23.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 198/28


NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 697/2013,

annettu 22 päivänä heinäkuuta 2013,

Syyrian tilanteen johdosta määrättävistä rajoittavista toimenpiteistä annetun asetuksen (EU) N:o 36/2012 muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 215 artiklan,

ottaa huomioon Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 31 päivänä toukokuuta 2013 annetun neuvoston päätöksen 2013/255/YUTP (1),

ottaa huomioon unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan ja Euroopan komission yhteiset ehdotukset,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto antoi 18 päivänä tammikuuta 2012 asetuksen (EU) N:o 36/2012 (2), jolla pantiin täytäntöön Syyriaan kohdistettavista rajoittavista toimenpiteistä 1 päivänä joulukuuta 2011 annettu neuvoston päätös 2011/782/YUTP (3).

(2)

Neuvosto antoi 29 päivänä marraskuuta 2012 päätöksen 2012/739/YUTP (4), jolla kumottiin ja korvattiin päätös 2011/782/YUTP.

(3)

Päätöksen 2012/739/YUTP voimassaolo päättyi 1 päivänä kesäkuuta 2013.

(4)

Neuvosto antoi 31 päivänä toukokuuta 2013 päätöksen 2013/255/YUTP.

(5)

Asetuksen (EU) N:o 36/2012 liitteessä IX luetellaan tuotteet, joiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin vaaditaan ennakkolupa asetuksen (EU) N:o 36/2012 2 b artiklan mukaisesti. Tämä lista olisi laajennettava kattamaan muita tuotteita. Olisi säädettävä poikkeuksesta kuluttajahyödykkeiksi määriteltyjen tuotteiden osalta.

(6)

Nämä toimenpiteet kuuluvat Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen soveltamisalaan, ja niiden täytäntöön panemiseksi tarvitaan sen vuoksi unionin tason sääntelyä erityisesti sen varmistamiseksi, että talouden toimijat soveltavat niitä yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa.

(7)

Asetus (EU) N:o 36/2012 olisi näin ollen muutettava,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EU) N:o 36/2012 seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

"2 artikla

1.   Jäsenvaltio voi kieltää tai määrätä luvanvaraiseksi sellaisten tarvikkeiden, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin ja joita ei ole lueteltu liitteessä I A tai liitteessä IX, viennin, myynnin, toimituksen tai siirron Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai Syyriassa käytettäväksi, siitä riippumatta, ovatko nämä tarvikkeet peräisin unionista vai eivät.

2.   Jäsenvaltio voi kieltää tai määrätä luvanvaraiseksi 1 kohdassa tarkoitettuihin tarvikkeisiin liittyvän teknisen avun, rahoituksen ja rahoitustuen antamisen Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai Syyriassa käytettäväksi."

2)

Korvataan 2 a artikla seuraavasti:

"2 a artikla

1.   Kielletään

a)

sellaisten liitteessä I A lueteltujen tarvikkeiden, tavaroiden ja teknologian, joita voidaan käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin tai sellaisten tuotteiden valmistukseen tai huoltoon, joita voitaisiin käyttää kansallisiin tukahduttamistoimiin, suora tai välillinen myynti, toimittaminen, siirto tai vienti Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai Syyriassa käytettäväksi, siitä riippumatta, ovatko ne peräisin unionista vai eivät;

b)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen sellaiseen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on a alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja edellytyksin luvan toimeen, joka liittyy liitteessä I A lueteltuihin tarvikkeisiin, tavaroihin tai teknologiaan, jos kyseiset tarvikkeet, tavarat tai teknologia on tarkoitettu elintarvikkeita tai maataloutta koskeviin taikka lääketieteellisiin tai muihin humanitaarisiin tarkoituksiin taikka Yhdistyneiden kansakuntien tai unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilöstön hyödyksi."

