3.4.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 91/1


KOMISSION DELEGOITU ASETUS (EU) N:o 305/2013,

annettu 26 päivänä marraskuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU täydentämisestä yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän yhtenäisen tarjonnan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tieliikenteen älykkäiden liikennejärjestelmien käyttöönoton sekä tieliikenteen ja muiden liikennemuotojen rajapintojen puitteista 7 päivänä heinäkuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2010/40/EU (1) ja erityisesti sen 7 artiklan,

on kuullut Euroopan tietosuojavaltuutettua,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2010/40/EU mukaan komissio vahvistaa delegoiduilla säädöksillä yksityiskohtaiset määritykset, jotka tarvitaan yhteensopivuuden, yhteentoimivuuden ja jatkuvuuden varmistamiseksi älykkäiden liikennejärjestelmien (ITS) käyttöönotossa ja operatiivisessa käytössä.

(2)

Direktiivin 2010/40/EU 3 artiklan d alakohdan mukaan yhteentoimivan EU:n laajuisen hätäpuhelujärjestelmän (eCall) tarjoamista on pidettävä etusijaisena toimena. Komission olisi sen vuoksi vahvistettava tarvittavat määritykset tällä alalla.

(3)

Yleispalvelusta ja käyttäjien oikeuksista sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/22/EY (yleispalveludirektiivi) (2) 26 artiklassa edellytetään, että eurooppalaiseen hätänumeroon 112 soitettuihin puheluihin vastataan asianmukaisesti ja että puhelut välitetään tavalla, joka sopii parhaiten kansallisen hätäpalvelun organisaatioon, hätäkeskukset (PSAP-hätäkeskukset) mukaan luettuina.

(4)

Komission Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle antamassa tiedonannossa ”Aika ottaa eCall käyttöön” (3) suunnitellaan uusia sääntelytoimenpiteitä ajoneuvojen hätäviestipalvelun käyttöönoton nopeuttamiseksi unionissa. Yksi ehdotetuista toimenpiteistä on, että eCall-puhelujen asianmukaisen vastaanottamisen ja käsittelyn edellyttämästä hätäkeskusten (PSAP) ajanmukaistamisesta tehtäisiin pakollista.

(5)

Komission suosituksessa 2011/750/EU (4) EU:n laajuisen eCall-palvelun tukemisesta sähköisissä viestintäverkoissa hätänumeroon 112 perustuvien ajoneuvojen hätäpuhelujen (’eCalls’) välittämiseksi kehotetaan jäsenvaltioita ilmoittamaan hätäkeskukset, jonne eCall-puhelut reititetään, ja varmistamaan, että matkaviestinverkko-operaattorit käsittelevät eCall-puheluita asianmukaisesti.

(6)

On odotettavissa, että hätäpalvelujen vasteaikaa vähentämällä yhteentoimiva EU:n laajuinen eCall-järjestelmä vähentää kuolonuhrien määrää unionissa ja tieliikenneonnettomuuksien aiheuttamien vammojen vakavuutta.

(7)

Yhteentoimivasta EU:n laajuisesta eCall-järjestelmästä odotetaan saatavan myös yhteiskunnalle säästöjä, kun vaaratilanteiden hallinta paranee ja liikenneruuhkat ja lisäonnettomuudet vähenevät.

(8)

Käsitellessään henkilötietoja eCall-puhelujen yhteydessä hätäkeskukset, hätäpalvelut ja palvelukumppanit toimivat siten kuin säädetään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 95/46/EY (5) sekä henkilötietojen käsittelystä ja yksityisyyden suojasta sähköisen viestinnän alalla 12 päivänä heinäkuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/58/EY (sähköisen viestinnän tietosuojadirektiivi) (6). Jäsenvaltioiden on kansallisten tietosuojaviranomaisten kanssa varmistettava, että näiden säännösten noudattaminen osoitetaan joko ennakkotarkastusmenettelyssä, kuten etukäteisilmoituksilla, tai jälkeenpäin suoritettavissa tarkastuksissa, kuten kanteluiden ja tutkimusten yhteydessä.

(9)

Yhteentoimiva EU:n laajuinen eCall-palvelu on seurausta 29 artiklalla perustetun tietosuojatyöryhmän suosituksista, jotka sisältyivät 26 päivänä syyskuuta 2006 hyväksyttyyn valmisteluasiakirjaan eCall-aloitteen vaikutuksista tietosuojaan ja yksityisyyteen (1609/06/EN – WP 125). Ajoneuvoja, jotka ovat eCall-varustettuja, ei pystytä jäljittämään normaalissa toimintatilassa. Vähimmäistietoihin, joita ajoneuvojen eCall-varusteisiin (päälle kytkettyinä) on sisällyttävä vähintään tiedot, jotka tarvitaan hätäpuhelujen asianmukaiseen käsittelyyn.

