30.9.2016   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 267/2


Oikaisu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 952/2013, annettu 9 päivänä lokakuuta 2013, unionin tullikoodeksista

( Euroopan unionin virallinen lehti L 269, 10. lokakuuta 2013 )

Sivulla 44, 106 artikla:

On:

”… joissa määritetään 102 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut tapaukset, …”

pitää olla:

”… joissa määritetään 102 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan d alakohdassa tarkoitetut tapaukset, …”

Sivulla 48, 116 artiklan 7 kohdan toinen alakohta:

On:

”Mahdollinen 5 kohdan toisen alakohdan mukaisesti maksettu korko …”

pitää olla:

”Mahdollinen 6 kohdan toisen alakohdan mukaisesti maksettu korko …”

Sivulla 48, 117 artiklan 1 kohta:

On:

”… velalliselle 102 artiklan 1 kohdan c tai d alakohdan vastaisesti.”

pitää olla:

”… velalliselle 102 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan c tai d alakohdan vastaisesti.”

Sivulla 52, 131 artiklan a kohta:

On:

”a)

tapaukset, joissa saapumisen yleisilmoituksen antamista koskevasta velvoitteesta luovutaan 127 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti;”

pitää olla:

”a)

tapaukset, joissa saapumisen yleisilmoituksen antamista koskevasta velvoitteesta luovutaan 127 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti;”

Sivulla 55, 145 artiklan 3 kohta:

On:

”3.   Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen antaa yksi 139 artiklan 1 tai 2 kohdassa tarkoitetuista …”

pitää olla:

”3.   Väliaikaisen varastoinnin ilmoituksen antaa yksi 139 artiklan 1 tai 3 kohdassa tarkoitetuista …”

Sivulla 59, 158 artiklan 2 kohta:

On:

”2.   Erityisissä, muissa kuin 6 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa, tapauksissa …”

pitää olla:

”2.   Erityisissä, muissa kuin 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa, tapauksissa …”

Sivulla 72, 217 artiklan ensimmäinen kohta:

On:

”Komissio määrittelee täytäntöönpanosäädöksillä 216 artiklassa tarkoitettua erityismenettelyn päättämistä koskevat menettelysäännöt.”

pitää olla:

”Komissio määrittelee täytäntöönpanosäädöksillä 215 artiklassa tarkoitettua erityismenettelyn päättämistä koskevat menettelysäännöt.”

Sivulla 79, 253 artikla:

On:

”Siirretään komissiolle valta antaa 243 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa määritetään …”

pitää olla:

”Siirretään komissiolle valta antaa 284 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joissa määritetään …”

Sivulla 80, 257 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta:

On:

”1.   Tulliviranomaisten on asetettava aika, jonka kuluessa sisäinen jalostusmenettely on päätettävä 216 artiklan mukaisesti.”

pitää olla:

”1.   Tulliviranomaisten on asetettava aika, jonka kuluessa sisäinen jalostusmenettely on päätettävä 215 artiklan mukaisesti.”

Sivulla 83, 265 artiklan b kohta:

On:

”b)

erityiset tapaukset, joissa velvoitteesta tehdä lähtöä edeltävä ilmoitus luovutaan 263 artiklan 2 kohdan c alakohdan mukaisesti.”

pitää olla:

”b)

erityiset tapaukset, joissa velvoitteesta tehdä lähtöä edeltävä ilmoitus luovutaan 263 artiklan 2 kohdan b alakohdan mukaisesti.”

Sivulla 86, 281 artiklan kolmas kohta:

On:

”Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei anna 1 kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä ja sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.”

pitää olla:

”Jos komitea ei anna lausuntoa, komissio ei anna tämän artiklan ensimmäisessä kohdassa tarkoitettua täytäntöönpanosäädöstä ja sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklan 4 kohdan kolmatta alakohtaa.”

Sivulla 87, 284 artiklan 2, 3 ja 5 kohta:

Korvataan viittaus 213 artiklaan viittauksilla 216 artiklaan.