25.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 345/2013,

annettu 17 päivänä huhtikuuta 2013,

eurooppalaisista riskipääomarahastoista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Riskipääomalla rahoitetaan yrityksiä, jotka ovat yleensä hyvin pieniä ja yritystoimintansa alkuvaiheessa mutta joilla on selkeitä kasvu- ja laajentumismahdollisuuksia. Yritykset saavat riskipääomarahastojen kautta myös arvokasta asiantuntemusta ja tietoa, kontakteja, lisää arvoa tuotemerkilleen sekä strategisia neuvoja. Rahoittaessaan ja neuvoessaan tällaisia yrityksiä riskipääomarahastot lisäävät talouskasvua, myötävaikuttavat työpaikkojen luomiseen ja varainhankintaan, edistävät innovatiivisten yritysten perustamista ja laajentumista, kasvattavat niiden tutkimus- ja kehitysinvestointeja sekä tukevat yrittäjyyttä, innovaatioita ja kilpailukykyä komission 3 päivänä maaliskuuta 2010 antamassa tiedonannossa ”Eurooppa 2020: Älykkään, kestävän ja osallistavan kasvun strategia” esitettyjen Eurooppa 2020 -strategian (Eurooppa 2020) tavoitteiden saavuttamiseen ja ottaen huomioon jäsenvaltioiden pitkän aikavälin haasteet, kuten globaaleja suuntauksia käsittelevässä unionin strategian ja politiikan analysointijärjestelmän maaliskuun 2012 raportissa ”Global Trends 2030 – citizens in an interconnected and polycentric world” mainitut haasteet.

(2)

On tarpeen vahvistaa yhteiset säännöt, jotka koskevat ”EuVECA”-nimityksen käyttöä tarkoittamaan vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja ja jotka koskevat erityisesti tätä nimitystä käyttävien rahastojen sijoitussalkun koostumusta, kyseisille rahastoille sallittavia sijoituskohteita ja -välineitä sekä sijoittajaryhmiä, jotka voivat sijoittaa unionissa kyseisiin rahastoihin yhdenmukaisten sääntöjen nojalla. Ilman tällaista yhteistä kehystä vaarana on, että jäsenvaltiot toteuttavat kansallisella tasolla toisistaan poikkeavia toimenpiteitä, joilla on välitön kielteinen, esteitä luova vaikutus sisämarkkinoiden moitteettomaan toimintaan, koska koko unionin alueella toimimaan pyrkiviin riskipääomarahastoihin sovellettavat säännöt vaihtelisivat jäsenvaltioittain. Lisäksi sijoitussalkun koostumusta, sijoituskohteita ja kelpoisuusehdot täyttäviä sijoittajia koskevien vaatimusten erilaisuudesta saattaisi olla seurauksena sijoittajansuojan vaihtelua sekä epäselvyyttä vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen tarjoamista sijoitusmahdollisuuksista. Sijoittajien olisi myös voitava verrata erilaisten vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen tarjoamia sijoitusmahdollisuuksia. On tarpeen poistaa merkittävät esteet vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen rajat ylittävältä varainhankinnalta, torjua rahastojen välisen kilpailun vääristyminen ja estää kaikenlaisten todennäköisten kaupan esteiden ja merkittävien kilpailun vääristymien syntyminen jatkossa. Sopivin oikeusperusta tälle asetukselle on näin ollen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 114 artikla, sellaisena kuin sitä on tulkittu Euroopan unionin tuomioistuimen yhtenäisessä oikeuskäytännössä.

(3)

On tarpeen hyväksyä asetus, jolla vahvistetaan vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja koskevat yhdenmukaiset säännöt ja säädetään vastaavista velvoitteista niiden kaikissa jäsenvaltioissa toimiville hoitajille, jotka aikovat kerätä pääomia koko unionin alueella ”EuVECA”-nimitystä käyttäen. Näillä vaatimuksilla olisi voitava varmistaa riskipääomarahastoihin sijoittamisesta kiinnostuneiden sijoittajien luottamus.

(4)

Määrittelemällä ”EuVECA”-nimityksen käyttöön liittyvät laatuvaatimukset asetuksen muodossa varmistetaan, että näitä vaatimuksia sovelletaan suoraan sellaisten yhteissijoitusyritysten hoitajiin, jotka käyttävät tätä nimitystä varainhankinnassa. Näin myös varmistetaan yhdenmukaiset edellytykset tämän nimityksen käytölle ja estetään toisistaan poikkeavat kansalliset vaatimukset, jotka aiheutuisivat direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä. Mainittua nimitystä käyttävien yhteissijoitusyritysten hoitajien olisi noudatettava samoja sääntöjä koko unionin alueella, millä myös lisättäisiin sijoittajien luottamusta. Tällä asetuksella vähennetään sääntelyn monimutkaisuutta ja riskipääomarahastoja koskevien, usein toisistaan poikkeavien kansallisten säännösten noudattamisesta rahastojen hoitajille aiheutuvia kustannuksia, erityisesti sellaisille hoitajille, jotka haluavat kerätä pääomia yli rajojen. Sillä myös edistetään kilpailun vääristymien poistamista.

(5)

Kuten 7 päivänä joulukuuta 2011 annetussa komission tiedonannossa ”Toimintasuunnitelma pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi” todetaan, komission piti saattaa päätökseen rajat ylittävien riskipääomasijoitusten veroesteitä koskevan tutkimuksensa vuonna 2012 esittääkseen vuonna 2013 ratkaisuja, joiden tarkoituksena on poistaa esteet ja samalla estää veron välttämistä ja veronkiertoa.

(6)

Vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja olisi oltava mahdollista hoitaa joko ulkopuolelta tai sisäisesti. Kun vaatimukset täyttävää riskipääomarahastoa hoidetaan sisäisesti, kyseinen rahasto on myös rahaston hoitaja, ja sen olisi siksi noudatettava kaikkia tämän asetuksen mukaisia rahastojen hoitajia koskevia vaatimuksia ja se olisi rekisteröitävä tämän asetuksen mukaisesti. Sisäisesti hoidetun vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston ei olisi kuitenkaan sallittava toimia muiden yhteissijoitusyritysten tai siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavien yritysten ulkopuolisena hoitajana.

(7)

Tämän asetuksen sekä yhteissijoitusyrityksiä ja niiden hoitajia koskevien muiden sääntöjen välisen suhteen selventämiseksi on tarpeen säätää, että tätä asetusta sovelletaan vain sellaisten yhteissijoitusyritysten hoitajiin, jotka eivät kuulu siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 13 päivänä heinäkuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/65/EY (4) soveltamisalaan, jotka ovat sijoittautuneet unioniin ja jotka niiden kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on rekisteröinyt vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista 8 päivänä kesäkuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/EU (5) mukaisesti, edellyttäen, että nämä hoitajat hallinnoivat vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen sijoitussalkkuja. Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen ulkopuolisten hoitajien, jotka on rekisteröity tämän asetuksen mukaisesti, olisi kuitenkin sallittava hoitaa myös siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä, edellyttäen että niillä on direktiivin 2009/65/EY mukainen toimilupa.

(8)

Lisäksi tätä asetusta sovelletaan vain sellaisten yhteissijoitusyritysten hoitajiin, jotka hallinnoivat sijoituskohteita, joiden yhteisarvo ei ylitä direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kynnysarvoa. Sovellettaessa tätä asetusta kynnysarvo lasketaan samalla tavoin kuin direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettu kynnysarvo.

(9)

Tämän asetuksen nojalla rekisteröityjen riskipääomarahastojen hoitajien, jotka hoitavat sijoituskohteita, joiden yhteisarvo myöhemmin ylittää direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kynnysarvon ja joiden on sen vuoksi saatava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta toimilupa mainitun direktiivin 6 artiklan mukaisesti, olisi kuitenkin voitava edelleen käyttää ”EuVECA”-nimitystä markkinoidessaan vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja unionin alueella edellyttäen, että ne täyttävät mainitussa direktiivissä säädetyt vaatimukset ja että ne kaikkina aikoina edelleen noudattavat tässä asetuksessa säädettyjä ”EuVECA”-nimityksen käyttöä koskevia vaatimuksia vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen osalta. Tätä sovelletaan sekä olemassa oleviin vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin että kynnysarvon ylittämisen jälkeen perustettuihin vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin.

(10)

Jos yhteissijoitusyrityksen hoitaja ei halua käyttää ”EuVECA”-nimitystä, tätä asetusta ei sovelleta. Tässä tapauksessa olisi sovellettava edelleen jo olemassa olevia kansallisia säännöksiä ja unionin yleisiä säännöksiä.

(11)

Tässä asetuksessa olisi vahvistettava yhdenmukaiset säännöt, jotka koskevat vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen luonnetta, erityisesti niitä vaatimukset täyttäviä salkkuyrityksiä, joihin vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot voivat sijoittaa, sekä käytettäviä sijoitusvälineitä. Tämä on tarpeen, jotta on mahdollista erottaa toisistaan selkeästi yhtäältä vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto sekä toisaalta vaihtoehtoiset sijoitusrahastot, joiden sijoitusstrategiat ovat vähemmän erikoistuneita ja jotka tekevät esimerkiksi yritysostoja tai spekulatiivisia kiinteistösijoituksia, joita tällä asetuksella ei pyritä edistämään.

