21.9.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 251/7


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 907/2013,

annettu 20 päivänä syyskuuta 2013,

yleisluonteisia ilmaisuja (nimityksiä) koskeviin pyyntöihin sovellettavien sääntöjen vahvistamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1924/2006 (1) ja erityisesti sen 1 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 1 artiklan 4 kohdan nojalla sellaiset yleisluonteiset ilmaisut (nimitykset), joita on perinteisesti käytetty osoittamaan elintarvike- tai juomaryhmän sellainen erityisominaisuus, jolla saattaa olla vaikutusta ihmisten terveyteen, voidaan asianomaisten elintarvikealan toimijoiden pyynnöstä jättää kyseisen asetuksen soveltamisalan ulkopuolelle.

(2)

Jotta varmistetaan, että yleisluonteisia ilmaisuja (nimityksiä) koskevat pyynnöt käsitellään avoimesti ja kohtuullisessa ajassa, asetuksen (EY) N:o 1924/2006 1 artiklan 4 kohdassa edellytetään, että komissio hyväksyy ja julkistaa säännöt, joiden mukaisesti kyseiset pyynnöt on esitettävä.

(3)

Säännöillä olisi taattava, että pyyntö muotoillaan siten, että siinä esitetään ja annetaan kaikki tarvittavat tiedot pyynnön arviointia varten. Säännöt eivät saisi estää komissiota vaatimasta tarvittaessa lisätietoja silloin kun se on tarpeen ja riippuen siitä, minkä tyyppisestä yleisluontoisesta ilmaisusta on kyse ja miten laajaa poikkeusta pyyntö koskee.

(4)

On aiheellista sallia, että yksittäisiä elintarvikealoja edustavat kaupan alan järjestöt voivat toimittaa pyyntöjä jäsentensä puolesta, jotta vältetään se, että samasta yleisluontoisesta ilmaisusta (nimityksestä) tulee päällekkäisiä pyyntöjä.

(5)

Jotta voitaisiin muun muassa varmistaa kuluttajansuojan korkea taso, väitteet eivät saisi olla totuudenvastaisia, moniselitteisiä tai harhaanjohtavia. Samaa periaatetta olisi sovellettava käytettäessä yleisluonteisia ilmaisuja (nimityksiä), jotka voivat viitata ihmisten terveyteen kohdistuvaan vaikutukseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja suhteellisuusperiaatteen mukaisesti kansallisten viranomaisten on käytettävä omaa harkintakykyään ja otettava huomioon Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntö arvioidakseen keskivertokuluttajan tyypillisen reaktion kussakin tapauksessa.

(6)

Yleisluonteista ilmaisuja (nimityksiä) olisi voitava osoittaa käytetyn vähintään 20 vuotta asianomaisissa jäsenvaltioissa ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

(7)

Jäsenvaltioita on kuultu,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1924/2006 1 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen yleisluonteisten ilmaisujen (nimitysten) käyttöä koskevat pyynnöt on toimitettava ja esitettävä liitteessä vahvistettujen sääntöjen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä syyskuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 404, 30.12.2006, s. 9.


LIITE

A   OSA

Pyynnön toimittaminen

1.

Pyyntö voi koskea yleisluonteisen ilmaisun (nimityksen) käyttämistä joko yhdessä tai useammassa jäsenvaltiossa. Pyyntö toimitetaan vain yhden jäsenvaltion, jäljempänä ’vastaanottava jäsenvaltio’, kansalliselle toimivaltaiselle viranomaiselle. Toimijat voivat valita jäsenvaltion, johon ne toimittavat pyyntönsä, niiden jäsenvaltioiden joukosta, joissa yleisluonteista ilmaisua käytetään.

2.

Pyyntö on toimitettava sähköisesti, ja sen on sisällettävä kaikki tämän liitteen B osassa luetellut tiedot. Jäsenvaltiot voivat halutessaan pyytää toimittamaan pyynnön myös paperikopiona. Tämän liitteen B osan 1.5 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen osalta ei riitä pelkän viiteluettelon toimittaminen.

