9.2.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 39/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EU) N:o 98/2013,

annettu 15 päivänä tammikuuta 2013,

räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta ja käytöstä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Tietyt aineet ja seokset ovat räjähteiden lähtöaineita, ja niitä voidaan käyttää väärin räjähteiden laittomaan valmistukseen. Neuvoston 18 päivänä huhtikuuta 2008 hyväksymässä Euroopan unionin toimintasuunnitelmassa räjähdeturvallisuuden parantamiseksi komissiota pyydettiin perustamaan lähtöaineita käsittelevä pysyvä komitea pohtimaan markkinoilla olevien räjähteiden lähtöaineiden sääntelyä koskevia toimenpiteitä ja laatimaan niitä koskevia suosituksia ottaen huomioon niiden kustannus-hyötyvaikutukset.

(2)

Komission vuonna 2008 perustama lähtöaineita käsittelevä pysyvä komitea määritti useita räjähteiden lähtöaineita, joita epäillään käytettävän terrori-iskujen tekemiseen, ja suositteli asianmukaisten toimien toteuttamista unionin tasolla.

(3)

Jotkut jäsenvaltiot ovat jo antaneet lakeja, asetuksia tai hallinnollisia määräyksiä tiettyjen räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisesta, asettamisesta saataville tai hallussapidosta.

(4)

Nämä lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset, jotka ovat keskenään erilaisia ja omiaan aiheuttamaan esteitä unionin sisäiselle kaupalle, olisi yhdenmukaistettava, jotta voitaisiin parantaa kemiallisten aineiden ja seosten vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja mahdollisuuksien mukaan poistaa kilpailuvääristymiä samalla, kun varmistetaan mahdollisimman korkea turvallisuustaso väestölle. Lisäksi kansallisella ja unionin tasolla on hyväksytty tiettyihin tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluviin aineisiin liittyviä työturvallisuutta ja ympäristönsuojelua koskevia muita sääntöjä. Tämä asetus ei vaikuta näihin muihin sääntöihin.

(5)

Mahdollisimman suuren talouden toimijoita koskevan yhdenmukaisuuden varmistamiseksi soveltuu räjähteiden lähtöaineiden markkinoille saattamisen ja käytön sääntelyyn oikeudellisista välineistä parhaiten asetus.

(6)

Aineiden ja seosten luokituksesta, merkinnöistä ja pakkaamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 (3) säädetään, että vaarallisiksi luokitellut aineet ja seokset on merkittävä asianmukaisella tavalla ennen niiden markkinoille saattamista. Lisäksi siinä säädetään, että talouden toimijoiden, vähittäismyyjät mukaan lukien, on joko luokiteltava ja merkittävä tällaiset aineet tai luotettava toimitusketjussa edellä olevan toimijan luokitukseen. Näin ollen tässä asetuksessa on asianmukaista säätää, että kaikkien talouden toimijoiden, vähittäismyyjät mukaan lukien, jotka asettavat yleisön edustajien saataville tällä asetuksella rajoitettuja aineita, on varmistettava, että pakkauksessa on maininta siitä, että kyseisen aineen tai seoksen hankkimista, hallussapitoa tai käyttöä yleisön edustajien toimesta koskee rajoitus.

(7)

Jotkut jäsenvaltiot ovat jo saattaneet voimaan lakeja, asetuksia ja hallinnollisia määräyksiä joidenkin helposti laittomaan käyttöön soveltuvien aineiden osalta, jotta kansallisella tasolla saavutettaisiin räjähteiden lähtöaineiden laitonta käyttöä vastaan samantasoinen tai korkeampi suoja kuin se, johon pyritään tällä asetuksella unionin tasolla. Joitain näistä aineista luetellaan tässä asetuksessa ja muita voidaan rajoittaa unionin tasolla tulevaisuudessa. Koska suojan pienentäminen olisi vastoin tämän asetuksen unionin tasolla toteutettavien toimenpiteiden tavoitteita, on asianmukaista säätää menettelystä, jäljempänä ’suojalauseke’, jolla tällaiset kansalliset toimenpiteet voivat jäädä voimaan.

(8)

Räjähdysaineiden laittomasta valmistuksesta olisi tehtävä vaikeampaa säätämällä pitoisuuksien raja-arvot tietyille räjähteiden lähtöaineille. Näihin raja-arvoihin saakka näiden räjähteiden lähtöaineiden vapaa liikkuvuus suojamekanismin puitteissa taataan; raja-arvojen ylittyessä yleisön mahdollisuuksia saada kyseisiä räjähteiden lähtöaineita olisi rajoitettava.

(9)

Yleisön edustajien ei näin ollen olisi voitava hankkia, tuoda, pitää hallussa tai käyttää kyseisiä räjähteiden lähtöaineita raja-arvojen ylittävissä pitoisuuksissa. On kuitenkin asianmukaista säätää yleisön edustajien mahdollisuudesta hankkia, tuoda, pitää hallussa tai käyttää laillisiin tarkoituksiin tällaisia räjähteiden lähtöaineita, jos heillä on siihen lupa.

(10)

Koska joillakin jäsenvaltioilla on jo vakiintuneet rekisteröintijärjestelmät, joita käytetään valvottaessa joidenkin tai kaikkien sellaisten tällä asetuksella rajoitettujen aineiden asettamista saataville markkinoilla, joita ei saa asettaa yleisön edustajien saataville, on lisäksi tarkoituksenmukaista säätää tässä asetuksessa rekisteröintijärjestelmästä, joka soveltuu joihinkin tai kaikkiin näistä aineista.

(11)

Yleisön edustajat käyttävät vetyperoksidia, nitrometaania ja typpihappoa laajalti laillisiin tarkoituksiin. Jäsenvaltioiden olisi näin ollen voitava, järjestäessään näiden aineiden saatavuutta niille vahvistettujen pitoisuuksien rajoissa, soveltaa lupajärjestelmän sijasta tässä asetuksessa säädettyä rekisteröintijärjestelmää.

(12)

Koska asetuksen kohde on erittäin spesifinen, asetuksen tavoitteet voidaan saavuttaa samalla, kun jäsenvaltioilla säilyy toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteiden mukaisesti mahdollisuus valita, sallivatko ne yleisön edustajille rajoitetun saatavuuden tämän asetuksen mukaisesti.