(10)

Jäsenvaltioiden on eCall-järjestelmän hätäkeskusinfratruktuuria käyttöön ottaessaan otettava huomioon 29 artiklalla perustetun tietosuojatyöryhmän 26 päivänä syyskuuta 2006 hyväksymä valmisteluasiakirja eCall-aloitteen vaikutuksista tietosuojaan ja yksityisyyteen (1609/06/EN – WP 125), sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 95/46/EY soveltamista.

(11)

On tärkeää, että kaikki jäsenvaltiot kehittävät yhteisiä teknisiä ratkaisuja ja käytäntöjä hätäpuhelupalvelujen tarjoamiselle. Yhteisiä teknisiä ratkaisuja tulisi kehittää erityisesti eurooppalaisten standardointielinten kautta, jotta voidaan helpottaa eCall-palvelun käyttöönottoa, varmistaa palvelun yhteentoimivuus ja jatkuvuus koko unionissa sekä alentaa unionille koituvia toteuttamiskustannuksia.

(12)

Eurooppalaiset standardointielimet ETSI ja CEN, ovat kehittäneet yleiseurooppalaisen eCall-palvelun käyttöönottoa varten yhteiset standardit, joihin tässä asetuksessa viitataan.

(13)

Olisi annettava riittävästi aikaa ajanmukaistaa jo käytössä olevat infrastruktuurit, ja sen vuoksi asetusta olisi sovellettava niihin 12 kuukauden kuluttua asetuksen voimaantulopäivästä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde ja soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan eCall-puhelujen asianomaisen vastaanottamisen ja käsittelemisen sekä yhdenmukaistetun EU:n laajuisen eCall-palvelun yhteensopivuuden, yhteentoimivuuden ja jatkuvuuden edellyttämät määritykset hätäkeskusten (Public Safety Answering Point, PSAP) ajanmukaistamista varten.

2 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan

a)

’hätäpalvelulla’ jäsenvaltion sellaiseksi tunnustamaa palvelua, joka antaa kansallisen lainsäädännön mukaisesti välitöntä ja pikaista apua tilanteissa, joissa on erityisesti olemassa välitön hengenvaara tai loukkaantumisen vaara, vaara yksilön tai yleisön terveydelle tai turvallisuudelle, yksityiselle tai julkiselle omaisuudelle tai ympäristölle;

b)

’hätäkeskuksella (PSAP)’ fyysistä paikkaa, jossa hätäpuheluja otetaan ensimmäisenä vastaan viranomaisen vastuulla tai jäsenvaltion hyväksymän yksityisen organisaation vastuulla;

c)

’sopivimmalla hätäkeskuksella’ hätäkeskusta, jonka vastuuviranomaiset ovat etukäteen määränneet vastaamaan tietyltä alueelta tulevista tai tietyntyyppisistä hätäpuheluista;

d)

’eCall-hätäkeskuksella’ sopivinta hätäkeskusta, jonka viranomaiset ovat etukäteen määränneet ensimmäisenä vastaanottamaan ja käsittelemään eCall-puheluja;

e)

’eCall-hätäkeskusoperaattorilla’ hätäpuheluja eCall-hätäkeskuksessa vastaanottavaa ja/tai käsittelevää henkilöä;

f)

’palvelukumppanilla’ kansallisten viranomaisten hyväksymää julkista tai yksityistä organisaatiota, joka osallistuu eCall-puheluun liittyvien vaaratilanteiden hoitamiseen (esimerkiksi liikenteenharjoittaja tai avustuspalvelu);

g)

’ajoneuvon varusteilla’ ajoneuvossa olevia laitteita, jotka antavat pääsyn tai joilla on pääsy niihin ajoneuvossa oleviin tietoihin, joita tarvitaan eCall-hälytyksen tekemiseen yleisen langattoman matkaviestinverkon välityksellä;

h)

’eCall-puhelulla’ (johon viitataan direktiivissä 2010/40/EU ilmaisulla ”yhteentoimiva EU:n laajuinen hätäpuhelujärjestelmä (eCall)”) ajoneuvosta numeroon 112 tulevaa hätäpuhelua, joka tapahtuu joko automaattisesti, kun ajoneuvoon asennetut anturit laukeavat, tai manuaalisesti ja joka lähettää standardoidut vähimmäistiedot ja avaa äänikanavan ajoneuvon ja eCall-hätäkeskuksen välillä yleisen langattoman matkaviestinverkon kautta;

i)

’eCall-hälytyksellä’ langattoman matkaviestinistunnon avaamista yleisen langattoman matkaviestinverkon kautta sekä vähimmäistietojen välittämistä ajoneuvosta eCall-hätäkeskukseen ja äänikanavan avaamista ajoneuvon ja saman eCall-hätäkeskuksen välillä;

j)