(12)

Koska tavoitteena on määritellä tarkasti tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvat yhteissijoitusyritykset ja varmistaa, että niiden sijoitusten kohteena ovat nimenomaan yritystoimintansa alkuvaiheessa olevat pienet yritykset, vaatimukset täyttävinä riskipääomarahastoina olisi pidettävä rahastoja, joiden on tarkoitus sijoittaa yhteenlasketuista pääomasijoituksistaan ja maksamattomista pääomasitoumuksistaan vähintään 70 prosenttia tällaisiin yrityksiin. Vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston ei tulisi sallia sijoittaa yli 30:tä prosenttia yhteenlasketuista pääomasijoituksistaan ja maksamattomista pääomasitoumuksistaan muihin kuin vaatimukset täyttäviin sijoituksiin. Tämä tarkoittaa, että muiden kuin vaatimukset täyttävien sijoitusten enimmäisrajan kynnysarvona olisi aina oltava 30 prosenttia ja että 70 prosenttia vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston toiminta-ajan sijoituksista olisi varattava vaatimukset täyttäviin sijoituksiin. Nämä kynnysarvot olisi laskettava kaikkien asiaankuuluvien kustannusten sekä käteis- ja sitä vastaavien varojen vähentämisen jälkeen sijoitettavissa olevien määrien perusteella. Tässä asetuksessa olisi täsmennettävä edellä mainittujen kynnysarvojen laskemiseksi tarvittavat tiedot.

(13)

Tämän asetuksen tarkoituksena on edistää kasvua ja innovointia pienissä ja keskisuurissa yrityksissä, jäljempänä ’pk-yritykset’, unionin alueella. Sijoitukset kolmansiin maihin sijoittautuneisiin vaatimukset täyttäviin salkkuyrityksiin voivat tuoda lisää pääomaa vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin ja siten hyödyttää pk-yrityksiä unionin alueella. Tämä asetus ei saisi kuitenkaan missään olosuhteissa hyödyttää sijoituksia sellaisiin kolmansiin maihin sijoittautuneisiin salkkuyrityksiin, joista puuttuvat asianmukaiset yhteistyöjärjestelyt vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten ja kunkin muun sellaisen jäsenvaltion kanssa, jossa vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston osuuksia tai osakkeita on tarkoitus markkinoida, tai joista puuttuu tosiasiallinen tietojenvaihto veroasioissa.

(14)

Vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston olisi ensivaiheessa oltava sijoittautunut unioniin, jotta se voi käyttää tässä asetuksessa vahvistettua ”EuVECA”-nimitystä. Komission olisi kahden vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamisesta tarkasteltava uudelleen ”EuVECA”-nimityksen käytön rajoittamista unioniin sijoittautuneisiin rahastoihin ja otettava siinä huomioon kokemukset, jotka on saatu sovellettaessa komission suositusta toimenpiteistä, joilla kannustetaan kolmansia maita soveltamaan hyvän hallintotavan vähimmäisvaatimuksia verotuksen alalla.

(15)

Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien olisi voitava houkutella uusia pääomasitoumuksia rahaston toiminta-aikana. Tällaiset vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston toiminta-aikana saadut uudet pääomasitoumukset olisi otettava huomioon, kun harkitaan seuraavaa sijoitusta muuhun kuin vaatimukset täyttävään sijoituskohteeseen. Uudet pääomasitoumukset olisi sallittava vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa vahvistettujen kriteerien ja edellytysten mukaisesti.

(16)

Vaatimukset täyttävät sijoitukset olisi tehtävä oman pääoman ehtoisten tai oman pääoman luonteisten sijoitusvälineiden muodossa. Oman pääoman luonteiset välineet ovat rahoitusvälinetyyppi, joka on oman ja vieraan pääoman yhdistelmä, jonka tuotot kytketään vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen tuottamaan voittoon tai tappioon ja jonka takaisinmaksu maksulaiminlyönnin yhteydessä ei ole täysin taattu. Tällaisiin välineisiin sisältyy monenlaisia rahoitusvälineitä, kuten pääomalainat, äänettömät osakkuudet, osakkuuslainat, voitto-osuusoikeudet, vaihtovelkakirjalainat ja optiolainat. Oman pääoman ehtoisten ja oman pääoman luonteisten sijoitusvälineiden mahdollisena täydennyksenä – mutta ei niiden korvaajana – olisi sallittava sellaiset vakuudelliset tai vakuudettomat lainat, kuten siltarahoitus, joita vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto myöntää sellaiselle vaatimukset täyttävälle salkkuyritykselle, jossa vaatimukset täyttävällä riskipääomarahastolla on jo vaatimukset täyttäviä sijoituksia, edellyttäen että tällaisiin lainoihin ei käytetä yli 30:tä prosenttia vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston yhteenlasketuista pääomasijoituksista ja maksamattomista pääomasitoumuksista. Riskipääomamarkkinoilla nykyisin sovellettavien liiketoimintakäytäntöjen mukaisesti vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston olisi lisäksi sallittava ostaa vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen olemassa olevia osakkeita kyseisen yrityksen olemassa olevilta osakkeenomistajilta. Mahdollisimman kattavien varainhankintamahdollisuuksien varmistamiseksi olisi myös sallittava muihin vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin tehtävät sijoitukset. Jotta voidaan estää vaatimukset täyttäviin salkkuyrityksiin tehtävien sijoitusten heikkeneminen, vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen olisi sallittava sijoittaa muihin vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin vain, kun nämä vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot eivät ole itse sijoittaneet yli 10:tä prosenttia yhteenlasketuista pääomasijoituksistaan ja maksamattomista pääomasitoumuksistaan muihin vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin.

(17)

Riskipääomarahastojen ydintoimintoihin kuuluu rahoituksen tarjoaminen pk-yrityksille ensisijaisten sijoitusten kautta. Riskipääomarahastojen ei pitäisi osallistua systeemisesti merkittävään pankkitoimintaan tavanomaisen vakavaraisuutta koskevan sääntelykehyksen ulkopuolella (ns. varjopankkitoimintaan). Niiden ei pitäisi myöskään noudattaa tyypillisiä pääomasijoitusstrategioita, kuten vivutettuja yritysostoja.

(18)

Eurooppa 2020 -strategian mukaisesti tällä asetuksella pyritään edistämään reaalitaloudessa toimiviin innovatiivisiin pk-yrityksiin tehtäviä riskipääomasijoituksia. Luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset, vakuutusyhtiöt, rahoitusalan holdingyhtiöt ja monialaiset holdingyhtiöt olisi sen vuoksi jätettävä tämän asetuksen mukaisten vaatimukset täyttävien salkkuyritysten määritelmän ulkopuolelle.

(19)

Jotta voidaan erottaa tämän asetuksen mukaiset vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot vaihtoehtoisista sijoitusrahastoista, jotka tekevät kauppaa liikkeeseen laskettujen arvopaperien jälkimarkkinoilla, on tarpeen vahvistaa säännöt, joiden mukaisesti vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot sijoittavat ensisijaisesti suoraan liikkeeseen laskettuihin välineisiin.

(20)

Jotta vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajilla olisi jonkin verran joustavuutta vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen sijoitusten ja maksuvalmiuden hoidossa, kaupankäynnin, kuten muilla kuin vaatimukset täyttävillä salkkuyritysten osakkeilla tai osakkuuksilla käytävän kaupan taikka muiden kuin vaatimukset täyttävien sijoitusten hankinnan, olisi oltava sallittua, kunhan sen osuus yhteenlasketuista pääomasijoituksista ja maksamattomista pääomasitoumuksista ei ylitä 30 prosentin kynnysarvoa.

(21)

Jotta voidaan varmistaa, että ”EuVECA”-nimitys on kaikkien unionin alueen sijoittajien silmissä luotettava ja helposti tunnistettava, ainoastaan tässä asetuksessa säädettyjä yhdenmukaisia laatukriteereitä noudattavien vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien olisi voitava käyttää ”EuVECA”-nimitystä markkinoidessaan vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja unionin alueella.

(22)

Vaatimukset täyttävillä riskipääomarahastoilla on oltava oma, tunnistettava, niiden tarkoitukseen soveltuva profiili, minkä varmistamiseksi tällaisille rahastoille sallittavasta sijoitussalkun koostumuksesta ja sijoitustekniikoista on oltava yhdenmukaiset säännöt.

(23)

Sen varmistamiseksi, että vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot eivät osaltaan myötävaikuta systeemisten riskien muodostumiseen ja että ne sijoitustoiminnassaan keskittyvät vaatimukset täyttävien salkkuyritysten tukemiseen, rahaston tasolla ei olisi sallittava vivutuksen käyttöä. Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien olisi voitava ottaa lainaa, laskea liikkeeseen velkasitoumuksia tai antaa takuita vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston tasolla vain, jos tällainen lainanotto tai tällaiset velkasitoumukset tai takuut katetaan maksamattomilla sitoumuksilla eivätkä ne siten kasvata rahaston riskiä sen pääomasitoumusten tasoa suuremmaksi. Vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston sijoittajien antamat käteisennakot, jotka katetaan täysin kyseisten sijoittajien pääomasitoumuksilla, eivät kasvata vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston riskiä, joten ne olisi sallittava. Rahaston on myös pystyttävä kattamaan epätavalliset likviditeettitarpeet, joita saattaa syntyä sijoittajien pääomasitoumusten maksun ja näiden pääomien tosiasiallisen tilille saamisen välissä, minkä vuoksi lyhytaikainen lainanotto olisi sallittava edellyttäen, että tällaisen lainan määrä ei ylitä rahaston maksamattomien pääomasitoumusten määrää.

