVL L 123, 24.4.1998, s. 1).


LIITE

Yleisnimi

IUPAC-nimi

Tunnistenumerot

Tehoaineen vähimmäispuhtausaste (1)

Hyväksymispäivä

Hyväksymisen päättymispäivä

Valmisteryhmä

Erityisedellytykset (2)

Fosfiinia muodostava alumiinifosfidi

IUPAC-nimi: Alumiinifosfidi

EY-numero: 244-088-0

CAS-numero: 20859-73-8

830 g/kg

1. heinäkuuta 2015

30. kesäkuuta 2025

20

Valmisteen arvioinnissa on kiinnitettävä erityistä huomiota altistumiseen, riskeihin ja tehoon, jotka liittyvät hyväksymistä koskevan hakemuksen kattamiin käyttötarkoituksiin mutta joita ei ole käsitelty tehoaineen riskinarvioinnissa unionin tasolla.

Lupien on täytettävä seuraavat edellytykset:

1)

Valmisteita saa myydä ainoastaan erityiskoulutetuille ammattikäyttäjille ja vain heidän käyttöönsä.

2)

Koska käyttäjille on todettu aiheutuvan riskejä, on toteutettava asianmukaisia riskinhallintatoimia. Näitä ovat muun muassa asianmukaisten henkilönsuojainten käyttö, levitysvälineiden käyttö ja valmisteen käyttäjän altistumista hyväksyttävälle tasolle rajoittava olomuoto ja/tai pakkaus.

3)

Koska muille maaeläimille kuin kohde-eläimille on todettu aiheutuvan riskejä, on toteutettava asianmukaisia riskinhallintatoimia. Näitä ovat muun muassa sellaisten alueiden käsittelemättä jättäminen, joilla esiintyy muita maahan kaivautuvia nisäkkäitä kuin kohdelajeja.


(1)  Tässä sarakkeessa ilmoitettu puhtaus on tehoaineen vähimmäispuhtausaste, jota on käytetty asetuksen (EU) N:o 528/2012 8 artiklan mukaisesti tehtyä arviointia varten. Markkinoille saatetussa valmisteessa olevan tehoaineen puhtausaste voi poiketa vähimmäispuhtausasteesta, jos sen on todettu teknisesti vastaavan arvioitua tehoainetta.

(2)  Asetuksen (EU) N:o 528/2012 liitteeseen VI sisältyvien yleisten periaatteiden noudattamista varten arviointikertomusten sisältö ja päätelmät asetetaan saataville komission internetsivustolle osoitteessa: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm