24.9.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 252/5


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 912/2013,

annettu 23 päivänä syyskuuta 2013,

koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 täytäntöönpanemisesta koulutusjärjestelmiä koskevien tilastojen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä 23 päivänä huhtikuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksella (EY) N:o 452/2008 vahvistetaan yhteiset puitteet koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien Euroopan tilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle kolmella määritellyllä alueella; tämä tapahtuu panemalla täytäntöön tilastotoimia.

(2)

On tarpeen hyväksyä toimenpiteet, joilla pannaan täytäntöön yksittäiset tilastotoimet asetuksen (EY) N:o 452/2008 alueeseen 1 kuuluvien koulutusjärjestelmiä koskevien tilastojen tuottamiseksi.

(3)

Kansallisten ja unionin tilastoviranomaisten olisi koulutusjärjestelmiä koskevia Euroopan tilastoja tuottaessaan ja levittäessään otettava huomioon Euroopan tilastoja koskevissa käytännesäännöissä vahvistetut periaatteet, jotka Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevä komitea on syyskuussa 2011 vahvistanut.

(4)

Koulutusjärjestelmiä koskevien tilastojen tuottamista koskevissa täytäntöönpanotoimenpiteissä olisi otettava huomioon oppilaitoksille ja henkilöille mahdollisesti aiheutuva rasite sekä viimeisin komission (Eurostat), Unescon Tilastoinstituutin (UIS) ja Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tekemä sopimus, joka koskee käsitteitä, määritelmiä, tietojen käsittelyä, ajanjaksoja sekä tulosten toimittamisen määräaikoja.

(5)

Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö Unesco on tarkistanut kansainvälisen koulutusluokituksen (ISCED) tähän asti käytetyn version (ISCED 1997) varmistaakseen sen yhdenmukaisuuden koulutuspolitiikan ja -rakenteiden kehityksen kanssa.

(6)

Koulutustilastojen kansainvälisen vertailtavuuden edellytyksenä on, että jäsenvaltiot ja unionin toimielimet käyttävät koulutusluokituksia, jotka ovat yhteensopivia tarkistetun kansainvälisen koulutusluokituksen ISCED 2011, jäljempänä ’ISCED 2011’, kanssa, jonka Unescon jäsenvaltiot hyväksyivät 36. yleiskokouksessaan marraskuussa 2011.

(7)

Tietojen keräämistä hallinnollisista ja muista lähteistä opiskelijoiden liikkuvuudesta eri tutkintovaiheissa olisi parannettava, jotta voidaan seurata edistymistä ja kartoittaa haasteet sekä edistää näyttöön perustuvaa päätöksentekoa.

(8)

Koulutusta ja elinikäistä oppimista koskevien tilastojen tuottamisesta ja kehittämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 452/2008 täytäntöönpanemisesta koulutusjärjestelmiä koskevien tilastojen osalta 2 päivänä helmikuuta 2011 annettu komission asetus (EU) N:o 88/2011 (2) olisi kumottava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan tilastojärjestelmää käsittelevän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt asetuksen (EY) N:o 452/2008 panemiseksi täytäntöön alueeseen 1 kuuluvien koulutusjärjestelmiä koskevien tilastotietojen keräämisen, toimittamisen ja käsittelyn osalta.

2 artikla

Tilastokohteet ja niiden ominaisuudet

Liitteessä I esitetään koulutusjärjestelmiä koskevan alueen 1 kattamat tilastokohteet ja niiden määrittelyt sekä yksityiskohtainen luettelo niiden ominaisuuksista ja niiden jaottelut.

3 artikla

Viitejaksot ja tulosten toimittaminen

1.   Oppilaitokseen ilmoittautuneita opiskelijoita, opiskelunsa aloittaneita ja henkilöstöä koskevat tiedot liittyvät kansallisella tasolla määriteltyyn lukuvuoteen (vuosi t/t + 1). Vuotuiset tiedot oppilaitokseen ilmoittautuneista opiskelijoista, opiskelunsa aloittaneista ja henkilöstöstä on toimitettava vuosittain komissiolle (Eurostat) viimeistään 30 päivänä marraskuuta vuonna t + 2. Syyskuussa 2014 toimitettavien ensimmäisten tietojen on liityttävä kansallisesti määriteltyyn lukuvuoteen 2012–2013.

2.   Loppututkinnon suorittaneita koskevat tiedot liittyvät kansallisesti määriteltyyn lukuvuoteen (vuosi t/t + 1) tai kalenterivuoteen (vuosi t + 1). Vuotuiset tiedot loppututkinnon suorittaneista on toimitettava vuosittain komissiolle (Eurostat) viimeistään 30 päivänä marraskuuta vuonna t + 2.

3.   Ensimmäiset tiedot loppututkinnon suorittaneista (lukuun ottamatta loppututkinnon suorittaneita, jotka ovat tutkinnon suorittamisen aikana osallistuneet opintopisteitä kerryttävään liikkuvuusjaksoon) on toimitettava marraskuussa 2014, ja niiden on liityttävä kansallisesti määriteltyyn lukuvuoteen 2012–2013 tai kalenterivuoteen 2013.

4.   Ensimmäiset tiedot loppututkinnon suorittaneista, jotka ovat tutkinnon suorittamisen aikana osallistuneet opintopisteitä kerryttävään liikkuvuusjaksoon, on toimitettava marraskuussa 2017, ja niiden on liityttävä kansallisesti määriteltyyn lukuvuoteen 2015–2016 tai kalenterivuoteen 2016.

5.   Liikkuvat opiskelijat / loppututkinnon suorittaneet määritellään kansalaisuudestaan riippumatta alkuperämaansa mukaan (aiemmalla koulutuksella on etusija asuinpaikkaan tai kansalaisuuteen nähden). Ennen vuotta 2016 ”liikkuvia opiskelijoita / loppututkinnon suorittaneita” koskevat tiedot on toimitettava käyttäen ”alkuperämaan” kansallista määritelmää. Vuodesta 2016 lähtien on alkuperämaana käytettävä maata, jossa keskiasteen koulutukseen liittyvä tutkinto myönnettiin, tai parasta kansallista estimaattia.

6.   Koulutusmenoja koskevat tiedot liittyvät kansallisesti määriteltyyn jäsenvaltion varainhoitovuoteen (vuosi t). Koulutusmenoja ja opiskelijoiden lukumäärää – vastaavalla rajauksella kuin koulutusmenoja koskevissa tilastoissa – koskevat vuotuiset tiedot on toimitettava vuosittain komissiolle (Eurostat) viimeistään 30 päivänä marraskuuta vuonna t + 2. Marraskuussa 2014 toimitettavien ensimmäisten tietojen on liityttävä varainhoitovuoteen 2012.

4 artikla

Tietojen laatuvaatimukset ja laatuselvityksen puitteet

1.   Liitteessä II esitetään koulutusjärjestelmiä koskevien tietojen laatuvaatimukset ja vakiomuotoiset laatuselvitykset.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) joka vuosi vakiomuotoinen laatuselvitys liitteessä II esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Vakiomuotoiset laatuselvitykset on toimitettava yhdessä ISCED-luokituksen mukaisen kansallisten koulutusohjelmien ja tutkintojen kartoituksen kanssa käyttäen komission (Eurostat) toimittamaa mallia.

Ensimmäisen selvityksen on liityttävä tiedonkeruuvuoteen 2014 (lukuvuosi 2012–2013). Edellä olevassa 3 artiklassa säädettyjä viitejaksoja koskeva laatuselvitys on toimitettava komissiolle viimeistään 31 päivänä tammikuuta vuonna t + 3.

3.   Jäsenvaltioiden on hankittava tarvittavat tiedot yhdistelemällä erilaisia lähteitä, kuten otantakyselyitä, hallinnollisia tietolähteitä ja muita tietolähteitä.

4.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) tietoa niiden tietojen keruumenetelmistä ja laadusta, jotka on hankittu muista lähteistä kuin 3 kohdassa tarkoitetuista otantakyselyistä ja hallinnollisista tietolähteistä.

5 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EU) N:o 88/2011.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 23 päivänä syyskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 145, 4.6.2008, s. 227.

(2)  EUVL L 29, 3.2.2011, s. 5.