(24)

Vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja on markkinoitava vain sellaisille sijoittajille, joilla on kokemusta, tietoa ja asiantuntemusta tehdä omat sijoituspäätöksensä ja arvioida asianmukaisesti rahastoihin liittyviä riskejä, ja sijoittajien luottamus ja usko vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin on säilytettävä, minkä varmistamiseksi olisi säädettävä eräistä erityisistä suojatoimista. Vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja olisi tästä syystä markkinoitava vain sellaisille sijoittajille, jotka ovat ammattimaisia asiakkaita tai joita voidaan pitää sellaisina rahoitusvälineiden markkinoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY (6) nojalla. Jotta vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin tehtäviä sijoituksia varten olisi kuitenkin olemassa riittävän laaja sijoittajapohja, on toivottavaa, että myös tietyillä muilla sijoittajilla, kuten varakkailla yksityishenkilöillä, on mahdollisuus tehdä sijoituksia vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin. Kyseisiä muita sijoittajia varten olisi kuitenkin säädettävä erityisistä suojakeinoista, jotta voidaan varmistaa, että vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja markkinoidaan vain sellaisille sijoittajille, joiden sijoittajaprofiili sopii tällaisten sijoitusten tekemiseen. Nämä suojakeinot sulkevat pois säännöllisen pitkäaikaissäästämiseen perustuvan markkinoinnin. Vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan hallinnointiin osallistuvien johtohenkilöiden ja työntekijöiden olisi myös voitava tehdä sijoituksia hoitamaansa vaatimukset täyttävään riskipääomarahastoon, sillä nämä henkilöt ovat riittävän perehtyneitä voidakseen osallistua riskipääomasijoituksiin.

(25)

Jotta voidaan varmistaa, että vain sellaiset vaatimukset täyttävät riskipääomarahastojen hoitajat, jotka täyttävät yhdenmukaiset markkinakäyttäytymistä koskevat laatuvaatimukset, käyttävät ”EuVECA”-nimitystä, olisi oltava säännöt liiketoiminnan harjoittamisesta sekä kyseisten hoitajien ja niiden sijoittajien välisestä suhteesta. Samasta syystä olisi vahvistettava yhdenmukaiset ehdot, jotka koskevat tällaisten hoitajien eturistiriitojen käsittelyä. Kyseisissä säännöissä ja ehdoissa olisi myös edellytettävä, että hoitajilla on käytössä tarvittavat organisaatio- ja hallintojärjestelyt, joilla eturistiriitojen asianmukainen käsittely voidaan varmistaa.

(26)

Kun vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja aikoo siirtää tehtäviä kolmannelle osapuolelle, tällainen tehtävien siirtäminen kolmannelle osapuolelle ei saisi vaikuttaa hoitajan vastuuseen riskipääomarahastoa ja sen sijoittajia kohtaan. Hoitaja ei myöskään saisi siirtää tehtäviään niin laajasti, että sen ei enää käytännössä katsottaisi olevan vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja, ja että siitä tulee postilaatikkoyhteisö. Hoitajan olisi oltava edelleen aina vastuussa siirrettyjen tehtävien asianmukaisesta hoitamisesta sekä tämän asetuksen noudattamisesta. Tehtävien siirto ei saisi vaarantaa hoitajan tehokasta valvontaa eikä varsinkaan estää hoitajaa toimimasta eikä rahastoa tulemasta hoidetuksi sijoittajien parhaan edun mukaisesti.

(27)

”EuVECA”-nimityksen luotettavuuden varmistamiseksi olisi säädettävä myös vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan organisaatiota koskevista laatuvaatimuksista. Tästä syystä olisi säädettävä yhdenmukaisista ja oikeasuhteisista vaatimuksista, jotka koskevat huolehtimista riittävistä teknisistä ja henkilöstöresursseista.

(28)

Jotta voidaan varmistaa vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen asianmukainen hallinnointi ja rahastojen hoitajien kyky kattaa niiden toiminnasta aiheutuvat mahdolliset riskit, olisi säädettävä vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajiin sovellettavista yhdenmukaisista ja oikeasuhteisista vaatimuksista, jotka koskevat riittävistä omista varoista huolehtimista. Omien varojen määrän olisi oltava riittävä vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen jatkuvuuden ja asianmukaisen hallinnoinnin varmistamiseksi.

(29)

Sijoittajansuojan vuoksi on tarpeen varmistaa, että vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston varat arvotetaan asianmukaisesti. Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen säännöissä tai perustamisasiakirjoissa olisi näin ollen oltava varojen arvostamista koskevat säännökset. Tämän pitäisi varmistaa arvostamisen luotettavuus ja avoimuus.

(30)

”EuVECA”-nimitystä käyttävien vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien riittävä raportoiminen toiminnastaan on varmistettava antamalla yhdenmukaiset vuosikertomuksia koskevat säännöt.

(31)

Jotta ”EuVECA”-nimityksen luotettavuus sijoittajien silmissä voidaan varmistaa, on välttämätöntä, että nimitystä käyttävät vain sellaiset vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajat, joiden sijoituspolitiikka ja -tavoitteet ovat täysin avoimet. Olisi tämän vuoksi säädettävä yhdenmukaisista säännöistä, jotka koskevat tällaisten hoitajien tiedonantovelvollisuutta sijoittajia kohtaan. Näissä säännöissä olisi vahvistettava erityisesti sopimuksen laatimista edeltävät tiedonantovelvoitteet, jotka koskevat vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen sijoitusstrategiaa ja -tavoitteita, käytettyjä sijoitusvälineitä, kustannuksia ja maksuja sekä vaatimukset täyttävän rahaston ehdottaman sijoituksen riski-tuottoprofiilia. Avoimuussyistä tiedonantovelvoitteissa olisi mainittava myös, miten vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajien saama korvaus lasketaan.

(32)

Tähän asetukseen sisältyvien yhdenmukaisten vaatimusten tehokkaan valvonnan varmistamiseksi kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen olisi valvottava, että vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja noudattaa tässä asetuksessa säädettyjä yhdenmukaisia vaatimuksia. Tätä varten hoitajien, jotka aikovat markkinoida rahastojaan ”EuVECA”-nimityksellä, olisi ilmoitettava aikomuksestaan kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle. Toimivaltaisen viranomaisen olisi rekisteröitävä hoitaja, jos kaikki tarvittavat tiedot on toimitettu ja jos tämän asetuksen vaatimusten noudattamista varten tarvittavat järjestelyt on tehty. Tällaisen rekisteröinnin olisi oltava voimassa koko unionin alueella.

(33)

Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen tehokkaan rajat ylittävän markkinoinnin helpottamiseksi rahaston hoitajan rekisteröinnin olisi tapahduttava mahdollisimman nopeasti.

(34)

Vaikka tähän asetukseen sisältyy suojakeinoja rahastojen asianmukaisen käytön varmistamiseksi, valvontaviranomaisten olisi tehokkaasti varmistettava, että suojakeinoja noudatetaan.

(35)

Tässä asetuksessa säädettyjen yhdenmukaisten vaatimusten noudattamisen tehokkaan valvonnan varmistamiseksi olisi vahvistettava sääntöjä siitä, missä olosuhteissa kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle toimitetut tiedot on saatettava ajan tasalle.

(36)

Tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten noudattamisen tehokkaan valvonnan vuoksi olisi säädettävä myös toimivaltaisten valvontaviranomaisten välisestä rajat ylittävästä ilmoitusmenettelystä, jolla ilmoitetaan siitä, että vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja on rekisteröitynyt omassa kotijäsenvaltiossaan.

(37)

Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen markkinointitoimenpiteitä koskevien olosuhteiden on säilyttävä koko unionin alueella avoimina, minkä vuoksi Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) N:o 1095/2010 (7) perustetulle Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) (EAMV) olisi annettava tehtäväksi ylläpitää tietokantaa, jossa on lueteltu tämän asetuksen mukaisesti rekisteröidyt vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajat ja niiden hoitamat vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot.

(38)

Jos isäntäjäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on selkeitä ja todistettavissa olevia syitä uskoa, että vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja rikkoo tätä asetusta sen alueella, sen olisi ilmoitettava tästä viipymättä kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka olisi toteutettava aiheelliset toimenpiteet.

(39)

Jos vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja toimii edelleen tavalla, joka on selvästi ristiriidassa tämän asetuksen kanssa, kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toteuttamista toimenpiteistä huolimatta tai siksi, että kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei toteuta toimenpiteitä kohtuullisen ajan kuluessa, isäntäjäsenvaltion toimivaltainen viranomaisen olisi voitava ilmoitettuaan asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet sijoittajien suojelemiseksi, mukaan luettuna mahdollisuus estää kyseistä hoitajaa jatkamasta hoitamiensa riskipääomarahastojen markkinointia isäntäjäsenvaltion alueella.

(40)

Tässä asetuksessa säädettyjen yhdenmukaisten kriteerien tehokkaan noudattamisen valvonnan varmistamiseksi olisi tässä asetuksessa oltava luettelo valvontavaltuuksista, jotka toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava käytettävissään.

(41)

Asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi tässä asetuksessa säädetään tämän asetuksen keskeisten säännösten rikkomisesta aiheutuvista hallinnollisista seuraamuksista ja muista toimenpiteistä; keskeisiä säännöksiä ovat ne, jotka koskevat sijoitussalkun koostumusta, kelpoisuusehdot täyttävien sijoittajien henkilöllisyyteen liittyviä takeita sekä vaatimusta, jonka mukaan ”EuVECA”-nimitystä saa käyttää vain tämän asetuksen mukaisesti rekisteröity vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja. Näiden keskeisten säännösten rikkomisen seurauksena nimityksen käyttäminen olisi tarvittaessa kiellettävä ja asianomainen hoitaja poistettava rekisteristä.

(42)

Valvontatietoja olisi vaihdettava koti- ja isäntäjäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten sekä EAMV:n kesken.