(13)

Yleistä turvallisuutta koskevien oikeutettujen tavoitteiden edistämiseksi samalla, kun silti varmistetaan, että sisämarkkinoiden moitteeton toiminta häiriintyy mahdollisimman vähän, on asianmukaista säätää lupajärjestelmästä, jonka mukaisesti yleisön edustaja, joka on hankkinut tällä asetuksella rajoitettua ainetta, jota ei saa asettaa yleisön edustajien saataville, taikka sitä sisältävää ainetta tai seosta pitoisuutena, joka ylittää säädetyn raja-arvon, voi tuoda sitä toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta sellaiseen jäsenvaltioon, joka sallii kyseisen aineen saamisen jonkin tällä asetuksella säädetyn järjestelmän mukaisesti.

(14)

Jotta räjähteiden lähtöaineiden tuontia koskevat säännökset pantaisiin täytäntöön tehokkaasti, jäsenvaltioita rohkaistaan huolehtimaan siitä, että kansainvälisille matkustajille tiedotetaan rajoituksista, joita sovelletaan sellaisten tällä asetuksella rajoitettujen aineiden tuontiin, joita ei saa asettaa yleisön edustajien saataville. Samasta syystä jäsenvaltioita rohkaistaan myös huolehtimaan siitä, että yleisölle tiedotetaan siitä, että kyseisiä rajoituksia sovelletaan myös pieniin yksityishenkilöille lähetettyihin tai loppukuluttajien etätilaamiin tavaralähetyksiin.

(15)

Jäsenvaltiot voisivat teollisuudelle, erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille, antamillaan tiedoilla helpottaa merkittävästi tämän asetuksen noudattamista ottaen huomioon, että pieniin ja keskisuuriin yrityksiin kohdistuva hallinnollinen rasite on tärkeää saada mahdollisimman pieneksi.

(16)

Koska olisi kohtuutonta kieltää räjähteiden lähtöaineiden käyttö ammattitoimintaan, lähtöaineiden saataville asettamiseen; tuontiin, hallussapitoon ja käyttöön liittyviä rajoituksia olisi sovellettava ainoastaan yleisön edustajiin. Tämän asetuksen yleiset tavoitteet huomioon ottaen on kuitenkin aiheellista säätää ilmoitusmenettelystä, joka kattaa sekä ammattikäyttäjät koko toimitusketjussa että yleisön edustajat, jotka ovat osallisina liiketoimissa, joita on niiden luonteen tai laajuuden vuoksi pidettävä epäilyttävinä. Tähän tarkoitukseen jäsenvaltioiden olisi perustettava kansallisia yhteyspisteitä epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista varten.

(17)

Monenlaisia räjähteiden lähtöaineisiin liittyviä liiketoimia voitaisiin pitää epäilyttävinä ja näin ollen ilmoitettavina. Näin on esimerkiksi tilanteissa, joissa mahdollinen asiakas (ammattikäyttäjä tai muu käyttäjä) vaikuttaa epäselvältä aiotun käyttötarkoituksen suhteen, ei tunne aiottua käyttötarkoitusta tai ei kykene uskottavasti selittämään sitä, aikoo ostaa epätavallisia määriä, epätavallisia pitoisuuksia tai epätavallisia aineyhdistelmiä, ei ole halukas todistamaan henkilöllisyyttään tai asuinpaikkaansa tai haluaa ehdottomasti käyttää epätavallisia maksutapoja, kuten suuria käteissummia. Taloudellisten toimijoiden olisi voitava pidättää oikeus kieltäytyä tällaisesta liiketoimesta.

(18)

Tämän asetuksen yleiset tavoitteet huomioon ottaen toimivaltaisia viranomaisia rohkaistaan ilmoittamaan kansalliselle yhteyspisteelle lupahakemuksen epäämisestä silloin, kun epääminen perustuu perusteltuun syyhyn epäillä aiotun käytön laillisuutta tai käyttäjän aikomuksia. Samoin toimivaltaisia viranomaisia rohkaistaan ilmoittamaan kansalliselle yhteyspisteelle luvan peruuttamisesta määräajaksi tai kokonaan.

(19)

Räjähteiden lähtöaineiden laittoman käytön estämiseksi ja havaitsemiseksi on suotavaa, että kansallinen yhteyspiste pitää kirjaa ilmoitetuista epäilyttävistä liiketoimista ja että toimivaltaiset viranomaiset toteuttavat tarvittavat toimenpiteet tutkiakseen konkreettiset seikat, mukaan lukien epäilyttävään liiketoimeen osallisena olevan ammattikäyttäjän asiaan liittyvän taloudellisen toiminnan aitouden.

(20)

Silloin kun se on mahdollista, olisi asetettava pitoisuuksien raja-arvot, joiden ylittyessä tiettyjen räjähteiden lähtöaineiden saatavuutta olisi rajoitettava, kun taas toisten räjähteiden lähtöaineiden osalta olisi säädettävä ainoastaan epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamisesta. Perusteet, joilla määritetään, mitä toimenpiteitä olisi sovellettava mihinkin räjähteiden lähtöaineeseen, sisältävät asianomaiseen räjähteiden lähtöaineeseen liittyvän uhkatason, asianomaisen lähtöaineen kaupan volyymin ja mahdollisuuden määrittää pitoisuustaso, jonka alapuolella lähtöainetta voidaan edelleen käyttää niihin laillisiin tarkoituksiin, joita varten se on saatettu markkinoille. Näiden perusteiden olisi edelleen ohjattava mahdollisia lisätoimia, jotka koskevat tämän asetuksen soveltamisalaan tällä hetkellä kuulumattomia räjähteiden lähtöaineita.

(21)

Polttoainetablettien sisältämän heksamiinin pitoisuuden raja-arvojen määrittäminen ei ole teknisesti toteutettavissa. Lisäksi rikkihapolle, asetonille, kaliumnitraatille, natriumnitraatille, kalsiumnitraatille ja kalsium-ammoniumnitraatille on olemassa useita laillisia käyttötapoja. Näiden aineiden yleisölle tapahtuvan myynnin rajoittamista koskevasta unionin tason asetuksesta aiheutuisi kohtuuttoman suuria hallintokuluja ja säännösten noudattamisesta johtuvia kustannuksia niin kuluttajille, viranomaisille kuin yrityksille. Tämän asetuksen tavoitteet huomioon ottaen olisi kuitenkin toteutettava toimenpiteitä, joiden avulla olisi helpompi ilmoittaa epäilyttävistä liiketoimista, jotka koskevat heksamiinipolttoainetabletteja ja edellä mainittuja muita räjähteiden lähtöaineita, joille ei ole olemassa soveltuvia ja turvallisia vaihtoehtoja.

