28.6.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 178/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 576/2013,

annettu 12 päivänä kesäkuuta 2013,

lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista ja asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 43 artiklan 2 kohdan sekä 168 artiklan 4 kohdan b alakohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun ehdotus lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 998/2003 (3) vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan jäsenvaltiosta toiseen tapahtuviin tai kolmansista maista lähtöisin oleviin muihin kuin kaupallisiin lemmikkieläinten siirtoihin, ja näiden siirtojen valvontaa koskevat säännöt. Sen tavoitteena on varmistaa riittävä turvallisuustaso tällaisiin muihin kuin kaupallisiin siirtoihin liittyviä, kansanterveyteen ja eläinten terveyteen kohdistuvia riskejä vastaan ja poistaa perusteettomat esteet tällaisilta siirroilta.

(2)

Lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin siirtoihin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EY) N:o 998/2003 muuttamisesta 19 päivänä toukokuuta 2010 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 438/2010 (4) liitetyssä lausumassa komissio sitoutui ehdottamaan asetuksen (EY) N:o 998/2003 tarkistamista kokonaisuudessaan ja etenkin delegoitujen ja täytäntöönpanosäädöksiin liittyvien seikkojen osalta. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen voimaantulon vuoksi on komissiolle asetuksen (EY) N:o 998/2003 nojalla siirretty täytäntöönpanovalta näin ollen saatettava mainitun perussopimuksen 290 ja 291 artiklan mukaiseksi. Koska asetuksessa (EY) N:o 998/2003 säädettyihin eläinten terveyttä koskeviin vaatimuksiin on tehtävä useita muutoksia ja jotta varmistetaan, että nämä vaatimukset ovat tavallisille kansalaisille riittävän selkeitä ja ymmärrettäviä, mainittu asetus olisi kumottava ja korvattava tällä asetuksella.

(3)

Tässä asetuksessa olisi vahvistettava luettelo eläinlajeista, joihin olisi sovellettava eläinten terveyttä koskevia yhdenmukaistettuja vaatimuksia, kun asianomaisiin lajeihin kuuluvia eläimiä pidetään lemmikkieläiminä ja ne ovat muiden kuin kaupallisten siirtojen kohteena. Luetteloa laadittaessa olisi otettava huomioon niiden alttius raivotaudille tai niiden merkitys raivotaudin epidemiologiassa.

(4)

Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetussa neuvoston direktiivissä 92/65/ETY (5) vahvistetaan muun muassa koirien, kissojen ja frettien, jotka ovat raivotaudille alttiisiin lajeihin kuuluvia eläimiä, kauppaan ja tuontiin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Koska näitä lajeja pidetään myös lemmikkieläiminä, jotka ovat usein niiden omistajan tai valtuutetun henkilön mukana muiden kuin kaupallisten siirtojen aikana unionin alueella ja unionin alueelle, tässä asetuksessa olisi säädettävä jäsenvaltioihin suuntautuviin, näiden lajien muihin kuin kaupallisiin siirtoihin sovellettavat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset. Nämä lajit olisi lueteltava tämän asetuksen liitteessä I olevassa A osassa.

(5)

Samoin olisi vahvistettava oikeudelliset puitteet sellaisten eläinlajien muihin kuin kaupallisiin siirtoihin sovellettaville eläinten terveyttä koskeville vaatimuksille, joilla ei esiinny raivotautia tai jotka ovat raivotaudin kannalta epidemiologisesti merkityksettömiä ja joihin, jos niitä ei pidettäisi lemmikkieläiminä, sovellettaisiin unionin muita säädöksiä, elintarvikkeiden tuottamiseen käytettäviä eläimiä koskeva lainsäädäntö mukaan luettuna. Nämä lajit olisi lueteltava liitteessä I olevassa B osassa.

(6)

Liitteessä I olevassa B osassa olevan luettelon olisi sisällettävä selkärangattomat, lukuun ottamatta direktiivin 92/65/ETY soveltamisalaan kuuluvia mehiläisiä ja kimalaisia sekä vesiviljelyeläimiin ja niistä saataviin tuotteisiin sovellettavista eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista sekä vesieläinten tiettyjen tautien ehkäisemisestä ja torjunnasta 24 päivänä lokakuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/88/EY (6) soveltamisalaan kuuluvia nilviäisiä ja äyriäisiä. Luettelon olisi sisällettävä myös koristevesieläimet, joita kasvatetaan muissa kuin kaupallisissa akvaarioissa ja jotka eivät kuulu direktiivin 2006/88/EY soveltamisalaan, sekä sammakkoeläimet ja matelijat.

(7)

Liitteessä I olevassa B osassa olevan luettelon olisi lisäksi sisällettävä kaikki lintulajit, lukuun ottamatta niitä, jotka kuuluvat eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä siipikarjan ja siitosmunien kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista 30 päivänä marraskuuta 2009 annetun neuvoston direktiivin 2009/158/EY (7) soveltamisalaan, sekä jyrsijät ja kanit, lukuun ottamatta niitä, jotka on tarkoitettu elintarviketuotantoon ja määritelty eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 853/2004 (8) liitteessä I.

(8)

Siihen asti kun on vahvistettu unionin sääntöjä, joita sovelletaan liitteessä I olevassa B osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin siirtoihin toisesta jäsenvaltiosta tai joltakin alueelta tai kolmannesta maasta jäsenvaltioon, kansallisia sääntöjä olisi voitava unionin oikeuden johdonmukaisuuden vuoksi soveltaa tällaisiin siirtoihin edellyttäen, että ne eivät ole tiukempia kuin kaupallisiin siirtoihin sovellettavat säännöt.

(9)

Koska tämän asetuksen liitteessä I olevassa B osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvat eläimet saattavat kuulua erityistä suojelua tarvitseviin lajeihin, tätä asetusta olisi sovellettava rajoittamatta luonnonvaraisten eläinten ja kasvien suojelusta niiden kauppaa sääntelemällä 9 päivänä joulukuuta 1996 annettua neuvoston asetusta (EY) N:o 338/97 (9).

(10)

Jotta erotettaisiin selvästi toisistaan säännöt, jotka koskevat koirien, kissojen ja frettien muita kuin kaupallisia siirtoja, ja säännöt, jotka koskevat direktiivissä 92/65/ETY säädettyjä eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia koirien, kissojen ja frettien unionin sisäisessä kaupassa ja tuonnissa unioniin kolmansista maista, tässä asetuksessa olisi lemmikkieläimen määrittelemisen lisäksi määriteltävä lemmikkieläinten muut kuin kaupalliset siirrot, joiden aikana tällainen lemmikkieläin on omistajansa tai valtuutetun henkilön mukana. Kokemus on osoittanut, että tällaisen muun kuin kaupallisen siirron aikana ei ole aina mahdollista, että lemmikkieläin on koko ajan omistajansa tai valtuutetun henkilön välittömässä läheisyydessä. Asianmukaisesti perustelluista ja asiakirjoin todistetuista syistä lemmikkieläimen olisi katsottava olevan omistajansa tai valtuutetun henkilön mukana, vaikka lemmikkieläimen muu kuin kaupallinen siirto tapahtuu enintään viisi päivää ennen omistajan tai valtuutetun henkilön liikkumista tai enintään viisi päivää sen jälkeen tai se tapahtuu muussa fyysisessä paikassa kuin se, missä omistaja tai valtuutettu henkilö on.

(11)

Nykyisten sääntöjen soveltamisesta saadut kokemukset osoittavat, että unionissa tapahtuva kaupankäynti ja kolmansista maista unioniin tuleva tuonti, joiden kohteena ovat liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvat lemmikkieläimet, voidaan vilpillisellä tavalla saada näyttämään muulta kuin kaupalliselta siirrolta. Jotta voitaisiin torjua tällaisia käytäntöjä, koska ne voivat aiheuttaa eläinten terveyteen liittyviä riskejä, tässä asetuksessa olisi vahvistettava, kuinka monta liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvaa lemmikkieläintä enintään saa olla omistajansa tai valtuutetun henkilön mukana. Olisi kuitenkin oltava mahdollista ylittää tämä enimmäismäärä tietyin erityisedellytyksin. Lisäksi olisi selvennettävä, että jos erityisedellytyksiä ei täytetä ja tämän asetuksen liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten määrä ylittää vahvistetun enimmäismäärän, näihin lemmikkieläimiin sovelletaan direktiivin 92/65/ETY ja direktiivin 90/425/ETY (10) tai direktiivin 91/496/ETY (11) asiaankuuluvia säännöksiä.

(12)

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 säädetään, että sen liitteessä I olevassa A ja B osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvat lemmikkieläimet katsotaan siirtymäkauden ajan tunnistusmerkityiksi, jos niissä on tatuointi, jonka merkinnät ovat selkeästi luettavissa, tai elektroninen tunnistusmerkintä (mikrosiru). Tässä asetuksessa olisi sen vuoksi vahvistettava säännöt tämän asetuksen liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten tunnistusmerkinnästä 3 päivänä heinäkuuta 2011 päättyneen siirtymäkauden jälkeen.

(13)

Mikrosirun asettaminen on invasiivinen toimenpide, jonka suorittamiseen vaaditaan tietty pätevyys. Tästä syystä ainoastaan asianmukaisen pätevyyden omaavien henkilöiden olisi asetettava mikrosiruja. Jos jäsenvaltio sallii muiden henkilöiden kuin eläinlääkäreiden asettaa mikrosiruja, sen olisi vahvistettava tällaisen henkilön pätevyyttä koskevia vähimmäisvaatimuksia koskevat säännöt.

(14)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä I a vahvistetaan tekniset vaatimukset, jotka koskevat lemmikkieläinten tunnistusmerkitsemistä mikrosirulla. Nämä tekniset vaatimukset ovat kansainvälisesti hyväksyttyjen standardien mukaiset, ja ne olisi esitettävä tämän asetuksen liitteessä II tekemättä niihin olennaisia muutoksia.

(15)

Kansanterveyden ja liitteessä I lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten terveyden suojelemiseksi tässä asetuksessa olisi säädettävä mahdollisuudesta toteuttaa muita tauteja ja tartuntoja kuin raivotautia ehkäiseviä terveyttä koskevia toimenpiteitä. Näiden toimenpiteiden olisi perustuttava tieteellisesti validoituun tietoon, ja niiden soveltamisen olisi oltava oikeassa suhteessa siihen kansanterveydelliseen tai eläinten terveyttä koskevaan riskiin, joka liittyy asianomaisille taudeille tai tartunnoille alttiiden lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin siirtoihin. Toimenpiteiden olisi sisällettävä säännöt jäsenvaltioiden tai niiden osien luokittelemiseksi, menettelyt, joiden mukaisesti ennalta ehkäisevien terveyttä koskevien toimenpiteiden soveltamista vaativien jäsenvaltioiden olisi jatkuvasti esitettävä perusteet tällaisten toimenpiteiden käyttämiselle, ennalta ehkäisevien terveyttä koskevien toimenpiteiden soveltamisen ja dokumentoinnin edellytykset sekä tarvittaessa edellytykset kyseisten toimenpiteiden soveltamisesta poikkeamiselle. Tämän asetuksen nojalla hyväksyttävässä täytäntöönpanosäädöksessä olisi tämän vuoksi vahvistettava luettelo jäsenvaltioista tai niiden osista, jotka on luokiteltu asiaankuuluvien sääntöjen mukaisesti.

(16)

On mahdollista, että liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluville lemmikkieläimille ennen kolmen kuukauden ikää annetut raivotautirokotukset eivät anna immuniteettisuojaa, koska ne kilpailevat emosta siirtyvien vasta-aineiden kanssa. Siksi rokotevalmistajat suosittelevat, ettei nuoria lemmikkieläimiä rokotettaisi ennen tuota ikää. Jotta näin ollen voitaisiin sallia sellaisten nuorten lemmikkieläinten muut kuin kaupalliset siirrot, jotka kuuluvat liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin ja joita ei ole rokotettu raivotautia vastaan tai jotka on rokotettu mutta joilla ei vielä ole immuunisuojaa, tässä asetuksessa olisi säädettävä tietyistä toteutettavista varotoimenpiteistä ja annettava jäsenvaltioille mahdollisuus sallia tällaiset siirrot alueelleen, kun nuorten lemmikkieläinten osalta on noudatettu näitä toimenpiteitä.