’vähimmäistiedoilla’ standardissa EN 15722 (Road transport and traffic telematics – Esafety – ECall minimum set of data (MSD)) määriteltyjä tietoja, jotka lähetetään eCall-hätäkeskukseen;

k)

’ajoneuvon valmistenumerolla (VIN)’ valmistajan ajoneuvolle antamaa aakkosnumeerista koodia jokaisen ajoneuvon asianmukaisen tunnistamisen varmistamiseksi ISO-standardissa 3779 kuvatun mukaisesti;

l)

’langattomalla matkaviestinverkolla’ langattomia tietoliikenneverkkoja, joissa on homogeeninen kanavanvaihto verkkopalvelupisteiden välillä;

m)

’yleisellä langattomalla matkaviestinverkolla’ langattomia matkaviestinverkkoja, jotka ovat yleisesti saatavilla direktiivin 2002/22/EY ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (7) mukaisesti;

n)

’hätävalvontakeskuksella’ laitosta, jota yksi tai useampi hätäpalvelu käyttää hätäpuhelujen käsittelyyn;

o)

’raakavähimmäistiedoilla’ vähimmäistietojen esitysmuotoa ennen kuin ne esitetään ymmärrettävässä muodossa eCall-hätäkeskusoperaattorille.

3 artikla

eCall-hätäkeskuksia koskevat vaatimukset

1.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että mikä tahansa eCall-hätäkeskus pystyy käsittelemään eCall-puheluja ja vastaanottamaan vähimmäistiedot, jotka ovat peräisin ajoneuvon varusteista standardien EN 16072 (Intelligent transport system – ESafety – PanEuropean eCall-Operating requirements) ja EN 16062 (Intelligent transport systems – Esafety – ECall High Level Application Requirements (HLAP)) mukaisesti.

2.   eCall-hätäkeskuksen on käsiteltävä eCall-puhelut yhtä nopeasti ja tehokkaasti kuin mikä tahansa muu Euroopan yleiseen hätänumeroon 112 soitettu puhelu. eCall-hätäkeskuksen on käsiteltävä eCall-puhelut hätäpuhelujen käsittelyä varten kansallisissa säädöksissä vahvistettujen vaatimusten mukaisesti.

3.   eCall-hätäkeskuksella on oltava valmiudet vastaanottaa vähimmäistietojen datasisältö ja esittää se eCall-hätäkeskusoperaattorille selkeästi ja ymmärrettävästi.

4.   eCall-hätäkeskuksella on oltava pääsy asianmukaiseen paikkatietojärjestelmään (GIS) tai vastaavaan järjestelmään, jonka avulla eCall-hätäkeskusoperaattori voi todeta ajoneuvon sijainnin ja kulkusuunnan mahdollisimman tarkasti siten kuin se määritellään standardissa EN 15722 vähimmäistietojen koordinaattien osalta.

5.   Edellä mainittujen vaatimusten perusteella eCall-hätäkeskusten on pystyttävä ilmoittamaan asianomaiselle hätäpalvelulle tai palvelukumppanille /asianomaisille hätäpalveluille tai palvelukumppaneille sijainti, eCall-aktivointityyppi (manuaalinen vai automaattinen) ja muut merkitykselliset tiedot.

6.   eCall-hätäkeskuksen (joka alun perin vastaanottaa eCall-puhelun) on aloitettava ääniviestintä ajoneuvon kanssa ja käsiteltävä eCall-järjestelmän tiedot; tarvittaessa eCall-hätäkeskus voi uudelleenreitittää puhelun ja vähimmäistiedot toiselle hätäkeskukselle, hätävalvontakeskukselle tai palvelukumppanille kansallisten viranomaisten määrittämiä kansallisia menettelyjä noudattaen. Uudelleenreititys voidaan tehdä data- tai ääniyhteyden tai mieluiten molempien kautta.

7.   Kansallisista menettelyistä ja lainsäädännöstä riippuen eCall-hätäkeskukselle ja asianmukaiselle hätäpalvelulle tai palvelukumppanille taikka asianmukaisille hätäpalveluille ja palvelukumppaneille voidaan tarvittaessa myöntää pääsy ajoneuvon ominaisuuksia koskeviin tietoihin, jotka sisältyvät kansallisiin tietokantoihin ja/tai muihin asiaan liittyviin tietolähteisiin, eCall-puhelun käsittelyyn tarvittavien tietojen saamiseksi, etenkin ajoneuvon valmistenumeron (VIN) tulkinnan mahdollistamista ja asiaan liittyvien muiden lisätietojen, erityisesti ajoneuvon tyypin ja mallin, esittämistä varten.