(22)

Räjähteiden lähtöaineiden varkaudet ovat keino saada räjähteiden laittoman valmistuksen aloittamiseen tarvittavia materiaaleja. Sen vuoksi on aiheellista säätää sellaisten aineiden, joihin kohdistetaan toimenpiteitä tällä asetuksella, huomattavien varkauksien ja katoamisten ilmoittamisesta. Rikollisten jäljittämisen helpottamiseksi, ja muiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten varoittamiseksi mahdollisista uhista, kansallisia yhteyspisteitä kannustetaan tarvittaessa käyttämään hyväksi Europolin varhaisvaroitusjärjestelmää.

(23)

Jäsenvaltioiden olisi laadittava säännöt seuraamuksista, joita sovelletaan tämän asetuksen rikkomiseen. Seuraamusten olisi oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

(24)

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (4) liitteen XVII nojalla on kiellettyä toimittaa yleisön edustajille ammoniumnitraattia, jota voitaisiin helposti käyttää väärin räjähteen lähtöaineena. Ammoniumnitraatin toimittaminen tietyille ammattikäyttäjille, erityisesti viljelijöille, on kuitenkin sallittua. Näihin toimituksiin olisi näin ollen sovellettava tässä asetuksessa säädettyä epäilyttäviä liiketoimia koskevaa ilmoitusmenettelyä, koska asetuksessa (EY) N:o 1907/2006 ei ole vastaavanlaista menettelyä.

(25)

Tässä asetuksessa edellytetään henkilötietojen käsittelyä ja niiden luovuttamista edelleen kolmansille osapuolille, jos kyse on epäilyttävistä liiketoimista. Tämä käsittely ja luovuttaminen merkitsevät vakavaa puuttumista yksityisyyttä koskeviin perusoikeuksiin ja henkilötietojen suojaa koskevaan oikeuteen. Tämän asetuksen puitteissa suoritettavaa henkilötietojen käsittelyä säännellään yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 95/46/EY (5). Sen mukaisesti olisi varmistettava, että henkilötietojen suojaa koskeva perusoikeus turvataan asianmukaisesti henkilöille, joiden henkilötietoja käsitellään tätä asetusta sovellettaessa. Erityisesti lupamenettelyn, liiketoimen rekisteröinnin ja epäilyttävänä pidettävästä liiketoimesta ilmoittamisen edellyttämässä henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava direktiiviä 95/46/EY, mukaan lukien yleiset tietosuojaperiaatteet kuten tietojen minimointi, käyttötarkoituksen rajoittaminen, suhteellisuus ja välttämättömyys sekä rekisteröidyn oikeus tutustua omiin tietoihinsa sekä oikaista ja poistaa niitä.

(26)

Aineet, joita terroristit ja muut rikolliset käyttävät laittomien räjähdysaineiden valmistamiseen, voivat vaihtua nopeasti. Tämän vuoksi olisi oltava mahdollista tuoda lisää aineita tässä asetuksessa säädetyn järjestelmän piiriin, tarpeen vaatiessa kiireellisesti.

(27)

Räjähteiden lähtöaineina käytettävien aineiden väärinkäytössä tapahtuneen kehityksen ottamiseksi huomioon ja edellyttäen, että asiaankuuluvia sidosryhmiä kuullaan asianmukaisesti, jotta voidaan ottaa huomioon talouden toimijoihin mahdollisesti kohdistuvat merkittävät vaikutukset, komissiolle olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti säädöksiä, joilla muutetaan tiettyjen aineiden pitoisuuksien raja-arvoja, joiden ylittäviltä osin kyseisiä aineita ei saa asettaa yleisön saataville, ja joilla lisätään luetteloon sellaisia aineita, joita koskevista epäilyttävistä liiketoimista on ilmoitettava. On erityisen tärkeää, että komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. Komission olisi delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja laatiessaan varmistettava, että Euroopan parlamentti ja neuvosto saavat tarvittavat asiakirjat samanaikaisesti, hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

(28)

Komission olisi pidettävä jatkuvan uudelleentarkastelun alaisena luettelo niistä aineista, joita ei saa asettaa yleisön saataville tietyt raja-arvot ylittävissä pitoisuuksissa sekä niistä aineista, joita koskevista epäilyttävistä liiketoimista on ilmoitettava. Komission on tarvittaessa valmisteltava tavallisen lainsäätämisjärjestyksen mukainen säädösehdotus uusien merkintöjen lisäämiseksi ensin mainittuun luetteloon tai merkintöjen poistamiseksi siitä, tai merkintöjen poistamiseksi jälkimmäisestä luettelosta, räjähteiden lähtöaineina käytettävien aineiden väärinkäytössä tapahtuneen kehityksen ottamiseksi huomioon.

(29)

Asetukseen olisi sisällytettävä suojalauseke, jossa säädetään asianmukaisesta unionin menettelystä sellaisten aineiden osalta, joita ei ole jo rajoitettu tämän asetuksen nojalla mutta joiden osalta jäsenvaltiolla on perusteltu syy uskoa, että kyseisiä aineita voitaisiin käyttää räjähteiden laittomaan valmistukseen.

(30)

Ottaen huomioon erityiset riskit, joihin tällä asetuksella pyritään puuttumaan, on lisäksi asianmukaista sallia jäsenvaltioiden tietyissä olosuhteissa toteuttavan suojatoimenpiteitä myös sellaisten aineiden osalta, joihin on jo kohdistettu toimenpiteitä tällä asetuksella.

(31)

Ottaen huomioon tämän asetuksen vaatimukset, jotka koskevat tietojen antamista komissiolle ja jäsenvaltioille, ei olisi asianmukaista edellyttää, että tällaisten uusien suojatoimenpiteiden osalta sovellettaisiin teknisiä standardeja ja määräyksiä ja tietoyhteiskunnan palveluja koskevia määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä 22 päivänä kesäkuuta 1998 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 98/34/EY (6) säädettyä järjestelyä, riippumatta siitä, koskevatko ne aineita, joihin on kohdistettu toimenpiteitä tällä asetuksella, vai aineita, joita ei ole tällä tavoin rajoitettu.

