27.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 202/11


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 724/2013,

annettu 26 päivänä heinäkuuta 2013,

asetuksen (EU) N:o 231/2012 muuttamisesta siltä osin kuin kyse on useiden polyolien eritelmistä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 231/2012 (3) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmät.

(2)

Kyseiset eritelmät voidaan saattaa ajan tasalle asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun yhteisen menettelyn mukaisesti joko komission aloitteesta tai asiaa koskevan hakemuksen johdosta.

(3)

Marraskuun 29 päivänä 2011 toimitettiin hakemus, joka koski useiden polyolien eritelmien muuttamista ja joka toimitettiin sitten jäsenvaltioiden saataville.

(4)

Asetuksessa (EU) N:o 231/2012 vahvistetaan eritelmät mannitolille (E 421 (i)) ja fermentoimalla valmistetulle mannitolille (E 421 (ii)). Selkeyden ja johdonmukaisuuden lisäämiseksi olisi nykyisin sallitun elintarvikelisäaineen ”mannitoli (E 421 (i))” nimi muutettava muotoon ”hydrauksella valmistettu mannitoli” ja sen vuoksi muutettava sen määritelmää. Kyseisen elintarvikelisäaineen eritelmiä olisi sen vuoksi muutettava.

(5)

Isomaltia (E 953) valmistetaan kaksivaiheisella prosessilla, jossa sokeri ensin muunnetaan isomaltuloosiksi ja sen jälkeen hydrataan. Aineen kiteinen muoto saadaan jälkeenpäin tehtävällä kuivauksella. On esitetty pyyntö, että asetuksessa (EU) N:o 231/2012 vahvistettuihin eritelmiin sisällytetään myös toisenlainen isomaltin muoto, isomaltin vesiliuokset. Ehdotettu muoto vastaa vahvistettuja eritelmiä, ja sitä on saatavana kaupalliseen käyttöön. Kyseinen isomaltin muoto säästää toimialalta kustannuksia ja aikaa, minkä vuoksi se on kiinnostava esimerkiksi makeistuotteiden valmistajien kannalta. Eritelmissä olevaa isomaltin (E 953) kuvausta olisi sen vuoksi muutettava.

(6)

Asetuksessa (EU) N:o 231/2012 vahvistettujen eritelmien mukaan yksi polyolien puhtauskriteereistä on niiden demineralisaatioaste eli mineraalijäämät ilmaistuna klorideina, sulfaatteina ja/tai sulfaattituhkana. Näitä samoja polyoleja käytetään farmaseuttisten valmisteiden apuaineina, ja Euroopan farmakopeaan on otettu polyolien demineralisaatioasteen arviointimenetelmäksi johtavuus. Tällä tavoin korvattiin kolminkertainen toimenpide (kloridit, sulfaatit ja/tai sulfaattituhka) yhdellä toimenpiteellä, joka on helpompi toteuttaa, kustannustehokas ja ympäristöä säästävämpi. Sen vuoksi olisi muutettava elintarvikelisäaineiden sorbitoli (E 420 (i)), sorbitolisiirappi (E 420 (ii)), mannitoli (E 421 (i)), fermentoimalla valmistettu mannitoli (E 421 (ii)), isomalti (E 953), maltitoli (E 965 (i)), maltitolisiirappi (E 965 (ii)), ksylitoli (E 967) ja erytritoli (E 968) eritelmiä poistamalla klorideja, sulfaatteja ja sulfaattituhkaa koskevat perusteet ja korvaamalla ne yhdellä ainoalla perusteella, johtavuudella.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 2 kohdan mukaan komissio pyytää Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselta lausunnon unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelon saattamiseksi ajan tasalle, paitsi jos kyseisellä ajan tasalle saattamisella ei todennäköisesti ole vaikutusta ihmisten terveyteen. Koska nyt esillä olevilla ajantasaistuksilla ei todennäköisesti ole vaikutusta ihmisten terveyteen, Euroopan elintarvikeviranomaiselta ei tarvitse pyytää lausuntoa.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 231/2012 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eikä Euroopan parlamentti tai neuvosto ole vastustanut niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 231/2012 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä heinäkuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 83, 22.3.2012, s. 1.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 231/2012 liite seuraavasti:

