23.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 111/27


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 365/2013,

annettu 22 päivänä huhtikuuta 2013,

täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttamisesta tehoaineen glufosinaatti hyväksymisedellytysten osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta sekä neuvoston direktiivien 79/117/ETY ja 91/414/ETY kumoamisesta 21 päivänä lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 (1) ja erityisesti sen 21 artiklan 3 kohdan toisen vaihtoehdon ja 78 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission direktiivillä 2007/25/EY (2) lisättiin glufosinaatti kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattamisesta 15 päivänä heinäkuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/414/ETY (3) liitteessä I lueteltujen tehoaineiden joukkoon sillä ehdolla, että asianomaiset jäsenvaltiot varmistavat ilmoittajan, jonka pyynnöstä glufosinaatti lisättiin kyseiseen liitteeseen, toimittavan vahvistavia lisätietoja riskistä omenatarhoissa olevien nisäkkäiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten osalta.

(2)

Direktiivin 91/414/ETY liitteessä I olevia tehoaineita pidetään asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti hyväksyttyinä, ja ne luetellaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1107/2009 täytäntöönpanosta hyväksyttyjen tehoaineiden luettelon osalta 25 päivänä toukokuuta 2011 annetun komission täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 (4) liitteessä olevassa A osassa.

(3)

Ilmoittaja toimitti esittelijänä olevalle jäsenvaltiolle Ruotsille tutkimusten muodossa niiden esittämiselle asetetussa määräajassa lisätietoja, joilla pyrittiin vahvistamaan riskinarviointi omenatarhoissa olevien nisäkkäiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten osalta.

(4)

Ruotsi arvioi ilmoittajan toimittamat lisätiedot. Se toimitti arviointinsa arviointikertomusluonnoksen lisäyksenä muille jäsenvaltioille, komissiolle ja Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaiselle, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, 9 päivänä maaliskuuta 2010.

(5)

Komissio kuuli elintarviketurvallisuusviranomaista, joka esitti lausuntonsa glufosinaatin riskinarvioinnista 8 päivänä maaliskuuta 2012 (5). Jäsenvaltiot ja komissio tarkastelivat arviointikertomusluonnosta, lisäkertomusta ja elintarviketurvallisuusviranomaisen lausuntoa elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa, ja glufosinaattia koskeva komission tarkastelukertomus saatiin valmiiksi 15 päivänä maaliskuuta 2013.

(6)

Komissio katsoi ilmoittajan toimittamien lisätietojen perusteella, että vaadittuja vahvistavia lisätietoja ei ollut toimitettu eikä nisäkkäisiin ja muihin kuin kohdelajina oleviin niveljalkaisiin kohdistuvaa suurta riskiä voida sulkea pois ilman, että määrättäisiin lisärajoituksia.

(7)

Komissio pyysi ilmoittajaa toimittamaan glufosinaattia käsittelevää tarkastelukertomusta koskevat huomautuksensa.

(8)

Vahvistetaan, että tehoaine glufosinaatti katsotaan hyväksytyksi asetuksen (EY) N:o 1107/2009 nojalla. Nisäkkäiden ja muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten altistumisen minimoimiseksi on kuitenkin aiheellista rajoittaa lisää tämän tehoaineen käyttötarkoituksia ja säätää erityisistä riskinhallintatoimenpiteistä kyseisten lajien suojelemiseksi.

(9)

Sen vuoksi täytäntöönpanoasetusta (EU) N:o 540/2011 olisi muutettava.

(10)

Jäsenvaltioille tulisi antaa aikaa glufosinaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden lupien peruuttamiseen.

(11)

Jos jäsenvaltiot myöntävät glufosinaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden osalta siirtymäajan asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti, kyseisen siirtymäajan olisi päätyttävä viimeistään vuoden kuluttua lupien peruuttamisesta.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 muuttaminen

Muutetaan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Jäsenvaltioiden on asetuksen (EY) N:o 1107/2009 mukaisesti tarvittaessa muutettava tai peruutettava glufosinaattia tehoaineena sisältävien kasvinsuojeluaineiden voimassa olevat luvat viimeistään 13 päivänä marraskuuta 2013.

3 artikla

Siirtymäaika

Jäsenvaltioiden asetuksen (EY) N:o 1107/2009 46 artiklan mukaisesti myöntämän mahdollisen siirtymäajan on oltava mahdollisimman lyhyt ja päätyttävä viimeistään 12 kuukauden kuluttua kyseisen luvan peruuttamisesta.

4 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä huhtikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 309, 24.11.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 106, 24.4.2007, s. 34.

(3)  EYVL L 230, 19.8.1991, s. 1.

(4)  EUVL L 153, 11.6.2011, s. 1.

(5)  Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of confirmatory data submitted for the active substance glufosinate. EFSA Journal 2012; 10(3):2609. (14 s.) doi:10.2903/j.efsa.2012.2609. Saatavilla verkossa osoitteessa www.efsa.europa.eu/efsajournal.htm


LIITE

Korvataan täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 540/2011 liitteessä olevassa A osassa olevalla rivillä 151, glufosinaatti, sarake ”Erityiset säännökset” seuraavasti:

”A   OSA

Lupa voidaan myöntää ainoastaan käyttöön rikkakasvien torjunta-aineena kaistale- tai laikkukäsittelyyn määrinä, jotka eivät ole suurempia kuin 750 g tehoainetta hehtaaria (käsitelty pinta-ala) ja käyttökertaa kohti, ja käyttökertoja saa vuoden aikana olla enintään kaksi.

B   OSA

Arvioidessaan hakemuksia, jotka koskevat glufosinaattia sisältävien kasvinsuojeluaineiden käytön sallimista erityisesti käyttäjän ja kuluttajien altistumisen kannalta, jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota asetuksen (EY) N:o 1107/2009 4 artiklan 3 kohdan perusteisiin ja varmistettava, että tarvittavat tiedot toimitetaan ennen luvan myöntämistä.

Asetuksen (EY) N:o 1107/2009 29 artiklan 6 kohdassa tarkoitettujen yhdenmukaisten periaatteiden täytäntöönpanemiseksi on otettava huomioon elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevässä pysyvässä komiteassa 24. marraskuuta 2006 valmistuneen glufosinaattia koskevan tarkastelukertomuksen päätelmät ja erityisesti sen lisäykset I ja II. Tässä yleisarvioinnissa jäsenvaltioiden on kiinnitettävä erityistä huomiota

a)

käyttäjien, työntekijöiden ja sivullisten turvallisuuteen. Lupaedellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä suojatoimenpiteitä;

b)

pohjavesien mahdolliseen saastumiseen, kun tehoainetta käytetään alueilla, joilla on herkkä maaperä ja/tai epäsuotuisat ilmasto-olot;

c)

nisäkkäiden, muiden kuin kohdelajina olevien niveljalkaisten ja muiden kuin kohdekasvien suojeluun.

Lupaedellytyksiin on sisällyttävä matalapainesuuttimien ja ruiskutussuojusten käyttö, ja niissä on määrättävä kasvinsuojeluaineiden vastaavista pakkausmerkinnöistä. Kyseisiin edellytyksiin on tarvittaessa sisällyttävä muita riskinhallintatoimenpiteitä.”