3)

Korvataan 2 c artiklan 2 kohta seuraavasti:

"2.   Sellaisten tarvikkeiden, tavaroiden tai teknologian, joiden toimittaminen, myynti, siirto tai vienti on kielletty tämän asetuksen 2 a artiklan nojalla, takavarikointi ja hävittäminen voidaan kansallisen lainsäädännön tai toimivaltaisen viranomaisen päätöksen mukaisesti toteuttaa 1 kohdassa tarkoitetun henkilön tai yhteisön kustannuksella tai, jos näitä kustannuksia ei ole mahdollista periä tältä henkilöltä tai yhteisöltä, kustannukset voidaan kansallisen lainsäädännön mukaisesti periä keneltä tahansa henkilöltä tai yhteisöltä, joka on vastuussa tavaroiden tai tarvikkeiden kuljetuksesta aiotun laittoman toimittamisen, myynnin, siirron tai viennin yhteydessä."

4)

Lisätään artikla seuraavasti:

"2 d artikla

Jäsenvaltio voi kieltää tai määrätä luvanvaraiseksi asetuksen (EY) N:o 428/2009 4 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kaksikäyttötuotteiden viennin Syyriaan."

5)

Muutetaan 3 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

"1.   Kielletään

a)

liitteessä I A lueteltuihin tarvikkeisiin, tavaroihin ja teknologiaan, joita voidaan käyttää kansallisissa tukahduttamistoimissa tai sellaisten tuotteiden valmistukseen tai huoltoon, joita voitaisiin käyttää kansallisissa tukahduttamistoimissa, liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen suora tai välillinen antaminen tai tarjoaminen Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai Syyriassa käytettäväksi;

b)

liitteessä I A lueteltuihin tuotteisiin ja teknologiaan liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, erityisesti avustusten, lainojen ja vientiluottovakuutusten sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten, suora tai välillinen myöntäminen tällaisten tuotteiden myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun antamiseen Syyriassa olevalle henkilölle, yhteisölle tai elimelle tai Syyriassa käytettäväksi;

c)

tietoinen ja tarkoituksellinen osallistuminen toimintaan, jonka tavoitteena tai seurauksena on a ja b alakohdassa tarkoitettujen kieltojen kiertäminen."

b)

Kumotaan 2 kohta.

c)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

"3.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja edellytyksin luvan tekniseen apuun tai välityspalveluun taikka rahoituksen tai rahoitusavun antamiseen, joka liittyy liitteessä I A lueteltuihin tarvikkeisiin, tavaroihin tai teknologiaan, jos kyseiset tarvikkeet, tavarat tai teknologia on tarkoitettu elintarvikkeita tai maataloutta koskeviin taikka lääketieteellisiin tai muihin humanitaarisiin tarkoituksiin taikka Yhdistyneiden kansakuntien tai unionin tai sen jäsenvaltioiden henkilöstön hyödyksi.

Asianomaisen jäsenvaltion on neljän viikon kuluessa ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista ensimmäisen alakohdan nojalla annetuista luvista."

6)

Lisätään artikla seuraavasti:

"6 a artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 6 artiklassa säädetään, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja edellytyksin luvan raakaöljyn ja öljytuotteiden tuontiin, ostoon tai kuljetukseen tai niihin liittyvän rahoituksen tai rahoitusavun, mukaan lukien johdannaiset, sekä vakuutusten ja jälleenvakuutusten myöntämiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

toimivaltainen viranomainen on todennut käytettävissään olevan tiedon perusteella, mukaan lukien lupaa hakevan henkilön, yhteisön tai elimen toimittamat tiedot, että on perusteltua päätellä, että

i)

kyseisten toimien tarkoituksena on auttaa Syyrian siviiliväestöä erityisesti humanitaaristen tarpeiden täyttämisessä, peruspalveluiden tarjoamisessa, jälleenrakennuksessa tai taloudellisen toiminnan elvyttämisessä taikka muissa siviilitarkoituksissa;

ii)

kyseiset toimet eivät johda varojen tai taloudellisten resurssien saattamiseen suoraan tai välillisesti 14 artiklassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen saataville tai hyödynnettäväksi;

iii)