3.

Pyynnön saatuaan vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on

ilmoitettava pyynnön vastaanottamisesta kirjallisesti 14 päivän kuluessa. Ilmoituksessa on mainittava pyynnön vastaanottamisen päivämäärä,

ilmoitettava asiasta viipymättä komissiolle toimittamalla tiivistelmä pyynnöstä,

tarvittaessa toimitettava pyyntö kokonaisuudessaan kaikille muille jäsenvaltioille, joissa yleisluonteista ilmaisua (nimitystä) on tarkoitus käyttää, jäljempänä ’asianomaiset jäsenvaltiot’,

Jos yksi tai useampi asianomainen jäsenvaltio katsoo, ettei pyyntö sisällä liitteen B osassa vaadittuja tietoja, sen/niiden on ilmoitettava asiasta vastaanottavalle jäsenvaltiolle neljän viikon kuluessa.

4.

Vastaanottavan jäsenvaltion on tarkistettava viipymättä ja ottaen huomioon asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden toimittamat tiedot, sisältääkö pyyntö kaikki vaaditut, tämän liitteen B osassa luetellut tiedot. Jos pyyntö ei sisällä kaikkia tämän liitteen B osassa vaadittuja tietoja, vastaanottavan jäsenvaltion on pyydettävä tarvittavia lisätietoja pyynnön esittäjältä ja ilmoitettava tälle määräaika, johon mennessä tiedot on toimitettava.

5.

Pyynnön ei katsota olevan asianmukainen, jos pyynnön esittäjä ei toimita vastaanottavan jäsenvaltion pyytämiä lisätietoja. Tällöin vastaanottavan jäsenvaltion on ilmoitettava asiasta pyynnön esittäjälle, komissiolle ja muille asianomaisille jäsenvaltioille ja mainittava, miksi pyynnön ei katsota olevan asianmukainen. Pyynnön esittäjälle on annettava mahdollisuus esittää sama pyyntö uudelleen, muttei niissä jäsenvaltioissa, joiden osalta pyydettyjä tietoja ei toimitettu.

6.

Vastaanottavan jäsenvaltion on viipymättä toimitettava asianmukainen pyyntö komissiolle ja kaikille jäsenvaltioille ja ilmoitettava tästä pyynnön esittäjälle. Komission on ilmoitettava vastaanottavalle jäsenvaltiolle kirjallisesti vastaanottaneensa asianmukaisen pyynnön 14 päivän kuluessa sen vastaanottamisesta.

7.

Vastaanottavan jäsenvaltion ja asianomaisen jäsenvaltion tai asianomaisten jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle lausuntonsa kuuden viikon kuluessa asianmukaisen pyynnön toimittamispäivästä. Lausunnossa on mainittava, täyttääkö yleisluonteinen ilmaisu (nimitys) asetuksen (EY) N:o 1924/2006 1 artiklan 4 kohdan mukaisesti poikkeuksen saamiselle asetetut edellytykset ja onko sen tueksi esitetty tämän liitteen B osan 1.3, 1.4 ja 1.5 kohdassa ja, soveltuvin osin, 2 kohdassa tarkoitetut tiedot sekä lausunnon perustelut. Lausunnot on toimitettava kirjallisina. Myös muut jäsenvaltiot voivat toimittaa komissiolle pyyntöä koskevan lausuntonsa samaan määräaikaan mennessä ja samojen menettelyjen mukaisesti.

8.

Vastaanotettuaan asianmukaisen pyynnön jäsenvaltiolta sekä tämän liitteen osan 7 kohdassa tarkoitetut lausunnot komissio voi kohtuullisen ajan kuluessa käynnistää yleisluonteisen ilmaisun (nimityksen) hyväksymismenettelyn asetuksen (EY) N:o 1924/2006 1 artiklan 4 kohdan nojalla.