(32)

Ottaen huomioon tämän asetuksen tavoitteet ja sen vaikutuksen, joka sillä voi olla kansalaisten turvallisuuteen ja sisämarkkinoihin, komission olisi esitettävä lähtöaineita käsittelevässä pysyvässä komiteassa jatkuvasti käytävien keskustelujen pohjalta Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus, jossa tarkasteltaisiin tämän asetuksen täytäntöönpanossa mahdollisesti ilmenneitä ongelmia, sen soveltamisalan laajentamisen suotavuutta ja toteutettavuutta sekä ammattikäyttäjien osalta että sellaisten aineiden, joita huolimatta siitä, ettei niihin ole kohdistettu toimenpiteitä tällä asetuksella, on todettu käytetyn räjähteiden laittomassa valmistuksessa, sisällyttämiseksi säännöksiin, jotka koskevat epäilyttävistä liiketoimista, katoamisista ja varkauksista ilmoittamista (muut kuin luokitellut räjähteiden lähtöaineet). Komission olisi lisäksi jäsenvaltioiden asiassa saamat kokemukset huomioon ottaen ja kustannuksia ja hyötyjä tarkasteltuaan esitettävä kertomus, jossa tarkastellaan järjestelmän tiukentamisen ja yhdenmukaistamisen jatkamisen suotavuutta ja toteutettavuutta suhteessa yleiseen turvallisuuteen kohdistuviin uhkiin. Osana uudelleentarkastelua komission olisi esitettävä Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomus, jossa tarkastellaan mahdollisuuksia siirtää ammoniumnitraattia koskevat säännökset asetuksesta (EY) N:o 1907/2006 tähän asetukseen.

(33)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on rajoittaa yleisön mahdollisuutta hankkia räjähteiden lähtöaineita, vaan se voidaan rajoittamisen laajuuden vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla, joten unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(34)

Yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (7) 28 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan tietosuojavaltuutettu on antanut lausunnon (8).

(35)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita, etenkin henkilötietojen suojaa, elinkeinovapautta, omistusoikeutta ja syrjimättömyyden periaatetta. Jäsenvaltioiden olisi sovellettava tätä asetusta näiden oikeuksien ja periaatteiden mukaisesti,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan yhdenmukaiset säännöt sellaisten aineiden ja seosten asettamisesta saataville, tuonnista, hallussapidosta ja käytöstä, joita voitaisiin käyttää väärin räjähteiden laittomaan valmistukseen; tarkoituksena on rajoittaa yleisön mahdollisuuksia hankkia tällaisia aineita ja seoksia sekä varmistaa, että epäilyttävistä liiketoimista koko toimitusketjussa ilmoitetaan asianmukaisesti.

Tämä asetus ei rajoita liitteissä lueteltuja aineita koskevia muita, tiukempia unionin oikeuden säännöksiä.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tätä asetusta sovelletaan liitteissä lueteltuihin aineisiin ja kyseisiä aineita sisältäviin aineisiin ja seoksiin.

2.   Tätä asetusta ei sovelleta:

a)

esineisiin, sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 3 kohdassa;

b)

pyroteknisiin tuotteisiin, sellaisina kuin ne on määritelty pyroteknisten tuotteiden markkinoille saattamisesta 23 päivänä toukokuuta 2007 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/23/EY (9) 2 artiklan 1 kohdassa, ei-kaupallisiin pyroteknisiin tuotteisiin, jotka kansallisen lainsäädännön mukaan on tarkoitettu asevoimien, lainvalvontaviranomaisten tai palokunnan käyttöön, laivavarusteista 20 päivänä joulukuuta 1996 annetun neuvoston direktiivin 96/98/EY (10) soveltamisalaan kuuluviin pyroteknisiin varusteisiin, ilmailu- ja avaruusteollisuudessa käytettäviksi tarkoitettuihin pyroteknisiin tuotteisiin eikä nalleihin, jotka on tarkoitettu käytettäväksi leluissa;

c)

laillisesti yleisön edustajan saataville lääkereseptin perusteella ja sovellettavan kansallisen lainsäädännön mukaisesti asetettaviin lääkkeisiin.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1)

’aineella’ asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 1 kohdassa tarkoitettua ainetta;

2)

’seoksella’ asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua seosta;

3)

’esineellä’ asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua esinettä;

4)

’asettamisella saataville’ toimittamista, joko maksua vastaan tai veloituksetta;

5)

’tuonnilla’ toimia, joilla aine tuodaan jäsenvaltion alueelle joko toisesta jäsenvaltiosta tai kolmannesta maasta;

6)

’käytöllä’ prosessointia, muotoilua, varastointia, käsittelyä tai sekoittamista, mukaan lukien esineen tuotannon yhteydessä, taikka mitä tahansa muuta hyödyntämistä;

7)

’yleisön edustajalla’ luonnollista henkilöä, joka toimii tarkoituksessa, joka ei ole yhteydessä hänen tavanomaiseen elinkeino-, liike- tai ammattitoimintaansa;

8)

’epäilyttävällä liiketoimella’ liitteissä luetteloituja aineita tai näitä aineita sisältäviä aineita tai seoksia koskevaa liiketoimea, mukaan lukien ammattikäyttäjien liiketoimet, kun on perusteltu syy epäillä, että aine tai seos on tarkoitettu räjähdysaineiden laittomaan valmistukseen;

9)

’talouden toimijalla’ luonnollista henkilöä, oikeushenkilöä tai julkisyhteisöä taikka tällaisten henkilöiden ja/tai elinten ryhmää, joka toimittaa tuotteita tai palveluja markkinoille;

10)

’rajoitetulla räjähteiden lähtöaineella’ ainetta, joka on merkitty liitteessä I olevaan luetteloon ja jonka pitoisuus ylittää sille vahvistetun raja-arvon; myös seosta tai toista ainetta, jossa tällaista luetteloitua ainetta esiintyy pitoisuutena, joka ylittää sille vahvistetun raja-arvon.