LIITE I

Tilastokohteet, yksityiskohtainen luettelo ominaisuuksista ja niiden jaottelut

ISCED:n koulutusasteiden mukaan toimitettavien tietojen on liityttävä ISCED 2011 -luokitukseen. Erottelu akateemisen ja ammatillisen suuntautumisen välillä (ISCED 6 ja 7 kaksinumerotasolla), jota ei täsmällisesti määritelty Unescon jäsenvaltioiden 36. yleiskokouksessaan marraskuussa 2011 hyväksymässä ISCED 2011 -luokituksessa, on tehtävä koulutusjärjestelmistä tapahtuvaa tiedonkeruuta koskevien Unescon/OECD:n/Eurostatin yksityiskohtaisten ohjeiden mukaisesti.

”Koulutusalan” mukaan toimitettavien tietojen on liityttävä julkaisun ”Fields of education and training manual” versioon vuodelta 1999 ja ISCED-koulutusalaluokitukseen (”ISCED Fields of education and training”) alkaen siitä lukuvuodesta (viitevuosi), joka seuraa tämän luokituksen viimeisimmän tarkistetun version antamista.

Tiedot oppilaitokseen ilmoittautuneista

opiskelijoiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 0–8 (ISCED 0 ja 2: kaksinumerotasolla; ISCED 1: yksinumerotasolla; ISCED 3–7: kolminumerotasolla; ISCED 8: yksinumerotasolla), oppilaitoksen tyypin (julkinen, yksityinen), osallistumisen intensiteetin (kokopäiväiset, osa-aikaiset, FTE-luku (full time equivalent)) ja sukupuolen mukaan. Koulutusastetta ISCED 01 koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista;

opiskelijoiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 0–8 (ISCED 0 ja 2–5: kaksinumerotasolla; ISCED 1 ja 6–8: yksinumerotasolla), sukupuolen ja iän mukaan. Koulutusastetta ISCED 01 koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista. Koulutusasteita ISCED 6 ja 7 kaksinnumerotasolla koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista;

opiskelijoiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 3–8 (ISCED 3 ja 4: ainoastaan ammatillinen; ISCED 5: kaksinumerotasolla, ISCED 6–8: yksinumerotasolla), koulutusalan (yksityiskohtaisuuden tasolla 3) ja sukupuolen mukaan. Koulutusasteita ISCED 6 ja 7 kaksinumerotasolla koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista;

opiskelijoiden lukumäärä koulutuksen ja työskentelyn yhdistävissä ohjelmissa ISCED:n koulutusasteiden 3–5, ainoastaan ammatillinen, oppilaitoksen tyypin (julkinen, yksityinen), osallistumisen intensiteetin (kokopäiväiset, osa-aikaiset, FTE-luku (full time equivalent)) ja sukupuolen mukaan;

opiskelijoiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 0–8 (ISCED 0 ja 2–5: kaksinumerotasolla; ISCED 1 ja 6–8: yksinumerotasolla), NUTS 2 -alueiden (1) ja sukupuolen mukaan. Koulutusastetta ISCED 01 koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista;

opiskelijoiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteilla 0–8 aggregoituina NUTS 2 -alueen (1), sukupuolen ja iän mukaan;

opiskelijoiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 1–3 (ISCED 1 ja 2: yksinumerotasolla; ISCED 3: kaksinumerotasolla) ja opiskeltujen vieraiden nykykielten mukaan;

opiskelijoiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 1–3 (ISCED 1 ja 2: yksinumerotasolla; ISCED 3: kaksinumerotasolla) ja opiskeltujen vieraiden nykykielten lukumäärän mukaan.

Tiedot opiskelunsa aloittaneista

uusien opiskelunsa aloittaneiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 3–8 (ISCED 3–5: kaksinumerotasolla; ISCED 6–8: yksinumerotasolla), sukupuolen ja iän mukaan. Koulutusasteita ISCED 6 ja 7 kaksinumerotasolla koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista;

uusien opiskelunsa aloittaneiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 3–8 (ISCED-koulutusasteet 3 ja 4: ainoastaan ammatillinen; ISCED 5: kaksinumerotasolla; ISCED 6–8: yksinumerotasolla), sukupuolen ja koulutusalan mukaan (yksityiskohtaisuuden tasolla 2). Koulutusasteita ISCED 6 ja 7 kaksinumerotasolla koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista.

