8.8.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 213/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 759/2013,

annettu 30 päivänä huhtikuuta 2013,

asetuksen (EY) N:o 809/2004 muuttamisesta muunnettavissa ja vaihdettavissa olevia velkapapereita koskevien tiedonantovelvollisuuksien osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä ja direktiivin 2001/34/EY muuttamisesta 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY täytäntöönpanosta esitteiden sisältämien tietojen, esitteiden muodon, viittauksina esitettävien tietojen, julkistamisen ja mainonnan osalta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 809/2004 (2) säädetään vähimmäistiedoista, jotka esitteessä on annettava erityyppisistä arvopapereista, jotta esite olisi direktiivin 2003/71/EY 7 artiklan 1 kohdan mukainen.

(2)

Osakkeita koskevaan perusesitteeseen liittyvää luetteloa olisi sovellettava osakkeisiin ja osakkeita vastaaviin muihin siirtokelpoisiin arvopapereihin sekä muihin arvopapereihin, joihin liittyy oikeus liikkeeseenlaskijan pääomaan muuntamisen tai vaihtamisen kautta, jos kohde-etuutena olevia osakkeita ei ole vielä otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla.

(3)

Jos kohde-etuutena olevien osakkeiden liikkeeseenlaskija kuuluu samaan konserniin kuin muunnettavissa tai vaihdettavissa olevien velkapapereiden liikkeeseenlaskija mutta kohde-etuutena olevia osakkeita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, liikkeeseenlaskijaa koskevat tiedot eivät ole helposti sijoittajien saatavilla. Tämän vuoksi osakkeita koskevan perusesitteen luetteloa olisi sovellettava kyseisiin kohde-etuutena oleviin osakkeisiin, ja se olisi lisättävä esitteen laadinnassa käytettäviin yhdistelmiin.

(4)

Jos arvopaperit, joihin liittyy optio-oikeus, tai johdannaisarvopaperit antavat oikeuden liikkeeseenlaskijan tai konsernin osakkeiden hankintaan eikä kyseisiä osakkeita ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sijoittajille olisi annettava johdannaisarvopapereita koskevaan arvopaperiliitteeseen liittyvän luettelon mukaiset tiedot.

(5)

Jos velkapaperit ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa osakkeiksi, jotka on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, kohde-etuutena olevia osakkeita koskevat tiedot ovat yleensä jo osakkeenomistajien ja sijoittajien saatavilla. Sen vuoksi olisi täsmennettävä, että riittää, kun esitteen arvopaperiliitteen laadinnassa käytettyihin yhdistelmiin liitetään lausunto, jossa ilmoitetaan kohde-etuuden tyyppi ja se, mistä kohde-etuutta koskevat tiedot ovat saatavissa.

(6)

Jos velkapaperit ovat muunnettavissa tai vaihdettavissa osakkeiksi, joiden liikkeeseenlaskija arvopaperin liikkeeseenlaskija tai tämän konserniin kuuluva yhteisö on tai tulee olemaan eikä kyseisillä kohde-etuutena olevilla osakkeilla käydä vielä kauppaa säännellyillä markkinoilla, sijoittajille olisi annettava myös käyttöpääomaa koskeva lausunto sekä lausunto kohde-etuutena olevien osakkeiden liikkeeseenlaskijan pääomarakenteesta ja velkaantuneisuudesta. Sijoittajat saisivat kyseisistä arvopaperiliitteisiin sisältyvistä lausunnoista samat tiedot kohde-etuutena olevien osakkeiden liikkeeseenlaskijan kyvystä jatkaa toimintaansa ja sen velkaantuneisuudesta verrattuna sen pääomarakenteeseen kuin sijoittaessaan suoraan osakkeisiin.

(7)

Kun kohde-etuutena olevien osakkeiden liikkeeseenlaskija on kolmas osapuoli eikä osakkeilla käydä vielä kauppaa säännellyillä markkinoilla, sijoittajien ei ole helppo saada kuvausta kyseisistä kohde-etuutena olevista osakkeista. Tämän vuoksi esitteen arvopaperiliitteen laadinnassa käytettyihin yhdistelmiin olisi lisättävä lisätieto-osa, jossa on kuvaus kohde-etuutena olevasta osakkeesta.