kyseisillä toimilla ei rikota mitään tässä asetuksessa säädettyä kieltoa;

b)

asianomainen jäsenvaltio on etukäteen kuullut Syyrian kansallisen vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutuman nimeämää henkilöä, yhteisöä tai elintä muun muassa seuraavista seikoista:

i)

toimivaltaisen viranomaisen a alakohdan i ja ii alakohdan mukaisesti tekemä toteamus;

ii)

sellaisten tietojen saatavuus, jotka osoittavat, että kyseessä oleviin toimiin saattaa liittyä varojen tai taloudellisten resurssien asettaminen suoraan tai välillisesti tiettyihin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä terrorismin torjumiseksi 27 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2580/2001 (5) 2 artiklassa tai tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (6) 2 artiklassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen saataville tai hyödynnettäväksi,

ja Syyrian kansallisen vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutuman nimeämä henkilö, yhteisö tai elin on ilmaissut näkemyksensä asianomaiselle jäsenvaltiolle;

c)

jos Syyrian kansallisen vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutuman nimeämä henkilö, yhteisö tai elin ei ole ilmaissut näkemystään 30 päivän kuluessa niille esitetystä pyynnöstä, toimivaltainen viranomainen voi päättää, myönnetäänkö lupa vai ei.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjä edellytyksiä soveltaessaan vaadittava riittävät tiedot myönnetyn luvan käytöstä, mukaan luettuna tiedot toimen osapuolista.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on kahden viikon kuluessa ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista.

7)

Lisätään artikla seuraavasti:

"9 a artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 8 ja 9 artiklassa säädetään, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja edellytyksin luvan liitteessä VI lueteltujen keskeisten laitteiden ja teknologian myyntiin, toimitukseen, siirtoon tai vientiin tai niihin liittyvän teknisen avun tai välityspalvelujen taikka rahoituksen tai rahoitusavun myöntämiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

toimivaltainen viranomainen on todennut käytettävissään olevan tiedon perusteella, mukaan lukien lupaa hakevan henkilön, yhteisön tai elimen toimittamat tiedot, että on perusteltua päätellä, että

i)

kyseisten toimien tarkoituksena on auttaa Syyrian siviiliväestöä erityisesti humanitaaristen tarpeiden täyttämisessä, peruspalveluiden tarjoamisessa, jälleenrakennuksessa tai taloudellisen toiminnan elvyttämisessä taikka muissa siviilitarkoituksissa;

ii)

kyseiset toimet eivät johda varojen tai taloudellisten resurssien saattamiseen suoraan tai välillisesti 14 artiklassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen saataville tai hyödynnettäväksi;

iii)

kyseisillä toimilla ei rikota mitään tässä asetuksessa säädettyä kieltoa;

b)

asianomainen jäsenvaltio on etukäteen kuullut Syyrian kansallisen vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutuman nimeämää henkilöä, yhteisöä tai elintä muun muassa seuraavista seikoista:

i)

toimivaltaisen viranomaisen a alakohdan i ja ii alakohdan mukaisesti tekemä toteamus;

ii)

sellaisten tietojen saatavuus, jotka osoittavat, että kyseessä oleviin toimiin saattaa liittyä varojen tai taloudellisten resurssien asettaminen suoraan tai välillisesti asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 881/2002 2 artiklassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen saataville tai hyödynnettäväksi,

ja Syyrian kansallisen vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutuman nimeämä henkilö, yhteisö tai elin on ilmaissut näkemyksensä asianomaiselle jäsenvaltiolle;

c)

jos Syyrian kansallisen vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutuman nimeämä henkilö, yhteisö tai elin ei ole ilmaissut näkemystään 30 päivän kuluessa niille esitetystä pyynnöstä, toimivaltainen viranomainen voi päättää, myönnetäänkö lupa vai ei.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjä edellytyksiä soveltaessaan vaadittava riittävät tiedot myönnetyn luvan käytöstä, mukaan luettuna tiedot toimituksen loppukäyttäjästä lopullisesta määränpäästä.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on kahden viikon kuluessa ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista."