(17)

Niiden edellytysten yksinkertaistamiseksi, jotka koskevat liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten muita kuin kaupallisia siirtoja sellaisten jäsenvaltioiden välillä, joiden tilanne raivotaudin osalta on samalla tavoin suotuisa, tässä asetuksessa olisi säädettävä myös mahdollisuudesta poiketa raivotautirokotusta koskevasta vaatimuksesta. Tällaisen mahdollisuuden olisi oltava kiinnostuneiden jäsenvaltioiden käytettävissä yhteisen hakemuksen perusteella. Tällaisen poikkeuksen olisi perustuttava tieteellisesti validoituun tietoon ja sitä olisi sovellettava oikeasuhteisesti siihen kansanterveydelliseen tai eläinten terveyttä koskevaan riskiin nähden, joka liittyy raivotaudille alttiiden eläinten muihin kuin kaupallisiin siirtoihin. Tämän asetuksen nojalla hyväksyttävässä täytäntöönpanosäädöksessä olisi lueteltava ne jäsenvaltiot tai niiden osat, joita tällainen poikkeus koskee.

(18)

Asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa luetellut maat ja alueet soveltavat jäsenvaltioiden sääntöjä vastaavia sääntöjä, kun taas mainitun asetuksen liitteessä II olevassa C osassa luetellut maat ja alueet täyttävät mainitun asetuksen 10 artiklassa säädetyt kriteerit. Nämä luettelot olisi vahvistettava niihin olennaisia muutoksia tekemättä täytäntöönpanosäädöksessä, joka hyväksytään tämän asetuksen nojalla.

(19)

Tämän asetuksen nojalla hyväksyttävässä täytäntöönpanosäädöksessä olisi lisäksi vahvistettava luettelo niistä alueista tai kolmansista maista, jotka soveltavat sääntöjä, jotka sisällöltään ja vaikutukseltaan vastaavat tässä asetuksessa vahvistettuja, liitteessä I olevassa B osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvia lemmikkieläimiä koskevia sääntöjä.

(20)

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 vahvistetaan tiettyjä vaatimuksia, jotka koskevat lemmikkieläinten muita kuin kaupallisia siirtoja jäsenvaltioihin toisista jäsenvaltioista ja sen liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa ja C osassa luetelluista maista tai luetelluilta alueilta. Näihin vaatimuksiin kuuluu voimassa oleva raivotautirokotus, joka on annettu kyseisille lemmikkieläimille rokotteilla, jotka täyttävät Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan asiaa koskevassa luvussa vahvistetut vähimmäisvaatimukset tai joille on myönnetty myyntilupa joko direktiivin 2001/82/EY (12) tai asetuksen (EY) N:o 726/2004 (13) mukaisesti. Nämä rokotteet ovat osoittautuneet tehokkaiksi eläinten suojelemiseksi raivotaudilta, ja ne ovat osa asetuksen (EY) N:o 998/2003 liitteessä I b vahvistettuja raivotautirokotuksen voimassaoloa koskevia vaatimuksia. Nämä vaatimukset olisi vahvistettava tämän asetuksen liitteessä III tekemättä niihin olennaisia muutoksia.

(21)

Asetuksessa (EY) N:o 998/2003 säädetään tiukemmat eläinten terveyttä koskevat vaatimukset niille lemmikkieläimille, jotka siirretään jäsenvaltioihin muista kuin mainitun asetuksen liitteessä II olevassa C osassa luetelluista maista tai siinä luetelluilta alueilta. Näihin vaatimuksiin kuuluvat tarkastukset, joissa mitataan raivotautirokotteiden tehokkuus yksittäisissä eläimissä määrittämällä vasta-aineet laboratoriossa, joka on hyväksytty raivotaudin vastaisten rokotteiden tehokkuutta mittaavien serologisten valvontatestien standardoinnissa tarvittavien arviointiperusteiden vahvistamisesta vastaavan erityislaitoksen nimeämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/258/EY (14) mukaisesti. Siksi tämä vaatimus olisi säilytettävä tämän asetuksen liitteessä IV, ja siihen olisi sisällytettävä edellytys, jonka mukaan testi olisi suoritettava Maailman eläintautijärjestön maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan asiaa koskevassa luvussa vahvistettujen menetelmien mukaisesti.

(22)

Tunnistusasiakirjat, jotka ovat liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien, muiden kuin kaupallisten siirtojen kohteena olevien lemmikkieläinten mukana, ovat tarpeen tämän asetuksen noudattamisen todistamiseksi. Tässä asetuksessa olisi siksi vahvistettava tunnistusasiakirjojen myöntämistä koskevat edellytykset sekä niiden sisältöä, voimassaoloa, turvaominaisuuksia, muotoa ja ulkoasua koskevat vaatimukset.

(23)

Tässä asetuksessa olisi annettava jäsenvaltioille mahdollisuus sallia sellaisten liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten muut kuin kaupalliset siirrot alueelleen, joiden mukana on sellaisen alueen tai kolmannen maan myöntämä tunnistusasiakirja, joka soveltaa sisällöltään ja vaikutukseltaan jäsenvaltioiden soveltamia sääntöjä vastaavia sääntöjä. Tässä asetuksessa olisi myös annettava jäsenvaltioille mahdollisuus sallia sellaisten lemmikkieläinten muut kuin kaupalliset siirrot alueelleen sen jälkeen, kun ne on siirretty jollekin alueelle tai kolmanteen maahan, joiden mukana on jossakin jäsenvaltiossa annettu tunnistusasiakirja, edellyttäen, että kyseisiltä alueilta tai kyseisistä kolmansista maista paluuta koskevat edellytykset täyttyivät ennen kuin lemmikkieläin poistui unionista.

(24)

Tässä asetuksessa olisi myös annettava jäsenvaltioille mahdollisuus sallia tapauksessa, jossa omistajan on päästävä kiireesti matkaan esimerkiksi äkillisen luonnonkatastrofin, poliittisten levottomuuksien tai muun omistajaan liittyvän pakottavan syyn vuoksi, sellaisten liitteessä I lueteltuihin eläinlajeihin kuuluvien lemmikkieläinten, jotka eivät täytä tämän asetuksen edellytyksiä, suora tulo alueelleen edellyttäen, että lupa anotaan etukäteen ja määräjäsenvaltio myöntää sen ja että tämän asetuksen edellytysten täyttämiseksi toteutetaan ajallisesti rajattu eristämisaika virallisessa valvonnassa. Huolimatta tarpeesta päästä kiireesti matkaan tällaiset luvat ovat välttämättömiä, koska sellaisen lemmikkieläimen tuomisesta unioniin, joka ei täytä tämän asetuksen edellytyksiä, aiheutuu eläinten terveyteen liittyviä riskejä.

(25)

Direktiiviä 90/425/ETY ja direktiiviä 91/496/ETY ei sovelleta matkailijoiden mukana muiden kuin kaupallisten siirtojen aikana oleville lemmikkieläimille tehtäviin eläinlääkärintarkastuksiin.

(26)

Jotta jäsenvaltiot voivat tarkastaa, noudatetaanko tätä asetusta, ja toteuttaa tarvittavat toimet, tässä asetuksessa olisi edellytettävä, että henkilö, jonka mukana lemmikkieläin on, esittää vaaditun tunnistusasiakirjan silloin, kun muu kuin kaupallinen siirto jäsenvaltioon tapahtuu, ja olisi säädettävä asianmukaisista asiakirjojen ja tunnistusmerkintöjen tarkastuksista sellaisten lemmikkieläinten osalta, jotka ovat omistajansa mukana muun kuin kaupallisen siirron aikana jäsenvaltiosta toiseen tai tietyltä alueelta tai tietystä kolmannesta maasta jäsenvaltioon.

(27)

Tässä asetuksessa olisi myös vaadittava, että jäsenvaltiot suorittavat järjestelmällisiä asiakirjojen ja tunnistusmerkintöjen tarkastuksia nimetyissä maahantulopaikoissa lemmikkieläimille, jotka ovat omistajansa mukana muun kuin kaupallisen siirron aikana tietyltä alueelta tai tietystä kolmannesta maasta jäsenvaltioon. Tällaisissa tarkastuksissa olisi otettava huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) N:o 882/2004 (15) sisältyvät asiaa koskevat periaatteet. Jos se on tarpeen edelleen siirtämisen mahdollistamiseksi muihin jäsenvaltioihin, jäsenvaltiot olisi velvoitettava kirjaamaan suoritetut tarkastukset tunnistusasiakirjaan, jotta ne voivat käyttää näiden tarkastusten päiväystä tunnistusasiakirjan voimassaoloajan määrittämiseen.

(28)

Lisäksi tässä asetuksessa olisi säädettävä suojatoimenpiteistä, joilla käsitellään lemmikkieläinten muista kuin kaupallisista siirroista kansanterveydelle tai eläinten terveydelle aiheutuvia riskejä.

(29)

Jotta kansalaisille tarjottaisiin selkeitä ja helposti saatavilla olevia tietoja säännöistä, joita sovelletaan liitteessä I lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin siirtoihin unioniin, jäsenvaltiot olisi velvoitettava asettamaan nämä tiedot, erityisesti kansallisen lainsäädännön asiaankuuluvat säännökset, yleisön saataville.

(30)

Tämän asetuksen asianmukaisen soveltamisen varmistamiseksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat liitteessä I olevassa B osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvia lemmikkieläimiä koskevia lajikohtaisia tunnistusmerkintävaatimuksia sekä liitteessä I luetelluilla lajeilla esiintyviä muita tauteja tai tartuntoja kuin raivotautia ehkäiseviä lajikohtaisia terveyttä koskevia toimenpiteitä, sekä antaa sääntöjä, joilla rajoitetaan liitteessä I olevassa B osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien, omistajansa mukana muun kuin kaupallisen siirron aikana olevien lemmikkieläinten lukumäärää, ja muuttaa liitteitä II–IV. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(31)

Lisäksi komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä kiireellisen menettelyn mukaisesti asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa kansanterveyttä tai eläinten terveyttä uhkaa riski, liitteessä I lueteltuihin lajeihin kuuluvilla lemmikkieläimillä mahdollisesti esiintyviä muita tauteja ja tartuntoja kuin raivotautia ehkäisevien terveyttä koskevien toimenpiteiden osalta.

(32)

Komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa, jotta voidaan varmistaa tämän asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano seuraavien osalta: sellaisten jäsenvaltioiden tai niiden osien luettelo, joiden tilanne raivotaudin osalta on samalla tavoin suotuisa ja joilla on lupa tehdä keskinäisiä sopimuksia muihin kuin kaupallisiin lemmikkieläinten siirtoihin sovellettavista tietyistä edellytyksistä poikkeamiseksi; sellaisten jäsenvaltioiden luettelo, jotka on luokiteltu niiden sääntöjen mukaisesti, jotka koskevat muita tauteja ja tartuntoja kuin raivotautia ehkäiseviä terveyttä koskevia toimenpiteitä; alueiden ja kolmansien maiden luettelot, jotka on laadittu tietyistä muihin kuin kaupallisiin siirtoihin sovellettavista edellytyksistä poikkeamista varten; niiden tunnistusasiakirjojen malli, joiden on oltava liitteessä I lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten mukana muiden kuin kaupallisten jäsenvaltiosta toiseen tai joltakin alueelta tai kolmannesta maasta jäsenvaltioon tapahtuvien siirtojen aikana, allekirjoitettavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevat säännöt sekä raivotaudin tai muun taudin tai tartunnan kuin raivotaudin ilmenemisen tai leviämisen yhteydessä toteutettavat suojatoimenpiteet. Tätä valtaa olisi käytettävä yleisistä säännöistä ja periaatteista, joiden mukaisesti jäsenvaltiot valvovat komission täytäntöönpanovallan käyttöä, 16 päivänä helmikuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 182/2011 (16) mukaisesti.

(33)

Komission olisi hyväksyttävä välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, joilla saatetaan ajan tasalle niiden jäsenvaltioiden tai niiden osien luettelo, joiden tilanne raivotaudin osalta on samalla tavoin suotuisa ja joilla on lupa tehdä keskinäisiä sopimuksia poiketakseen tietyistä edellytyksistä, joita sovelletaan muihin kuin kaupallisiin lemmikkieläinten siirtoihin, ja sellaisten alueiden tai kolmansien maiden luettelo, joka on laadittu tietyistä muihin kuin kaupallisiin siirtoihin sovellettavista edellytyksistä poikkeamista varten ja jotka koskevat raivotaudin tai muun taudin tai tartunnan kuin raivotaudin ilmenemisen tai leviämisen yhteydessä toteutettavia suojatoimenpiteitä, jos tämä on tarpeen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät eläinten terveyteen ja kansanterveyteen.

(34)

On ilmennyt, että joissakin jäsenvaltioissa on jätetty noudattamatta asetuksessa (EY) N:o 998/2003 säädettyjä sääntöjä. Jäsenvaltioiden olisi siksi säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista.