(8)

Oikeusvarmuuden vuoksi asetuksen (EY) N:o 809/2004 liitteessä XVIII olevassa taulukossa on tarpeen täsmentää, kuinka luettelot ja lisätieto-osat olisi yhdistettävä toisiinsa laadittaessa esitettä, mukaan lukien silloin, kun edellytetään vain tiettyjä luetteloiden ja lisätieto-osien tietoja, kun tiettyjä tietoja ei sovelleta tietyissä tapauksissa käytettävien erityisten luettelo- ja lisätieto-osayhdistelmien vuoksi ja kun liikkeeseenlaskija, tarjoaja tai säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi ottamista hakeva henkilö voi valita eri luetteloiden ja lisätieto-osien välillä tiettyjen kynnysarvojen, kuten velkapapereiden vähimmäisnimellisarvon, mukaan, tai asetuksessa (EY) N:o 809/2004 vahvistettujen edellytysten mukaan.

(9)

Termi ”joukkovelkakirjat” olisi korvattava termillä ”velkapaperit” sen varmistamiseksi, että asetuksessa (EY) N:o 809/2004 käytetty terminologia on johdonmukainen.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 809/2004 liitteessä II olevan pro forma -muotoisia taloudellisia tietoja koskevan lisätieto-osan soveltamisen ehtona on, että liikkeeseenlaskijan koossa tapahtuu olennainen bruttomääräinen muutos, ja sen vuoksi kyseisen asetuksen liitteessä XVIII olevaan perusesitteeseen sovellettavan sarakkeen otsikkoon ”LISÄTIETO-OSA” olisi lisättävä sana ”(tarvittaessa)” kyseisen asetuksen liitteen II ehdollisen soveltamisen osoittamiseksi.

(11)

Muunnettavissa tai vaihdettavissa olevat velkapaperit voivat mahdollistaa liikkeeseenlaskijan uusien osakkeiden hankinnan, kun osakkeiden omistajat käyttävät merkintäoikeuttaan. Tämän mukaisesti liikkeeseenlaskijan uusiin osakkeisiin muunnettavissa tai vaihdettavissa olevien velkapapereiden uusmerkintöihin olisi sovellettava myös asetuksen (EY) N:o 809/2004 26 a artiklassa säädettyä suhteutettua julkistamisjärjestelmää edellyttäen, että kohde-etuutena olevat osakkeet ovat uusia osakkeita, jotka on laskenut liikkeeseen sama yhteisö, joka laskee liikkeeseen velkapaperit. Liikkeeseenlaskijan osakkeiksi muunnettavissa tai vaihdettavissa olevien, pienten ja keskisuurten yritysten ja yhtiöiden, joilla on vähäinen markkina-arvo, liikkeeseen laskemien velkapapereiden tarjoamista tai säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi ottamista koskevaan esitteeseen olisi sovellettava myös asetuksen (EY) N:o 809/2004 26 b artiklassa säädettyä suhteutettua julkistamisjärjestelmää. Tämän vuoksi liikkeeseenlaskijan osakkeiksi muunnettavissa tai vaihdettavissa olevien velkapapereiden uusmerkintöihin tai pienten ja keskisuurten yritysten ja yhtiöiden, joilla on vähäinen markkina-arvo, liikkeeseen laskemiin muunnettavissa tai vaihdettavissa oleviin velkapapereihin sovellettavien luetteloiden ja lisätieto-osien yhdistelmä olisi sisällytettävä liitteeseen XVIII.

(12)

Koska liikkeeseenlaskijoille on tarpeen antaa siirtymäaika, jotta ne voivat mukautua tällä asetuksella asetettuihin uusiin vaatimuksiin, tätä asetusta olisi sovellettava ainoastaan niihin esitteisiin ja ohjelmaesitteisiin, jotka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt tämän asetuksen voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

(13)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 809/2004 olisi muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutokset asetukseen (EY) N:o 809/2004

Muutetaan asetus (EY) N:o 809/2004 seuraavasti:

(1)

Lisätään 6 artiklaan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jos osakkeisiin, joihin liittyy optio-oikeus, liittyy oikeus hankkia liikkeeseenlaskijan osakkeita eikä kyseisiä osakkeita ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, on annettava myös liitteeseen XII sisältyvässä taulukossa edellytetyt tiedot lukuun ottamatta 4.2.2 kohtaa.”

(2)

Lisätään 8 artiklaan 3, 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”3.   Jos velkapaperit ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa osakkeiksi, jotka on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, on annettava myös liitteeseen XII sisältyvän luettelon 4.2.2 kohdassa edellytetyt tiedot.