8)

Lisätään artikla seuraavasti:

"13 a artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 13 artiklan 1 kohdassa säädetään, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja edellytyksin luvan rahoituslainojen tai -luottojen myöntämiseen 13 artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitetun syyrialaisen henkilön, yhteisön tai elimen kanssa muodostetulle yhteisyritykselle, osuuden tai lisäosuuden hankkimiseen tällaisesta yhteisyrityksestä tai tällaisen yhteisyrityksen perustamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

toimivaltainen viranomainen on todennut käytettävissään olevan tiedon perusteella, mukaan lukien lupaa hakevan henkilön, yhteisön tai elimen toimittamat tiedot, että on perusteltua päätellä, että

i)

kyseisten toimien tarkoituksena on auttaa Syyrian siviiliväestöä erityisesti humitaaristen tarpeiden täyttämisessä, peruspalveluiden tarjoamisessa, jälleenrakennuksessa tai taloudellisen toiminnan elvyttämisessä taikka muissa siviilitarkoituksissa;

ii)

kyseiset toimet eivät johda varojen tai taloudellisten resurssien saattamiseen suoraan tai välillisesti 14 artiklassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen saataville tai hyödynnettäväksi;

iii)

kyseisillä toimilla ei rikota mitään tässä asetuksessa säädettyä kieltoa;

b)

asianomainen jäsenvaltio on etukäteen kuullut Syyrian kansallisen vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutuman nimeämää henkilöä, yhteisöä tai elintä muun muassa seuraavista seikoista:

i)

toimivaltaisen viranomaisen a alakohdan i ja ii alakohdan mukaisesti tekemä toteamus;

ii)

sellaisten tietojen saatavuus, jotka osoittavat, että kyseessä oleviin toimiin saattaa liittyä varojen tai taloudellisten resurssien asettaminen suoraan tai välillisesti asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 881/2002 2 artiklassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen saataville tai hyödynnettäväksi,

ja Syyrian kansallisen vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutuman nimeämä henkilö, yhteisö tai elin on ilmaissut näkemyksensä asianomaiselle jäsenvaltiolle;

c)

jos Syyrian kansallisen vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutuman nimeämä henkilö, yhteisö tai elin ei ole ilmaissut näkemystään 30 päivän kuluessa niille esitetystä pyynnöstä, toimivaltainen viranomainen voi päättää, myönnetäänkö lupa vai ei.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjä edellytyksiä soveltaessaan vaadittava riittävät tiedot myönnetyn luvan käytöstä, mukaan luettuna tiedot toimen tarkoituksesta ja osapuolista.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on kahden viikon kuluessa ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista."

9)

Lisätään artikla seuraavasti:

"25 a artikla

1.   Poiketen siitä, mitä 25 artiklan 1 kohdan a ja c alakohdassa säädetään, liitteessä III luetelluilla verkkosivuilla ilmoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat antaa asianmukaisiksi katsominsa ehdoin ja edellytyksin luvan uuden pankkitilin tai uuden edustuston avaamiseen tai uuden konttorin tai tytäryhtiön perustamiseen, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

toimivaltainen viranomainen on todennut käytettävissään olevan tiedon perusteella, mukaan lukien lupaa hakevan henkilön, yhteisön tai elimen toimittamat tiedot, että on perusteltua päätellä, että

i)

kyseisten toimien tarkoituksena on auttaa Syyrian siviiliväestöä erityisesti humanitaaristen tarpeiden täyttämisessä, peruspalveluiden tarjoamisessa, jälleenrakennuksessa tai taloudellisen toiminnan elvyttämisessä taikka muissa siviilitarkoituksissa;

ii)

kyseiset toimet eivät johda varojen tai taloudellisten resurssien saattamiseen suoraan tai välillisesti 14 artiklassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen saataville tai hyödynnettäväksi;

iii)

kyseisillä toimilla ei rikota mitään tässä asetuksessa säädettyä kieltoa;

b)

