25.5.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 139/6


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 482/2013,

annettu 24 päivänä toukokuuta 2013,

sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luetteloiden vahvistamisesta, joista on sallittua tuoda Euroopan unionin alueelle tiettyjä eläimiä ja tuoretta lihaa, sekä eläinlääkärintodistuksia koskevista vaatimuksista annetun asetuksen (EU) N:o 206/2010 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/99/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan johdantolauseen, 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 8 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EU) N:o 206/2010 (2) vahvistetaan eläinlääkärintodistuksia koskevat vaatimukset tuotaessa unioniin eläviä eläimiä tai tuoretta lihaa sisältäviä tiettyjä lähetyksiä. Siinä vahvistetaan myös sellaisten kolmansien maiden ja alueiden tai niiden osien luettelo, joista kyseisiä lähetyksiä voidaan tuoda unioniin.

(2)

Asetuksessa (EU) N:o 206/2010 säädetään, että ihmisravinnoksi tarkoitettua tuoretta lihaa sisältäviä lähetyksiä saa tuoda unioniin ainoastaan, jos ne tulevat niistä kolmansista maista tai niiltä alueilta tai näiden osista, jotka luetellaan kyseisen asetuksen liitteessä II olevassa 1 osassa ja joiden osalta tuossa osassa mainitaan kyseistä lähetystä vastaava eläinlääkärintodistuksen malli.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevassa 1 osassa luetellaan neljä Botswanan alueen osaa alueina, joilta on sallittua tuoda unioniin tiettyä tuoretta lihaa. Kyseiset alueet koostuvat useista eläintautien valvontavyöhykkeistä.

(4)

Komissio suoritti maaliskuussa 2013 Botswanassa tarkastuksen, jossa arvioitiin käytössä olevaa eläinten terveyden valvontajärjestelmää erityisesti siltä osin kuin on kyse suu- ja sorkkataudin valvonnasta. Tarkastuksessa todettiin, että suu- ja sorkkatautiviruksen kulkeutumiseen kyseisen kolmannen maan alueen eläintautien valvontavyöhykkeille 6 ja 4a liittyvää riskiä ei voida pitää vähäisenä.

(5)

Seurannassa todettiin, että suu- ja sorkkatautivirusta esiintyy vuohissa ja luonnonvaraisessa riistassa tehokkaasti valvotulla vyöhykkeellä eläintautien valvontavyöhykkeellä 6. Kyseiseltä tehokkaasti valvotulta vyöhykkeeltä ei saa viedä tuoretta lihaa unioniin. Alueen sijainti lähellä sellaista eläintautien valvontavyöhykkeen 6 aluetta, jolta vienti on sallittua, muodostaa kuitenkin riskin.

(6)

Eläintautien valvontavyöhyke 4a sijaitsee sellaisten muiden Botswanan alueiden vieressä, joilta tuoreen lihan tuonti unioniin ei ole sallittua. Komission tarkastuksessa todettiin, että eläinten terveyden seurannassa eläintautien valvontavyöhykkeellä 4a oli puutteita. Lisäksi havaittiin ongelmia siltä osin kuin on kyse kyseisen alueen sijainnista sellaisten alueiden vieressä, joilta tuoreen lihan tuonti unioniin ei ole sallittua. Nämä puutteet muodostavat suu- ja sorkkataudin osalta merkittävän riskin.

(7)

Komission tarkastuksessa todettiin myös, että järjestelmä virallisen valvonnan tehokkuuden todentamiseksi on hyvin järjestetty Botswanan muilla alueilla ja että järjestelmä on kehittynyt sen jälkeen, kun edellinen tarkastus tehtiin vuonna 2011.

(8)

Koska on olemassa riski suu- ja sorkkataudin kulkeutumisesta tuotaessa kyseiselle taudille alttiiden lajien tuoretta lihaa Botswanan eläintautien valvontavyöhykkeiltä 6 ja 4a unioniin, tällaisen tuoreen lihan vienti unioniin kyseisiltä eläintautien valvontavyöhykkeiltä olisi kuitenkin keskeytettävä.

(9)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 206/2010 olisi muutettava.

(10)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 206/2010 liitteessä II olevan 1 osan Botswanaa koskeva kohta seuraavasti:

”BW – Botswana

BW-0

Koko maa

EQU, EQW

 

 

 

 

BW-1

Eläintautien valvontavyöhykkeet 3c, 4b, 5, 8, 9 ja 18

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

11.5.2011

26.6.2012

BW-2

Eläintautien valvontavyöhykkeet 10, 11, 13 ja 14

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

 

7.3.2002

BW-3

Eläintautien valvontavyöhyke 12

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

20.10.2008

20.1.2009

BW-4

Eläintautien valvontavyöhyke 4a, lukuun ottamatta tehokkaasti valvottua 10 km:n puskurivyöhykettä suu- ja sorkkataudin rokotusalueen sekä luonnonvaraisen kasviston ja eläimistön hoitoalueiden välistä rajaa pitkin

BOV

F

1

28.5.2013

18.2.2011

BW-5

Eläintautien valvontavyöhyke 6, lukuun ottamatta tehokkaasti valvottua vyöhykettä vyöhykkeellä 6 Zimbabwen rajan ja valtatie A1:n välissä

BOV, OVI, RUF, RUW

F

1

28.5.2013

26.6.2012”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 24 päivänä toukokuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(2)  EUVL L 73, 20.3.2010, s. 1.