12.10.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 272/5


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 973/2013,

annettu 10 päivänä lokakuuta 2013,

erään suojattujen alkuperänimitysten ja suojattujen maantieteellisten merkintöjen rekisteriin kirjatun nimityksen eritelmän vähäisen muutoksen hyväksymisestä (Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste (SMM))

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1151/2012 (1) ja erityisesti sen 53 artiklan 2 kohdan toisen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio on asetuksen (EU) N:o 1151/2012 53 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti käsitellyt Saksan esittämän hakemuksen, joka koski komission asetuksen (EY) N:o 1257/2003 (2) nojalla rekisteröidyn suojatun maantieteellisen merkinnän ”Nürnberger Bratwürste” / ”Nürnberger Rostbratwürste” eritelmän muutoksen hyväksymistä.

(2)

Hakemus koskee tuotteen kuvauksen muuttamista.

(3)

Komissio on tarkastellut kyseessä olevaa muutosta ja katsonut sen olevan perusteltu. Koska muutos on vähäinen, komissio voi hyväksyä sen ilman asetuksen (EU) N:o 1151/2012 50, 51 ja 52 artiklassa säädettyä menettelyä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan suojatun maantieteellisen merkinnän ”Nürnberger Bratwürste” / ”Nürnberger Rostbratwürste” eritelmä tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Eritelmän pääkohdat esitetään konsolidoidussa yhtenäisessä asiakirjassa, joka on tämän asetuksen liitteessä II.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä lokakuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Dacian CIOLOȘ

Komission jäsen


(1)  EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1.

(2)  EUVL L 177, 16.7.2003, s. 3.


LIITE I

Hyväksytään rekisteröidyn suojatun maantieteellisen merkinnän ”Nürnberger Bratwürste” / ”Nürnberger Rostbratwürste” muutos seuraavasti:

Lisätään tuotteen koostumuksen kuvaukseen ilmaisun ”sianliha, josta on karkeasti poistettu rasva,” jälkeen seuraava teksti: ”Rasvainen liha, erityisesti siankylki, vatsarasva, poskiliha, poskirasva, selkä ja selkärasva”.

1.

Muutos oli tarpeen merkintöjä koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2000/13/EY muuttamisesta 26. marraskuuta 2001 annetulla komission direktiivillä 2001/101/EY käyttöön otettujen elintarvikkeiden ainesosien ilmoittamista koskevien uusien sääntöjen (ainesosien määrien ilmoittaminen – QUID) vuoksi. Merkintöjä koskevan direktiivin liitteen I mukaisesti ainesosa voidaan nykyisin määritellä ”lihaksi” ainoastaan siinä tapauksessa, ettei sen rasvan ja sidekudosten pitoisuuksien enimmäismäärä ylitä tiettyä määrää. Sianlihan osalta rasvapitoisuus ei saa ylittää 30:tä prosenttia eikä sidekudosten pitoisuus 25:tä prosenttia. Ainesosa, jonka pitoisuudet ylittävät nämä raja-arvot, on ilmoitettava esimerkiksi ”rasvaiseksi lihaksi”.

Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste -makkaroiden reseptissä sallitaan yli 30 prosentin rasvapitoisuus. Eritelmässä edellytettiin ainoastaan, että käytetään sianlihaa, josta on karkeasti poistettu rasva. QUID-vaatimuksen mukaisesti korkeampi rasvapitoisuus on nykyisin ilmoitettava päällysmerkinnöissä elintarvikkeiden päällysmerkinnöistä annetun asetuksen (Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung (LMKV)) 3 jakson 1 kohdan 3 alakohdan mukaisesti. Tätä edellä mainitun direktiivin mukaisesti tehtyä muutosta ei ole vielä sisällytetty Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste -makkaroiden reseptiin tai eritelmään, minkä vuoksi niitä on muutettava tuotteen saattamiseksi uusien merkintävaatimusten mukaiseksi.

Schutzverband Nürnberger Bratwürste hyväksyi reseptin tarkistamisen ja käynnisti 28 päivänä syyskuuta 2006 menettelyn eritelmän muuttamiseksi asetuksen (EY) N:o 1257/2003 mukaisesti (viitenro DPMA 398 99 002.6).

2.

Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste -makkarat valmistetaan perinteisen reseptin mukaan kuvelihasta, vatsarasvasta, poskilihasta, poskirasvasta, selkälihasta tai selkärasvasta. Makkaroiden pehmeä rakenne johtuu pitkälti näistä ainesosista. Ilman niitä jauhetusta lihasta valmistettu tuote kuivuisi ja kutistuisi huomattavasti paistamisen aikana. Rasvainen liha vaikuttaa myös suuresti makuun, jota korostavat Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste -makkaroissa käytettyjen tyypillisten mausteiden aromivivahteet.

Yksityiskohtaisemman ainesosaluettelon tarkoituksena on kuvata ainesosat selkeämmin. Alan asiantuntijat Saksassa eivät ole yksimielisiä termistä ”sianliha, josta on karkeasti poistettu rasva”. Eräiden mukaan se ei sisällä rasvaista lihaa. Tämä tarkoittaisi, että Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste -makkaroiden alkuperäinen eritelmä oli epätäydellinen. Tätä käsitystä tukee Saksan elintarvikeluetteloa koskevissa suuntaviivoissa oleva viittaus, jonka mukaan termit ”grob entfettetes Schweinefleisch”’ (sianliha, josta on karkeasti poistettu rasva) ja ”Speck” (rasvainen liha) määritellään erikseen.

Tämä suuntaviivojen kohta on epäselvä jopa valvontaviranomaisille. Pohjois-Baijerin tarkastuslaitos (Landesuntersuchungsanstalt Nordbayern) osallistui alkuperäisen eritelmän valmisteluun, eikä se katsonut edellä esitetystä tilanteesta huolimatta asiantuntemuksensa perusteella aiheelliseksi määritellä tarkemmin ainesosia. Kaikki osapuolet olettivat ilman muuta, että sianliha, josta on karkeasti poistettu rasva, voi sisältää myös jonkin verran rasvaista lihaa. Toisaalta reseptissä ei olisi voitu määritellä enimmäisrasvapitoisuudeksi 35:tä prosenttia, joka on mahdollinen ainoastaan siinä tapauksessa, että sianliha, josta on karkeasti poistettu rasva, sisältää myös hieman kuvelihaa, vatsarasvaa, poskilihaa, poskirasvaa, sianselkää tai selkärasvaa.

Ensinnäkin rasvaisen lihan osuus rajattiin reseptissä 35 prosentin kokonaisrasvapitoisuudeksi. Toiseksi rasvapitoisuutta rajoitettiin myös määräyksellä, jonka mukaan muun lihaproteiinin kuin sidekudosproteiinin pitoisuuden on oltava vähintään 12 prosenttia. Koska tällaisen lihaproteiinin pitoisuus rasvaisessa lihassa on keskimäärin ainoastaan 8 prosenttia, muun lihaproteiinin kuin sidekudosproteiinin vähintään 12 prosentin pitoisuus lopputuotteessa on mahdollista vain sekoittamalla tuotteeseen erityisen vähärasvaista korkealaatuista lihaa, jossa muun lihaproteiinin kuin sidekudosproteiinin pitoisuus on huomattavasti yli 12 prosenttia. Sen vuoksi reseptissä rajoitetaan rasvaisen lihan osuutta määrittelemällä muun lihaproteiinin kuin sidekudosproteiinin vähimmäispitoisuus. Sen vuoksi termin ”sianliha, josta on karkeasti poistettu rasva” määritelmää, sellaisena kuin sitä on käytetty reseptissä, ei pidä tulkita suuntaviivojen mukaisesti. Reseptistä itsestään käy selvästi ilmi, että termiä on käytetty siinä eri merkityksessä kuin suuntaviivoissa.

Suuntaviivat eivät myöskään ole velvoittavat. Yleisesti tunnustetaan, että ne eivät edusta kuluttajien tai alan asiantuntijoiden näkemyksiä, joita ei tiedusteltu suuntaviivoja laadittaessa. Ne edustavat pikemminkin tiettyjen sidosryhmien käsityksiä. Suuntaviivat eroavat itse asiassa huomattavasti perinteisistä tuotantomenetelmistä. Tämä tiedettiin jo valmisteltaessa SMM-tuotteen ”Nürnberger Bratwürste” / ”Nürnberger Rostbratwürste” eritelmää, koska siinä kuvattu tuotteen koostumus poikkesi huomattavasti paikallisesti käytetystä tosiasiallisesta reseptistä. Siksi suuntaviivoja muutettiin rekisteröintimenettelyn jälkeen. Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste -makkaroiden perinteisiä valmistusmenetelmiä olisi myös käytettävä viitteenä määriteltäessä termi ”sianliha, josta on karkeasti poistettu rasva”, sellaisena kuin sitä on käytetty ainesosana reseptissä. Yleisen selkeyden vuoksi perinteisinä ainesosina käytetyt rasvainen liha ja erityisesti kuveliha, vatsarasva, poskiliha, poskirasva, sianselkä ja selkärasva luetellaan nyt nimenomaisesti reseptissä.