1)

Korvataan elintarvikelisäainetta E 420 (i) Sorbitoli koskevassa kohdassa puhtautta koskevat eritelmät seuraavasti:

Puhtaus

Vesipitoisuus

Enintään 1,5 % (Karl Fischerin menetelmä)

Johtavuus

Enintään 20 μS/cm (20-prosenttinen kiintoaineliuos) lämpötilassa 20 °C

Pelkistävät sokerit

Enintään 0,3 % (laskettuna glukoosina kuivapainosta)

Sokerit yhteensä

Enintään 1 % (laskettuna glukoosina kuivapainosta)

Nikkeli

Enintään 2 mg/kg (laskettuna kuivapainosta)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg (laskettuna kuivapainosta)

Lyijy

Enintään 1 mg/kg (laskettuna kuivapainosta)”

2)

Korvataan elintarvikelisäainetta E 420 (ii) Sorbitolisiirappi koskevassa kohdassa puhtautta koskevat eritelmät seuraavasti:

Puhtaus

Vesipitoisuus

Enintään 31 % (Karl Fischerin menetelmä)

Johtavuus

Enintään 10 μS/cm (tuote sellaisenaan) lämpötilassa 20 °C

Pelkistävät sokerit

Enintään 0,3 % (laskettuna glukoosina kuivapainosta)

Nikkeli

Enintään 2 mg/kg (laskettuna kuivapainosta)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg (laskettuna kuivapainosta)

Lyijy

Enintään 1 mg/kg (laskettuna kuivapainosta)”

3)

Muutetaan elintarvikelisäainetta E 421(i) Mannitoli koskeva kohta seuraavasti:

a)

Korvataan otsikko seuraavasti:

E 421 (i) HYDRAUKSELLA VALMISTETTU MANNITOLI”

b)

Korvataan määritelmä seuraavasti:

Määritelmä

Valmistetaan katalyyttisellä hydrauksella hiilihydraattiliuoksista, jotka sisältävät glukoosia ja/tai fruktoosia.

Tuote sisältää vähintään 96 % mannitolia. Tuotteen se osa, joka ei ole mannitolia, koostuu pääosin sorbitolista (enintään 2 %), maltitolista (enintään 2 %) ja isomaltista (1,1 GPM (1-O-alfa-D-glukopyranosyyli-D-mannitolidihydraatti): enintään 2 %, ja 1,6 GPS (6-O-alfa-D-glukopyranosyyli-D-sorbitoli): enintään 2 %). Määrittelemättömien epäpuhtauksien osuus ei saa olla kummassakaan yli 0,1 %.”

c)

Korvataan puhtautta koskevat eritelmät seuraavasti:

Puhtaus

Vesipitoisuus

Enintään 0,5 % (Karl Fischerin menetelmä)

Johtavuus

Enintään 20 μS/cm (20-prosenttinen kiintoaineliuos) lämpötilassa 20 °C

Pelkistävät sokerit

Enintään 0,3 % (glukoosina ilmaistuna)

Sokerit yhteensä

Enintään 1 % (glukoosina ilmaistuna)

Nikkeli

Enintään 2 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg”

4)

Korvataan elintarvikelisäainetta E 421 (ii) Fermentoimalla valmistettu mannitoli koskevassa kohdassa puhtautta koskevat eritelmät seuraavasti:

Puhtaus

Arabitoli

Enintään 0,3 %

Vesipitoisuus

Enintään 0,5 % (Karl Fischerin menetelmä)

Johtavuus

Enintään 20 μS/cm (20-prosenttinen kiintoaineliuos) lämpötilassa 20 °C

Pelkistävät sokerit

Enintään 0,3 % (glukoosina ilmaistuna)

Sokerit yhteensä

Enintään 1 % (glukoosina ilmaistuna)