(35)

Mallitodistuksen vahvistamisesta koirien, kissojen ja frettien yhteisön sisällä tapahtuvia siirtoja varten 26 päivänä marraskuuta 2003 tehdyssä komission päätöksessä 2003/803/EY (17) vahvistetaan mallitodistus koirien, kissojen ja frettien lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten jäsenvaltiosta toiseen tapahtuvaa kuljettamista varten asetuksen (EY) N:o 998/2003 mukaisesti. Omistajille koituvan hallinnollisen ja taloudellisen rasitteen rajoittamiseksi tämän mallitodistuksen mukaisesti myönnettyjen tunnistusasiakirjojen olisi tietyin edellytyksin pysyttävä voimassa lemmikkieläimen koko elinajan.

(36)

Sellaisten kolmansien maiden ja alueiden luettelosta, joista koirien, kissojen ja frettien tuonti ja yli viiden koiran, kissan tai fretin muut kuin kaupalliset siirrot unioniin on sallittu, sekä kyseisten eläinten tuonnissa ja muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa unioniin käytettävistä todistusmalleista 15 päivänä joulukuuta 2011 annetussa komission täytäntöönpanopäätöksessä 2011/874/EU (18) vahvistetaan sellaisen terveystodistuksen malli, joka todistaa asetuksen (EY) N:o 998/2003 vaatimusten täyttymisen enintään viiden koiran, kissan tai fretin muissa kuin kaupallisissa kuljetuksissa unioniin. Jotta varmistetaan sujuva siirtyminen tässä asetuksessa vahvistettuihin uusiin sääntöihin, tämän mallitodistuksen olisi pysyttävä voimassa tietyin edellytyksin.

(37)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on eläinten terveyttä koskevien vaatimusten vahvistaminen liitteessä I lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten muita kuin kaupallisia siirtoja varten, jotta voidaan ehkäistä tai minimoida tällaisista siirroista kansanterveydelle tai eläinten terveydelle aiheutuvat riskit, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla. Sen vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(38)

Jotta voidaan varmistaa, että tämä asetus julkaistaan samanaikaisesti niiden täytäntöönpanosäädösten kanssa, jotka koskevat alueiden ja kolmansien maiden luetteloita, jotka on laadittu tietyistä muihin kuin kaupallisiin siirtoihin sovellettavista edellytyksistä poikkeamista varten, niiden tunnistusasiakirjojen mallia, joiden on oltava liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten mukana muiden kuin kaupallisten jäsenvaltiosta toiseen tai joltakin alueelta tai kolmannesta maasta jäsenvaltioon tapahtuvien siirtojen aikana, sekä allekirjoitettavien ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä koskevia sääntöjä, tämän asetuksen olisi tultava voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, joita sovelletaan lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin siirtoihin, ja tällaisiin siirtoihin kohdistettavia tarkastuksia koskevat säännöt.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin siirtoihin jäsenvaltiosta toiseen tai joltakin alueelta tai kolmannesta maasta jäsenvaltioon.

2.   Tätä asetusta sovelletaan rajoittamatta

a)

asetuksen (EY) N:o 338/97 soveltamista;

b)

jäsenvaltioiden hyväksymiä kansallisia, julkaistuja ja yleisön saataville asetettuja toimenpiteitä tiettyjen lemmikkieläinlajien tai -rotujen siirtojen rajoittamiseksi muiden kuin eläinten terveyteen liittyvien näkökohtien perusteella.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’muulla kuin kaupallisella siirrolla’ tarkoitetaan siirtoa, jonka tavoitteena ei ole lemmikkieläimen myynti tai omistajuuden siirto;

b)

’lemmikkieläimellä’ tarkoitetaan liitteessä I lueteltuihin lajeihin kuuluvaa eläintä, joka on omistajansa tai valtuutetun henkilön mukana muun kuin kaupallisen siirron aikana ja joka pysyy tällaisen muun kuin kaupallisen siirron keston ajan omistajan tai valtuutetun henkilön vastuulla;

c)

’omistajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä, joka on ilmoitettu omistajaksi tunnistusasiakirjassa;

d)

’valtuutetulla henkilöllä’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä, jolle omistaja on kirjallisesti antanut luvan lemmikkieläimen muuhun kuin kaupalliseen siirtoon omistajan puolesta;

e)

’mikrosirulla’ tarkoitetaan ainoastaan luettavaa passiivista radiotaajuudella toimivaa tunnistuslaitetta;

f)

’tunnistusasiakirjalla’ tarkoitetaan asiakirjaa, jonka malli laaditaan tämän asetuksen nojalla annettavissa täytäntöönpanosäädöksissä säädetyn mallin mukaisesti ja jonka avulla lemmikkieläin voidaan selvästi tunnistaa ja sen terveydentila tarkastaa sen toteamiseksi, onko se tämän asetuksen mukainen;

g)

’hyväksytyllä eläinlääkärillä’ tarkoitetaan eläinlääkäriä, jonka toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt suorittamaan tiettyjä tämän asetuksen tai tämän asetuksen nojalla annettujen säädösten mukaisia tehtäviä;

h)

’virkaeläinlääkärillä’ mitä hyvänsä toimivaltaisen viranomaisen nimeämää eläinlääkäriä;

i)

’asiakirjojen tarkastuksella’ tarkoitetaan lemmikkieläimen mukana olevan tunnistusasiakirjan todentamista;

j)

’tunnistamistarkastuksella’ tarkoitetaan tunnistusasiakirjan ja lemmikkieläimen keskinäisen vastaavuuden sekä tarvittaessa tunnistusmerkinnän ja sen vaatimustenmukaisuuden tarkastamista;

k)

’matkustajien maahantulopaikalla’ tarkoitetaan jäsenvaltioiden 34 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia varten määrittämää paikkaa.

4 artikla

Yleinen velvoite

Lemmikkieläinten muita kuin kaupallisia siirtoja, joissa noudatetaan tässä asetuksessa vahvistettuja eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia, ei saa kieltää, rajoittaa tai estää muista eläinten terveyteen liittyvistä syistä kuin niistä, jotka johtuvat tämän asetuksen soveltamisesta.

5 artikla

Lemmikkieläinten enimmäismäärä

1.   Omistajalla tai valtuutetulla henkilöllä saa olla yhden muun kuin kaupallisen siirron aikana mukanaan enintään viisi liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvaa lemmikkieläintä.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään, liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten enimmäismäärä saa olla suurempi kuin viisi, jos seuraavat edellytykset täyttyvät:

a)

lemmikkieläinten muun kuin kaupallisen siirron tarkoituksena on osallistuminen kilpailuihin, näyttelyihin, urheilutapahtumiin tai tällaisiin tapahtumiin liittyvään koulutukseen;

b)

omistaja tai valtuutettu henkilö esittää asiakirjatodisteen siitä, että lemmikkieläimet on joko rekisteröity osallistumaan a alakohdassa tarkoitettuun tapahtumaan tai tällaisia tilaisuuksia järjestävä yhdistys on rekisteröinyt ne;

c)

lemmikkieläimet ovat yli kuuden kuukauden ikäisiä.

3.   Jäsenvaltiot voivat tehdä vakiomuotoisia tarkastuksia paikan päällä varmistaakseen 2 kohdan b alakohdan mukaisesti toimitettujen tietojen paikkansapitävyyden.

4.   Jos 1 kohdassa tarkoitettu lemmikkieläinten enimmäismäärä ylittyy ja 2 kohdassa tarkoitetut edellytykset eivät täyty, näiden lemmikkieläinten on täytettävä direktiivissä 92/65/ETY säädetyt kyseisiä lajeja koskevat terveysvaatimukset, ja jäsenvaltioiden on varmistettava, että näille eläimille tehdään tapauksen mukaan direktiivissä 90/425/ETY tai direktiivissä 91/496/ETY säädetyt eläinlääkärintarkastukset.

5.   Jotta estetään se, että liitteessä I olevassa B osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten kaupallisia siirtoja peitellään vilpillisesti näyttämään muilta kuin kaupallisilta siirroilta, komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 39 artiklan mukaisesti sellaisten sääntöjen vahvistamiseksi, joilla asetetaan enimmäismäärä näihin lajeihin kuuluville lemmikkieläimille, jotka voivat olla omistajan tai valtuutetun henkilön mukana yhden muun kuin kaupallisen siirron aikana.

6.   Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän artiklan täytäntöönpanosta viimeistään 29 päivänä kesäkuuta 2018. Komissio tekee tarvittaessa kertomuksen perusteella ehdotuksia tämän asetuksen muuttamiseksi.

II   LUKU

LEMMIKKIELÄINTEN MUITA KUIN KAUPALLISIA SIIRTOJA JÄSENVALTIOIDEN VÄLILLÄ KOSKEVAT EDELLYTYKSET

1   JAKSO

Liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvat lemmikkieläimet

6 artikla

Liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten muiden kuin kaupallisten siirtojen edellytykset

Liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvia lemmikkieläimiä ei saa siirtää jäsenvaltiosta toiseen, paitsi jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

ne on tunnistusmerkitty 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

b)

niille on annettu raivotautirokotus, joka on liitteessä III vahvistettujen kelpoisuusvaatimusten mukainen;

c)

niiden osalta on noudatettu muita tauteja ja tartuntoja kuin raivotautia ehkäiseviä terveystoimenpiteitä, jotka on hyväksytty 19 artiklan 1 kohdan nojalla annetuissa delegoiduissa säädöksissä;

d)

niiden mukana on 22 artiklan mukaisesti asianmukaisesti täytetty ja myönnetty tunnistusasiakirja.

7 artikla

Liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvia nuoria lemmikkieläimiä koskeva poikkeus raivotautirokotusta koskevasta edellytyksestä

1.   Jollei 2 kohdasta muuta johdu, jäsenvaltiot voivat 6 artiklan b alakohdasta poiketen sallia sellaisten liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten muut kuin kaupalliset siirrot alueelleen toisesta jäsenvaltiosta, jotka ovat

a)

joko alle 12 viikon ikäisiä eivätkä ole saaneet raivotautirokotusta, tai

b)

12–16 viikon ikäisiä ja ovat saaneet raivotautirokotuksen mutta eivät vielä täytä liitteessä III olevan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja rokotteen voimassaoloa koskevia vaatimuksia.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu lupa voidaan myöntää vain, jos

a)

joko omistaja tai valtuutettu henkilö esittää allekirjoitetun ilmoituksen siitä, että lemmikkieläimet eivät ole niiden syntymän ja muun kuin kaupallisen siirron välisenä aikana olleet kosketuksissa raivotaudille alttiisiin lajeihin kuuluvien luonnonvaraisten eläinten kanssa; tai

b)

lemmikkieläimet ovat emonsa kanssa, josta ne ovat vielä riippuvaisia, ja emon mukana seuraavasta tunnistusasiakirjasta käy ilmi, että niiden emolle on annettu ennen niiden syntymää raivotautirokotus, joka oli liitteessä III vahvistettujen kelpoisuusvaatimusten mukainen.

3.   Komissio voi täytäntöönpanosäädöksellä hyväksyä säännöt, jotka koskevat tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

8 artikla

Liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvia lemmikkieläimiä koskeva poikkeus raivotautirokotusta koskevasta edellytyksestä

1.   Poiketen siitä, mitä 6 artiklan b alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien raivotautia vastaan rokottamattomien lemmikkieläinten suorat muut kuin kaupalliset siirrot jäsenvaltioiden tai niiden osien välillä asianomaisten jäsenvaltioiden yhteisestä hakemuksesta.

2.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksellä niiden jäsenvaltioiden luettelon, joiden on lupa tehdä keskinäisiä sopimuksia 6 artiklan b alakohdasta poikkeamiseksi tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti. Luettelossa on mainittava ne jäsenvaltioiden osat, joihin poikkeusta voidaan soveltaa.

3.   Jotta tällaisesta keskinäisestä sopimuksesta kiinnostuneet jäsenvaltiot voidaan sisällyttää 2 kohdassa tarkoitettuun luetteloon, niiden on toimitettava komissiolle yhteinen hakemus, mukaan lukien sopimusluonnoksen yksityiskohdat, joiden avulla ne voivat osoittaa, että ne – Maailman eläintautijärjestön maaeläinten terveyttä koskevassa säännöstössä vahvistetut sellaiset menettelyt huomioon ottaen, jotka koskevat omaa ilmoitusta siitä, että maa tai alue on vapaa raivotaudista – täyttävät ainakin seuraavat edellytykset:

a)

hakijajäsenvaltioilla on oltava raivotaudin osalta käytössä jatkuvat seuranta- ja raportointijärjestelmät;

b)

hakijajäsenvaltioiden tai niiden alueen osien, joita varten hakemus tehdään, on a alakohdassa tarkoitettuihin järjestelmiin perustuen täytynyt vähintään kahden vuoden ajan ennen yhteistä hakemusta olla vapaita raivotaudista ja sellaisia, joilla raivotautia ei tiedetä todetun luonnonvaraisissa eläimissä asianomaisten jäsenvaltioiden alueella tai niiden osissa;

c)

hakijajäsenvaltioilla on oltava käytössä tehokkaat ja tulokselliset valvontatoimenpiteet, joilla estetään raivotaudin ilmeneminen ja leviäminen niiden alueella;

d)

6 artiklan b alakohdasta poikkeamista koskeva hakemus on perusteltava ja sen on oltava oikeassa suhteessa niihin riskeihin nähden, joita aiheutuu kansanterveydelle tai eläinten terveydelle liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien rokottamattomien lemmikkieläinten muusta kuin kaupallisesta siirrosta suoraan yhdestä hakemuksen esittäneestä jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon tai siihen kuuluvaan osaan.