LIITE II

Konsolidoitu yhtenäinen asiakirja

Maantieteellisten merkintöjen ja alkuperänimitysten suojasta 20 päivänä maaliskuuta 2006 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 510/2006 (1)

”NÜRNBERGER BRATWÜRSTE” / ”NÜRNBERGER ROSTBRATWÜRSTE”

EY-nro: DE-PGI-0105-0184–28.09.2010

SMM (X) SAN ()

1.   Nimi

”Nürnberger Bratwürste” / ”Nürnberger Rostbratwürste”

2.   Jäsenvaltio tai kolmas maa

Saksa

3.   Maataloustuotteen tai elintarvikkeen kuvaus

3.1   Tuotelaji

Luokka 1.2 –

Lihavalmisteet (kuumennetut, suolatut, savustetut jne.)

3.2   Kuvaus 1 kohdassa nimetystä tuotteesta

Tiukkaan lampaansuoleen kääritty 7–9 cm pitkä puolikarkeaksi hienonnettu bratwurst-makkara, jonka yksikköpaino on noin 20–25 g.

Koostumus:

Sianliha, josta on karkeasti poistettu rasva, rasvainen liha, erityisesti kuveliha, vatsarasva, poskiliha, poskirasva, sianselkä ja selkärasva, ei paistinosia, suolaamaton (paitsi savustetut bratwurst-makkarat), mausteseos vaihtelee eri perinteisten reseptien välillä, ennen kaikkea meiramin käyttö on tyypillistä. Tuotteessa on oltava vähintään 12 prosenttia muuta lihaproteiinia kuin sidekudosproteiinia, ja absoluuttinen rasvapitoisuus saa olla enintään 35 prosenttia. Lihaproteiinista on oltava vähintään 75 tilavuusprosenttia (histometrisesti mitattuna) tai 80 prosenttia (kemiallisesti mitattuna) muuta kuin sidekudosproteiinia.

3.3   Raaka-aineet (ainoastaan jalostetut tuotteet)

Rasvainen liha, erityisesti kuveliha, vatsarasva, poskiliha, poskirasva, sianselkä ja selkärasva; lopputuotteen rasvapitoisuus saa olla enintään 35 prosenttia; tuotteessa on oltava vähintään 12 prosenttia muuta lihaproteiinia kuin sidekudosproteiinia; mausteseos, erityisesti meirami; lampaansuoli.

3.4   Rehu (ainoastaan eläinperäiset tuotteet)

3.5   Erityiset tuotantovaiheet, joiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella

Kaikkien seuraavien Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste -makkaroiden tuotantovaiheiden on tapahduttava yksilöidyllä maantieteellisellä alueella:

lihan hienontaminen hieromalla tai jauhamalla,

hienonnetun lihan sekoittaminen mausteiden kanssa makkaramassaksi,

täyttö lampaansuoliin.

3.6   Viipaloimista, raastamista, pakkaamista jne. koskevat erityiset säännöt

3.7   Merkintöjä koskevat erityiset säännöt

4.   Maantieteellisen alueen tarkka rajaus

Nürnbergin kaupungin alue

5.   Yhteys maantieteelliseen alkuperään

5.1   Maantieteellisen alueen erityisyys

Bratwurst-makkaran valmistus on Nürnbergissa vuosisatainen perinne, jota on todistettavasti harjoitettu vuodesta 1313 lähtien. Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste -makkaroiden tyypillinen koko on säilynyt ainakin vuodesta 1573. Koska Nürnberg sijaitsi kahden tärkeän kauppareitin risteyksessä, siellä oli jo varhain saatavilla mausteita makkaran valmistusta varten.