4.   Jos velkapaperit ovat muunnettavissa tai vaihdettavissa osakkeiksi, joiden liikkeeseenlaskija on tai tulee olemaan velkapaperin liikkeeseenlaskija tai tämän kanssa samaan konserniin konserniin kuuluva yksikkö eikä kyseisiä kohde-etuutena olevia osakkeita ole vielä otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, kohde-etuutena olevien osakkeiden liikkeeseenlaskijaa koskevat tiedot on annettava myös liitteeseen III sisältyvän taulukon 3.1 ja 3.2 kohdan tai tapauksen mukaan liitteeseen XXIV sisältyvän suhteellisen taulukon mukaisesti.

5.   Jos velkapapereihin, joihin liittyy optio-oikeuksia, liittyy oikeus hankkia liikkeeseenlaskijan osakkeita eikä kyseisiä osakkeita ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, on annettava myös liitteeseen XII sisältyvässä taulukossa edellytetyt tiedot lukuun ottamatta 4.2.2 kohtaa.”

(3)

Korvataan 15 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Luetteloa sovelletaan arvopapereihin, jotka eivät kuulu 6, 8, ja 16 artiklassa tarkoitettujen muiden arvopaperiliitettä koskevien luetteloiden soveltamisalaan, lukuun ottamatta 6 artiklan 3 kohdassa, 8 artiklan 3 ja 5 kohdassa sekä 16 artiklan 3 ja 5 kohdassa mainittuja tapauksia. Luetteloa sovelletaan tiettyihin arvopapereihin, joita koskevat maksu- ja/tai luovutusvelvoitteet liittyvät kohde-etuuteen.”

(4)

Lisätään 16 artiklaan 3, 4 ja 5 kohta seuraavasti:

”3.   Jos velkapaperit ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa osakkeiksi, jotka on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, on annettava myös liitteeseen XII sisältyvän luettelon 4.2.2 kohdassa edellytetyt tiedot.

4.   Jos velkapaperit ovat muunnettavissa tai vaihdettavissa osakkeiksi, joiden liikkeeseenlaskija on tai tulee olemaan velkapaperin liikkeeseenlaskija tai tämän konserniin kuuluva yhteisö, eikä kyseisiä kohde-etuutena olevia osakkeita ole vielä otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, kohde-etuutena olevien osakkeiden liikkeeseenlaskijaa koskevat tiedot on annettava myös liitteeseen III sisältyvän taulukon 3.1 ja 3.2 kohdan tai tapauksen mukaan liitteeseen XXIV sisältyvän suhteellisen taulukon mukaisesti.

5.   Jos velkapapereihin, joihin liittyy optio-oikeuksia, liittyy oikeus hankkia liikkeeseenlaskijan osakkeita eikä kyseisiä osakkeita ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, on annettava myös liitteeseen XII sisältyvässä taulukossa edellytetyt tiedot lukuun ottamatta 4.2.2 kohtaa.”

(5)

Korvataan 17 artiklan 2 kohdan 2 alakohta seuraavasti:

”2.

kohde-etuutena olevat osakkeet tai osakkeita vastaavat muut siirtokelpoiset arvopaperit voidaan luovuttaa fyysisen toteutuksen kautta; arvopaperin liikkeeseenlaskija, tämän konserniin kuuluva yhteisö tai kolmas osapuoli on tai tulee olemaan näiden osakkeiden tai osakkeita vastaavien muiden siirtokelpoisten arvopaperien liikkeeseenlaskija eikä kyseisillä osakkeilla tai osakkeita vastaavilla muilla siirtokelpoisilla arvopapereilla vielä arvopapereita koskevan esitteen hyväksymisajankohtana käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla tai vastaavilla markkinoilla unionin ulkopuolella.”

(6)

Korvataan liitteen XIV otsikko seuraavasti:

Lisätiedot kohde-etuutena olevista osakkeista”.

(7)

Korvataan liite XVIII tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Siirtymäsäännös

1.   Tätä asetusta ei sovelleta esitteen tai ohjelmaesitteen täydennyksen hyväksymiseen, jos esite tai ohjelmaesite on hyväksytty ennen 3 artiklassa tarkoitettua päivää.

2.   Jos kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen antaa vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle tiedoksi direktiivin 2003/71/EY 18 artiklan mukaisesti hyväksymistodistuksen, joka liittyy ennen 3 artiklassa tarkoitettua päivää hyväksyttyyn esitteeseen tai ohjelmaesitteeseen, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava todistuksessa selkeästi ja yksiselitteisesti, että esite tai ohjelmaesite hyväksyttiin ennen 3 artiklassa tarkoitettua päivää.

