17.1.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 13/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 25/2013,

annettu 16 päivänä tammikuuta 2013,

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteiden II ja III ja komission asetuksen (EU) N:o 231/2012 liitteen muuttamisesta elintarvikelisäaineen kaliumdiasetaatti osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineista 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 3 kohdan, 14 artiklan ja 30 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon elintarvikelisäaineiden, elintarvike-entsyymien ja elintarvikearomien yhtenäisestä hyväksymismenettelystä 16 päivänä joulukuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1331/2008 (2) ja erityisesti sen 7 artiklan 5 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II vahvistetaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä III vahvistetaan unionissa elintarvikelisäaineissa, elintarvike-entsyymeissä, elintarvikearomeissa ja ravintoaineissa käytettäväksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo ja niiden käyttöä koskevat edellytykset.

(3)

Komission asetuksessa (EU) N:o 231/2012 (3) vahvistetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä II ja III lueteltujen elintarvikelisäaineiden eritelmät.

(4)

Näitä luetteloita voidaan muuttaa asetuksessa (EY) N:o 1331/2008 tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

(5)

Unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo voidaan asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 1 kohdan nojalla saattaa ajan tasalle joko komission aloitteesta tai asiaa koskevan hakemuksen perusteella.

(6)

Kaliumdiasetaatin käytön hyväksymisestä säilöntäaineena tehtiin 27 päivänä syyskuuta 2010 hakemus, joka toimitettiin jäsenvaltioiden saataville.

(7)

Hakemus koskee kaliumdiasetaatin käyttöä vaihtoehtona elintarvikelisäaineelle natriumdiasetaatti E 262 (ii), jota käytetään mikro-organismien kasvun inhibiittorina. Natriumdiasetaatin E 262 (ii) korvaaminen kaliumdiasetaatilla voi auttaa vähentämään natriumin saantia ravinnon välityksellä.

(8)

Komissio pyytää asetuksen (EY) N:o 1331/2008 3 artiklan 2 kohdan nojalla elintarviketurvallisuusviranomaiselta lausunnon asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteessä II esitetyn unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelon saattamiseksi ajan tasalle, paitsi jos kyseisellä ajan tasalle saattamisella ei todennäköisesti ole vaikutusta ihmisten terveyteen. Kaliumdiasetaatti on kahden hyväksytyn elintarvikelisäaineen (kaliumasetaatti E 261 ja etikkahappo E 260) ekvimolekylaarinen yhdiste. Elintarvikealan tiedekomitea arvioi vuonna 1990 elintarvikelisäaineita, joilla on erilaisia teknisiä tehtäviä. Happojen, emästen ja niiden suolojen arvioinnit perustuivat lueteltuihin anioneihin ja kationeihin. Etikkahappo (E 260) ja sen suolat sekä ammonium-, natrium-, kalium- ja kalsiumasetaatit ja -diasetaatit kuuluivat arvioinnin piiriin. Komitea sijoitti kaikki nämä aineet ryhmään, jolle ei ole vahvistettu hyväksyttävää päiväsaantia. Tämä merkitsee sitä, ettei niiden käyttö aiheuta terveysvaaraa, kun niitä käytetään sellaisina määrinä, mikä on tarpeen halutun teknologisen vaikutuksen aikaansaamiseksi. Kaliumdiasetaatin hyväksymisellä vastaavalla tavalla kuin kaliumasetaatti ei todennäköisesti ole vaikutusta ihmisten terveyteen, joten elintarviketurvallisuusviranomaiselta ei ole tarpeen pyytää lausuntoa.

(9)

Kaliumdiasetaatti olisi hyväksyttävä käytettäväksi samalla tavalla kuin kaliumasetaatti. Asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteissä oleva nykyinen lisäaineen E 261 nimi ”kaliumasetaatti” olisi sen vuoksi korvattava ilmaisulla ”kaliumasetaatit”, joka kattaa sekä kaliumasetaatin että kaliumdiasetaatin.

(10)

Asetukseen (EU) N:o 231/2012 olisi sisällytettävä kaliumdiasetaatin eritelmä. Asetuksen liitteessä olisi annettava kaliumdiasetaatille numero E 261 (ii) ja muutettava kaliumasetaatin nykyinen numero E 261 numeroksi E 261 (i). Tällä uudelleennumeroinnilla ei ole vaikutusta asetuksen (EY) N:o 1333/2008 22 ja 23 artiklassa säädettyihin merkintävaatimuksiin.

(11)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteen II muuttamisesta vahvistamalla unionissa hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luettelo 11 päivänä marraskuuta 2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 1129/2011 (4) siirtymäsäännösten mukaan unionissa elintarvikkeissa käytettäväksi hyväksyttyjen elintarvikelisäaineiden luetteloa ja niiden käyttöä koskevia edellytyksiä käsittelevää liitettä II sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2013. Jotta kaliumdiasetaatin käyttö voidaan sallia ennen kyseistä päivämäärää, kyseisen lisäaineen käytölle on tarpeen vahvistaa aikaisempi soveltamispäivä.