Lyijy

Enintään 1 mg/kg”

5)

Muutetaan elintarvikelisäainetta E 953 Isomalti koskeva kohta seuraavasti:

a)

Korvataan kuvausta koskeva eritelmä seuraavasti:

Kuvaus

Hajuton, valkoinen, lievästi hygroskooppinen, kiteinen aine tai vesiliuos, jossa pitoisuus vähintään 60 %”

b)

Korvataan puhtautta koskevat eritelmät seuraavasti:

Puhtaus

Vesipitoisuus

Enintään 7 % (kiinteä valmiste) (Karl Fischerin menetelmä)

Johtavuus

Enintään 20 μS/cm (20-prosenttinen kiintoaineliuos) lämpötilassa 20 °C

D-mannitoli

Enintään 3 %

D-sorbitoli

Enintään 6 %

Pelkistävät sokerit

Enintään 0,3 % (laskettuna glukoosina kuivapainosta)

Nikkeli

Enintään 2 mg/kg (laskettuna kuivapainosta)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg (laskettuna kuivapainosta)

Lyijy

Enintään 1 mg/kg (laskettuna kuivapainosta)”

6)

Korvataan elintarvikelisäainetta E 965 (i) Maltitoli koskevassa kohdassa puhtautta koskevat eritelmät seuraavasti:

Puhtaus

Vesiliuoksen ulkonäkö

Liuos on kirkas ja väritön.

Vesipitoisuus

Enintään 1 % (Karl Fischerin menetelmä)

Johtavuus

Enintään 20 μS/cm (20-prosenttinen kiintoaineliuos) lämpötilassa 20 °C

Pelkistävät sokerit

Enintään 0,1 % (laskettuna glukoosina vedettömästä aineesta)

Nikkeli

Enintään 2 mg/kg (vedettömästä aineesta)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg (vedettömästä aineesta)

Lyijy

Enintään 1 mg/kg (vedettömästä aineesta)”

7)

Korvataan elintarvikelisäainetta E 965 (ii) Maltitolisiirappi koskevassa kohdassa puhtautta koskevat eritelmät seuraavasti:

Puhtaus

Vesiliuoksen ulkonäkö

Liuos on kirkas ja väritön.

Vesipitoisuus

Enintään 31 % (Karl Fischerin menetelmä)

Johtavuus

Enintään 10 μS/cm (tuote sellaisenaan) lämpötilassa 20 °C

Pelkistävät sokerit

Enintään 0,3 % (laskettuna glukoosina vedettömästä aineesta)

Nikkeli

Enintään 2 mg/kg

Lyijy

Enintään 1 mg/kg”

8)

Korvataan elintarvikelisäainetta E 967 Ksylitoli koskevassa kohdassa puhtautta koskevat eritelmät seuraavasti:

Puhtaus

Vesipitoisuus

Enintään 1 % (Karl Fischerin menetelmä)

Johtavuus

Enintään 20 μS/cm (20-prosenttinen kiintoaineliuos) lämpötilassa 20 °C

Pelkistävät sokerit

Enintään 0,2 % (laskettuna glukoosina kuivapainosta)

Muut moniarvoiset alkoholit

Enintään 1 % (laskettuna kuivapainosta)

Nikkeli

Enintään 2 mg/kg (laskettuna kuivapainosta)

Arseeni

Enintään 3 mg/kg (laskettuna kuivapainosta)

Lyijy

Enintään 1 mg/kg (laskettuna kuivapainosta)”

9)

Korvataan elintarvikelisäainetta E 968 Erytretoli koskevassa kohdassa puhtautta koskevat eritelmät seuraavasti:

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,2 % (70 °C, 6 h, tyhjiöeksikaattorissa)

Johtavuus

Enintään 20 μS/cm (20-prosenttinen kiintoaineliuos) lämpötilassa 20 °C

Pelkistävät aineet

Enintään 0,3 % D-glukoosina ilmaistuna

Ribitoli ja glyseroli

Enintään 0,1 %

Lyijy

Enintään 0,5 mg/kg”