3 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 30 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.

(2)  EUVL L 149, 30.4.2004, s. 1.


LIITE

”LIITE XVIII

I   OSA

Yhdistelmätaulukko

Nro

LIITE XVIII

I osa

PERUSESITE

LUETTELOT

LISÄTIETO-OSA

LUETTELOT

ARVOPAPERILAJIT

Osak-keet

Velkapaperit ja johdannaisarvopaperit

(yksikkökohtainen nimellisarvo < 100 000 €)

Velkapaperit ja johdannaisarvopaperit

(yksikkökohtainen nimellisarvo ≥ 100 000 €)

Omaisuusvakuudelliset arvopaperit

Pankkien velkapaperit ja johdannaisarvopaperit

Pro forma -tiedot

(tarvittaessa)

Suljettu yhteissijoitusyritys

Valtiot ja niiden alue- ja paikallisviranomaiset

Kansainväliset julkisyhteisöt / OECD:n jäsenvaltion takaamat velkapaperit

1

Osakkeet (etuosakkeet, lunastusehtoiset osakkeet, merkintäetuoikeuksiin oikeuttavat osakkeet jne.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Velkapaperit (tavanomaiset/tulokseen sidotut/strukturoidut jne.), joiden yksikkökohtainen nimellisarvo on alle 100 000 €

 

TAI

 

 

TAI

 

 

 

 

3

Velkapaperit (tavanomaiset/tulokseen sidotut/strukturoidut jne.), joiden yksikkökohtainen nimellisarvo on vähintään 100 000 €

 

 

TAI

 

TAI

 

 

 

 

4

Kolmansien takaamat velkapaperit

 

TAI

TAI

 

TAI

 

 

 

 

5

Kolmansien takaamat johdannaisarvopaperit

 

TAI

TAI

 

TAI

 

 

 

 

6

Omaisuusvakuudelliset arvopaperit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Kolmansien osakkeiksi tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla otetuiksi liikkeeseenlaskijan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhteisön osakkeiksi vaihdettavissa tai muunnettavissa olevat velkapaperit

 

TAI

TAI

 

TAI

 

 

 

 

8

Kolmansien osakkeiksi, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, vaihdettavissa tai muunnettavissa olevat velkapaperit

Vaihdettavissa tai muunnettavissa olevien velkapaperien liikkeeseenlaskija

 

TAI

TAI

 

TAI

 

 

 

 

(Kohde-etuutena olevien) osakkeiden liikkeeseenlaskija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Liikkeeseenlaskijan osakkeiksi, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, vaihdettavissa tai muunnettavissa olevat velkapaperit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Konsernin osakkeiksi, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, vaihdettavissa tai muunnettavissa olevat velkapaperit

Vaihdettavissa tai muunnettavissa olevien velkpaperien liikkeeseenlaskija

 

TAI

TAI

 

TAI

 

 

 

 

(Kohde-etuutena olevien) osakkeiden liikkeeseenlaskija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Velkapaperit, joihin liittyy optio-oikeus hankkia liikkeeseenlaskijan osakkeita, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Osakkeet, joihin liittyy optio-oikeus hankkia liikkeeseenlaskijan osakkeita, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Johdannaisarvopaperit, joihin liittyy oikeus merkitä tai hankkia liikkeeseenlaskijan osakkeita, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Johdannaisarvopaperit, joihin liittyy optio-oikeus hankkia konsernin osakkeita, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla

 

TAI

TAI

 

TAI

 

 

 

 

15

Johdannaisarvopaperit, joihin liittyy oikeus merkitä tai hankkia liikkeeseenlaskijan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhteisön osakkeita, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sekä johdannaisarvopaperit, jotka ovat yhteydessä muihin kohde-etuuksiin kuin liikkeeseenlaskijan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhteisön osakkeisiin, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla (ml. johdannaisarvopaperit, jotka oikeuttavat käteistoteutukseen)

 

TAI

TAI

 

TAI

 

 

 

 


Nro

LIITE XVIII

I osa

ARVOPAPERILIITE

LUETTELOT

LISÄTIETO-OSAT

ARVOPAPERILAJIT

Osakkeet

Velkapaperit

(yksikköarvo < 100 000 €)

Velkapaperit

(yksikköarvo ≥ 100 000 €)

Johdannaisarvopaperit

Takaukset

Omaisuusvakuudelliset arvopaperit

Kohde-etuutena oleva osake

1

Osakkeet (etuosakkeet, lunastusehtoiset osakkeet, merkintäetuoikeuksiin oikeuttavat osakkeet jne.)