Yhteisessä hakemuksessa on esitettävä riittävät, luotettavat ja tieteellisesti validoidut tiedot.

4.   Komissio poistaa täytäntöönpanosäädöksellä 2 kohdassa tarkoitetusta luettelosta jäsenvaltioita tai niiden osia, jos poikkeuksen soveltaminen ei enää ole perusteltua 3 kohdassa yksilöidyissä tiedoissa tapahtuneen muutoksen vuoksi.

5.   Edellä 2 ja 4 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

6.   Asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, joissa kansanterveyttä tai eläinten terveyttä uhkaa riski, komissio hyväksyy 41 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, joilla saatetaan 2 kohdassa tarkoitettu jäsenvaltioiden tai niiden osien luettelo ajan tasalle.

2   JAKSO

Liitteessä I olevassa B osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvat lemmikkieläimet

9 artikla

Liitteessä I olevassa B osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin siirtoihin sovellettavat edellytykset

1.   Jos komissio on antanut delegoidun säädöksen 19 artiklan 1 kohdan nojalla johonkin liitteessä I olevassa B osassa lueteltuun lajiin kuuluvien lemmikkieläinten osalta, tähän lajiin kuuluvien lemmikkieläinten muissa kuin kaupallisissa siirroissa jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon on noudatettava tämän artiklan 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuun lajiin kuuluvia lemmikkieläimiä voidaan siirtää jäsenvaltiosta toiseen jäsenvaltioon ainoastaan, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

ne on tunnistusmerkitty tai kuvailtu 17 artiklan 2 kohdan nojalla hyväksyttyjen vaatimusten mukaisesti;

b)

niiden osalta on noudatettu muita tauteja tai tartuntoja kuin raivotautia ehkäiseviä kaikkia 19 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä terveystoimenpiteitä;

c)

niiden mukana on 29 artiklan mukaisesti asianmukaisesti täytetty ja myönnetty tunnistusasiakirja.

3.   Siihen saakka kunnes 1 kohdassa tarkoitetut asianomaiset delegoidut säädökset on annettu, jäsenvaltiot voivat soveltaa kansallisia sääntöjä liitteessä I olevassa B osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin siirtoihin alueelleen toisesta jäsenvaltiosta edellyttäen, että

a)

niitä sovelletaan oikeasuhteisesti siihen kansanterveydelliseen tai eläinten terveyttä koskevaan riskiin nähden, joka liittyy kyseisiin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin siirtoihin; ja

b)

ne eivät ole tiukempia kuin kyseisten eläinlajien kauppaan direktiivin 92/65/ETY tai direktiivin 2006/88/EY mukaisesti sovellettavat säännöt.

III   LUKU

LEMMIKKIELÄINTEN MUITA KUIN KAUPALLISIA SIIRTOJA JOLTAKIN ALUEELTA TAI KOLMANNESTA MAASTA JÄSENVALTIOON KOSKEVAT EDELLYTYKSET

1   JAKSO

Liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvat lemmikkieläimet

10 artikla

Liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin siirtoihin sovellettavat edellytykset

1.   Liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvia lemmikkieläimiä ei saa siirtää joltakin alueelta tai kolmannesta maasta jäsenvaltioon, paitsi jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

ne on tunnistusmerkitty 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

b)

niille on annettu raivotautirokotus, joka on liitteessä III vahvistettujen kelpoisuusvaatimusten mukainen;

c)

niille on tehty raivotaudin vasta-ainetutkimus, joka on liitteessä IV vahvistettujen kelpoisuusvaatimusten mukainen;

d)

niiden osalta on noudatettu muita tauteja tai tartuntoja kuin raivotautia ehkäiseviä 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksyttyjä terveystoimenpiteitä;

e)

niiden mukana on 26 artiklan mukaisesti myönnetty ja asianmukaisesti täytetty tunnistusasiakirja.

2.   Liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvia lemmikkieläimiä voidaan siirtää jäsenvaltioon alueelta tai kolmannesta maasta, jota ei ole sisällytetty luetteloon 34 artiklan 3 kohdan mukaisesti, ainoastaan sellaisen matkustajien maahantulopaikan kautta, joka on sisällytetty luetteloon 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

3.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia rekisteröityjen sotilas-, etsintä- ja pelastuskoirien siirron jonkin muun maahantulopaikan kuin matkustajien maahantulopaikan kautta edellyttäen, että

a)

omistaja tai valtuutettu henkilö on anonut lupaa etukäteen ja jäsenvaltio on myöntänyt luvan; ja

b)

koirat tarkastetaan 34 artiklan 2 kohdan mukaisesti toimivaltaisen viranomaisen kyseistä tarkoitusta varten osoittamassa paikassa ja tämän kohdan a alakohdassa tarkoitetussa luvassa vahvistettujen järjestelyjen mukaisesti.

11 artikla

Liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvia nuoria lemmikkieläimiä koskeva poikkeus raivotautirokotusta koskevasta edellytyksestä

1.   Jollei 2 kohdasta muuta johdu ja poiketen siitä, mitä 10 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia sellaisten liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten muut kuin kaupalliset siirrot 13 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti luetelluilta alueilta tai kolmansista maista alueelleen, jotka ovat

a)

joko alle 12 viikon ikäisiä eivätkä ole saaneet raivotautirokotusta, tai

b)

12–16 viikon ikäisiä ja ovat saaneet raivotautirokotuksen mutta eivät vielä täytä liitteessä III olevan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuja rokotteen voimassaoloa koskevia vaatimuksia.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu lupa voidaan myöntää vain, jos

a)

joko omistaja tai valtuutettu henkilö esittää allekirjoitetun ilmoituksen siitä, että lemmikkieläimet eivät ole niiden syntymän ja muun kuin kaupallisen siirron välisenä aikana olleet kosketuksissa raivotaudille alttiisiin lajeihin kuuluvien luonnonvaraisten eläinten kanssa; tai

b)

lemmikkieläimet ovat emonsa kanssa, josta ne ovat vielä riippuvaisia, ja emon tunnistusasiakirjasta käy ilmi, että niiden emolle on annettu ennen niiden syntymää raivotautirokotus, joka oli liitteessä III vahvistettujen kelpoisuusvaatimusten mukainen.

3.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen lemmikkieläinten muu kuin kaupallinen siirto edelleen toiseen jäsenvaltioon on kielletty, paitsi jos ne siirretään 6 artiklassa säädettyjen vaatimusten mukaisesti tai jos siirtoon on saatu lupa 7 artiklan mukaisesti ja määräjäsenvaltio on myös antanut luvan siirtoon alueelleen alueilta tai kolmansista maista tämän artiklan 1 kohdan mukaisesti.

4.   Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksellä sääntöjä, jotka koskevat tämän artiklan 2 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

12 artikla

Liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvia lemmikkieläimiä koskeva poikkeus vasta-ainetutkimusta koskevasta edellytyksestä

1.   Poiketen siitä, mitä 10 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetään, vasta-ainetutkimusta ei vaadita liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvilta lemmikkieläimiltä, jotka siirretään jäsenvaltioon 13 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti laaditussa luettelossa mainitulta alueelta tai siinä mainitusta kolmannesta maasta:

a)

joko suoraan;

b)

sen jälkeen, kun ne ovat oleskelleet pelkästään yhdessä tai useammassa kyseisistä alueista tai kolmansista maista; tai

c)

kuljettuaan muiden kuin 13 artiklan 1 tai 2 kohdan mukaisesti laaditussa luettelossa mainittujen alueiden tai kolmansien maiden kautta edellyttäen, että omistaja tai valtuutettu henkilö esittää allekirjoitetun ilmoituksen siitä, että lemmikkieläimet eivät kauttasiirron aikana ole olleet kosketuksissa raivotaudille alttiisiin lajeihin kuuluviin eläimiin ja ovat pysyneet suljettuina kuljetusvälineessä tai kansainvälisen lentokentän alueella.

2.   Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksellä säännöt, jotka koskevat tämän artiklan 1 kohdan c alakohdassa tarkoitettujen ilmoitusten muotoa, ulkoasua ja kieliä. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

13 artikla

Alueiden ja kolmansien maiden luettelon laatiminen

1.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksellä luettelon alueista ja kolmansista maista, jotka ovat esittäneet luetteloon merkitsemistä koskevan pyynnön, jossa ne ovat osoittaneet soveltavansa liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten osalta sääntöjä, jotka sisällöltään ja vaikutukseltaan vastaavat II luvun 1 jaksossa, tässä jaksossa ja VI luvun 2 jaksossa vahvistettuja sääntöjä ja tarvittaessa näiden sääntöjen nojalla hyväksyttyjä sääntöjä.

2.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksellä luettelon alueista ja kolmansista maista, jotka ovat esittäneet luetteloon merkitsemistä koskevan pyynnön, jossa ne ovat osoittaneet täyttävänsä liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten osalta ainakin seuraavat vaatimukset:

a)

ilmoituksen teko raivotautitapauksesta toimivaltaisille viranomaisille on pakollista;

b)

raivotaudin osalta käytössä on ainakin kaksi vuotta ennen pyynnön tekemistä ollut toimiva valvontajärjestelmä, jossa vähimmäisvaatimuksena on jatkuva varhaiseen havaitsemiseen tähtäävä ohjelma, jolla varmistetaan, että eläimet, joilla epäillään olevan raivotauti, tutkitaan ja niistä raportoidaan;

c)

niiden eläinlääkintä- ja tarkastuslaitosten rakenne ja organisaatio ja näiden laitosten toimivalta, niihin kohdistuva valvonta ja niiden käytössä olevat voimavarat, mukaan lukien henkilöstö ja laboratoriovalmiudet, ovat riittävät, jotta:

i)

lemmikkieläinten muita kuin kaupallisia siirtoja koskevaa kansallista lainsäädäntöä sovelletaan ja pannaan täytäntöön tehokkaasti;

ii)

25 artiklassa säädetyn muotoisen ja 26 artiklan mukaisesti myönnetyn tunnistusasiakirjan oikeellisuus taataan;

d)

raivotaudin torjumiseksi ja valvomiseksi on voimassa sääntöjä, jotka on pantu täytäntöön tehokkaasti lemmikkieläinten tartuntariskin minimoimiseksi, mukaan lukien lemmikkieläinten tuontia muista maista tai muilta alueilta koskevat säännöt, ja tarvittaessa säännöt, jotka koskevat seuraavia:

i)

kulkukoira- ja -kissakannan valvonta;

ii)

kotieläinten rokottaminen raivotautia vastaan, erityisesti, silloin kun raivotautia esiintyy vampyyrilepakoissa; ja

iii)

raivotaudin valvonta ja hävittäminen luonnonvaraisissa eläimissä;

e)

raivotautirokotteiden lupien myöntämistä ja markkinoille saattamista koskevia sääntöjä on voimassa.

3.   Tämän artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

Asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, joissa kansanterveyttä tai eläinten terveyttä uhkaa riski, komissio hyväksyy 41 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, joilla saatetaan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu alueiden tai kolmansien maiden luettelo ajan tasalle.