(43)

Tässä asetuksessa säädettyjen yhdenmukaisten kriteerien noudattamisen valvonnasta vastaavien tahojen tehokas sääntely-yhteistyö edellyttää, että kaikkien kansallisten viranomaisten sekä EAMV:n on noudatettava tiukkaa salassapitovelvollisuutta.

(44)

Komissiolle olisi tässä asetuksessa säädettyjen vaatimusten täsmentämiseksi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädösvallan siirron nojalla annettavia delegoituja säädöksiä, jotka koskevat sen määrittämistä, millaisia eturistiriitoja vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien on vältettävä ja mihin toimiin niiden on tämän vuoksi ryhdyttävä. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että asianomaiset asiakirjat toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(45)

Rahoituspalveluita koskevilla teknisillä standardeilla olisi varmistettava jatkuva yhdenmukaistaminen sekä huolellinen valvonta koko unionin alueella. EAMV:llä on erittäin erikoistunutta asiantuntemusta, minkä vuoksi on tehokasta ja asianmukaista antaa sen tehtäväksi laatia, silloin kun niihin ei liity toimintavalintoja, luonnokset teknisiksi täytäntöönpanostandardeiksi ja toimittaa ne komission hyväksyttäväksi.

(46)

Komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä teknisiä täytäntöönpanostandardeja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan sekä asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklan mukaisesti. EAMV:lle olisi annettava tehtäväksi laatia tekniset täytäntöönpanostandardit tässä asetuksessa tarkoitetun ilmoituksen muotoa varten.

(47)

Komission olisi suoritettava asetuksen uudelleentarkastelu neljän vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamispäivästä, jotta voidaan arvioida riskipääomamarkkinoilla tapahtuneet muutokset. Uudelleentarkasteluun olisi sisällyttävä yleinen selvitys tämän asetuksen sääntöjen toimivuudesta ja niiden soveltamisesta saaduista kokemuksista. Uudelleentarkastelun perusteella komission olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus ja tarvittaessa säädösehdotuksia.

(48)

Komission olisi lisäksi neljän vuoden kuluessa tämän asetuksen soveltamispäivästä, aloitettava uudelleentarkastelu, joka koskee tämän asetuksen ja muiden yhteissijoitusyrityksiin ja niiden hoitajiin sovellettavien, erityisesti direktiivin 2011/61/EU, sääntöjen vuorovaikutusta. Uudelleentarkastelussa olisi erityisesti käsiteltävä tämän asetuksen soveltamisalaa ja arvioitava, onko soveltamisalaa tarpeen laajentaa siten, että suurempien vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat voivat käyttää ”EuVECA”-nimitystä. Uudelleentarkastelun perusteella komission olisi toimitettava Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus ja tarvittaessa säädösehdotuksia.

(49)

Komission olisi uudelleentarkastelun yhteydessä arvioitava esteitä, jotka ovat saattaneet estää sijoittajia hyödyntämästä rahastoja, mukaan luettuna yhteisösijoittajiin mahdollisesti sovellettavan muun vakavaraisuutta koskevan sääntelyn vaikutus kyseisiin sijoittajiin. Komission olisi lisäksi kerättävä tietoa, jonka avulla voidaan arvioida ”EuVECA”-nimityksen vaikutusta Horisontti 2020 -puiteohjelman kaltaisiin unionin muihin ohjelmiin, joilla niin ikään pyritään tukemaan innovointia unionin alueella.

(50)

Lokakuun 6 päivänä 2010 annetun komission tiedonannon ”Eurooppa 2020 -strategian lippulaivahanke: Innovaatiounioni” ja 7 päivänä joulukuuta 2011 annetun komission tiedonannon ”Toimintasuunnitelma pk-yritysten rahoituksen saannin parantamiseksi” perusteella on tärkeää varmistaa tehokkaat julkiset järjestelyt riskipääomamarkkinoiden tukemiseksi koko unionin alueella sekä innovointia edistävien unionin eri toimintalinjojen, kuten kilpailua ja tutkimusta koskevien toimintalinjojen, koordinointi ja keskinäinen johdonmukaisuus. Innovointia ja kasvua koskevien unionin toimintalinjojen keskeisenä painopisteenä on vihreä teknologia, sillä unionin tavoitteena on olla maailmassa johtoasemassa älykkään ja kestävän kasvun sekä energia- ja resurssitehokkuuden alalla myös pk-yritysten rahoituksen osalta. Tämän asetuksen uudelleentarkastelun yhteydessä komission olisi arvioitava sen vaikutusta tämän tavoitteen saavuttamiseen.

(51)

EAMV:n olisi arvioitava tämän asetuksen mukaisten valtuuksiensa ja tehtäviensä vastaanottamisesta aiheutuvat henkilöstö- ja resurssitarpeensa ja toimitettava kertomus Euroopan parlamentille, neuvostolle ja komissiolle.

(52)

Euroopan investointirahasto (EIR) sijoittaa muun muassa riskipääomarahastoihin eri puolilla unionia. Tähän asetukseen sisältyvien toimenpiteiden avulla voidaan vaivattomasti tunnistaa riskipääomarahastot, joilla on määritellyt yhteiset piirteet, joten EIR:n pitäisi voida näin entistä helpommin tunnistaa tämän asetuksen mukaiset riskipääomarahastot mahdollisiksi sijoituskohteiksi. EIR:ää olisi sen vuoksi kannustettava sijoittamaan vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin.

(53)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, mukaan lukien oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioitukseen (7 artikla) sekä elinkeinovapautta (16 artikla).

(54)

Yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 95/46/EY (8) ohjaa henkilötietojen käsittelyä jäsenvaltioissa tämän asetuksen puitteissa, kun se tapahtuu jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, erityisesti jäsenvaltioiden nimeämien riippumattomien viranomaisten, valvonnassa. Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 45/2001 (9) ohjaa EAMV:tä, kun se käsittelee henkilötietoja tämän asetuksen puitteissa ja Euroopan tietosuojavaltuutetun valvonnassa.

(55)

Tällä asetuksella ei rajoiteta vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja koskevien valtiontukisäännösten soveltamista.

(56)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitteita eli varmistaa, että vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen markkinoinnissa sovelletaan yhdenmukaisia vaatimuksia, sekä säätää yksinkertaisen rekisteröintijärjestelmän luomisesta vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajille, mikä mahdollistaa vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen markkinoinnin koko unionin alueella, ja ottaa samalla täysimääräisesti huomioon tarve sovittaa tasapainoisesti yhteen ”EuVECA”-nimityksen käytön turvallisuus ja luotettavuus sekä toisaalta riskipääomamarkkinoiden tehokas toiminta ja eri markkinatoimijoille koituvat kustannukset, vaan ne voidaan toiminnan laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

LUKU I

KOHDE, SOVELTAMISALA JA MÄÄRITELMÄT

1 artikla

Tässä asetuksessa säädetään yhtenäisistä vaatimuksista ja ehdoista, jotka koskevat sellaisten yhteissijoitusyritysten hoitajia, jotka haluavat käyttää ”EuVECA”-nimitystä markkinoidessaan vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja unionin alueella, ja edistetään näin osaltaan sisämarkkinoiden tehokasta toimintaa.

Tässä asetuksessa vahvistetaan myös yhtenäiset säännökset, jotka koskevat vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen markkinointia kelpoisuusehdot täyttäville sijoittajille koko unionin alueella, vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen sijoitussalkkujen koostumusta, vaatimukset täyttäville riskipääomarahastoille sallittavia sijoitusvälineitä ja -tekniikoita, sekä vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja unionin alueella markkinoivien hoitajien organisaatiota, toimintaa ja avoimuutta.

2 artikla

1.   Tätä asetusta sovelletaan 3 artiklan a alakohdassa määriteltyjen yhteissijoitusyritysten hoitajiin, jotka täyttävät seuraavat ehdot:

a)

niiden hallinnoimien sijoituskohteiden yhteisarvo ei ylitä direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitettua kynnysarvoa;

b)

ne ovat sijoittautuneet unionin alueelle;

c)

niitä koskee direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu kotijäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta haettava rekisteröinti, ja

d)

ne hallinnoivat vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen sijoitussalkkuja.

2.   Jos tämän asetuksen nojalla 14 artiklan mukaisesti rekisteröityjen vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien sijoituskohteiden yhteisarvo myöhemmin ylittää direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 2 kohdan b alakohdassa tarkoitetun kynnysarvon ja mainittujen hoitajien on sen vuoksi saatava kotijäsenvaltionsa toimivaltaisilta viranomaisilta toimilupa kyseisen direktiivin 6 artiklan mukaisesti, ne voivat edelleen käyttää ”EuVECA”-nimitystä markkinoidessaan vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja unionin alueella edellyttäen, että ne

a)

täyttävät direktiivissä 2011/61/EU asetetut vaatimukset ja

b)

edelleen aina noudattavat tämän asetuksen 3 ja 5 artiklaa sekä 13 artiklan 1 kohdan c ja i alakohtaa.

3.   Jos vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajat ovat ulkopuolisia hoitajia ja ne on rekisteröity 14 artiklan mukaisesti, ne voivat hoitaa myös siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä direktiivin 2009/65/EY mukaisesti myönnetyn toimiluvan nojalla.