 

 

 

 

 

 

 

2

Velkapaperit (tavanomaiset/tulokseen sidotut/strukturoidut jne.), joiden yksikkökohtainen nimellisarvo on alle 100 000 €

 

 

 

 

 

 

 

3

Velkapaperit (tavanomaiset/tulokseen sidotut/strukturoidut jne.), joiden yksikkökohtainen nimellisarvo on vähintään 100 000 €

 

 

 

 

 

 

 

4

Kolmansien takaamat velkapaperit

 

TAI

TAI

 

 

 

 

5

Kolmansien takaamat johdannaisarvopaperit

 

 

 

 

 

 

 

6

Omaisuusvakuudelliset arvopaperit

 

TAI

TAI

 

 

 

 

7

Kolmansien osakkeiksi tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla otetuiksi liikkeeseenlaskijan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhteisön osakkeiksi vaihdettavissa tai muunnettavissa olevat velkapaperit

 

TAI

TAI

JA vain 4.2.2 kohta

 

 

 

8

Kolmansien osakkeiksi, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, vaihdet-tavissa tai muunnettavissa olevat velkapaperit

Vaihdettavissa tai muunnettavissa olevat velkapaperit

 

TAI

TAI

 

 

 

 

(Kohde-etuutena olevat) osakkeet

 

 

 

 

 

 

JA paitsi 2 kohta

9

Liikkeeseenlaskijan osakkeiksi, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, vaihdettavissa tai muunnettavissa olevat velkapaperit

JA vain 3.1 ja 3.2 kohta

TAI

TAI

 

 

 

 

10

Konsernin osakkeiksi, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, vaihdettavissa tai muunnettavissa olevat velkapaperit

Vaihdettavissa tai muunnettavissa olevat velkapaperit

 

TAI

TAI

 

 

 

 

(Kohde-etuutena olevat) osakkeet

JA vain 3.1 ja 3.2 kohta

 

 

 

 

 

 

11

Velkapaperit, joihin liittyy optio-oikeus hankkia liikkeeseenlaskijan osakkeita, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla

 

TAI

TAI

JA paitsi 4.2.2 kohta

 

 

 

12

Osakkeet, joihin liittyy optio-oikeus hankkia liikkeeseenlaskijan osakkeita, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla

 

 

 

JA paitsi 4.2.2 kohta

 

 

 

13

Johdannaisarvopaperit, joihin liittyy oikeus merkitä tai hankkia liikkeeseenlaskijan osakkeita, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla

 

 

 

JA paitsi 4.2.2 kohta

 

 

 

14

Johdannaisarvopaperit, joihin liittyy optio-oikeus hankkia konsernin osakkeita, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla

 

 

 

JA paitsi 4.2.2 kohta

 

 

 

15

Johdannaisarvopaperit, joihin liittyy oikeus merkitä tai hankkia liikkeeseenlaskijan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhteisön osakkeita, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, sekä johdannaisarvopaperit, jotka ovat yhteydessä muihin kohde-etuuksiin kuin liikkeeseenlaskijan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhteisön osakkeisiin, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla (ml. johdannaisarvopaperit, jotka oikeuttavat käteistoteutukseen)

 

 

 

 

 

 

 

II   OSA

Yhdistelmätaulukko liikkeeseenlaskijan osakkeiksi muunnettavissa tai vaihdettavissa olevien velkapapereiden uusmerkinnöistä ja liikkeeseenlaskijan osakkeiksi muunnettavissa tai vaihdettavissa olevista velkapapereista, jos uusmerkintöjen ja velkapapereiden liikkeeseenlaskija on pieni- tai keskisuuri yritys (pk-yritys) tai yhtiö, jolla on vähäinen markkina-arvo (suhteutettu julkistamisjärjestelmä)

Liikkeeseenlaskijat voivat kuitenkin päättää laatia esitteen täysimittaisen julkistamisjärjestelmän mukaisesti.