Opiskelijoiden liikkuvuutta koskevat tiedot

liikkuvien opiskelijoiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 5–8 (yksinumerotasolla), koulutusalan (yksityiskohtaisuuden tasolla 3) ja sukupuolen mukaan;

liikkuvien opiskelijoiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 5–8 (yksinumerotasolla), alkuperämaan ja sukupuolen mukaan;

liikkuvien tutkinnon suorittaneiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 5–8 (yksinumerotasolla), alkuperämaan ja sukupuolen mukaan. Koulutusastetta ISCED 5 kaksinumerotasolla koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista;

niiden tutkinnon suorittaneiden lukumäärä, jotka ovat tutkinnon suorittamisen aikana osallistuneet vähintään kolmen kuukauden mittaiseen opintopisteitä kerryttävään liikkuvuusjaksoon, ISCED:n koulutusasteiden 5–8 (yksinumerotasolla) ja liikkuvuusohjelman tyypin (EU:n ohjelmat, muut kansainväliset/kansalliset ohjelmat, muut ohjelmat) mukaan. Koulutusastetta ISCED 5 kaksinumerotasolla koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista. Tietojen toimittaminen liikkuvuustyypin lisäjaottelun (opintojakso, työharjoittelu) mukaan on vapaaehtoista;

niiden tutkinnon suorittaneiden lukumäärä, jotka ovat tutkinnon suorittamisen aikana osallistuneet vähintään kolmen kuukauden mittaiseen opintopisteitä kerryttävään liikkuvuusjaksoon, ISCED:n koulutusasteiden 5–8 (yksinumerotasolla) ja kohdemaan mukaan. Koulutusastetta ISCED 5 kaksinumerotasolla koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista. Tietojen toimittaminen liikkuvuustyypin lisäjaottelun (opintojakso, työharjoittelu) mukaan on vapaaehtoista;

vapaaehtoinen tietojen toimittaminen niiden tutkinnon suorittaneiden lukumäärästä, jotka ovat tutkinnon suorittamisen aikana osallistuneet kolmea kuukautta lyhyempään opintopisteitä kerryttävään liikkuvuusjaksoon, ISCED:n koulutusasteiden 5–8 (ISCED 5: kaksinumerotasolla; ISCED 6–8: yksinumerotasolla), kohdemaan ja liikkuvuustyypin (opintojakso, työharjoittelu) mukaan.

Tiedot tutkinnon suorittaneista

tutkinnon suorittaneiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 3–8 (ISCED 3–7: kolminumerotasolla; ISCED 8: yksinumerotasolla), sukupuolen ja iän mukaan;

tutkinnon suorittaneiden lukumäärä ISCED:n koulutusasteiden 3–8 (ISCED:n koulutusasteet 3 ja 4: ainoastaan ammatillinen; ISCED 5: kaksinumerotasolla; ISCED 6–8: yksinumerotasolla), koulutusalan (yksityiskohtaisuuden tasolla 3) ja sukupuolen mukaan. Koulutusasteita ISCED 6 ja 7 kaksinumerotasolla koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista.

Tiedot henkilöstöstä

Luokanopettajia koskevat tiedot on toimitettava ISCED:n koulutusasteiden 0–4 mukaan seuraavasti jaoteltuina: ISCED 0: kaksinumerotasolla; ISCED 1 ja 2: yksinumerotasolla; ISCED 3 ja 4: kaksinumerotasolla. Korkeakoulujen opetushenkilöstöä koskevat tiedot on toimitettava ISCED:n koulutusasteiden 5–8 osalta aggregoituina. Koulutusastetta ISCED 01 koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista. Koulutusasteita ISCED 5–8 koskevien tietojen osalta on akateemisia koulutusohjelmia koskevien aggregoitujen tietojen ja ammatillisia koulutusohjelmia koskevien aggregoitujen tietojen toimittaminen vapaaehtoista;

luokanopettajien (ISCED:n koulutusasteiden 0–4 mukaan) ja korkeakoulujen opetushenkilöstön lukumäärä sukupuolen ja ikäryhmän mukaan;

luokanopettajien (ISCED:n koulutusasteiden 0–4 mukaan) ja korkeakoulujen opetushenkilöstön lukumäärä oppilaitoksen tyypin (julkinen, yksityinen), työsuhteen tyypin (kokopäiväiset, osa-aikaiset, FTE-luku (full time equivalent)) ja sukupuolen mukaan;