4 artikla

Asettaminen saataville, tuonti, hallussapito ja käyttö

1.   Rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita ei saa asettaa yleisön edustajien saataville, eivätkä yleisön edustajat saa tuoda, pitää hallussaan tai käyttää niitä.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat säilyttää tai perustaa lupajärjestelmiä, joiden puitteissa rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita voidaan asettaa yleisön edustajille tai yleisön edustajat voivat pitää hallussaan tai käyttää niitä, jos he saavat ja pyydettäessä esittävät sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 7 artiklan mukaisesti myöntämän luvan hankkia, pitää hallussa tai käyttää niitä, josta kyseinen rajoitettu räjähteiden lähtöaine on tarkoitus hankkia tai jossa sitä on tarkoitus pitää hallussa tai käyttää.

3.   Sen estämättä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat säilyttää tai perustaa rekisteröintijärjestelmiä, joiden puitteissa seuraavia rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita voidaan asettaa yleisön edustajien saataville tai yleisön edustajat voivat pitää hallussaan tai käyttää niitä, jos talouden toimija, joka asettaa aineen saataville rekisteröi kunkin liiketoimen 8 artiklassa säädettyjen yksityiskohtaisten järjestelyiden mukaisesti:

a)

vetyperoksidi (CAS RN 7722-84-1) liitteessä I vahvistettuja raja-arvoja korkeampana mutta enintään 35 painoprosentin pitoisuutena;

b)

nitrometaani (CAS RN 75-52-5) liitteessä I vahvistettuja raja-arvoja korkeampana mutta enintään 40 painoprosentin pitoisuutena;

c)

typpihappo (CAS RN 7697-37-2) liitteessä I vahvistettuja raja-arvoja korkeampana mutta enintään 10 painoprosentin pitoisuutena.

4.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle kaikista toimenpiteistä, joita ne toteuttavat 2 ja 3 kohdassa tarkoitettujen järjestelmien panemiseksi täytäntöön. Ilmoituksessa on mainittava ne räjähteiden lähtöaineet, joita koskevasta poikkeuksesta jäsenvaltio säätää.

5.   Komissio julkistaa luettelon jäsenvaltioiden 4 kohdan mukaisesti ilmoittamista toimenpiteistä.

6.   Jos yleisön edustaja aikoo tuoda rajoitettua räjähteiden lähtöainetta sellaisen jäsenvaltion alueelle, joka on päättänyt poiketa 1 kohdasta soveltamalla lupajärjestelmää 2 kohdan mukaisesti ja/tai rekisteröintijärjestelmää 3 kohdan tai 17 artiklan mukaisesti, kyseisen henkilön on saatava ja pyydettäessä esitettävä toimivaltaiselle viranomaiselle lupa, joka on myönnetty 7 artiklassa vahvistettujen sääntöjen mukaisesti ja joka on voimassa kyseisessä jäsenvaltiossa.

7.   Talouden toimijan, joka asettaa rajoitetun räjähteiden lähtöaineen yleisön edustajan saataville 2 kohdan mukaisesti, on edellytettävä kunkin liiketoimen yhteydessä luvan esittämistä tai luovuttamisen tapahtuessa 3 kohdan mukaisesti kirjattava liiketoimi sen jäsenvaltion perustaman järjestelmän mukaisesti, jossa rajoitettu räjähteiden lähtöaine asetetaan saataville.

5 artikla

Merkinnät

Talouden toimijan, joka aikoo asettaa rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita yleisön edustajien saataville, on varmistettava, joko kiinnittämällä asianmukainen merkintä tai tarkistamalla, että asianmukainen merkintä on kiinnitetty, että pakkauksessa ilmoitetaan selvästi, että kyseisen räjähteiden lähtöaineen hankkimista, hallussapitoa tai käyttöä yleisön edustajien toimesta koskee 4 artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa säädetty rajoitus.

6 artikla

Vapaa liikkuvuus

Rajoittamatta 1 artiklan toisen kohdan ja 13 artiklan soveltamista ja jollei tässä asetuksessa tai muissa unionin säädöksissä toisin säädetä, jäsenvaltiot eivät saa räjähteiden laittoman valmistuksen estämiseen liittyvin perustein kieltää, rajoittaa tai estää seuraavien aineiden asettamista saataville:

a)

liitteessä I luetteloidut aineet, joiden pitoisuus ei ylitä kyseisessä liitteessä asetettuja raja-arvoja; tai

b)

liitteessä II luetteloidut aineet.

7 artikla

Luvat

1.   Kunkin jäsenvaltion, joka antaa lupia yleisön edustajille, joilla on oikeutettu intressi hankkia, tuoda, pitää hallussa tai käyttää rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita on vahvistettava 4 artiklan 2 ja 6 kohdassa säädetyn luvan myöntämistä koskevat säännöt. Harkitessaan luvan myöntämistä jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on otettava huomioon kaikki olennaiset seikat ja erityisesti aineen aiotun käyttötarkoituksen laillisuus. Lupa on evättävä, jos on perusteltu syy epäillä aiotun käytön laillisuutta tai käyttäjän aikomuksia käyttää sitä lailliseen tarkoitukseen.

2.   Toimivaltainen viranomainen voi valita, miten luvan voimassaoloaikaa rajoitetaan, myöntämällä sen yhtä tai useampaa käyttökertaa varten enintään kolmen vuoden ajaksi. Toimivaltainen viranomainen voi velvoittaa luvanhaltijan osoittamaan luvan voimassaolon ilmoitettuun päättymiseen saakka, että luvan myöntämisedellytykset täyttyvät edelleen. Luvassa on mainittava ne rajoitetut räjähteiden lähtöaineet, joita koskien lupa on myönnetty.

3.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat periä hakijoilta lupahakemuksesta maksun. Maksujen suuruus ei saa ylittää hakemuksen käsittelykustannuksia.

4.   Toimivaltainen viranomainen voi keskeyttää luvan voimassaolon tai peruuttaa luvan, jos on perusteltu syy epäillä, että luvan myöntämisedellytykset eivät enää täyty.

5.   Toimivaltaisen viranomaisen päätöksiä koskevat muutoksenhakupyynnöt sekä lupaehtojen noudattamista koskevat riidat on saatettava asiasta kansallisen lainsäädännön mukaisesti vastaavan elimen käsiteltäviksi.

6.   Jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten myöntämät luvat voidaan tunnustaa muissa jäsenvaltioissa. Komissio laatii viimeistään 2 päivänä syyskuuta 2014 lähtöaineita käsittelevää pysyvää komiteaa kuultuaan ohjeet lupien teknisistä yksityiskohdista niiden vastavuoroisen tunnustamisen helpottamiseksi. Ohjeissa on oltava myös tiedot siitä, mitä tietoja rajoitettujen räjähteiden lähtöaineiden tuontiin oikeuttaviin lupiin sisällytetään, mukaan lukien kyseisten lupien malliluonnos.