3 artikla

Tässä asetuksessa käytetään seuraavia määritelmiä:

a)

’yhteissijoitusyrityksellä’ tarkoitetaan direktiivin 2011/61/EU 4 artiklan 1 kohdan a alakohdassa määriteltyä vaihtoehtoista sijoitusrahastoa;

b)

’vaatimukset täyttävällä riskipääomarahastolla’ tarkoitetaan yhteissijoitusyritystä, joka

i)

aikoo sijoittaa ainakin 70 prosenttia yhteenlasketuista pääomasijoituksistaan ja maksamattomista pääomasitoumuksistaan vaatimukset täyttäviin sijoituskohteisiin, laskettuna sijoitettavissa olevien summien perusteella sen jälkeen, kun on vähennetty kaikki asiaankuuluvat kustannukset sekä käteis- ja käteistä vastaavat varat, säännöissään tai perustamisasiakirjoissaan vahvistetun määräajan kuluessa;

ii)

ei käytä yli 30:tä prosenttia yhteenlasketuista pääomasijoituksistaan ja maksamattomista pääomasitoumuksistaan muiden kuin vaatimukset täyttävien sijoitusten hankintaan, laskettuna sijoitettavissa olevien summien perusteella sen jälkeen, kun on vähennetty kaikki asiaankuuluvat kustannukset sekä käteis- ja käteistä vastaavat varat;

iii)

on sijoittautunut jäsenvaltion alueelle;

c)

’vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajalla’ tarkoitetaan oikeushenkilöä, jonka säännöllisenä liiketoimena on ainakin yhden vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaminen;

d)

’vaatimukset täyttävällä salkkuyrityksellä’ tarkoitetaan yritystä,

i)

jota vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston siihen tekemän sijoituksen hetkellä

ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 14 alakohdassa määritellyllä tavalla tai monenkeskisessä kaupankäyntijärjestelmässä direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 15 alakohdassa määritellyllä tavalla,

jonka työntekijöiden lukumäärä on alle 250, ja

jonka vuosiliikevaihto on enintään 50 miljoonaa euroa tai tase enintään 43 miljoonaa euroa;

ii)

joka ei itse ole yhteissijoitusyritys;

iii)

joka ei ole yksi tai useampi seuraavista:

luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta 14 päivänä kesäkuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2006/48/EY (10) 4 artiklan 1 alakohdassa määritelty luottolaitos,

direktiivin 2004/39/EY 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa määritelty sijoituspalveluyritys,

vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY (11) 13 artiklan 1 alakohdassa määritelty vakuutusyritys,

direktiivin 2006/48/EY 4 artiklan 19 alakohdassa määritelty rahoitusalan holdingyhtiö, tai

direktiivin 2006/48/EY 4 artiklan 20 alakohdassa määritelty monialainen holdingyhtiö;

iv)

joka on sijoittautunut jäsenvaltion alueelle tai kolmanteen maahan, edellyttäen, että kolmas maa

ei ole rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen vastaisen toimintaryhmän (Financial Action Task Force on Anti-Money Laundering and Terrorist Financing) yhteistyöhaluttomiksi määrittelemien maiden ja alueiden luettelossa,

on tehnyt sopimuksen vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan kotijäsenvaltion ja kunkin muun sellaisen jäsenvaltion kanssa, jossa vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston osuuksia tai osakkeita on tarkoitus markkinoida, jotta voidaan varmistaa, että kolmas maa täyttää täysin Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) tuloa ja varallisuutta koskevan malliverosopimuksen 26 artiklassa vahvistetut vaatimukset, ja jotta voidaan varmistaa tehokas tietojenvaihto veroasioissa, mahdolliset monenväliset verosopimukset mukaan luettuina;

e)

’vaatimukset täyttävillä sijoituksilla’ tarkoitetaan kaikkia seuraavassa mainittuja välineitä:

i)

oman pääoman ehtoiset tai oman pääoman luonteiset sijoitusvälineet,

jotka on laskenut liikkeeseen vaatimukset täyttävä salkkuyritys ja jotka vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto on hankkinut suoraan vaatimukset täyttävältä salkkuyritykseltä,

jotka vaatimukset täyttävä salkkuyritys vaihtaa oman pääoman ehtoiseen arvopaperiin, jotka on laskenut liikkeeseen vaatimukset täyttävä salkkuyritys, tai

jotka on laskenut liikkeeseen yritys, jonka enemmistöomisteinen tytäryhtiö vaatimukset täyttävä salkkuyritys on ja jotka vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto on saanut vaihdossa oman pääoman ehtoiseen rahoitusvälineeseen, jonka vaatimukset täyttävä salkkuyritys on laskenut liikkeeseen;

ii)

vakuudelliset tai vakuudettomat lainat, joita vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto myöntää sellaiselle vaatimukset täyttävälle salkkuyritykselle, jossa vaatimukset täyttävällä riskipääomarahastolla on jo vaatimukset täyttäviä sijoituksia, edellyttäen, että tällaisiin lainoihin ei käytetä yli 30:tä prosenttia vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston yhteenlasketuista pääomasijoituksista ja maksamattomista pääomasitoumuksista;

iii)

vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen osakkeet, jotka on hankittu kyseisen yrityksen olemassa olevilta osakkeenomistajilta;

iv)

yhden tai useamman muun vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston osuudet tai osakkeet, edellyttäen, että kyseiset rahastot eivät ole itse sijoittaneet yli 10:tä prosenttia yhteenlasketuista pääomasijoituksistaan ja maksamattomista pääomasitoumuksistaan vaatimukset täyttäviin riskipääomarahastoihin;

f)

’asiaankuuluvilla kustannuksilla’ tarkoitetaan kaikkia suoraan tai välillisesti sijoittajien maksettaviksi koituvia ja vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan ja sijoittajien sopimia palkkioita, maksuja ja kuluja;

g)

’omalla pääomalla’ tarkoitetaan yrityksessä omistajuuden kautta syntynyttä osuutta, jota edustavat osakkeet tai muut sijoittajille tarjotut vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen pääomaan osallistumisen muodot;

h)

’oman pääoman luonteisella välineellä’ tarkoitetaan rahoitusvälinetyyppiä, joka on oman ja vieraan pääoman yhdistelmä, jonka tuotot kytketään vaatimukset täyttävän salkkuyrityksen tuottamaan voittoon tai tappioon ja jonka takaisinmaksu maksulaiminlyönnin yhteydessä ei ole täysin taattu;

i)

’markkinoinnilla’ tarkoitetaan vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan aloitteesta tai sen lukuun tapahtuvaa sen hoitaman vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston osuuksien tai osakkeiden suoraa tai välillistä tarjoamista tai kohdentamista sijoittajille, joiden kotipaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on unionissa;

j)

’pääomasitoumuksella’ tarkoitetaan mitä hyvänsä sitoumusta, jonka nojalla sijoittajalla on vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa vahvistetun määräajan kuluessa velvollisuus hankkia osuus tai tehdä pääomasijoituksia kyseiseen rahastoon;

k)

’kotijäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, jossa vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajalla on kotipaikka ja jossa tätä koskee direktiivin 2011/61/EU 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa tarkoitettu toimivaltaiselta viranomaiselta haettava rekisteröinti;

l)

’isäntäjäsenvaltiolla’ tarkoitetaan jäsenvaltiota, joka ei ole kotijäsenvaltio ja jossa vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja markkinoi vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja tämän asetuksen mukaisesti;

m)

’toimivaltaisella viranomaisella’ tarkoitetaan kansallista viranomaista, jonka kotijäsenvaltio nimeää lailla tai asetuksella ottamaan tehtäväkseen tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien yhteissijoitusyritysten hoitajien rekisteröinnin.

Ensimmäisen alakohdan c alakohtaa sovellettaessa vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston on itse oltava 14 artiklan mukaisesti rekisteröity vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajaksi, jos vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston oikeudellinen muoto mahdollistaa sisäisen hoitamisen ja jos sen hallintoelin päättää olla nimeämättä ulkopuolista hoitajaa. Vaatimukset täyttävää riskipääomarahastoa, joka on rekisteröity vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston sisäiseksi hoitajaksi, ei voida rekisteröidä muiden yhteissijoitusyritysten vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston ulkopuoliseksi hoitajaksi.

LUKU II

”EuVECA”-NIMITYKSEN KÄYTÖN EHDOT

4 artikla

Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajat, jotka noudattavat tässä luvussa säädettyjä vaatimuksia, voivat käyttää nimitystä ”EuVECA” markkinoidessaan vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja unionin alueella.

5 artikla

1.   Vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan on varmistettava, että muita kuin vaatimukset täyttäviä sijoituskohteita hankittaessa enintään 30 prosenttia rahaston yhteenlasketuista pääomasijoituksista ja maksamattomista pääomasitoumuksista käytetään tällaisten sijoitusten hankintaan. Kyseinen 30 prosentin kynnysarvo lasketaan kaikkien asiaankuuluvien kustannusten vähentämisen jälkeen sijoitettavissa olevien määrien perusteella. Tätä kynnysarvoa laskettaessa ei kuitenkaan oteta huomioon käteis- ja sitä vastaavia varoja, sillä niitä ei pidetä sijoituksina.

2.   Vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja ei saa vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston tasolla käyttää mitään menetelmää, jolla rahaston riskiä lisätään sen pääomasitoumusten tasoa suuremmaksi joko ottamalla lainaksi rahaa tai arvopapereita, rahoitusjohdannaisia käyttämällä tai millään muulla tavalla.

3.   Vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja saa ottaa lainaa, laskea liikkeeseen velkasitoumuksia tai antaa takuita vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston tasolla vain, jos tällainen lainanotto tai tällaiset velkasitoumukset tai takuut katetaan maksamattomilla sitoumuksilla.

