19.3.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 75/25


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 242/2013,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2013,

tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 muuttamisesta 189. kerran

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon tiettyihin al-Qaida-verkostoa lähellä oleviin henkilöihin ja yhteisöihin kohdistuvista rajoittavista toimenpiteistä 27 päivänä toukokuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 881/2002 (1) ja erityisesti sen 7 artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan sekä 7 a artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteessä I on luettelo henkilöistä, ryhmistä ja yhteisöistä, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee.

(2)

Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston pakotekomitea päätti 12 päivänä maaliskuuta 2013 poistaa yhden luonnollisen henkilön niiden henkilöiden, ryhmien ja yhteisöjen luettelosta, joita asetuksessa tarkoitettu varojen ja muiden taloudellisten resurssien jäädyttäminen koskee, tarkasteltuaan kyseisen henkilön esittämää luettelosta poistamista koskevaa pyyntöä ja Yhdistyneiden kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1904(2009) nojalla perustetun oikeusasiamiehen kokonaisselvitystä.

(3)

Latvia pyysi toimivaltaisten viranomaistensa osoitetietojen muuttamista.

(4)

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 881/2002 liitteet I ja II olisi päivitettävä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 881/2002 seuraavasti:

(1)

Muutetaan asetuksen liite I tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

(2)

Muutetaan asetuksen liite II tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2013.

Komission puolesta, puheenjohtajan nimissä

Ulkopolitiikan välineiden hallinnon päällikkö


(1)  EYVL L 139, 29.5.2002, s. 9.


LIITE I

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite I seuraavasti:

Poistetaan luonnollisten henkilöiden luettelosta seuraava kohta:

”Mamoun Darkazanli (alias a) Abu Ilyas, b) Abu Ilyas Al Suri, c) Abu Luz, d) Abu Al Loh, e) Abu Ylias). Osoite: Uhlenhorster Weg 34, 22085 Hamburg, Saksa. Syntynyt 4.8.1958 Damaskoksessa, Syyriassa. Kansalaisuus: a) Syyrian, b) Saksan. Passin numero: 1310636262 (Saksan passi, jonka voimassaolo päättyi 29.10.2005). Henkilötunnus: 1312072688 (Saksan henkilökortti, jonka voimassaolo päättyi 29.10.2005). Lisätietoja: isän nimi Mohammed Darkazanli ja äidin nimi Nur Al-Huda Sheibani Altgelbi. 2 a artiklan 4 kohdan b alakohdassa tarkoitettu nimeämispäivä: 17.10.2001.”


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 881/2002 liite II seuraavasti:

Korvataan Latviaa koskevat osoitetiedot seuraavasti:

”Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija

K.Valdemāra iela 3

Rīga LV-1395, Latvija

Puhelin (+371) 67 016 201

Faksi (+371) 67 828 121

mfa.cha@mfa.gov.lv

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Raiņa bulvāris 15

Rīga LV-1050, Latvija

Puhelin (+371) 67 044 430

Faksi (+371) 67 324 497

kd@kd.gov.lv”