4 artikla

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

Jäsenvaltioiden on nimettävä viranomaiset, joilla on toimivalta arvioida, täyttääkö eCall-hätäkeskusten toiminta 3 artiklassa luetellut vaatimukset, ja ilmoitettava ne komissiolle. Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin on perustuttava siihen standardin EN 16454 (Intelligent transport systems – eSafety – eCall end to end conformance testing) osaan, joka koskee yleiseurooppalaisen eCall-järjestelmän vaatimustenmukaisuuden täyttämistä.

5 artikla

eCall-hätäkeskusinfrastruktuurin käyttöönottoon liittyvät velvoitteet

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan, kun yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän eCall-hätäkeskusinfrastruktuuri otetaan käyttöön direktiivin 2010/40/EU liitteessä II säädettyjen määrityksiä ja käyttöönottoa koskevien periaatteiden mukaisesti. Tämä ei rajoita kunkin jäsenvaltion oikeutta päättää yhteentoimivan EU:n laajuisen eCall-hätäpuhelujärjestelmän eCall-hätäkeskusinfrastruktuurin käyttöönotosta sen alueella. Tämä oikeus ei vaikuta direktiivin 2010/40/EU 6 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan nojalla mahdollisesti annettaviin säädöksiin.

6 artikla

Yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskevat säännöt

1.   Hätäkeskuksia, eCall-hätäkeskukset mukaan luettuina, on pidettävä direktiivin 95/46/EY 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettuina rekisterinpitäjinä. Jos eCall-tiedot lähetetään 3 artiklan 5 kohdan nojalla muille hätävalvontakeskuksille tai palvelukumppaneille, jälkimmäisiä on myös pidettävä rekisterinpitäjinä. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että hätäkeskukset, hätäpalvelut ja palvelukumppanit, jotka käsittelevät henkilötietoja eCall-puhelujen yhteydessä, noudattavat direktiivejä 95/46/EY ja 2002/58/EY, ja että niiden noudattaminen osoitetaan kansallisille tietosuojaviranomaisille.

2.   Jäsenvaltioiden on erityisesti varmistettava, että henkilötiedot suojataan väärinkäytöksiltä, kuten luvattomalta käytöltä, muokkaamiselta tai häviämiseltä, ja että henkilötietojen tallentamista, säilyttämisen kestoa, käsittelyä ja suojaa koskevat protokollat vahvistetaan asianmukaisella tasolla ja että niitä noudatetaan asianmukaisesti.

7 artikla

Vastuukysymyksiä koskevat säännöt

1.   eCall-hätäkeskusten on pystyttävä osoittamaan toimivaltaisille viranomaisille, että ne täyttävät kaikki 3 artiklan 1 kohdassa eritellyt vaatimustenmukaisuusvaatimukset niiden suunnitelmiin ja/tai valvontaan kuuluvan järjestelmän osan / kuuluvien järjestelmän osien osalta. Niiden vastuu ulottuu ainoastaan siihen osaan eCall-puheluja, joista ne ovat vastuussa, ja vastuu alkaa siitä, kun eCall-hätäkeskus kansallisia menettelyjä noudattaen vastaanottaa eCall-puhelut.

2.   Tätä varten ja muiden erityisesti 112-puhelujen käsittelyyn liittyvien voimassa olevien toimenpiteiden lisäksi sekä eCall-järjestelmässä vastaanotetut raakavähimmäistiedot että eCall-hätäkeskusoperaattorille annettujen vähimmäistietojen sisältö on säilytettävä kansallisten säännösten mukaisesti määritettävän ajan. Tällaiset tiedot on tallennettava direktiivin 95/46/EY 6, 13 ja 17artiklan mukaisesti.

8 artikla

Raportointi

Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kertomus tämän asetuksen täytäntöönpanosta viimeistään 23 päivänä lokakuuta 2013. Kertomukseen on sisällyttävä ainakin luettelo eCall-hätäkeskusten toiminnan vaatimustenmukaisuuden arvioivista toimivaltaisista viranomaisista, luettelo eCall-hätäkeskuksista ja niiden maantieteellisestä kattavuudesta, niiden käyttöönottoaikataulu seuraaviksi kahdeksi vuodeksi sekä kuvaukset vastaavuustesteistä, yksityisyyden suojasta ja tietosuojasta.

9 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan tämän asetuksen voimaantulopäivästä alkaen käyttöön otettaviin infrastruktuureihin. Sitä sovelletaan 23 päivästä huhtikuuta 2014 alkaen tämän asetuksen voimaantulopäivänä jo käytössä olleisiin infrastruktuureihin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 26 päivänä marraskuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 207, 6.8.2010, s. 1.

(2)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 51.

(3)  KOM(2009) 434 lopullinen.

(4)  EUVL L 303, 22.11.2011, s. 46.

(5)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(6)  EYVL L 201, 31.7.2002, s. 37.

(7)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.