6 artikla

1.   Vaatimukset täyttävän riskipääomarahastojen hoitajat saavat markkinoida vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen osakkeita ja osuuksia ainoastaan sellaisille sijoittajille, joiden katsotaan olevan ammattimaisia asiakkaita direktiivin 2004/39/EY liitteessä II olevan I jakson mukaisesti tai joita voidaan pyynnöstä pitää sellaisina direktiivin 2004/39/EY liitteessä II olevan II jakson mukaisesti, tai muille sijoittajille, jotka

a)

sitoutuvat sijoittamaan vähintään 100 000 euroa; ja

b)

ilmoittavat kirjallisesti sijoitussitoumuksesta tehtävästä sopimuksesta erillisellä asiakirjalla, että he ovat tietoisia suunniteltuun sitoumukseen tai sijoitukseen liittyvistä riskeistä.

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta sijoituksiin, joita vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan hallinnointiin osallistuvat johtohenkilöt tai työntekijät tekevät hoitamaansa vaatimukset täyttävään riskipääomarahastoon.

7 artikla

Vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan on suhteessa hoitamaansa vaatimukset täyttävään riskipääomarahastoon

a)

toimittava rehellisesti, oikeudenmukaisesti sekä pätevästi, varovasti ja huolellisesti;

b)

käytettävä asianmukaisia toimia ja menettelyitä estääkseen väärinkäytökset, joiden voidaan kohtuudella odottaa vaikuttavan sijoittajien sekä vaatimukset täyttävien salkkuyritysten etuihin;

c)

harjoitettava liiketoimintaa siten, että ne edistävät hoitamiensa vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen ja niiden sijoittajien etua sekä markkinoiden häiriöttömyyttä;

d)

noudatettava suurta huolellisuutta vaatimukset täyttävien salkkuyritysten sijoitusten valinnassa ja jatkuvassa seurannassa;

e)

tunnettava riittävässä määrin ne vaatimukset täyttävät salkkuyritykset, joihin ne sijoittavat;

f)

kohdeltava sijoittajia oikeudenmukaisesti;

g)

varmistettava, että yhdellekään sijoittajalle ei anneta etuuskohtelua, jollei tällainen etuuskohtelu käy ilmi vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston säännöistä tai perustamisasiakirjoista.

8 artikla

1.   Mikäli vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja siirtää tehtäviä kolmannelle osapuolelle, tehtävien siirtäminen rahaston hoitajalta kolmannelle osapuolelle ei vaikuta riskipääomarahaston hoitajan vastuuseen vaatimukset täyttävää riskipääomarahastoa tai sen sijoittajia kohtaan. Hoitaja ei saa siirtää tehtäviään niin laajasti, että sen ei enää käytännössä katsota olevan riskipääomarahaston hoitaja ja että siitä tulee postilaatikkoyhteisö.

2.   Tehtävien siirtäminen 1 kohdan mukaisesti ei saa vaarantaa vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan tehokasta valvontaa eikä varsinkaan estää sitä toimimasta eikä vaatimukset täyttävää riskipääomarahastoa tulemasta hoidetuksi sen sijoittajien parhaan edun mukaisesti.

9 artikla

1.   Vaatimukset täyttävän riskipääomarahastojen hoitajien on tunnistettava eturistiriidat ja pyrittävä välttämään niitä ja, ellei niitä kyetä välttämään, hallittava ja seurattava eturistiriitoja ja 4 kohdan mukaisesti ilmoitettava niistä viipymättä, jotta niitä estetään vaikuttamasta haitallisesti vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen ja niiden sijoittajien etuihin ja jotta voidaan varmistaa, että rahastojen hoitajien hallinnoimia vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja kohdellaan oikeudenmukaisesti.

2.   Vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan on erityisesti tunnistettava sellaiset eturistiriidat, joita saattaa syntyä seuraavien osapuolten välille:

a)

vaatimukset täyttävän riskipääomarahastojen hoitajat, henkilöt, jotka tosiasiallisesti hoitavat näiden hoitajien liiketoimintaa, työntekijät tai muu henkilö, joka suoraan tai epäsuorasti käyttää valtaa näihin hoitajiin hoitajaan nähden tai johon nämä käyttävät valtaa, sekä näiden hoitajien hallinnoimat vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot tai näiden sijoittajat;

b)

vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto tai sen sijoittajat sekä saman hoitajan hallinnoima toinen vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto tai sen sijoittajat;

c)

vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto tai sen sijoittajat sekä saman hoitajan hallinnoima yhteissijoitusjärjestely tai yhteissijoitusyritys tai näiden sijoittajat.

3.   Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien on ylläpidettävä ja sovellettava tehokkaita organisaatio- ja hallintojärjestelyjä, jotta ne kykenevät noudattamaan 1 ja 2 kohdassa säädettyjä vaatimuksia.

4.   Eturistiriidoista on ilmoitettava 1 kohdan mukaisesti, kun vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi ja seuraamiseksi käyttöön ottamat organisaatiojärjestelyt eivät riitä kohtuullisen luotettavasti varmistamaan, että sijoittajien eduille aiheutuvan vahingon riski voidaan estää. Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajan on selvästi ilmoitettava sijoittajille eturistiriitojen yleinen luonne tai lähteet, ennen kuin ne ryhtyvät liiketoimiin näiden puolesta.

5.   Siirretään komissiolle valta antaa 25 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla määritellään tarkemmin

a)

tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen eturistiriitojen tyypit;

b)

toimenpiteet, jotka vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien on toteutettava rakenteiden sekä organisaatio- ja hallintomenettelyjen osalta eturistiriitojen tunnistamiseksi, ehkäisemiseksi, hallitsemiseksi, seuraamiseksi ja niistä ilmoittamiseksi.

10 artikla

1.   Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajilla on aina oltava käytössään riittävästi omia varoja sekä vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston asianmukaisen hallinnoinnin kannalta riittävät tekniset ja henkilöstöresurssit.

2.   Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien on aina varmistettava, että ne pystyvät perustelemaan omien varojensa riittävyyden toiminnan jatkuvuuden ylläpitämiseksi ja ilmoittamaan perusteet, joiden nojalla nämä varat ovat riittäviä, 13 artiklassa tarkoitetulla tavalla.

11 artikla

1.   Varojen arvostamista koskevat säännöt vahvistetaan vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston säännöissä tai perustamisasiakirjoissa, ja niillä on varmistettava moitteeton ja avoin arvonmääritys.

2.   Käytettävillä arvostamismenettelyillä on varmistettava, että varojen arvo määritetään asianmukaisesti ja lasketaan vähintään vuosittain.

12 artikla

1.   Vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajien on asetettava kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen saataville vuosikertomus jokaisesta hallinnoimastaan vaatimukset täyttävästä riskipääomarahastosta enintään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä. Kertomuksessa on selostettava vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston sijoitussalkun koostumus sekä sen toiminta edellisen vuoden aikana. Siinä on ilmoitettava myös vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston voitot sen toiminta-ajan lopussa ja soveltuvissa tapauksissa kaikki sen toiminta-aikana jaetut voitot. Kertomukseen on liitettävä myös vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston tarkastettu tilikirjanpito.

Vuosikertomus on laadittava voimassa olevien tilinpäätösstandardien sekä vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien ja sijoittajien keskenään sopimien ehtojen mukaisesti. Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien on pyynnöstä luovutettava kertomus sijoittajille. Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajat ja sijoittajat voivat lisäksi sopia muunlaisesta keskinäisestä tiedottamisesta.

2.   Vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston tilintarkastus on tehtävä vähintään vuosittain. Tilintarkastuksessa on vahvistettava, että rahaston nimissä säilytetään rahaa ja varoja ja että vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja on pitänyt riittävää kirjanpitoa ja harjoittanut riittävää valvontaa vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston ja sen sijoittajien rahoja ja varoja koskevan toimeksiannon tai määräysvallan yhteydessä.

3.   Jos vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajalla on velvollisuus julkaista vaatimukset täyttävää riskipääomarahastoa koskeva vuositilinpäätös säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otettavien arvopaperien liikkeeseenlaskijoita koskeviin tietoihin liittyvien avoimuusvaatimusten yhdenmukaistamisesta 15 päivänä joulukuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/109/EY (12) 4 artiklan mukaisesti, voidaan tämän artiklan 1 kohdassa mainitut tiedot antaa erikseen tai vuositilinpäätöksen lisäosana.