Nürnbergin makkaranvalmistusperinteellä on kunniakas menneisyys. Esimerkiksi Goethe ja Jean-Paul arvostivat suuresti Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste -makkaroita. St. Sebaldin kirkon kupeessa sijaitseva Bratwurst-Glöcklein oli 1800-luvulla yksi Saksan tunnetuimmista majataloista, joka oli ehdoton pysähdyspaikka aatelisten ja raharikkaiden lisäksi myös kaikille muille Nürnbergin-kävijöille.

5.2   Tuotteen erityisyys

Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste -makkaroiden erityispiirteitä ovat poikkeuksellisen pieni koko ja meiramin aromi. Se täyttää jo pitkään valvotut korkeat laatuvaatimukset ja tunnetaan hyvin myös Nürnbergin alueen ulkopuolella kuluttajien suuresti arvostamana tuotteena.

Tämä näkyy myös siinä, että nykyisin kaikkiin kaupunkikiertoajeluihin kuuluu Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste -makkaroiden maistelu jossakin keskustan lukuisista makkararavintoloista.

5.3   Syy-seuraussuhde, joka yhdistää maantieteellisen alueen seuraaviin: tuotteen laatu tai ominaisuudet (kun kyseessä SAN) tai tuotteen erityislaatu, maine tai muut ominaisuudet (kun kyseessä SMM)

Bratwurst-makkaran valmistuksen vuosisatainen perinne Nürnbergin kaupungin alueella, jo pitkään valvotut korkeat laatustandardit ja näille makkaroille ominainen pieni koko ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste -makkarat ovat tunnettu ja arvostettu herkku Saksassa ja koko maailmassa.

Erikoisherkku syntyi aikoinaan Nürnbergin keisarillisessa vapaakaupungissa, jonka maantieteellinen sijainti Itä-Aasiasta tulevien kauppa- ja maustereittien solmukohdassa toi sinne mausteita, kuten meiramia, muskottipähkinää ja pippuria. Aasialaisten mausteiden saatavuus mahdollisti makkaranvalmistuksen alkamisen. Nürnbergissä harjoitetun kukoistavan ulkomaankaupan ja siellä kehittyneen hienostuneemman uudenlaisen kaupunkikulttuurin myötä kaupungissa alettiin valmistaa yhä pienempiä, hienompia ja maustetumpia makkaroita, joista ajan mittaan kehittyi kuuluisa Nürnberger Bratwurst.

Toisin kuin maaseudulla, kaupungissa korostettiin enemmän tuotannon laatua. Kun muualla määrä asetettiin etusijalle, Nürnbergissä tuotanto perustui ennen muuta laatuun, mikä näkyi makkaroiden pienemmässä koossa.

Reseptien ja laatuvaatimusten noudattamisen taustalla ovat Nürnbergin kaupunginraadin kehittämät valvontasäännöt. Kaupunki voi ylpeillä maailman vanhimmalla elintarvikevalvontajärjestelmällä, joka mainitaan jo vuodelta 1300 peräisin olevassa rikoslaissa.

Julkaisemalla reseptin, harjoittamalla tiukkaa valvontaa ja rajaamalla valmistuksen yksinomaan kaupungin alueelle Nürnbergin kaupunki on auttanut osaltaan varmistamaan, että makkaran ominaisuudet osoittavat sen maantieteellisen alkuperän.

Sen vuoksi yhteys maantieteelliseen alueeseen perustui alun alkaen sijaintiin kauppa- ja maustereittien solmukohdassa sekä varhain aloitettuun elintarvikevalvontaan. Nämä tekijät yhdessä suojatun reseptin kanssa ovat saaneet aikaan makkaran erityislaadun. Keisarillinen vapaakaupunki ja sen maailmanlaajuinen kauppaverkko tekivät tämän erityistuotteen erittäin tunnetuksi jo keskiajalta alkaen. Nykyisin yhteys perustuu kaikkialla maailmassa perinteisesti arvostetun tuotteen maineeseen.

Eritelmän julkaisutiedot

(Asetuksen (EY) N:o 510/2006 5 artiklan 7 kohta)

Markenblatt, nide 44, 2.11.2007, osa 7a-bb, s. 20269

https://register.dpma.de/DPMAregister/geo/detail.pdfdownload/142


(1)  EUVL L 93, 31.3.2006, s. 12. Korvattu maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden laatujärjestelmistä 21 päivänä marraskuuta 2012 annetulla Euroopan parlamentin ja komission asetuksella (EU) N:o 1151/2012 (EUVL L 343, 14.12.2012, s. 1).