10.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 189/4


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 652/2013,

annettu 9 päivänä heinäkuuta 2013,

tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 195. kerran

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista erityisistä rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a alakohdan sekä 7 a artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 1 päivänä heinäkuuta 2013 poistaa yhden luonnollisen henkilön niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelostaan, joita varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee, tarkasteltuaan kyseisen henkilön tekemää luettelosta poistamista koskevaa pyyntöä ja Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1904(2009) nojalla perustetun oikeusasiamiehen kokonaisselvitystä. Lisäksi se päätti 25 päivänä kesäkuuta 2013 muuttaa yhtä kohtaa luettelossa.

(3)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I olisi päivitettävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 9 päivänä heinäkuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

(1)

Poistetaan luonnollisten henkilöiden luettelosta seuraava kohta:

”Abd Al Hamid Sulaiman Muhammed Al-Mujil (alias a) Dr. Abd al-Hamid Al-Mujal, b) Dr. Abd Abdul-Hamid bin Sulaiman Al-Mu’jil, c) Abd al-Hamid Sulaiman Al-Mu’jil, d) Dr. Abd Al-Hamid Al-Mu’ajjal, e) Abd al-Hamid Mu’jil, f) A.S. Mujel, g) Abdulhamid Sulaiman M.Al Mojil, h) Abu Abdallah). Syntymäaika: a) 28.4.1949, b) 29.4.1949. Syntymäpaikka: Kuwait. Saudi-Arabian kansalainen. Passin nro F 137998 (18.4.2004 myönnetty Saudi-Arabian passi, jonka voimassaolo päättyi 24.2.2009). 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 4.8.2006.”

(2)

Korvataan luonnollisten henkilöiden luettelossa kohta ”Agha, Haji Abdul Manan (aka Saiyid; Abd Al-Manam), Pakistan.” seuraavalla:

”Abdul Manan Agha (alias a) Abdul Manan, b) Abdul Man’am Saiyid, c) Saiyid Abd al-Man (esiintyi aiemmin nimellä)). Arvonimi: Haji. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 17.10.2001.”