2   JAKSO

Liitteessä I olevassa B osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvat lemmikkieläimet

14 artikla

Liitteessä I olevassa B osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin siirtoihin sovellettavat edellytykset

1.   Jos komissio on 19 artiklan 1 kohdan nojalla antanut delegoidun säädöksen johonkin liitteessä I olevassa B osassa lueteltuun lajiin kuuluvien lemmikkieläinten osalta, tähän lajiin kuuluvien lemmikkieläinten muissa kuin kaupallisissa siirroissa alueelta tai kolmannesta maasta on noudatettava tämän artiklan 2 kohdassa säädettyjä edellytyksiä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuja lemmikkieläimiä voidaan siirtää alueelta tai kolmannesta maasta jäsenvaltioon ainoastaan, jos ne täyttävät seuraavat edellytykset:

a)

ne on tunnistusmerkitty tai kuvailtu 17 artiklan 2 kohdan nojalla hyväksyttyjen vaatimusten mukaisesti;

b)

niiden osalta on noudatettu kaikkia muita tauteja tai tartuntoja kuin raivotautia ehkäiseviä 19 artiklan 1 kohdan nojalla hyväksyttyjä terveystoimenpiteitä;

c)

niiden mukana on 31 artiklan mukaisesti asianmukaisesti täytetty ja myönnetty tunnistusasiakirja;

d)

ne ovat saapuneet maahan matkustajien maahantulopaikan kautta, jos ne tuodaan sellaiselta alueelta tai sellaisesta kolmannesta maasta, jota ei mainita 15 artiklan nojalla laaditussa luettelossa.

3.   Siihen saakka kunnes 1 kohdassa tarkoitetut asiaa koskevat delegoidut säädökset on annettu, jäsenvaltiot voivat soveltaa kansallisia sääntöjä liitteessä I olevassa B osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin siirtoihin joltakin alueelta tai kolmannesta maasta jäsenvaltioon edellyttäen, että

a)

niitä sovelletaan oikeasuhteisesti siihen kansanterveydelliseen tai eläinten terveyttä koskevaan riskiin nähden, joka liittyy kyseisiin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin siirtoihin; ja

b)

ne eivät ole tiukempia kuin kyseisten eläinlajien maahantuontiin direktiivien 92/65/ETY tai 2006/88/EY mukaisesti sovellettavat säännöt.

15 artikla

Alueiden ja kolmansien maiden luettelon laatiminen

Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksellä luettelon alueista ja kolmansista maista, jotka ovat osoittaneet soveltavansa liitteessä I olevassa B osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten osalta sääntöjä, jotka sisällöltään ja vaikutukseltaan vastaavat II luvun 2 jaksossa, tässä jaksossa ja VI luvun 2 jaksossa vahvistettuja sääntöjä ja tarvittaessa näiden sääntöjen nojalla hyväksyttyjä sääntöjä.

3   JAKSO

Poikkeus lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin siirtoihin sovellettavista edellytyksistä

16 artikla

Poikkeus, joka koskee lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin siirtoihin tiettyjen maiden ja alueiden välillä sovellettavia edellytyksiä

Poiketen siitä, mitä 10 ja 14 artiklassa säädetään, lemmikkieläinten muita kuin kaupallisia siirtoja voidaan jatkaa seuraavien maiden ja alueiden välillä kyseisten maiden ja alueiden kansallisissa säännöissä vahvistetuin edellytyksin:

a)

San Marino ja Italia;

b)

Vatikaani ja Italia;

c)

Monaco ja Ranska;

d)

Andorra ja Ranska;

e)

Andorra ja Espanja;

f)

Norja ja Ruotsi;

g)

Färsaaret ja Tanska;

h)

Grönlanti ja Tanska.

IV   LUKU

TUNNISTUSMERKINTÄ JA ENNALTA EHKÄISEVÄT TERVEYSTOIMENPITEET

1   JAKSO

Tunnistusmerkintä

17 artikla

Lemmikkieläinten tunnistusmerkintä

1.   Liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvat lemmikkieläimet on tunnistusmerkittävä asettamalla mikrosiru tai niillä on oltava ennen 3 päivää heinäkuuta 2011 tehty selkeästi luettavissa oleva tatuointi.

Jos ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu mikrosiru ei ole liitteessä II vahvistettujen teknisten vaatimusten mukainen, omistajalla tai valtuutetulla henkilöllä on oltava tämän mikrosirun lukemiseen tarvittavat välineet silloin kun suoritetaan mikä tahansa 22 artiklan 1 ja 2 kohdassa ja 26 artiklassa säädetty merkinnän tarkistaminen sekä 33 artiklassa ja 34 artiklan 1 kohdassa säädetty tunnistusmerkinnän tarkastus.

2.   Liitteessä I olevassa B osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvat lemmikkieläimet on tunnistusmerkittävä tai kuvailtava ottaen huomioon kunkin lajin ominaispiirteet siten, että varmistetaan lemmikkieläimen ja sitä vastaavan tunnistusasiakirjan yhteys.

Liitteessä I olevassa B osassa lueteltujen lajien moninaisuuden vuoksi komissiolle siirretään valta antaa 39 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat näihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten tunnistusmerkintää tai kuvailemista koskevia lajikohtaisia vaatimuksia ottaen huomioon kaikki voimassa olevat asiaa koskevat kansalliset vaatimukset.

18 artikla

Mikrosirun asettamista lemmikkieläimille koskevat pätevyysvaatimukset

Jos jäsenvaltio aikoo sallia muun henkilön kuin eläinlääkärin asettaa mikrosirun, sen on vahvistettava säännöt, jotka koskevat tällaisen henkilön pätevyyttä koskevia vähimmäisvaatimuksia.

2   JAKSO

Muita tauteja ja tartuntoja kuin raivotautia ennalta ehkäisevät terveystoimenpiteet

19 artikla

Ennalta ehkäisevät terveystoimenpiteet ja niiden soveltamisen edellytykset

1.   Jos kansanterveyden tai lemmikkieläinten terveyden suojelemiseksi tarvitaan ennalta ehkäiseviä terveystoimenpiteitä lemmikkieläinten siirtojen vuoksi mahdollisesti leviävien muiden tautien tai tartuntojen kuin raivotaudin torjumiseksi, komissiolle siirretään valta antaa 39 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka koskevat tällaisia tauteja tai tartuntoja ennalta ehkäiseviä lajikohtaisia terveystoimenpiteitä.

Erittäin kiireellisissä tapauksissa, joissa kansanterveyttä tai eläinten terveyttä uhkaa riski, tämän kohdan nojalla annettuihin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 40 artiklassa säädettyä menettelyä.

2.   Edellä olevan 1 kohdan nojalla annetuilla delegoiduilla säädöksillä sallittujen lajikohtaisten ennalta ehkäisevien terveystoimenpiteiden on perustuttava riittäviin, luotettaviin ja validoituihin tieteellisiin tietoihin, ja niitä on sovellettava oikeasuhteisesti siihen kansanterveydelliseen tai eläinten terveyttä koskevaan riskiin nähden, joka liittyy muille taudeille tai tartunnoille kuin raivotaudille alttiiden lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin siirtoihin.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut delegoidut säädökset voivat myös sisältää:

a)

sääntöjä jäsenvaltioiden tai niiden osien luokittelua varten sen mukaisesti, millainen eläinten terveystilanne niissä vallitsee ja millaiset seuranta- ja raportointijärjestelmät niillä on tiettyjen muiden tautien tai tartuntojen kuin raivotaudin osalta;

b)

edellytykset, jotka jäsenvaltioiden on täytettävä voidakseen edelleen soveltaa 2 kohdassa tarkoitettuja ennalta ehkäiseviä terveystoimenpiteitä;

c)

edellä 2 kohdassa tarkoitettujen ennalta ehkäisevien terveystoimenpiteiden soveltamisen ja dokumentoimisen edellytykset ennen lemmikkieläinten muuta kuin kaupallista siirtoa;

d)

edellytykset poikkeusten myöntämiselle tietyissä erityistilanteissa 2 kohdassa tarkoitettujen ennalta ehkäisevien terveystoimenpiteiden soveltamisesta.

20 artikla

19 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu luettelo jäsenvaltioista tai niiden osista

Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksellä luetteloja jäsenvaltioista tai jäsenvaltioiden alueiden osista, jotka ovat jäsenvaltioiden tai niiden osien luokittelua koskevien, 19 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettujen sääntöjen mukaisia. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

V   LUKU

TUNNISTUSASIAKIRJAT

1   JAKSO

Tunnistusasiakirjat liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten muissa kuin kaupallisissa siirroissa jäsenvaltiosta toiseen

21 artikla

6 artiklan d alakohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan muoto ja sisältö

1.   Edellä 6 artiklan d alakohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan on oltava muodoltaan passi, jonka mallin komissio hyväksyy tämän artiklan 2 kohdan nojalla, ja sen on sisällettävä kohdat, joihin voidaan kirjata seuraavat tiedot:

a)

mikrosirun tai tatuoinnin sijainti ja joko mikrosirun tai tatuoinnin asettamispäivä tai lukemispäivä sekä mikrosirussa tai tatuoinnissa näkyvä aakkosnumeerinen koodi;

b)

lemmikkieläimen nimi, laji, rotu, sukupuoli, väri, omistajan ilmoittama syntymäaika ja muut merkittävät tai erotettavissa olevat piirteet tai ominaisuudet;

c)

omistajan nimi ja yhteystiedot;

d)

tunnistusasiakirjan myöntäneen tai täyttäneen hyväksytyn eläinlääkärin nimi, yhteystiedot ja allekirjoitus;

e)

omistajan allekirjoitus;

f)

raivotautirokotuksen tiedot;

g)

verinäytteen ottopäivä raivotaudin vasta-ainetutkimusta varten;

h)

muita tauteja ja tartuntoja kuin raivotautia ehkäisevien terveystoimenpiteiden noudattaminen;

i)

muut lemmikkieläimen terveydentilaa koskevat asiaankuuluvat tiedot.

2.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettu malli sekä mainitussa kohdassa tarkoitetun passin kieliä, ulkoasua ja turvaominaisuuksia koskevat vaatimukset sekä säännöt, jotka ovat tarpeen tämän passin malliin siirtymistä varten. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetussa passissa on oltava numero, joka koostuu myöntävän jäsenvaltion ISO-koodista ja sitä seuraavasta ainutkertaisesta aakkosnumeerisesta koodista.

22 artikla

6 artiklan d alakohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan myöntäminen ja täyttäminen

1.   Hyväksytty eläinlääkäri myöntää 6 artiklan d alakohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan sen jälkeen, kun

a)

hän on tarkistanut, että lemmikkieläin on tunnistusmerkitty 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti;

b)

hän on täyttänyt 21 artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa mainitut tiedot huolellisesti tunnistusasiakirjan asiaankuuluviin kohtiin; ja

c)

omistaja on allekirjoittanut tunnistusasiakirjan.

2.   Tarkastettuaan, että lemmikkieläin on tunnistusmerkitty 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti hyväksytty eläinlääkäri täyttää 21 artiklan 1 kohdan d, f, g ja h alakohdassa tarkoitetut tiedot tunnistusasiakirjan asiaankuuluviin kohtiin ja varmentaa siten, että 6 artiklan b ja c alakohdassa sekä tapauksen mukaan 27 artiklan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, muu eläinlääkäri kuin hyväksytty eläinlääkäri voi täyttää 21 artiklan 1 kohdan h alakohdassa tarkoitettuja tietoja koskevan kohdan, jos se on sallittu 19 artiklan 1 kohdan nojalla annetulla delegoidulla säädöksellä.

3.   Tunnistusasiakirjan myöntävän hyväksytyn eläinlääkärin on säilytettävä 21 artiklan 1 kohdan a–c alakohdassa ja 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tiedot toimivaltaisen viranomaisen määrittämän vähimmäisjakson ajan, joka ei saa olla lyhyempi kuin kolme vuotta.

4.   Tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen edellytysten täyttyminen voidaan tarvittaessa vahvistaa useammassa kuin yhdessä 21 artiklan 1 kohdassa säädetyn muotoisessa tunnistusasiakirjassa.

23 artikla

Tyhjien tunnistusasiakirjojen jakaminen

1.   Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että tyhjiä tunnistusasiakirjoja jaetaan ainoastaan hyväksytyille eläinlääkäreille ja että heidän nimensä ja yhteystietonsa kirjataan 21 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun numeroon tehdyn viittauksen kanssa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on säilytettävä toimivaltaisen viranomaisen määrittämän vähimmäisjakson ajan, joka ei saa olla lyhyempi kuin kolme vuotta.

24 artikla

21 artiklan 1 kohdassa säädettyä tunnistusasiakirjan muotoa koskeva poikkeus

1.   Poiketen siitä, mitä 21 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on sallittava sellaisten liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten muut kuin kaupalliset siirrot jäsenvaltioista toiseen, joiden mukana on 26 artiklan mukaisesti myönnetty tunnistusasiakirja.

2.   Edellä 6 artiklan c alakohdassa tarkoitettujen vaatimusten täyttyminen on tarvittaessa vahvistettava 1 kohdassa tarkoitetussa tunnistusasiakirjassa sen jälkeen, kun 34 artiklan 1 kohdan mukaiset tarkastukset on tehty.