Nro

LIITE XVIII

II osa: SUHTEUTETTU JULKISTAMISJÄRJESTELMÄ

PERUSESITE

LUETTELOT

LISÄTIETO-OSA

LUETTELOT

ARVOPAPERILAJIT

Osakkeet

Velkapaperit ja johdannaisarvopaperit

(yksikkökohtainen nimellisarvo < 100 000 €)

Velkapaperit ja johdannaisarvopaperit

(yksikkö-kohtainen nimellisarvo ≥ 100 000 €)

Omaisuusvakuudelliset arvopaperit

Pankkien velka paperit ja johdannaisarvopaperit

Pro forma -tiedot

(tarvittaessa)

Suljettu yhteissijoitusyritys

Valtiot ja niiden alue- ja paikallisviranomaiset

Kansainväliset julkisyhteisöt / OECD:n jäsenvaltion takaamat velkapaperit

1

Liikkeeseenlaskijan osakkeiksi muunnettavissa tai vaihdettavissa olevien velkapapereiden uusmerkinnät, kun liikkeeseenlaskijalla on jo samaan lajiin kuuluvia osakkeita otettuina kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, jos 26 a artiklan 2 kohdan edellytykset täyttyvät

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Kolmansien osakkeiksi tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla otettujen liikkeeseenlaskijan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen osakkeiksi vaihdettavissa tai muunnettavissa olevat pk-yritysten tai yhtiöiden, joilla on vähäinen markkina-arvo, velkapaperit

 

TAI

TAI

 

TAI

 

 

 

 

3

Kolmansien osakkeiksi, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, vaihdettavissa tai muunnettavissa olevat pk-yritysten tai yhtiöiden, joilla on vähäinen markkina-arvo, velkapaperit

Vaihdettavissa tai muunnettavissa olevat velkapaperit

 

TAI

TAI

 

TAI

 

 

 

 

(Kohde-etuutena olevat) osakkeet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Liikkeeseenlaskijan osakkeiksi, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, vaihdettavissa tai muunnettavissa olevat pk-yritysten tai yhtiöiden, joilla on vähäinen markkina-arvo, velkapaperit

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Konsernin osakkeiksi, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, vaihdettavissa tai muunnettavissa olevat pk-yritysten tai yhtiöiden, joilla on vähäinen markkina-arvo, velkapaperit

Vaihdettavissa tai muunnettavissa olevat velkapaperit

 

TAI

TAI

 

TAI

 

 

 

 

(Kohde-etuutena olevat) osakkeet

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Nro

LIITE XVIII

II osa: SUHTEUTETTU JULKISTAMISJÄRJESTELMÄ

ARVOPAPERILIITE

LUETTELOT

LISÄTIETO-OSAT

ARVOPAPERILAJIT

Osakkeet

Velkapaperit

(yksikköarvo < 100 000 €)

Velkapaperit

(yksikköarvo ≥ 100 000 €)

Johdannaisarvopaperit

Takaukset

Omaisuusvakuudelliset arvopaperit

Kohde-etuutena oleva osake

1

Liikkeeseenlaskijan osakkeiksi muunnettavissa tai vaihdettavissa olevien velkapapereiden uusmerkinnät, kun liikkeeseenlaskijalla on jo samaan lajiin kuuluvia osakkeita otettuina kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä, jos 26 a artiklan 2 kohdan edellytykset täyttyvät

JA vain 3.1 ja 3.2 kohta

TAI

TAI

 

 

 

JA paitsi 2 kohta

2

Kolmansien osakkeiksi tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla otettujen liikkeeseenlaskijan tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yrityksen osakkeiksi vaihdettavissa tai muunnettavissa olevat pk-yritysten tai yhtiöiden, joilla on vähäinen markkina-arvo, velkapaperit

 

TAI

TAI

JA vain 4.2.2 kohta

 

 

 

3

Kolmansien osakkeiksi, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, vaihdettavissa tai muunnettavissa olevat pk-yritysten tai yhtiöiden, joilla on vähäinen markkina-arvo, velkapaperit

Vaihdettavissa tai muunnettavissa olevat velkapaperit

 

TAI

TAI

 

 

 

 

(Kohde-etuutena olevat) osakkeet

 

 

 

 

 

 

JA paitsi 2 kohta

4

Liikkeeseenlaskijan osakkeiksi, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, vaihdettavissa tai muunnettavissa olevat pk-yritysten tai yhtiöiden, joilla on vähäinen markkina-arvo, velkapaperit

JA vain 3.1 ja 3.2 kohta

TAI

TAI

 

 

 

 

5

Konsernin osakkeiksi, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla, vaihdettavissa tai muunnettavissa olevat pk-yritysten tai yhtiöiden, joilla on vähäinen markkina-arvo, velkapaperit

Velkapaperit

 

TAI

TAI

 

 

 

 

(Kohde-etuutena olevat) osakkeet

JA vain 3.1 ja 3.2 kohta”