13 artikla

1.   Vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajien on hoitamaansa vaatimukset täyttävään riskipääomarahastoon liittyen annettava sijoittajille tietoa selkeällä ja ymmärrettävällä tavalla seuraavista seikoista ennen sijoittajan sijoituspäätöksen tekemistä:

a)

kyseisen hoitajan sekä kaikkien muiden kyseisen hoitajan palkkaamien vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hallinnoinnissa toimivien palveluntarjoajien henkilöllisyys ja kuvaus näiden henkilöiden tehtävistä;

b)

kyseisen hoitajan käytettävissä oleva omien varojen määrä sekä yksityiskohtainen lausunto siitä, millä perusteella kyseinen hoitaja katsoo tämän määrän olevan riittävä sen vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen asianmukaista hallinnointia varten tarvittavien teknisten ja henkilöstöresurssien kannalta;

c)

kuvaus vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston sijoitusstrategiasta ja -tavoitteista, mukaan lukien kuvaus seuraavista:

i)

sellaisten vaatimukset täyttävien salkkuyritysten tyypit, joihin se aikoo sijoittaa;

ii)

muut vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot, joihin se aikoo sijoittaa;

iii)

sellaisten vaatimukset täyttävien salkkuyritysten tyypit, joihin ii alakohdassa tarkoitetut muut vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot aikovat sijoittaa;

iv)

muut kuin vaatimukset täyttävät sijoitukset, joita se aikoo tehdä;

v)

sijoitustekniikat, joita se aikoo käyttää;

vi)

kaikki sovellettavat sijoittamista koskevat rajoitukset;

d)

kuvaus vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston riskiprofiilista sekä kaikista rahaston mahdollisiin sijoituskohteisiin sekä mahdollisesti käytettäviin sijoitustekniikoihin liittyvistä riskeistä;

e)

kuvaus vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston sijoituskohteiden arvostamisessa käytetystä menettelystä ja hinnoittelumenetelmästä, mukaan lukien menetelmät, joita käytetään vaatimukset täyttävien salkkuyritysten arvostamisessa;

f)

kuvaus siitä, miten vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan saama korvaus lasketaan;

g)

kuvaus kaikista asiaankuuluvista kustannuksista sekä niiden enimmäismääristä;

h)

mahdollisuuksien mukaan kuvaus vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston aikaisemman toiminnan tuloksista;

i)

liiketoiminnan tukipalvelut ja muut tukitoimet, joita vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja tarjoaa tai joita tämä on kolmansien osapuolten välityksellä järjestänyt ja joiden tarkoituksena on helpottaa niiden vaatimukset täyttävien salkkuyritysten kehitystä, kasvua tai muun toiminnan jatkumista, joihin vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto sijoittaa tai, jos tällaisia palveluja tai toimia ei tarjota, selvitys syistä;

j)

kuvaus menettelyistä, joilla vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto voi muuttaa sijoitusstrategiaansa tai -politiikkaansa tai molempia.

2.   Kaiken 1 kohdassa tarkoitetun tiedon on oltava tasapuolista ja selkeää, eikä se saa olla harhaanjohtavaa. Tiedot on pidettävä ajan tasalla ja tarvittaessa tarkistettava säännöllisesti.

3.   Mikäli vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajalta edellytetään esitteen julkaisemista arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi ottamisen yhteydessä julkistettavasta esitteestä 4 päivänä marraskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/71/EY (13) tai vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja koskevan kansallisen lainsäädännön nojalla, voidaan tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitetut tiedot antaa erikseen tai esitteen osana.

LUKU III

VALVONTA JA HALLINNOLLINEN YHTEISTYÖ

14 artikla

1.   Vaatimukset täyttävän riskipääomarahastojen hoitajien, jotka aikovat rahastojensa markkinoinnissa käyttää ”EuVECA”-nimitystä, on ilmoitettava tästä aikomuksestaan kotijäsenvaltionsa toimivaltaiselle viranomaiselle ja toimitettava seuraavat tiedot:

a)

niiden henkilöiden nimet, jotka tosiasiallisesti hoitavat vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen liiketoimintaa;

b)

niiden vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen nimet, joiden osakkeet tai osuudet ovat markkinoinnin kohteena, sekä niiden sijoitusstrategiat;

c)

tietoa järjestelyistä, joita on tehty luvun II vaatimusten täyttämiseksi;

d)

luettelo jäsenvaltioista, joissa vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja aikoo kutakin vaatimukset täyttävää riskipääomarahastoa markkinoida;

e)

luettelo jäsenvaltioista, joihin vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja on perustanut tai aikoo perustaa vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja.

2.   Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen saa rekisteröidä vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan vain, jos se katsoo, että seuraavat ehdot täyttyvät:

a)

henkilöt, jotka tosiasiallisesti hoitavat vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston liiketoimintaa, ovat riittävän hyvämaineisia ja heillä on riittävästi kokemusta myös niistä sijoitusstrategioista, joita vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja käyttää;

b)

kaikki 1 kohdassa edellytetyt tiedot on toimitettu;

c)

edellä olevan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti ilmoitetut järjestelyt ovat luvussa II olevien vaatimusten täyttämisen kannalta sopivia;

d)

edellä olevan 1 kohdan e alakohdan mukaisesti toimitettu luettelo osoittaa, että kaikki vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot ovat sijoittautuneet 3 artiklan b alakohdan iii alakohdan mukaisesti.

3.   Tämän artiklan mukainen rekisteröinti on voimassa koko unionin alueella, ja sen turvin vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajat voivat markkinoida rahastoja ”EuVECA”-nimityksellä kaikkialla unionissa.

15 artikla

Vaatimukset täyttävän riskipääomarahastojen hoitajien on ilmoitettava kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jos riskipääomarahaston hoitaja aikoo markkinoida

a)

uutta vaatimukset täyttävää riskipääomarahastoa; tai

b)

olemassa olevaa vaatimukset täyttävää riskipääomarahastoa jäsenvaltiossa, jota ei ole mainittu 14 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetussa luettelossa.

16 artikla

1.   Kun vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja on rekisteröity, uusi vaatimukset täyttävä riskipääomarahasto on lisätty, vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston sijoittautumista varten on lisätty uusi kotipaikka tai on lisätty sellainen uusi jäsenvaltio, jossa vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja aikoo markkinoida vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja, on kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen ilmoitettava tästä välittömästi 14 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetuille jäsenvaltioille sekä EAMV:lle.

2.   Asetuksen 14 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetun isäntäjäsenvaltion ei pidä kohdistaa 14 artiklan mukaisesti rekisteröityyn vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajaan mitään sen vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen markkinointiin liittyviä vaatimuksia tai hallinnollisia menettelyjä eikä vaatia markkinoinnilta minkäänlaista hyväksyntää ennen sen aloittamista.

3.   Tämän artiklan yhtenäisen soveltamisen varmistamiseksi EAMV laatii teknisten täytäntöönpanostandardien luonnoksia määritelläkseen ilmoituksessa käytettävän muodon.

4.   EAMV toimittaa nämä teknisten täytäntöönpanostandardien luonnokset komissiolle viimeistään 16 päivänä helmikuuta 2014.

5.   Siirretään komissiolle valta hyväksyä tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitetut tekniset täytäntöönpanostandardit asetuksen (EU) N:o 1095/2010 15 artiklassa säädetyn menettelyn mukaisesti.

17 artikla

EAMV ylläpitää internetissä julkisesti saatavana olevaa keskitettyä tietokantaa, jossa luetellaan kaikki tämän asetuksen mukaisesti unionin alueella 14 artiklan mukaisesti rekisteröidyt vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajat ja kaikki vaatimukset täyttävät riskipääomarahastot, joita ne markkinoivat, sekä maat, joissa näitä rahastoja markkinoidaan.

18 artikla

1.   Kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen valvoo tässä asetuksessa vahvistettujen vaatimusten noudattamista.

2.   Jos isäntäjäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on selkeitä ja todistettavissa olevia syitä uskoa, että vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja rikkoo tätä asetusta sen alueella, sen on ilmoitettava tästä viipymättä kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle, jonka on toteutettava aiheelliset toimenpiteet.

3.   Jos kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen toteuttamista toimenpiteistä huolimatta tai siksi, että kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ei toimi kohtuullisen ajan kuluessa, vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja toimii edelleen tavalla, joka on selvästi ristiriidassa tämän asetuksen kanssa, isäntäjäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi tämän seurauksena ja ilmoitettuaan asiasta kotijäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle toteuttaa kaikki aiheelliset toimenpiteet sijoittajien suojelemiseksi, mukaan luettuna mahdollisuus estää kyseistä hoitajaa jatkamasta hoitamiensa vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen markkinointia isäntäjäsenvaltion alueella.

19 artikla

Toimivaltaisille viranomaisille on annettava kansallista lainsäädäntöä noudattaen kaikki valvonta- ja tutkintavaltuudet, jotka ovat tarpeen niille uskottujen tehtävien hoitamiseksi. Niille on annettava erityisesti seuraavat valtuudet:

a)

oikeus pyytää tutustumista kaikkiin asiakirjoihin niiden muodosta riippumatta ja saada tai ottaa niistä jäljennös;

b)

oikeus pyytää vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajaa antamaan tietoja viivytyksettä;

c)

oikeus pyytää tietoa keneltä tahansa vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan tai vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston toimintaan liittyvältä henkilöltä;

d)

oikeus tehdä tarkastuksia yrityksen tiloissa ilmoittaen tai ilmoittamatta etukäteen;

e)

oikeus varmistaa asianmukaisilla toimenpiteillä, että vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja noudattaa edelleen tämän asetuksen vaatimuksia;

f)

oikeus antaa määräys, jolla varmistetaan, että vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja noudattaa tämän asetuksen vaatimuksia ja pidättäytyy tekemästä uudelleen mitään sellaista, joka voidaan katsoa tämän asetuksen rikkomiseksi.

20 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on annettava sääntöjä tämän asetuksen rikkomisesta määrättävistä hallinnollisista seuraamuksista ja muista toimenpiteistä ja ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin niiden täytäntöönpanon varmistamiseksi. Säädettyjen hallinnollisten seuraamusten ja muiden toimenpiteiden on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

2.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 1 kohdassa tarkoitetuista säännöistä komissiolle ja EAMV:lle viimeistään 16 päivänä toukokuuta 2015. Niiden on ilmoitettava komissiolle ja EAMV:lle viipymättä kaikista kyseisten sääntöjen muutoksista.