2   JAKSO

Tunnistusasiakirjat liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten muissa kuin kaupallisissa siirroissa joltakin alueelta tai kolmannesta maasta jäsenvaltioon

25 artikla

10 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan muoto ja sisältö

1.   Edellä 10 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan on oltava muodoltaan eläimen terveystodistus, jonka malli hyväksytään tämän artiklan 2 kohdan nojalla, ja jonka on sisällettävä kohdat, joihin voidaan kirjata seuraavat tiedot:

a)

mikrosirun tai tatuoinnin sijainti ja joko mikrosirun tai tatuoinnin asettamispäivä tai sen lukemispäivä sekä mikrosirussa tai tatuoinnissa näkyvä aakkosnumeerinen koodi;

b)

lemmikkieläimen laji, rotu, omistajan ilmoittama syntymäaika, sukupuoli ja väri;

c)

ainutkertainen todistuksen viitenumero;

d)

omistajan tai valtuutetun henkilön nimi ja yhteystiedot;

e)

tunnistusasiakirjan myöntäneen virkaeläinlääkärin tai hyväksytyn eläinlääkärin nimi, yhteystiedot ja allekirjoitus;

f)

raivotautirokotuksen tiedot;

g)

verinäytteen ottopäivä raivotaudin vasta-aineiden tutkimista varten;

h)

muita tauteja ja tartuntoja kuin raivotautia ehkäisevien terveystoimenpiteiden noudattaminen;

i)

vahvistavan toimivaltaisen viranomaisen edustajan nimi ja allekirjoitus;

j)

34 artiklassa tarkoitetut tarkastukset suorittavan toimivaltaisen viranomaisen edustajan nimi, allekirjoitus ja yhteystiedot sekä näiden tarkastusten päivämäärä;

k)

muut lemmikkieläimen terveydentilaa koskevat asiaankuuluvat tiedot.

2.   Komissio hyväksyy täytäntöönpanosäädöksen, jossa vahvistetaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetun mallin sekä mainitussa kohdassa tarkoitetun eläinten terveystodistuksen kieliä, ulkoasua ja voimassaoloa koskevat vaatimukset. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.   Omistajan tai valtuutetun henkilön allekirjoittaman kirjallisen ilmoituksen, jossa vahvistetaan, että lemmikkieläimen siirto unioniin on muu kuin kaupallinen siirto, on oltava osa 10 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitettua tunnistusasiakirjaa.

26 artikla

10 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan myöntäminen ja täyttäminen

Edellä 10 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan on oltava joko lähettävän alueen tai kolmannen maan virkaeläinlääkärin sitä tukevien asiakirjojen perusteella myöntämä tai hyväksytyn eläinlääkärin myöntämä ja lähettävän alueen tai kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen vahvistama sen jälkeen, kun tunnistusasiakirjan myöntänyt eläinlääkäri

a)

on tarkistanut, että lemmikkieläin on tunnistusmerkitty 17 artiklan 1 kohdan mukaisesti; ja

b)

on täyttänyt 25 artiklan 1 kohdan a–h alakohdassa tarkoitetut tiedot huolellisesti tunnistusasiakirjan asiaankuuluviin kohtiin ja siten varmentanut, että 10 artiklan 1 kohdan a alakohdassa ja tapauksen mukaan b, c ja d alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

27 artikla

25 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan muotoa koskeva poikkeus

Poiketen siitä, mitä 25 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltioiden on sallittava sellaisten liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten muut kuin kaupalliset siirrot, joiden mukana on 22 artiklan mukaisesti myönnetty tunnistusasiakirja, jos

a)

tunnistusasiakirja on myönnetty sellaisella alueella tai sellaisessa kolmannessa maassa, joka on 13 artiklan 1 kohdan mukaisessa luettelossa, tai

b)

tällaiset lemmikkieläimet saapuvat jäsenvaltioon sen jälkeen, kun ne on siirretty jäsenvaltiosta jollekin alueelle tai kolmanteen maahan tai jonkin alueen tai kolmannen maan kautta, ja hyväksytty eläinlääkäri on täyttänyt ja myöntänyt tunnistusasiakirjan, jolla varmennetaan, että lemmikkieläimille oli ennen niiden poistumista

i)

annettu 10 artiklan 1 kohdan b alakohdassa säädetty raivotautirokotus; ja

ii)

tehty 10 artiklan 1 kohdan c alakohdassa säädetty raivotaudin vasta-ainetutkimus, 12 artiklassa säädettyä poikkeustapausta lukuun ottamatta.

3   JAKSO

Tunnistusasiakirjat liitteessä I olevassa B osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten muissa kuin kaupallisissa siirroissa jäsenvaltiosta toiseen

28 artikla

9 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan muoto ja sisältö

1.   Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksellä 9 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan mallin, jonka on sisällettävä kohdat, joihin kirjataan seuraavat tiedot:

a)

tunnistusmerkinnän ominaisuudet tai lemmikkieläimen kuvaus 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b)

lemmikkieläimen laji ja tarvittaessa rotu, omistajan ilmoittama syntymäaika, sukupuoli ja väri;

c)

omistajan nimi ja yhteystiedot;

d)

tunnistusasiakirjan myöntäneen tai täyttäneen hyväksytyn eläinlääkärin nimi, yhteystiedot ja allekirjoitus;

e)

omistajan allekirjoitus;

f)

tiedot muita tauteja ja tartuntoja kuin raivotautia ehkäisevistä terveystoimenpiteistä; ja

g)

muut lemmikkieläimen terveydentilaa koskevat asiaankuuluvat tiedot.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa täytäntöönpanosäädöksessä vahvistetaan myös mainitussa kohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan kieliä, ulkoasua, voimassaoloa tai turvallisuusominaisuuksia koskevat vaatimukset. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

29 artikla

9 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan myöntäminen ja täyttäminen

1.   Hyväksytty eläinlääkäri myöntää 9 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan sen jälkeen, kun

a)

hän on tarkistanut, että lemmikkieläin on tunnistusmerkitty tai kuvailtu 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b)

hän on täyttänyt 28 artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetut tiedot huolellisesti asiaankuuluviin kohtiin; ja

c)

omistaja on allekirjoittanut tunnistusasiakirjan.

2.   Tarkistettuaan, että lemmikkieläin on tunnistusmerkitty tai kuvailtu 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti, hyväksytty eläinlääkäri täyttää 9 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan asiaankuuluviin kohtiin 28 artiklan 1 kohdan d ja f alakohdassa tarkoitetut tiedot ja varmentaa siten, soveltuvissa tapauksissa että 9 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut edellytykset täyttyvät.

4   JAKSO

Tunnistusasiakirjat liitteessä I olevassa B osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten muissa kuin kaupallisissa siirroissa joltakin alueelta tai kolmannesta maasta jäsenvaltioon

30 artikla

14 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan muoto ja sisältö

1.   Komissio voi hyväksyä täytäntöönpanosäädöksellä 14 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan mallin, jonka on sisällettävä kohdat, joihin kirjataan seuraavat tiedot:

a)

tunnistusmerkinnän ominaisuudet tai lemmikkieläimen kuvaus 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti;

b)

lemmikkieläimen laji ja tarvittaessa rotu, omistajan ilmoittama syntymäaika, sukupuoli ja väri;

c)

omistajan tai valtuutetun henkilön nimi ja yhteystiedot;

d)

tunnistusasiakirjan myöntäneen virkaeläinlääkärin tai hyväksytyn eläinlääkärin nimi, yhteystiedot ja allekirjoitus;

e)

ainutkertainen todistuksen viitenumero;

f)

tiedot muita tauteja ja tartuntoja kuin raivotautia ehkäisevistä terveystoimenpiteistä;

g)

vahvistavan toimivaltaisen viranomaisen edustajan nimi ja allekirjoitus;

h)

34 artiklassa tarkoitetut tarkastukset suorittavan toimivaltaisen viranomaisen edustajan nimi, allekirjoitus ja yhteystiedot sekä näiden tarkastusten päivämäärä;

i)

muut lemmikkieläimen terveydentilaa koskevat asiaankuuluvat tiedot.

2.   Tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetulla täytäntöönpanosäädöksellä hyväksytään myös mainitussa kohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan kieliä, ulkoasua ja voimassaoloa koskevat vaatimukset. Tämä täytäntöönpanosäädös hyväksytään 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

3.   Omistajan tai valtuutetun henkilön allekirjoittaman kirjallisen ilmoituksen, jossa vahvistetaan, että lemmikkieläimen siirto unioniin on muu kuin kaupallinen siirto, on oltava osa 14 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettua tunnistusasiakirjaa.

31 artikla

14 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan myöntäminen ja täyttäminen

Edellä 14 artiklan 2 kohdan c alakohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan on oltava joko lähettävän alueen tai kolmannen maan virkaeläinlääkärin todistusasiakirjojen perusteella myöntämä tai hyväksytyn eläinlääkärin myöntämä, ja lähettävän alueen tai kolmannen maan toimivaltaisen viranomaisen vahvistama sen jälkeen, kun tunnistusasiakirjan myöntänyt eläinlääkäri

a)

on tarkastanut, että lemmikkieläin on tunnistusmerkitty tai kuvailtu 17 artiklan 2 kohdan mukaisesti; ja

b)

on täyttänyt 30 artiklan 1 kohdan a–f alakohdassa tarkoitetut tiedot huolellisesti tunnistusasiakirjan asiaankuuluviin kohtiin ja siten varmentanut tapauksen mukaan, että 14 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetut ehdot täyttyvät.

VI   LUKU

YHTEISET SÄÄNNÖKSET

1   JAKSO

Lemmikkieläinten muita kuin kaupallisia siirtoja jäsenvaltioihin koskeva poikkeus

32 artikla

Poikkeus 6, 9, 10 ja 14 artiklan edellytyksistä

1.   Poiketen edellytyksistä, joista on säädetty 6, 9, 10 ja 14 artiklassa, jäsenvaltiot voivat poikkeuksellisissa tilanteissa sallia lemmikkieläinten, joiden osalta näissä artikloissa säädetyt edellytykset eivät täyty, muun kuin kaupallisen siirron alueelleen edellyttäen, että

a)

omistaja on hakenut etukäteen lupaa ja määräjäsenvaltio on myöntänyt tällaisen luvan;

b)

lemmikkieläimet sijoitetaan virallisen valvonnan alaiseen eristykseen, kunnes ne täyttävät asianomaiset edellytykset, enintään kuitenkin kuuden kuukauden ajaksi

i)

toimivaltaisen viranomaisen hyväksymään paikkaan; ja

ii)

luvassa vahvistettujen järjestelyjen mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu lupa voi sisältää luvan kulkea toisen jäsenvaltion kautta edellyttäen, että kauttakulkujäsenvaltio on antanut etukäteissuostumuksensa määräjäsenvaltiolle.

2   JAKSO

Vaatimusten noudattamista koskevat yleiset edellytykset

33 artikla

Asiakirjojen ja tunnistusmerkintöjen tarkastukset, jotka on tehtävä lemmikkieläinten muissa kuin kaupallisissa siirroissa jäsenvaltiosta toiseen tai 13 artiklan 1 kohdan ja 15 artiklan mukaiseen luetteloon sisältyvältä alueelta tai luetteloon sisältyvästä kolmannesta maasta jäsenvaltioon

1.   Rajoittamatta 16 artiklan soveltamista ja II luvun noudattamisen tarkistamiseksi jäsenvaltioiden on suoritettava asiakirjojen ja tunnistusmerkintöjen tarkastuksia syrjimättömällä tavalla lemmikkieläimille, jotka ovat muun kuin kaupallisen siirron kohteena niiden alueelle toisesta jäsenvaltiosta tai 13 artiklan 1 kohdan ja tapauksen mukaan 15 artiklan mukaisesti luetellulta alueelta tai luetellusta kolmannesta maasta.

2.   Omistajan tai valtuutetun henkilön on jäsenvaltiosta toiseen tai 13 artiklan 1 kohdan ja tapauksen mukaan 15 artiklan nojalla luetellulta alueelta tai luetellusta kolmannesta maasta jäsenvaltioon tapahtuvan minkä tahansa muun kuin kaupallisen siirron ajankohtana tämän artiklan 1 kohdan mukaisista tarkastuksista vastaavan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä

a)

esitettävä tässä asetuksessa vaadittu lemmikkieläimen tunnistusasiakirja, joka osoittaa tällaiselle siirrolle asetettujen vaatimusten täyttymisen; ja

b)

esitettävä lemmikkieläin tarkastettavaksi.