B   OSA

Pyynnön sisältö

1.   Pakolliset tiedot

Pyynnön on sisällettävä seuraavat seikat:

1.1   Pyynnön tiivistelmä, jossa on

pyynnön esittäjän nimi ja osoite,

pyynnön kohteena oleva yleisluonteinen ilmaisu,

lyhyt kuvaus yleisluonteisen ilmaisun (nimityksen) kattaman elintarvike- tai juomaryhmän erityisominaisuudesta, ja

jäsenvaltio tai jäsenvaltiot, jota tai joita pyynnön esittäjän yleisluonteisen ilmaisun käyttämistä koskeva pyyntö koskee.

1.2   Pyynnön esittäjä

Pyynnön esittävän elintarvikealan toimijan ja/tai yhteydenpitoon komission kanssa valtuutetun henkilön nimi, osoite ja yhteystiedot.

Yleisluonteisen ilmaisun käytön hyväksymistä koskevan pyynnön voi toimittaa myös jäsentensä puolesta toimiva kaupan alan järjestö, ja siinä on ilmoitettava pyynnön toimittavan kaupan alan järjestön tai yhteydenpitoon komission kanssa valtuutetun henkilön nimi, osoite ja yhteystiedot. On suotavaa toimittaa tiedot siitä, että kaupan alan järjestöt tukevat pyyntöä.

1.3   Pyynnön kohteena oleva yleisluonteinen ilmaisu

1.

Yleisluonteinen ilmaisu sellaisena kuin sitä käytetään kielellä tai kielillä, joilla sitä perinteisesti käytetään. Tarvittaessa yleisluonteisen ilmaisun kuvaus englanniksi.

2.

Jäsenvaltio tai jäsenvaltiot, jossa tai joissa yleisluonteista ilmaisua käytetään.

1.4   Elintarvike- tai juomaryhmä, jonka yleisluonteinen ilmaisu (nimitys) kattaa

1.

Pyynnön kohteena olevalla yleisluonteisella ilmaisulla kaupan pidetty elintarvike- tai juomaryhmä.

2.

Yksityiskohtainen kuvaus, jossa tuodaan esiin erityisominaisuus ja tekijät, jotka erottavat pyynnön kohteena olevalla yleisluonteisella ilmaisulla kaupan pidetyn elintarvike- tai juomaryhmän muista samaan elintarvike- tai juomaryhmään kuuluvista tuotteista.

1.5   Yleisluonteisen ilmaisun käyttöä tukevat tiedot

Olennaiset bibliografiset tai muutoin todennettavissa olevat todisteet, joka osoittavat, että kyseinen elintarvike- tai juomaryhmä on ollut kyseisen jäsenvaltion tai kyseisten jäsenvaltioiden markkinoilla kyseisellä yleisluonteisella ilmaisulla vähintään 20 vuotta ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

2.   Lisätiedot, jotka on annettava, jos niitä jonkin jäsenvaltioiden aloitteesta pyydetään: pyyntöä tukevat tiedot, jotka liittyvät kuluttajien ymmärrykseen/käsitykseen

Vastaanottavat jäsenvaltiot ja asianomaiset jäsenvaltiot voivat edellyttää pyynnön esittäjältä seuraavanlaisia lisätietoja ennen pyynnön toimittamista komissiolle, jos ne katsovat sen tarpeelliseksi pyynnön arviointia varten:

Olennaiset todisteet tai tiedot, jotka liittyvät kuluttajien ymmärrykseen ja käsitykseen niistä mahdollisista vaikutuksista, joihin kyseisellä yleisluonteisella ilmaisulla viitataan. Näiden tietojen on koskettava sitä jäsenvaltiota tai niitä jäsenvaltioita, jossa tai joissa yleisluonteista ilmaisua käytetään.

Olennaiset todisteet tai tiedot, jotka osoittavat, että kuluttajat yhdistävät kyseisen yleisluonteisen ilmaisun liitteen tämän osan 1.4 kohdassa mainittuun elintarvike- tai juomaryhmään.

3.   Mahdolliset lisätiedot (vapaaehtoisia)