21 artikla

1.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on suhteellisuusperiaatetta noudattaen ryhdyttävä 2 kohdassa tarkoitettuihin toimenpiteisiin, jos vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja

a)

ei noudata sijoitussalkun koostumusta koskevia vaatimuksia ja rikkoo näin 5 artiklaa;

b)

markkinoi vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston osuuksia ja osakkeita muille kuin kelpoisuusehdot täyttäville sijoittajille ja rikkoo näin 6 artiklaa;

c)

käyttää ”EuVECA”-nimitystä, vaikkei sen kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen ole rekisteröinyt sitä 14 artiklan mukaisesti;

d)

käyttää ”EuVECA”-nimitystä markkinoidessaan rahastoja, jotka eivät ole sijoittautuneet 3 artiklan b alakohdan iii alakohdan mukaisesti;

e)

on saanut rekisteröinnin antamalla virheellisiä tietoja tai muutoin säännösten vastaisella tavalla ja rikkoo näin 14 artiklaa;

f)

ei toimi rehellisesti, oikeudenmukaisesti tai pätevästi, varovasti taikka huolellisesti harjoittaessaan liiketoimintaansa ja rikkoo näin 7 artiklan a alakohtaa;

g)

ei käytä asianmukaisia toimia ja menettelyitä estääkseen väärinkäytökset ja rikkoo näin 7 artiklan b alakohtaa;

h)

jättää toistuvasti noudattamatta vuosikertomusta koskevia 12 artiklan vaatimuksia;

i)

jättää toistuvasti noudattamatta tiedon antamista sijoittajille koskevaa 13 artiklan velvoitetta.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tarpeen mukaan

a)

toteutettava toimenpiteitä sen varmistamiseksi, että kyseinen vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja noudattaa 5 ja 6 artiklan, 7 artiklan a ja b alakohdan sekä 12, 13 ja 14 artiklan vaatimuksia;

b)

kiellettävä ”EuVECA”-nimityksen käyttö ja poistettava kyseinen vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitaja rekisteristä.

3.   Kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on tiedotettava 14 artiklan 1 kohdan d alakohdan mukaisesti jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille ja EAMV:lle viipymättä vaatimukset täyttävän riskipääomarahaston hoitajan poistamisesta tämän artiklan 2 kohdan b alakohdassa mainitusta rekisteristä.

4.   Oikeus markkinoida yhtä tai useampaa vaatimukset täyttävää riskipääomarahastoa ”EuVECA”-nimityksellä unionin alueella päättyy välittömästi siitä päivästä alkaen, jolloin toimivaltainen viranomainen on tehnyt 2 kohdan b alakohdassa mainitun päätöksen.

22 artikla

1.   Toimivaltaiset viranomaiset ja EAMV tekevät yhteistyötä tässä asetuksessa säädettyjen tehtäviensä suorittamiseksi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti.

2.   Toimivaltaisten viranomaisten ja EAMV:n on vaihdettava keskenään kaikkia tietoja ja kaikkia asiakirjoja, jotka ovat niiden tässä asetuksessa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi asetuksen (EU) N:o 1095/2010 mukaisesti ja erityisesti tähän asetukseen kohdistuvien rikkomusten tunnistamisen ja niihin puuttumisen kannalta tarpeen.

23 artikla

1.   Kaikkia toimivaltaisten viranomaisten tai EAMV:n palveluksessa tällä hetkellä olevia tai aiemmin olleita henkilöitä sekä toimivaltaisten viranomaisten tai EAMV:n ohjaamia tilintarkastajia ja asiantuntijoita sitoo vaitiolovelvollisuus. Mitään näiden henkilöiden tehtäviään täyttäessään tietoonsa saamaa luottamuksellista tietoa ei saa paljastaa yhdellekään henkilölle eikä millekään viranomaiselle, paitsi sellaisessa tiivistetyssä tai kootussa muodossa, josta yksittäisiä vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajia tai rahastoja ei ole mahdollista tunnistaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta rikoslainsäädännön soveltamisalaan kuuluvia tapauksia ja tässä asetuksessa säädettyjä menettelyitä.

2.   Jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia tai EAMV:tä ei saa estää vaihtamasta tietoja tämän asetuksen tai muun vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajia tai vaatimukset täyttäviä riskipääomarahastoja koskevan unionin lainsäädännön nojalla.

3.   Toimivaltaiset viranomaiset tai EAMV voivat käyttää 2 kohdan mukaisesti saamiaan luottamuksellisia tietoja ainoastaan tehtäviensä suorituksessa sekä hallinnollisia ja oikeudellisia menettelyjä varten.

24 artikla

Jos jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välillä vallitsee erimielisyys jonkin toimivaltaisen viranomaisen arvioinnista, toiminnasta tai laiminlyönnistä aloilla, joilla tässä asetuksessa edellytetään yhteistyötä tai koordinointia useamman kuin yhden jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten välillä, toimivaltaiset viranomaiset voivat siirtää asian käsittelyn EAMV:lle, joka voi toimia sille asetuksen (EU) N:o 1095/2010 19 artiklan nojalla annettujen valtuuksien mukaisesti, siltä osin kuin erimielisyys ei liity tämän asetuksen 3 artiklan b alakohdan iii alakohtaan tai d alakohdan iv alakohtaan.

LUKU IV

SIIRTYMÄ- JA LOPPUSÄÄNNÖKSET

25 artikla

1.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.   Siirretään komissiolle 9 artiklan 5 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä neljäksi vuodeksi 15 päivästä toukokuuta 2013. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen neljän vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 9 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 9 artiklan 5 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.

26 artikla

1.   Komissio tarkastelee tätä asetusta uudelleen 2 kohdan mukaisesti. Uudelleentarkasteluun sisältyy yleinen selvitys tämän asetuksen sääntöjen toiminnasta ja niiden soveltamisesta saaduista kokemuksista, mukaan luettuina

a)

se, miten paljon vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajat ovat käyttäneet ”EuVECA”-nimitystä joko omassa maassaan tai muissa jäsenvaltioissa;

b)

eurooppalaisten riskipääomarahastojen tekemien sijoitusten maantieteellinen ja alakohtainen jakautuminen;

c)

edellä 13 artiklassa tarkoitettujen tiedonantovaatimusten tarkoituksenmukaisuus ja erityisesti se, ovatko tiedot riittäviä, jotta sijoittajat voivat tehdä perustellun sijoituspäätöksen;

d)

se, miten vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajat ovat käyttäneet erilaisia vaatimukset täyttäviä sijoituksia ja erityisesti, onko tämän asetuksen mukaisia vaatimukset täyttäviä sijoituksia tarpeen mukauttaa;

e)

mahdollisuus laajentaa vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen markkinointia vähittäissijoittajiin;

f)

jäsenvaltioiden tämän asetuksen mukaisesti määräämien hallinnollisten seuraamusten ja muiden toimenpiteiden vaikuttavuus, oikeasuhteisuus ja soveltaminen;

g)

tämän asetuksen vaikutus riskipääomamarkkinoihin;

h)

mahdollisuus sallia kolmansiin maihin sijoittautuneiden riskipääomarahastojen käyttää ”EuVECA”-nimitystä ottaen huomioon kokemukset, jotka on saatu sovellettaessa komission suositusta toimenpiteistä, joilla kannustetaan EU:n ulkopuolisia maita soveltamaan hyvän hallintotavan vähimmäisvaatimuksia verotusalalla;

i)

se, onko tätä asetusta aiheellista täydentää säilytysyhteisöjärjestelmällä;

j)

arviointi esteistä, jotka ovat saattaneet estää sijoittajia sijoittamasta ”EuVECA”-nimitystä käyttäviin rahastoihin, mukaan luettuna muun vakavaraisuutta koskevan unionin lainsäädännön vaikutus yhteisösijoittajiin.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettu uudelleentarkastelu toteutetaan

a)

viimeistään 22 päivänä heinäkuuta 2017 a–g, i ja j alakohdan osalta ja

b)

viimeistään 22 päivänä heinäkuuta 2015 h alakohdan osalta.

3.   Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun jälkeen ja EAMV:tä kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon kuuluu tarvittaessa säädösehdotus.

27 artikla

1.   Komissio aloittaa 22 päivään heinäkuuta 2017 mennessä uudelleentarkastelun, joka koskee tämän asetuksen ja muiden yhteissijoitusyrityksiin ja niiden hoitajiin sovellettavien, erityisesti direktiivissä 2011/61/EU säädettyjen sääntöjen vuorovaikutusta. Uudelleentarkastelussa käsitellään tämän asetuksen soveltamisalaa. Siinä on kerättävä tietoa sen arvioimiseksi, onko soveltamisalaa tarpeen laajentaa siten, että sellaisia riskipääomarahastoja hallinnoivat hoitajat, joiden sijoituskohteiden yhteisarvo ylittää 2 artiklan 1 kohdassa säädetyn kynnysarvon, voivat toimia vaatimukset täyttävien riskipääomarahastojen hoitajina tämän asetuksen mukaisesti.

2.   Komissio toimittaa 1 kohdassa tarkoitetun uudelleentarkastelun jälkeen ja EAMV:tä kuultuaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, johon kuuluu tarvittaessa säädösehdotus.

28 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 22 päivästä heinäkuuta 2013 lukuun ottamatta 9 artiklan 5 kohtaa, jota sovelletaan 15 päivästä toukokuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 17 päivänä huhtikuuta 2013.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. CREIGHTON


(1)  EUVL C 175, 19.6.2012, s. 11.

(2)  EUVL C 191, 29.6.2012, s. 72.

(3)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 12. maaliskuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 21. maaliskuuta 2013.

(4)  EUVL L 302, 17.11.2009, s. 32.

(5)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1.

(6)  EUVL L 145, 30.4.2004, s. 1.

(7)  EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84.

(8)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(9)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(10)  EUVL L 177, 30.6.2006, s. 1.

(11)  EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1.

(12)  EUVL L 390, 31.12.2004, s. 38.

(13)  EUVL L 345, 31.12.2003, s. 64.