8 artikla

Liiketoimien rekisteröinti

1.   Edellä 4 artiklan 3 kohdassa säädetyn rekisteröinnin yhteydessä yleisön edustajan on todistettava henkilöllisyytensä virallisella henkilöasiakirjalla.

2.   Rekisterin on sisällettävä vähintään seuraavat tiedot:

a)

yleisön edustajan nimi, osoite ja soveltuvin osin joko henkilönumero tai virallisen henkilöasiakirjan tyyppi ja numero;

b)

aineen tai seoksen nimi ja pitoisuus;

c)

aineen tai seoksen määrä;

d)

yleisön edustajan ilmoittama aineen tai seoksen käyttötarkoitus;

e)

liiketoimen päivämäärä ja paikka;

f)

yleisön edustajan allekirjoitus.

3.   Rekisteri on säilytettävä viiden vuoden ajan siitä päivästä lukien, jona liiketoimi tapahtui. Tänä aikana asiakirjojen on oltava saatavilla tarkastusta varten toimivaltaisten viranomaisten pyynnöstä.

4.   Rekisteri on säilytettävä paperimuodossa tai muulla pysyvällä välineellä ja sen on oltava saatavilla tarkastusta varten milloin tahansa koko 3 kohdassa säädetyn ajan. Sähköisesti tallennettujen tietojen on

a)

vastattava vastaavien paperimuodossa olevien asiakirjojen muotoa ja sisältöä ja

b)

oltava viipymättä saatavilla milloin tahansa koko 3 kohdassa säädetyn ajan.

9 artikla

Epäilyttävistä liiketoimista, katoamisista ja varkauksista ilmoittaminen

1.   Liitteissä luetteloituja aineita tai niitä sisältäviä seoksia tai aineita koskevista epäilyttävistä liiketoimista on ilmoitettava tämän artiklan mukaisesti.

2.   Kunkin jäsenvaltion on perustettava yksi tai useampi kansallinen yhteyspiste ja ilmoitettava selvästi sen tai kunkin puhelinnumero ja sähköpostiosoite epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista varten.

3.   Talouden toimijat voivat pidättää itsellään oikeuden kieltäytyä liiketoimesta, ja niiden on ilmoitettava liiketoimesta tai sen yrityksestä ilman aiheetonta viivytystä sen jäsenvaltion kansalliselle yhteyspisteelle, jossa liiketoimi oli tarkoitus toteuttaa, ja mahdollisuuksien mukaan ilmoitettava asiakkaan henkilöllisyys, mikäli on perusteltu syy epäillä, että aiottu liiketoimi, joka koskee yhtä tai useampaa liitteissä lueteltua ainetta tai niitä sisältävää seosta tai ainetta, on epäilyttävä liiketoimi, ottaen huomioon kaikki olosuhteet ja erityisesti, jos mahdollinen asiakas

a)

vaikuttaa epäselvältä aineen tai seoksen aiotun käyttötarkoituksen suhteen;

b)

ei tunne aineen tai seoksen aiottua käyttötarkoitusta tai ei kykene uskottavasti selittämään sitä;

c)

aikoo ostaa aineita sellaisissa määrin, sellaisissa aineyhdistelmissä tai sellaisissa pitoisuuksissa, jotka ovat epätavanomaisia yksityiskäyttöön;

d)

ei ole halukas todistamaan henkilöllisyyttään tai asuinpaikkaansa; tai

e)

haluaa ehdottomasti käyttää epätavallisia maksutapoja, kuten suuria käteissummia.

4.   Talouden toimijoiden on ilmoitettava myös liitteissä lueteltujen aineiden ja niitä sisältävien seosten tai aineiden huomattavista katoamisista ja varkauksista sen jäsenvaltion kansalliselle yhteyspisteelle, jossa katoaminen tai varkaus tapahtui.

5.   Komissio laatii toimivaltaisten viranomaisten ja talouden toimijoiden yhteistyön helpottamiseksi lähtöaineita käsittelevää pysyvää komiteaa kuultuaan viimeistään 2 päivänä syyskuuta 2014 ohjeet kemikaalien toimitusketjun ja tarvittaessa toimivaltaisten viranomaisten avuksi. Ohjeisiin sisällytetään erityisesti

a)

tiedot siitä, miten epäilyttävät liiketoimet tunnistetaan ja miten niistä ilmoitetaan, erityisesti jäljempänä liitteessä II lueteltujen aineiden sellaisten pitoisuuksien ja/tai määrien osalta, joita matalammat arvot eivät yleensä edellytä mitään toimia;

b)

tiedot siitä, miten huomattavat katoamiset ja varkaudet tunnistetaan ja miten niistä ilmoitetaan;

c)

muita tietoja, joita voidaan pitää hyödyllisinä.

Komissio päivittää ohjeet säännöllisesti.

6.   Toimivaltaisten viranomaisten on huolehdittava siitä, että 5 kohdassa tarkoitetut ohjeet jaetaan säännöllisesti toimivaltaisten viranomaisten sopimaksi katsomalla tavalla ohjeiden tavoitteiden mukaisesti.

10 artikla

Tietosuoja

Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tämän asetuksen nojalla suoritettu henkilötietojen käsittely on direktiivin 95/46/EY mukaista. Jäsenvaltioiden on erityisesti huolehdittava siitä, että tämän asetuksen 4 artiklan 2 ja 6 kohdan ja 7 artiklan mukaisen lupamenettelyn edellyttämässä henkilötietojen käsittelyssä tai tämän asetuksen 4 artiklan 3 kohdan sekä 8 ja 17 artiklan mukaisessa liiketoimien rekisteröinnissä sekä tämän asetuksen 9 artiklan mukaisessa ilmoittamisessa epäilyttävistä liiketoimista noudatetaan direktiiviä 95/46/EY.