34 artikla

Asiakirjojen ja tunnistusmerkintöjen tarkastukset, jotka on tehtävä sellaiselta alueelta tai sellaisesta kolmannesta maasta tapahtuvan muun kuin kaupallisen siirron osalta, joka ei sisälly 13 artiklan 1 kohdan tai 15 artiklan mukaiseen luetteloon

1.   Tarkistaakseen III luvun vaatimusten noudattamisen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä matkustajan maahantulopaikassa asiakirjojen ja tunnistusmerkintöjen tarkastukset lemmikkieläimille, jotka ovat muun kuin kaupallisen siirron kohteena kyseiseen jäsenvaltioon muulta kuin sellaiselta alueelta tai muusta kuin sellaisesta kolmannesta maasta, joka luetellaan 13 artiklan 1 kohdan ja tapauksen mukaan 15 artiklan nojalla.

2.   Omistajan tai valtuutetun henkilön on muualta kuin 13 artiklan 1 kohdan ja tapauksen mukaan 15 artiklan nojalla luetellulta alueelta tai luetellusta kolmannesta maasta jäsenvaltioon tapahtuvan maahantulon ajankohtana otettava yhteyttä maahantulopaikassa 1 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia varten läsnä olevaan toimivaltaiseen viranomaiseen ja

a)

esitettävä tässä asetuksessa vaadittu lemmikkieläimen tunnistusasiakirja, joka osoittaa tällaiselle siirrolle asetettujen vaatimusten täyttymisen; ja

b)

esitettävä lemmikkieläin tarkastettavaksi.

3.   Jäsenvaltioiden on laadittava ja pidettävä ajan tasalla luettelo matkustajien maahantulopaikoista.

4.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltainen viranomainen, jonka ne ovat nimenneet suorittamaan 1 kohdassa säädetyt tarkastukset,

a)

on täysin tietoinen III luvussa annetuista säännöistä ja että toimivaltaisen viranomaisen toimihenkilöillä on tarvittava koulutus niiden panemiseksi täytäntöön;

b)

pitää kirjaa suoritettujen tarkastusten kokonaismäärästä ja näissä tarkastuksissa ilmenneistä vaatimustenvastaisuuksista; ja

c)

vahvistaa tunnistusasiakirjan asiaankuuluvassa kohdassa, mitkä tarkastukset on suoritettu, jos tällainen vahvistus on tarpeen 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua muihin jäsenvaltioihin tapahtuvaa muuta kuin kaupallista siirtoa varten.

35 artikla

Toimet siinä tapauksessa, että 33 ja 34 artiklassa säädetyissä tarkastuksissa ilmenee vaatimustenvastaisuuksia

1.   Jos 33 ja 34 artiklassa säädetyissä tarkastuksissa käy ilmi, että lemmikkieläin ei täytä II tai III luvussa säädettyjä edellytyksiä, toimivaltaisen viranomaisen on virkaeläinlääkäriä ja tarvittaessa omistajaa tai valtuutettua henkilöä kuultuaan päätettävä

a)

palauttaa lemmikkieläin sen lähetysmaahan tai -alueelle,

b)

sijoittaa lemmikkieläin virallisen valvonnan alaiseen eristykseen, kunnes se täyttää II tai III luvussa säädetyt edellytykset, tai

c)

viimeisenä keinona, kun palauttaminen ei ole mahdollista ja eristäminen ei ole käytännöllistä, lopettaa lemmikkieläin lemmikkieläinten suojelua lopettamishetkellä koskevien sovellettavien kansallisten sääntöjen mukaisesti.

2.   Jos toimivaltainen viranomainen epää lemmikkieläinten muun kuin kaupallisen siirron unioniin, lemmikkieläimet on sijoitettava virallisen valvonnan alaiseen eristykseen, kunnes

a)

ne joko palautetaan niiden lähetysmaahan tai -alueelle, tai

b)

tehdään jokin muu kyseisiä lemmikkieläimiä koskeva hallinnollinen päätös.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä sovelletaan omistajan kustannuksella ilman, että omistajan tai valtuutetun henkilön on mahdollista saada minkäänlaista rahallista korvausta.

36 artikla

Suojatoimenpiteet

1.   Jos raivotautia tai muuta tautia tai tartuntaa kuin raivotautia esiintyy tai leviää jäsenvaltiossa, jollakin alueella tai kolmannessa maassa ja sen katsotaan aiheuttavan vakavan uhan kansanterveydelle tai eläinten terveydelle, komissio voi omasta aloitteestaan tai jäsenvaltion pyynnöstä toteuttaa täytäntöönpanosäädöksellä viipymättä ja tilanteen vakavuuden mukaan jonkin seuraavista toimenpiteistä:

a)

keskeyttää lemmikkieläinten muut kuin kaupalliset siirrot tai kauttakuljetukset asianomaisen jäsenvaltion tai alueen tai kolmannen maan koko alueelta tai osasta sen aluetta;

b)

asettaa erityisedellytyksiä lemmikkieläinten muille kuin kaupallisille siirroille asianomaisen jäsenvaltion tai alueen tai asianomaisen kolmannen maan koko alueelta tai osasta sen aluetta.

Nämä täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua tarkastelumenettelyä noudattaen.

2.   Komissio antaa 41 artiklan 3 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti välittömästi sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on tarpeen asianmukaisesti perustelluissa erittäin kiireellisissä tapauksissa, jotka liittyvät kansanterveyttä tai eläinten terveyttä uhkaavan vakavan riskin rajoittamiseen tai torjumiseen.

37 artikla

Tiedottamisvelvoitteet

1.   Jäsenvaltioiden on annettava yleisölle selkeää ja helposti saatavilla olevaa tietoa tässä asetuksessa säädetyistä eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista, joita on sovellettava lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin siirtoihin, ja tällaisten siirtojen vaatimustenmukaisuuden tarkastamista koskevista säännöistä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin on erityisesti sisällyttävä

a)

18 artiklassa säädetyt mikrosirun asettavan henkilön pätevyysvaatimukset;

b)

7 ja 11 artiklassa säädetty lupa poiketa raivotautirokotusta koskevasta edellytyksestä liitteessä I olevassa A osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien nuorten lemmikkieläinten osalta;

c)

edellytykset, joita sovelletaan sellaisten lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin siirtoihin jäsenvaltioiden alueelle:

i)

jotka eivät ole 6, 9, 10 tai 14 artiklan mukaisia;

ii)

jotka tulevat tietyistä maista ja tietyiltä alueilta niiden kansallisissa säännöissä vahvistetuin edellytyksin, siten kuin 16 artiklassa säädetään;

d)

edellä 34 artiklan 3 kohdan nojalla laadittu luettelo matkustajien maahantulopaikoista, mukaan lukien 34 artiklan 4 kohdassa säädetty tarkastukset suorittamaan nimetty toimivaltainen viranomainen;

e)

edellytykset, joita sovelletaan liitteessä I olevassa B osassa lueteltuihin lajeihin kuuluvien lemmikkieläinten muihin kuin kaupallisiin siirtoihin jäsenvaltioiden alueelle ja jotka on vahvistettu niiden kansallisissa säännöissä, siten kuin 9 artiklan 3 kohdassa ja 14 artiklan 3 kohdassa säädetään;

f)

tiedot raivotautirokotteista, joille jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset ovat myöntäneet myyntiluvan siten kuin liitteessä III olevan 1 kohdan b alakohdassa säädetään, ja erityisesti vastaavasta rokotusohjelmasta.

3.   Jäsenvaltioiden on perustettava internetpohjaiset sivut, joilla annetaan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot, ja ilmoitettava näiden sivujen internetosoite komissiolle.

4.   Komissio avustaa jäsenvaltioita näiden tietojen asettamisessa julkisesti saataville ilmoittamalla internetsivustollaan

a)

linkit jäsenvaltioiden internetpohjaisille tietosivuille; ja

b)

tämän artiklan 2 kohdan b, d ja e alakohdassa tarkoitetut tiedot sekä 2 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetut yleisön saataville asetetut tiedot tarvittaessa muilla kielillä.

3   JAKSO

Menettelysäännökset

38 artikla

Liitteiden muuttaminen

Teknisen ja tieteellisen kehityksen huomioon ottamiseksi ja kansanterveyden tai lemmikkieläinten terveyden suojelemiseksi komissiolle siirretään valta antaa delegoituja säädöksiä 39 artiklan mukaisesti liitteiden II–IV muuttamiseksi.

39 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Siirretään komissiolle valta antaa tässä direktiivissä tarkoitettuja delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.   Siirretään 5 artiklan 5 kohdassa, 17 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa, 19 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 38 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi 28 päivästä kesäkuuta 2013. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolmea kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 5 artiklan 5 kohdassa, 17 artiklan 2 kohdan toisessa alakohdassa, 19 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa ja 38 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 5 artiklan 5 kohdan, 17 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan, 19 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 38 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

40 artikla

Kiireellinen menettely

1.   Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voivat 39 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen viipymättä sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

41 artikla

Komiteamenettely

1.   Komissiota avustaa elintarvikelainsäädäntöä koskevista yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaisen perustamisesta sekä elintarvikkeiden turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 28 päivänä tammikuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 178/2002 (19) 58 artiklalla perustettu elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevä pysyvä komitea. Tämä komitea on asetuksessa (EU) N:o 182/2011 tarkoitettu komitea.

2.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 5 artiklaa. Kun komitean lausunto on määrä hankkia kirjallista menettelyä noudattaen, tämä menettely päätetään tuloksettomana, jos komitean puheenjohtaja lausunnon antamiselle asetetussa määräajassa niin päättää tai komitean jäsenten yksinkertainen enemmistö sitä pyytää.

3.   Kun viitataan tähän kohtaan, sovelletaan asetuksen (EU) N:o 182/2011 8 artiklaa yhdessä sen 5 artiklan kanssa.

42 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä säännöksistä ja niitä koskevista myöhemmistä muutoksista komissiolle viipymättä.

VII   LUKU

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

43 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan asetus (EY) N:o 998/2003, lukuun ottamatta sen liitteessä II olevan B osan 2 jaksoa ja C osaa, jotka pysyvät voimassa tämän asetuksen 13 artiklan toisaalta 1 ja toisaalta 2 kohdan nojalla hyväksyttyjen täytäntöönpanosäädösten voimaantuloon saakka.

Tässä asetuksessa olevia viittauksia 13 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä olevaan luetteloon pidetään viittauksina asetuksen (EY) N:o 998/2003 toisaalta liitteessä II olevan B osan 2 jaksossa tai toisaalta C osassa vahvistettuun kolmansien maiden ja alueiden luetteloon, kunnes nämä täytäntöönpanosäädökset tulevat voimaan.

2.   Viittauksia kumottuun asetukseen pidetään viittauksina tähän asetukseen liitteessä V olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

3.   Asetuksen (EY) N:o 998/2003 kumoaminen ei vaikuta mainitun asetuksen 5 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan nojalla annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 998/2003 täydentämisestä koirien Echinococcus multilocularis -tartunnan valvontaan liittyvien ehkäisevien terveyttä koskevien toimien osalta 14 päivänä heinäkuuta 2011 annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1152/2011 (20) voimassaoloon.

44 artikla

Tunnistusasiakirjoja koskevat siirtymätoimenpiteet

1.   Edellä olevasta 21 artiklan 1 kohdasta poiketen 6 artiklan d alakohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan katsotaan olevan tämän asetuksen mukainen, jos se on

a)

laadittu päätöksellä 2003/803/EY vahvistetun mallitodistuksen mukaisesti; ja

b)

myönnetty ennen 29 päivää joulukuuta 2014.

2.   Edellä olevasta 25 artiklan 1 kohdasta ja 27 artiklan a alakohdasta poiketen 10 artiklan 1 kohdan e alakohdassa tarkoitetun tunnistusasiakirjan katsotaan olevan tämän asetuksen mukainen, jos se on

a)

laadittu päätöksen 2011/874/EU liitteessä II esitetyn mallitodistuksen mukaisesti tai tapauksen mukaan päätöksessä 2003/803/EY vahvistetun mallitodistuksen mukaisesti; ja

b)

myönnetty ennen 29 päivää joulukuuta 2014.

45 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 29 päivästä joulukuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 12 päivänä kesäkuuta 2013.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. CREIGHTON


(1)  EUVL C 229, 31.7.2012, s. 119.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 23. toukokuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 10. kesäkuuta 2013.

(3)  EUVL L 146, 13.6.2003, s. 1.

(4)  EUVL L 132, 29.5.2010, s. 3.

(5)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54.

(6)  EUVL L 328, 24.11.2006, s. 14.

(7)  EUVL L 343, 22.12.2009, s. 74.

(8)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55.

(9)  EYVL L 61, 3.3.1997, s. 1.

(10)  Neuvoston direktiivi 90/425/ETY, annettu 26 päivänä kesäkuuta 1990, eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa (EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29).