opiskelijoiden lukumäärä, opetushenkilöstöä koskeviin tietoihin mukautettuna, ISCED:n koulutusasteiden 0–8 (ISCED 0, 3 ja 4: kaksinumerotasolla; ISCED 1 ja 2: yksinumerotasolla; ISCED 5–8 aggregoituina), oppilaitoksen tyypin (julkinen, yksityinen) ja osallistumisen intensiteetin (kokopäiväiset, osa-aikaiset, FTE-luku (full time equivalent)) mukaan. Koulutusastetta ISCED 01 koskevien tietojen toimittaminen on vapaaehtoista. Koulutusasteita ISCED 5–8 koskevien tietojen osalta on akateemisia koulutusohjelmia koskevien aggregoitujen tietojen ja ammatillisia koulutusohjelmia koskevien aggregoitujen tietojen toimittaminen vapaaehtoista;

vapaaehtoinen tietojen toimittaminen koulun hallintohenkilöstön lukumäärästä ISCED:n koulutusasteiden 0–3 (yksinumerotasolla), työsuhteen tyypin (kokopäiväiset, osa-aikaiset, FTE-luku (full time equivalent)) ja sukupuolen mukaan.

Tiedot koulutusmenoista ja opiskelijoiden lukumäärästä vastaavalla rajauksella kuin koulutusmenot

Tiedot koulutusmenoista ja opiskelijoiden lukumäärästä vastaavalla rajauksella kuin koulutusmenoja koskevissa tilastoissa on toimitettava ISCED:n koulutusasteiden 0–8 osalta seuraavan jaottelun mukaisesti: ISCED 0: kaksinumerotasolla (ISCED 01, vapaaehtoinen); ISCED 1 ja ISCED 2: yksinumerotasolla; ISCED 3–4 aggregoituina kaksinumerotasolla (yleissivistävä, ammatillinen); ISCED 5: yksinumerotasolla; ISCED 6–8 aggregoituina. Koulutusasteita ISCED 5–8 koskevien tietojen osalta on akateemisia koulutusohjelmia koskevien aggregoitujen tietojen ja ammatillisia koulutusohjelmia koskevien aggregoitujen tietojen toimittaminen vapaaehtoista. Kaikkien koulutusmenoja koskevien tietojen osalta on yksityisten oppilaitosten jaottelu valtion tukemiin yksityisiin laitoksiin ja riippumattomiin yksityisiin laitoksiin vapaaehtoista. T&k-menot koskevat ainoastaan korkea-asteen koulutusta;

koulutusmenot ISCED:n koulutusasteen, lähteen ja toimityypin mukaan:

Menojen lähteet: hallinnon menot (keskus-, alue- ja paikallishallinto), varat kansainvälisiltä elimiltä ja muista ulkomaisista lähteistä, kotitalouksien menot ja muiden yksityisten tahojen menot;

Toimityypit hallinnon menojen osalta: suorat menot julkisille laitoksille, suorat menot yksityisille laitoksille, suorat menot kaikentyyppisille oppilaitoksille (joista: pääoman, avustavien palvelujen ja t&k-toiminnan suorat menot) yhteensä, siirrot aluehallinnolle (netto), siirrot paikallishallinnolle (netto), apurahat ja muut tuet opiskelijoille/kotitalouksille, opintolainat, siirrot ja maksut muille yksityisille tahoille;

Toimityypit kansainvälisten elimien ja muiden ulkomaisten lähteiden varojen osalta: kansainväliset maksut suoraan kaikentyyppisille laitoksille (joista: maksut t&k-menoihin), siirrot kansainvälisistä lähteistä hallinnon kaikille tasoille; vapaaehtoinen: kansainväliset maksut suoraan julkisille laitoksille, kansainväliset maksut suoraan yksityisille laitoksille, siirrot kansainvälisistä lähteistä keskushallinnolle, aluehallinnolle ja paikallishallinnolle;

Toimityypit kotitalouksien menojen osalta: maksut julkisille laitoksille (netto), maksut yksityisille laitoksille (netto), maksut opetukseen liittyvistä tavaroista ja palveluista yhteensä, muut kuin oppilaitoksille suoritettavat; vapaaehtoinen: laitoksille suoritetut maksut avustavista palveluista, maksut oppilaitosten suoraan ja välillisesti pyytämistä tavaroista, maksut tavaroista, jotka eivät ole suoranaisesti välttämättömiä osallistumisen kannalta, maksut yksityisopetuksesta;