11 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on säädettävä tämän asetuksen rikkomiseen sovellettavista seuraamuksista ja toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että ne pannaan täytäntöön. Seuraamusten on oltava tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

12 artikla

Liitteiden muuttaminen

1.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä 14 artiklan mukaisesti liitteessä I olevien raja-arvojen muuttamiseksi siinä määrin, kuin se on tarpeen räjähteiden lähtöaineina käytettävien aineiden väärinkäytössä tapahtuneen kehityksen ottamiseksi huomioon tai tutkimuksen ja testauksen perusteella, sekä liitteen II muuttamiseksi lisäämällä siihen uusia aineita, jos se on tarpeen räjähteiden lähtöaineina käytettävien aineiden väärinkäytössä tapahtuneen kehityksen ottamiseksi huomioon. Osana delegoitujen säädösten valmistelua komissio pyrkii kuulemaan asiaankuuluvia sidosryhmiä, erityisesti kemianteollisuuden ja vähittäiskaupan edustajia.

Tämän artiklan nojalla annettaviin delegoituihin säädöksiin sovelletaan 15 artiklassa säädettyä menettelyä, kun tämä on tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, jossa räjähdysaineiden laittomaan valmistamiseen käytettävien aineiden väärinkäyttöä koskevassa riskinarvioinnissa tapahtuu äkillinen muutos.

2.   Komissio antaa erillisen delegoidun säädöksen jokaista liitteessä I olevia raja-arvoja koskevaa muutosta varten ja jokaisen liitteeseen II lisätyn uuden aineen osalta. Kukin delegoitu säädös perustuu analyysiin, jolla osoitetaan, että muutokset eivät aiheuta kohtuutonta rasitetta talouden toimijoille tai kuluttajille, ottaen asianmukaisesti huomioon tavoitteet, joihin pyritään.

13 artikla

Suojalauseke

1.   Jos jäsenvaltiolla on perusteltu syy uskoa, että tiettyä ainetta, jota ei ole lueteltu liitteissä, voitaisiin käyttää räjähteiden laittomaan valmistukseen, se voi rajoittaa kyseisen aineen tai kyseistä ainetta sisältävien seoksien tai aineiden asettamista saataville, hallussapitoa ja käyttöä, tai kieltää nämä kokonaan taikka määrätä, että aineeseen sovelletaan 9 artiklan mukaista epäilyttävistä liiketoimista ilmoittamista.

2.   Jos jäsenvaltiolla on perusteltu syy uskoa, että tiettyä liitteessä I luetteloitua ainetta voitaisiin käyttää räjähteiden laittomaan valmistukseen liitteessä I vahvistettua raja-arvoa pienempänä pitoisuutena, se voi rajoittaa tiukemmin kyseisen aineen asettamista saataville, hallussapitoa ja käyttöä, tai kieltää nämä kokonaan asettamalla alhaisemman pitoisuuden raja-arvon.

3.   Jos jäsenvaltiolla on perusteltu syy vahvistaa pitoisuuden raja-arvo, jonka ylittyessä liitteessä II luetteloituun aineeseen olisi sovellettava rajoituksia, joita muutoin sovelletaan rajoitettuihin räjähteiden lähtöaineisiin, se voi rajoittaa kyseisen aineen asettamista saataville, hallussapitoa ja käyttöä, tai kieltää nämä kokonaan asettamalla sallitun enimmäispitoisuuden.

4.   Jos jäsenvaltio rajoittaa tai kieltää aineita 1, 2 tai 3 kohdan mukaisesti, sen on viipymättä ilmoitettava asiasta komissiolle ja muille jäsenvaltioille ja annettava asiaan liittyvät perustelut.

5.   Komissio tutkii 4 kohdan nojalla toimitettujen tietojen perusteella välittömästi, olisiko liitteisiin tehtävä muutoksia 12 artiklan 1 kohdan mukaisesti tai olisiko laadittava säädösehdotus liitteiden muuttamiseksi. Asianomaisen jäsenvaltion on tarvittaessa muutettava kansallisia toimenpiteitään tai kumottava ne näiden liitteisiin tehtyjen muutosten ottamiseksi huomioon.

6.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle viimeistään 2 päivänä kesäkuuta 2013 kaikki voimassa olevat kansalliset toimenpiteet tietyn aineen tai kyseistä ainetta sisältävien seoksien tai aineiden saataville asettamisen, hallussapidon ja käytön rajoittamiseksi tai kieltämiseksi sillä perusteella, että sitä voitaisiin käyttää räjähteiden laittomaan valmistukseen.

14 artikla

Siirretyn säädösvallan käyttäminen

1.   Siirretään komissiolle valta antaa delegoituja säädöksiä tässä artiklassa säädetyin edellytyksin.

2.   Siirretään 12 artiklassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä komissiolle viideksi vuodeksi 1 päivästä maaliskuuta 2013. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen kyseisen viiden vuoden pituisen kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.

3.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 12 artiklassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Päätös tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai jonakin myöhempänä, päätöksessä mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.

4.   Heti kun komissio on antanut delegoidun säädöksen, komissio antaa sen tiedoksi yhtäaikaisesti Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

5.   Edellä olevan 12 artiklan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kahden kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kahdella kuukaudella.

15 artikla

Kiireellinen menettely

1.   Tämän artiklan nojalla annetut delegoidut säädökset tulevat voimaan viipymättä, ja niitä sovelletaan niin kauan, kuin niitä ei vastusteta 2 kohdan mukaisesti. Kun delegoitu säädös annetaan tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, esitetään samalla ne perusteet, joiden vuoksi sovelletaan kiireellistä menettelyä.

2.   Euroopan parlamentti tai neuvosto voivat 14 artiklan 5 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti vastustaa delegoitua säädöstä. Siinä tapauksessa komissio kumoaa säädöksen viipymättä sen jälkeen, kun Euroopan parlamentin tai neuvoston päätös vastustaa sitä on annettu sille tiedoksi.

16 artikla

Siirtymäsäännös

Yleisön edustajien on edelleen sallittua pitää hallussaan ja käyttää rajoitettuja räjähteiden lähtöaineita 2 päivään maaliskuuta 2016 asti.

17 artikla

Olemassa olevat rekisteröintijärjestelmät

Jos jäsenvaltiolla on 1 päivänä maaliskuuta 2013 olemassa järjestelmä, jossa edellytetään, että talouden toimijat, jotka asettavat yleisön edustajien saataville yhtä tai useampaa rajoitettua räjähteiden lähtöainetta, rekisteröivät kaikki tällaiset liiketoimet, se voi poiketa 4 artiklan 1 ja 2 kohdasta soveltamalla kyseistä rekisteröintijärjestelmää 8 artiklan mukaisesti joihinkin tai kaikkiin liitteessä I lueteltuihin aineisiin. Edellä 4 artiklan 4–7 kohdassa säädettyjä sääntöjä sovelletaan soveltuvin osin.