asianomainen jäsenvaltio on etukäteen kuullut Syyrian kansallisen vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutuman nimeämää henkilöä, yhteisöä tai elintä muun muassa seuraavista seikoista:

i)

toimivaltaisen viranomaisen a alakohdan i ja ii alakohdan mukaisesti tekemä toteamus;

ii)

sellaisten tietojen saatavuus, jotka osoittavat, että kyseessä oleviin toimiin saattaa liittyä varojen tai taloudellisten resurssien asettaminen suoraan tai välillisesti asetuksen (EY) N:o 2580/2001 2 artiklassa tai asetuksen (EY) N:o 881/2002 2 artiklassa tarkoitetun henkilön, yhteisön tai elimen saataville tai hyödynnettäväksi,

ja Syyrian kansallisen vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutuman nimeämä henkilö, yhteisö tai elin on ilmaissut näkemyksensä asianomaiselle jäsenvaltiolle;

c)

jos Syyrian kansallisen vallankumouksellisten ja oppositioryhmien liittoutuman nimeämä henkilö, yhteisö tai elin ei ole ilmaissut näkemystään 30 päivän kuluessa niille esitetystä pyynnöstä, toimivaltainen viranomainen voi päättää, myönnetäänkö lupa vai ei.

2.   Toimivaltaisen viranomaisen on 1 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjä edellytyksiä soveltaessaan vaadittava riittävät tiedot myönnetyn luvan käytöstä, mukaan luettuna tiedot kyseisten toimien tarkoituksesta ja osapuolista.

3.   Asianomaisen jäsenvaltion on kahden viikon kuluessa ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle kaikista tämän artiklan nojalla annetuista luvista."

10)

Kumotaan liite I.

11)

Muutetaan liite IX seuraavasti:

a)

lisätään otsikon "Luettelo 2 b artiklassa tarkoitetuista tarvikkeista, tavaroista ja teknologiasta" alle kohta seuraavasti:

"Tässä liitteessä vahvistettu luettelo ei kata kuluttajahyödykkeiksi määriteltyjä tuotteita, jotka on pakattu vähittäismyyntiä varten henkilökohtaiseen käyttöön tai pakattu yksityiskäyttöä varten, lukuun ottamatta isopropanolia.";

b)

lisätään tämän asetuksen liitteessä I olevat kohdat jaksoon IX.A1 "Materiaalit, kemikaalit, "mikro-organismit" ja "toksiinit" " kohtana IX.A1.004;

c)

lisätään tämän asetuksen liitteessä II oleva kohta jaksoon IX.A2 "Materiaalien käsittely" kohtana IX.A2.010.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä heinäkuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. ASHTON


(1)  EUVL L 147, 1.6.2013, s. 14.

(2)  EUVL L 16, 19.1.2012, s. 1.

(3)  EUVL L 319, 2.12.2011, s. 56.

(4)  EUVL L 330, 30.11.2012, s. 21.

(5)  EYVL L 344, 28.12.2001, s. 70.

(6)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9."


LIITE I

11 kohdan b alakohdassa tarkoitetut kohdat

Seuraavat yhdistetyn nimikkeistön (CN) (1) 28 ja 29 ryhmän 1 huomautuksen vaatimukset täyttävät erilliset kemiallisesti määritetyt yhdisteet, jotka ovat vähintään 90-prosenttisia, ellei toisin ilmoiteta:

Asetoni,

(CAS 67-64-1)

(CN-koodi 2914 11 00)

Asetyleeni,

(CAS RN 74-86-2)

(CN-koodi 2901 29 00)

Ammoniakki,

(CAS RN 7664-41-7)

(CN-koodi 2814 10 00)

Antimoni,

(CAS RN 7440-36-0)

(otsake 8110)

Bentsaldehydi,

(CAS RN 100-52-7)

(CN-koodi 2912 21 00)

Bentsoiini,

(CAS RN 119-53-9)

(CN-koodi 2914 40 90)

1-butanoli,

(CAS RN 71-36-3)