(11)  Neuvoston direktiivi 91/496/ETY, annettu 15 päivänä heinäkuuta 1991, kolmansista maista yhteisöön tuotavien eläinten eläinlääkintätarkastusten järjestämistä koskevista periaatteista (EYVL L 268, 24.9.1991, s. 56).

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/82/EY, annettu 6 päivänä marraskuuta 2001, eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä (EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1).

(13)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004, annettu 31 päivänä maaliskuuta 2004, ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 1).

(14)  EYVL L 79, 30.3.2000, s. 40.

(15)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(16)  EUVL L 55, 28.2.2011, s. 13.

(17)  EUVL L 312, 27.11.2003, s. 1.

(18)  EUVL L 343, 23.12.2011, s. 65.

(19)  EYVL L 31, 1.2.2002, s. 1.

(20)  EUVL L 296, 15.11.2011, s. 6.


LIITE I

Lemmikkieläinlajit

A   OSA

Koirat (Canis lupus familiaris)

Kissat (Felis silvestris catus)

Fretit (Mustela putorius furo)

B   OSA

Selkärangattomat (lukuun ottamatta direktiivin 92/65/ETY 8 artiklan soveltamisalaan kuuluvia mehiläisiä ja kimalaisia ja direktiivin 2006/88/EY 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan ii alakohdassa tarkoitettuja nilviäisiä ja e alakohdan iii alakohdassa tarkoitettuja äyriäisiä)

Koristevesieläimet, jotka on määritelty direktiivin 2006/88/EY 3 artiklan k alakohdassa ja jätetty mainitun direktiivin 2 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti sen soveltamisalan ulkopuolelle

Sammakkoeläimet

Matelijat

Linnut: muiden paitsi direktiivin 2009/158/EY 2 artiklassa tarkoitettujen lintulajien yksilöt

Nisäkkäät: jyrsijät ja kanit, lukuun ottamatta elintarviketuotantoon tarkoitettuja ja asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I määriteltyjä ”jäniseläimiä”.


LIITE II

Mikrosiruja koskevat tekniset vaatimukset

Mikrosirujen on

a)

vastattava ISO 11784 -standardia ja sovellettava HDX- tai FDX-B-tekniikkaa; ja

b)

voitava olla luettavissa ISO 11785 -standardin mukaisella lukulaitteella.


LIITE III

Raivotautirokotusten kelpoisuutta koskevat vaatimukset

1.

Raivotautirokote:

a)

rokotteen on oltava muu kuin modifioitu elävä rokote, ja sen on kuuluttava yhteen seuraavista luokista:

i)

vähintään yhden antigeeniyksikön annosta kohti sisältävä inaktivoitu rokote (Maailman terveysjärjestön suositus), tai

ii)

rekombinanttirokote, joka ilmentää raivotautiviruksen immunisoivaa glykoproteiinia elävässä virusvektorissa;

b)

jos rokote annetaan jäsenvaltiossa, sillä on oltava myyntilupa, joka on myönnetty

i)

direktiivin 2001/82/EY 5 artiklan mukaisesti, tai

ii)

asetuksen (EY) N:o 726/2004 3 artiklan mukaisesti;

c)

jos rokote annetaan jollakin alueella tai kolmannessa maassa, sillä on oltava toimivaltaisen viranomaisen myöntämä hyväksyntä tai lupa ja sen on täytettävä ainakin Maailman eläintautijärjestön (OIE) maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan asiaa koskevassa luvussa vahvistetut vaatimukset.

2.

Raivotautirokotuksen on täytettävä seuraavat edellytykset:

a)

hyväksytty eläinlääkäri on antanut rokotteen;

b)

lemmikkieläin oli rokottamispäivänä vähintään kahdentoista viikon ikäinen;

c)

hyväksytty eläinlääkäri tai virkaeläinlääkäri on merkinnyt rokotuspäivämäärän tunnistusasiakirjan asianmukaiseen kohtaan;

d)

b alakohdassa tarkoitettu rokotuspäivä ei ole aikaisempi kuin tunnistusasiakirjan asianmukaiseen kohtaan merkitty mikrosirun tai tatuoinnin asettamispäivä tai sen lukemispäivä;

e)

rokotteen voimassaoloaika alkaa immuniteettisuojan syntymisestä, kun vähintään 21 päivää on kulunut siitä, kun rokotteen valmistajan ensirokotuksen osalta edellyttämä rokotusohjelma on saatettu loppuun, ja se jatkuu immuniteettisuojan päättymiseen asti siten kuin siinä jäsenvaltiossa, alueella tai kolmannessa maassa, jossa rokotus annettiin, raivotautirokotteelle myönnetyn 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun myyntiluvan teknisissä eritelmissä tai 1 kohdan c alakohdassa tarkoitetussa hyväksynnässä tai luvassa määrätään;

Hyväksytty eläinlääkäri tai virkaeläinlääkäri on merkinnyt rokotuksen voimassaoloajan tunnistusasiakirjan asianmukaiseen kohtaan;

f)

uusintarokotusta on pidettävä ensirokotuksena, jos sitä ei ole annettu edellisen rokotuksen d alakohdassa tarkoitettuna voimassaoloaikana.


LIITE IV

Raivotaudin vasta-ainetutkimuksen kelpoisuutta koskevat vaatimukset

1.

Hyväksytyn eläinlääkärin on otettava raivotaudin vasta-ainetutkimuksen suorittamiseksi tarvittava verinäyte ja vahvistettava se tunnistusasiakirjan asianmukaisessa kohdassa;

2.

Raivotaudin vasta-ainetutkimus

a)

on suoritettava vähintään 30 päivää rokotuspäivän jälkeen otetusta näytteestä ja

i)

vähintään kolme kuukautta ennen päivää, jona

muu kuin kaupallinen siirto tapahtuu muilta kuin sellaisilta alueilta tai kolmansista maista, jotka on lueteltu 13 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla hyväksytyissä täytäntöönpanosäädöksissä, tai

siirto sellaisen alueen tai kolmannen maan kautta tapahtuu, jonka osalta 12 artiklan c alakohdassa säädetyt edellytykset eivät täyty; tai

ii)

ennen kuin lemmikkieläin poistui unionista muulle kuin 13 artiklan 1 tai 2 kohdan nojalla luetteloon merkitylle alueelle tai kolmanteen maahan tapahtuvaa siirtoa tai kauttakulkua varten; 21 artiklan 1 kohdassa säädetyn muotoisessa tunnistusasiakirjassa on vahvistettava, että raivotaudin vasta-ainetutkimus suoritettiin hyväksyttävin tuloksin ennen siirtopäivää;

b)

tutkimuksessa on osoitettava, että raivotautiviruksen neutraloivan vasta-aineen määrä seerumissa on vähintään 0,5 IU/ml, ja siinä on käytettävä Maailman eläintautijärjestön maaeläinten diagnostisia testejä ja rokotteita käsittelevän käsikirjan raivotautia koskevan luvun asianomaisessa osassa kuvattua menetelmää;

c)

tutkimus on tehtävä päätöksen 2000/258/EY 3 artiklan mukaisesti hyväksytyssä laboratoriossa;

d)

tutkimusta ei tarvitse uusia b alakohdassa kuvatun tyydyttävän tuloksen jälkeen edellyttäen, että eläin uusintarokotetaan liitteessä III olevan 2 kohdan e alakohdassa tarkoitetun edellisen rokotteen voimassaoloajan kuluessa.


LIITE V

Vastaavuustaulukko (43 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu)

Asetus (EY) N:o 998/2003

Tämä asetus

1 artikla

1 artikla

2 artiklan ensimmäinen kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan toinen kohta

2 artiklan 2 kohdan a alakohta

2 artiklan kolmas kohta

2 artiklan 2 kohdan b alakohta

3 artiklan a alakohta

3 artiklan a ja b alakohta

3 artiklan b alakohta

3 artiklan f alakohta

3 artiklan c alakohta

2 artiklan 1 kohta

4 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

 

 

17 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta

4 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

17 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

4 artiklan 2 kohta

4 artiklan 3 kohta

4 artiklan 4 kohta

5 artiklan 1 kohdan a alakohta

6 artiklan a alakohta

5 artiklan 1 kohdan b alakohta

6 artiklan d alakohta

5 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohta

6 artiklan b alakohta

5 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohta

6 artiklan c alakohta

5 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

19 artikla

5 artiklan 2 kohta

7 artikla

6 artikla

7 artikla

5 artiklan 5 kohta, 9 artikla, 14 ja 28 artikla

8 artiklan 1 kohta

10 ja 12 artikla

8 artiklan 2 kohta

10 artiklan 1 kohdan e alakohta ja 27 artikla

8 artiklan 3 kohdan a alakohta

13 artiklan 1 kohta

8 artiklan 3 kohdan b alakohta

16 artikla

8 artiklan 3 kohdan c alakohta

11 artikla

8 artiklan 4 kohta

25 artiklan 1 ja 2 kohta

9 artikla

14 artikla ja 30 artiklan 1 ja 2 kohta

10 artiklan ensimmäinen kohta

13 artiklan 2 kohta

10 artiklan toinen kohta

13 artiklan 3 kohta

11 artiklan ensimmäinen virke

37 artiklan 1 kohta

11 artiklan toinen virke

34 artiklan 4 kohdan a alakohta

12 artiklan ensimmäisen kohdan johdantolause ja a alakohta

10 artiklan 2 kohta ja 34 artiklan 1 kohta

12 artiklan ensimmäisen kohdan johdantolause ja b alakohta

5 artiklan 4 kohta

12 artiklan toinen kohta

34 artiklan 3 kohta ja 37 artiklan 2 kohdan d alakohta

13 artikla

34 artiklan 3 kohta ja 37 artiklan 2 kohdan d alakohta

14 artiklan ensimmäinen kohta

34 artiklan 2 kohdan a alakohta

14 artiklan toinen kohta

17 artiklan 1 kohdan toinen alakohta

14 artiklan kolmas kohta

35 artiklan 1 ja 3 kohta

14 artiklan neljäs kohta

35 artiklan 2 kohta

15 artikla

Liitteessä IV olevat 1 kohta ja 2 kohdan c alakohta

16 artikla

17 artiklan ensimmäinen kohta

17 artiklan toinen kohta

21 artiklan 1 kohta

18 artiklan ensimmäinen kohta

18 artiklan toinen kohta

36 artikla

19 artikla

13 artiklan 3 kohta ja 5 artiklan 5 kohta

19 a artiklan 1 ja 2 kohta

38 artikla

19 a artiklan 3 kohta

19 b artiklan 1 kohta

39 artiklan 2 kohta

19 b artiklan 2 kohta

39 artiklan 4 kohta

19 b artiklan 3 kohta

39 artiklan 1 kohta

19 c artiklan 1 ja 3 kohta

39 artiklan 3 kohta

19 c artiklan 2 kohta

19 d artiklan 1 ja 2 kohta

39 artiklan 5 kohta

19 d artiklan 3 kohta

20–23 artikla

24 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

41 artiklan 1, 2 ja 3 kohta

24 artiklan 4 ja 5 kohta

25 artikla

45 artikla

Liite I

Liite I

Liite I a

Liite II

Liite I b

Liite III

Liitteessä II oleva A osa ja B osan 1 jakso

Liitteessä II olevan B osan 2 jakso

13 artiklan 1 kohta

Liitteessä II oleva C osa

13 artiklan 2 kohta


KOMISSION LAUSUMA

Osana eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevaa Euroopan unionin strategiaa (1) komissio tutkii kaupallisten toimien piirissä olevien koirien ja kissojen hyvinvointia.

Jos tutkimuksen tulokset osoittavat, että näistä kaupallisista toimista aiheutuu terveysriskejä, komissio harkitsee ihmisten ja eläinten terveyden suojeluun soveltuvia vaihtoehtoja. Näitä ovat muun muassa ehdotuksen antaminen Euroopan parlamentille ja neuvostolle koirilla ja kissoilla käytävää kauppaa koskevan voimassa olevan EU:n lainsäädännön muuttamisesta, mukaan lukien se, että kissojen ja koirien rekisteröinnissä otettaisiin käyttöön yhteensopivat, kaikissa jäsenvaltioissa käytettävissä olevat järjestelmät.

Edellä esitetty huomioon ottaen komissio arvioi, onko mahdollista ja asianmukaista ulottaa tällaiset rekisteröintijärjestelmät koiriin ja kissoihin, jotka on merkitty ja tunnistettu lemmikkieläinten muita kuin kaupallisia siirtoja koskevan unionin lainsäädännön mukaisesti.


(1)  COM(2012) 6 final/2 – Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle ja Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle eläinten suojelua ja hyvinvointia koskevasta Euroopan unionin strategiasta vuosille 2012–2015.