Toimityypit muiden yksityisten tahojen menojen osalta: maksut julkisille laitoksille, maksut yksityisille laitoksille, maksut kaikentyyppisille laitoksille (joista: maksut muille yksityisille tahoille t&k-menoista), apurahat ja muut tuet opiskelijoille/kotitalouksille, opintolainat; vapaaehtoinen: yksityisten yritysten maksut erikseen täsmennetyistä koulutustoimista, laitoksille avustavista palveluista suoritetut maksut;

koulutusmenot ISCED:n koulutusasteen, niiden luonteen ja menolajin mukaan. Menojen luonne: julkisten laitosten ja yksityisten laitosten menot. Menolajit: käyttömenot henkilöstön palkkaukseen, muut käyttömenot, pääomamenot, taseen muutosten oikaisut, avustavien palvelujen menot, t&k-toiminnan menot. Käyttömenot voidaan jaotella vapaaehtoisesti henkilöstön palkkauksen mukaan: opettajat, muu opetus-, hallinto-, asiantuntija- ja tukihenkilöstö, palkat, eläkemenot, muut menot;

opiskelijoiden lukumäärä vastaavalla rajauksella kuin koulutusmenoja koskevissa tilastoissa ISCED:n koulutusasteen, oppilaitoksen tyypin ja osallistumisen intensiteetin mukaan. Oppilaitosten tyypit: julkiset laitokset ja yksityiset laitokset. Osallistumisen intensiteetti: kokopäiväiset, osa-aikaiset, FTE-luku (full time equivalent).


(1)  NUTS-taso 2 kaikille muille maille paitsi Saksalle ja Yhdistyneelle kuningaskunnalle (NUTS-taso 1).


LIITE II

Tietojen laatuvaatimukset ja vakiomuotoinen laatuselvitys

Tietojen laatuvaatimukset

Koulutusjärjestelmien tietoja koskevissa laatuvaatimuksissa kiinnitetään huomiota ESS:n (1) laatustandardiin, joka kattaa relevanssin, tarkkuuden, ajantasaisuuden ja oikea-aikaisuuden, saatavuuden ja selkeyden sekä vertailukelpoisuuden ja yhtenäisyyden.

Tietojen on erityisesti noudatettava koulutusjärjestelmistä tapahtuvaa tiedonkeruuta koskevissa Unescon/OECD:n/Eurostatin yksityiskohtaisissa ohjeissa annettuja määritelmiä ja käsitteitä.

Vakiomuotoinen selvitys tietojen laadusta

Komissio (Eurostat) toimittaa jäsenvaltioille vuosittain 3 kuukautta ennen 4 artiklan 2 kohdassa tietojen toimittamiselle asetettua määräaikaa vakiomuotoisen vuotuisen laatuselvityksen, joka on osittain esitäytetty komission (Eurostat) käytettävissä jo olevilla tiedoilla. Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle (Eurostat) 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu laatuselvitys täytettynä.

Vakiomuotoisesta laatuselvityksestä on käytävä ilmi, että relevanssi, tarkkuus, ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus, saatavuus ja selkeys sekä vertailukelpoisuus ja yhtenäisyys toteutuvat.

Selvityksestä on erityisesti käytävä ilmi, että koulutusjärjestelmistä tapahtuvaa tiedonkeruuta koskevissa Unescon/OECD:n/Eurostatin yksityiskohtaisissa ohjeissa annettuja määritelmiä ja käsitteitä on noudatettu.

Jos koulutusjärjestelmistä tapahtuvaa tiedonkeruuta koskevissa Unescon/OECD:n/Eurostatin yksityiskohtaisissa ohjeissa annetuista määritelmistä ja käsitteistä poiketaan, tämä on dokumentoitava ja selitettävä ja mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava määrällisesti.

Jäsenvaltioiden on erityisesti annettava kuvaus liitteen I muuttujiin käytetyistä lähteistä, ja estimaattien ja tarkistusten käyttö taulukoissa ja jaotteluissa on selkeästi ilmoitettava.


(1)  Euroopan tilastojärjestelmä.