(CN-koodi 2905 13 00)

2-butanoli,

(CAS RN 78-92-2)

(CN-koodi 2905 14 90)

Isobutanoli,

(CAS RN 78-83-1)

(CN-koodi 2905 14 90)

Tert-butanoli,

(CAS RN 75-65-0)

(CN-koodi 2905 14 10)

Kalsiumkarbidi,

(CAS RN 75-20-7)

(CN-koodi 2849 10 00)

Hiilimonoksidi,

(CAS RN 630-08-0)

(CN-koodi 2811 29 90)

Kloori,

(CAS RN 7782-50-5)

(CN-koodi 2801 10 00)

Sykloheksanoli,

(CAS RN 108-93-0)

(CN-koodi 2906 12 00)

Disykloheksyyliamiini,

(CAS RN 101-83-7)

(CN-koodi 2921 30 99)

Etanoli,

(CAS RN 64-17-5)

(CN-koodi 2207 10 00)

Eteeni,

(CAS RN 74-85-1)

(CN-koodi 2901 21 00)

Etyleenioksidi,

(CAS RN 75-21-8)

(CN-koodi 2910 10 00)

Fluoriapatiitti,

(CAS RN 1306-05-4)

(CN-koodi 2835 39 00)

Kloorivety,

(CAS RN 7647-01-0)

(CN-koodi 2806 10 00)

Vetysulfidi,

(CAS RN 7783-06-4)

(CN-koodi 2811 19 80)

Isopropanoli, vähintään 95-prosenttinen,

(CAS RN 67-63-0)

(CN-koodi 2905 12 00)

Mantelihappo,

(CAS RN 90-64-2)

(CN-koodi 2918 19 98)

Metanoli,

(CAS RN 67-56-1)

(CN-koodi 2905 11 00)

Metyylikloridi,

(CAS RN 74-87-3)

(CN-koodi 2903 11 00)

Metyylijodidi,

(CAS RN 74-88-4)

(CN-koodi 2903 39 90)

Metyylimerkaptaani,

(CAS RN 74-93-1)

(CN-koodi 2930 90 99)

Monoetyleeniglykoli,

(CAS RN 107-21-1)

(CN-koodi 2905 31 00)

Oksalyylikloridi,

(CAS RN 79-37-8)

(CN-koodi 2917 19 90)

Kaliumsulfidi,

(CAS RN 1312-73-8)

(CN-koodi 2830 90 85)

Kaliumtiosyanaatti,

(CAS RN 333-20-0)

(CN-koodi 2842 90 80)

Natriumhypokloriitti,

(CAS RN 7681-52-9)

(CN-koodi 2828 90 00)

Rikki,

(CAS RN 7704-34-9)

(CN-koodi 2802 00 00)

Rikkidioksidi,

(CAS RN 7446-09-5)

(CN-koodi 2811 29 05)

Rikkitrioksidi,

(CAS RN 7446-11-9)

(CN-koodi 2811 29 10)

Tiofosforyylikloridi,

(CAS RN 3982-91-0)

(CN-koodi 2853 00 90)

Tri-isobutyylifosfiitti,

(CAS RN 1606-96-8)

(CN-koodi 2920 90 85)

Valkoinen/keltainen fosfori,

(CAS RN 12185-10-3, 7723-14-0)

(CN-koodi 2804 70 00)


(1)  Sellaisena kuin se on vahvistettuna tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta 9 päivänä lokakuuta 2012 tehdyssä komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 927/2012 (EUVL L 304, 31.10.2012, s. 1).


LIITE II

11 kohdan c alakohdassa tarkoitettu kohta

IX.A2.010

Laitteet

Kemiallisten aineiden (sekä ainetta rikkovaan että rikkomattomaan) analysointiin tai havaitsemiseen tarkoitetut laboratoriolaitteet ja niiden osat ja lisävarusteet, lukuun ottamatta erityisesti lääkinnälliseen käyttöön suunniteltuja laitteita ja niiden osia ja lisävarusteita.