18 artikla

Uudelleentarkastelu

1.   Komissio esittää viimeistään 2 päivänä syyskuuta 2017 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa tarkastellaan seuraavia seikkoja:

a)

tämän asetuksen soveltamisesta aiheutuneet ongelmat;

b)

järjestelmän tiukentamisen ja yhdenmukaistamisen jatkamisen suotavuus ja toteutettavuus suhteessa terrorismin ja muun vakavan rikollisen toiminnan yleiselle turvallisuudelle aiheuttamiin uhkiin, ottaen huomioon jäsenvaltioiden tämän asetuksen puitteissa saamat kokemukset ja mahdollisesti havaitsemat puutteet turvallisuudessa sekä ne kustannukset ja hyödyt, joita on aiheutunut jäsenvaltioille, talouden toimijoille ja muille asianomaisille sidosryhmille;

c)

tämän asetuksen soveltamisalan ammattikäyttäjiin laajentamisen suotavuus ja toteutettavuus ottaen huomioon talouden toimijoille aiheutuvat rasitteet ja tämän asetuksen tavoitteet;

d)

suotavuus ja toteutettavuus sisällyttää muita kuin luokiteltuja räjähteiden lähtöaineita säännöksiin, jotka koskevat epäilyttävistä liiketoimista, katoamisista ja varkauksista ilmoittamista.

2.   Komissio esittää viimeistään 2 päivänä maaliskuuta 2015 Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen, jossa tarkastellaan mahdollisuuksia siirtää ammoniumnitraattia koskevat säännökset asetuksesta (EY) N:o 1907/2006 tähän asetukseen.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kertomusten perusteella komissio esittää tarvittaessa säädösehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle tämän asetuksen muuttamiseksi.

19 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 2 päivästä syyskuuta 2014.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 15 päivänä tammikuuta 2013.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

L. CREIGHTON


(1)  EUVL C 84, 17.3.2011, s. 25.

(2)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 20. marraskuuta 2012 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 11. joulukuuta 2012.

(3)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(4)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(5)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(6)  EYVL L 204, 21.7.1998, s. 37.

(7)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  EUVL C 101, 1.4.2011, s. 1.

(9)  EUVL L 154, 14.6.2007, s. 1.

(10)  EYVL L 46, 17.2.1997, s. 25.


LIITE I

Aineet, joita ei luovuteta yleisön edustajille sellaisinaan tai niitä sisältävinä aineina tai seoksina paitsi, jos pitoisuus on yhtä suuri tai pienempi kuin jäljempänä esitetty raja-arvo

Aineen nimi ja CAS RN -numero

(Chemical Abstracts Service Registry Number)

Raja-arvo

Yhdistetyn nimikkeistön (CN) 28 tai 29 ryhmän 1 huomautuksen vaatimukset täyttävän erillisen kemiallisesti määritetyn yhdisteen yhdistetyn nimikkeistön koodi (CN-koodi) (1)

Sellaisen seoksen yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodi, jossa ei ole sellaisia ainesosia (esim. elohopeaa, maa-jalometalleja, harvinaisia maametalleja tai radioaktiivisia aineita), joiden perusteella se voitaisiin luokitella johonkin toiseen CN-koodiin (1)

Vetyperoksidi

(CAS RN 7722-84-1)

12 paino-%

2847 00 00

3824 90 97

Nitrometaani

(CAS RN 75-52-5)

30 paino-%

2904 20 00

3824 90 97

Typpihappo

(CAS RN 7697-37-2)

3 paino-%

2808 00 00

3824 90 97

Kaliumkloraatti

(CAS RN 3811-04-9)

40 paino-%

2829 19 00

3824 90 97

Kalium-perkloraatti

(CAS RN 7778-74-7)

40 paino-%

2829 90 10

3824 90 97

Natriumkloraatti

(CAS RN 7775-09-9)

40 paino-%

2829 11 00

3824 90 97

Natrium-perkloraatti

(CAS RN 7601-89-0)

40 paino-%

2829 90 10

3824 90 97


(1)  Komission asetus (EY) N:o 948/2009 (EUVL L 287, 31.10.2009, s. 1).


LIITE II

Aineet (sellaisinaan tai muissa aineissa tai seoksissa), joita koskevista epäilyttävistä liiketoimista on ilmoitettava

Aineen nimi ja CAS RN -numero

(Chemical Abstracts Service Registry Number)

Yhdistetyn nimikkeistön (CN) 28 ryhmän 1 huomautuksen, 29 ryhmän 1 huomautuksen tai 31 ryhmän 1 huomautuksen b alakohdan vaatimukset täyttävän erillisen kemiallisesti määritetyn yhdisteen yhdistetyn nimikkeistön koodi (CN-koodi) (1)

Sellaisen seoksen yhdistetyn nimikkeistön (CN) koodi, jossa ei ole sellaisia ainesosia (esim. elohopeaa, maa-jalometalleja, harvinaisia maametalleja tai radioaktiivisia aineita), joiden perusteella se voitaisiin luokitella johonkin toiseen CN-koodiin (1)

Heksamiini

(CAS RN 100-97-0)

2921 29 00

3824 90 97

Rikkihappo

(CAS RN 7664-93-9)

2807 00 10

3824 90 97

Asetoni

(CAS RN 67-64-1)

2914 11 00

3824 90 97

Kaliumnitraatti

(CAS 7757-79-1)

2834 21 00

3824 90 97

Natriumnitraatti

(CAS RN 7631-99-4)

3102 50 10 (luonnollinen)

3824 90 97

3102 50 90 (muu kuin luonnollinen)

3824 90 97

Kalsiumnitraatti

(CAS RN 10124-37-5)

2834 29 80

3824 90 97

Kalsium-ammoniumnitraatti

(CAS RN 15245-12-2)

3102 60 00

3824 90 97

Ammoniumnitraatti

(CAS RN 6484-52-2) (typpipitoisuus ammoniumnitraatista laskettuna 16 paino-% tai korkeampi)

3102 30 10 (vesiliuoksessa)

3824 90 97

3102 30 90 (muussa muodossa)


(1)  Asetus (EY) N:o 948/2009.