(12)

Sen vuoksi asetuksia (EY) N:o 1333/2008 ja (EU) N:o 231/2012 olisi muutettava.

(13)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eikä Euroopan parlamentti tai neuvosto ole vastustanut niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liitteet II ja III tämän asetuksen liitteen I mukaisesti.

2 artikla

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 231/2012 liite tämän asetuksen liitteen II mukaisesti.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä tammikuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 16.

(2)  EUVL L 354, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EUVL L 83, 22.3.2012, s. 1.

(4)  EUVL L 295, 12.11.2011, s. 1.


LIITE I

A.

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite II seuraavasti:

1)

Korvataan B osan 3 kohdassa ”Muut lisäaineet kuin väri- ja makeutusaineet” oleva lisäainetta E 261 koskeva kohta seuraavasti:

”E 261

Kaliumasetaatit (1)

2)

Korvataan C osan ryhmässä I oleva lisäainetta E 261 koskeva kohta seuraavasti:

”E 261

Kaliumasetaatit (2)

quantum satis

3)

E osassa:

a)

Korvataan elintarvikeryhmässä 04.2.3 ”Tölkitetyt tai pullotetut hedelmät ja kasvikset” lisäainetta E 261 koskeva kohta seuraavasti:

”E 261

Kaliumasetaatit

quantum satis

 

Soveltamisaika:

6 päivästä helmikuuta 2013.”

b)

Korvataan elintarvikeryhmässä 07.1.1 ”Pelkästään seuraavista aineksista valmistettu leipä: vehnäjauho, vesi, hiiva tai kohotusaine, suola” lisäainetta E 261 koskeva kohta seuraavasti:

”E 261

Kaliumasetaatit

quantum satis

 

Soveltamisaika:

6 päivästä helmikuuta 2013.”

c)

Korvataan elintarvikeryhmässä 07.1.2 ”Pain courant français; Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek” lisäainetta E 261 koskeva kohta seuraavasti:

”E 261

Kaliumasetaatit

quantum satis

 

Ainoastaan Friss búzakenyér, fehér és félbarna kenyerek.

Soveltamisaika:

6 päivästä helmikuuta 2013.”

d)

Korvataan elintarvikeryhmässä 08.1.2 ”Raakalihavalmisteet sellaisina kuin ne määritellään asetuksessa (EY) N:o 853/2004” lisäainetta E 261 koskeva kohta seuraavasti:

”E 261

Kaliumasetaatit

quantum satis

 

Ainoastaan tuoreesta jauhetusta lihasta tehdyt valmiiksi pakatut valmisteet.

Soveltamisaika:

6 päivästä helmikuuta 2013.”

e)

Korvataan elintarvikeryhmässä 13.1.3 ”Direktiivissä 2006/125/EY määritellyt imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut viljapohjaiset valmisruoat ja muut lastenruoat” lisäainetta E 261 koskeva kohta seuraavasti:

”E 261

Kaliumasetaatit

quantum satis

 

Ainoastaan imeväisille ja pikkulapsille tarkoitetut viljapohjaiset valmisruoat, ainoastaan pH:n säätämiseen.

Soveltamisaika:

6 päivästä helmikuuta 2013.”

B.

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1333/2008 liite III seuraavasti:

a)

Korvataan 3 osassa lisäainetta E 261 koskeva kohta seuraavasti:

”E 261

Kaliumasetaatit

quantum satis

quantum satis

quantum satis

 

b)

Korvataan 5 osan A jaksossa lisäainetta E 261 koskeva kohta seuraavasti:

”E 261

Kaliumasetaatit

quantum satis

Kaikki ravintoaineet”

 

c)

Korvataan 6 osan taulukossa 1 oleva lisäainetta E 261 koskeva kohta seuraavasti:

”E 261

Kaliumasetaatit”


(1)  Soveltamisaika: 6 päivästä helmikuuta 2013.”

(2)  Soveltamisaika: 6 päivästä helmikuuta 2013.”


LIITE II

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 231/2012 liite seuraavasti:

a)

Korvataan lisäainetta E 261 koskeva kohta seuraavasti:

E 261 (i) KALIUMASETAATTI

b)

Lisätään seuraava kohta lisäainetta E 261 (i) koskevan kohdan jälkeen:

E 261 (ii) KALIUMDIASETAATTI

Synonyymit

 

Määritelmä

Kaliumdiasetaatti on kaliumasetaatin ja etikkahapon molekyyliyhdiste

Einecs

224-217-7

Kemiallinen nimi

Kaliumvetydiasetaatti

Kemiallinen kaava

C4H7KO4

Molekyylipaino

158,2

Pitoisuus

36–38 % vapaata etikkahappoa ja 61–64 % kaliumasetaattia

Kuvaus

Valkoisia kiteitä

Tunnistaminen

pH

4,5–5 (10-prosenttinen vesiliuos)

Asetaattitesti

Läpäisee testin

Kaliumtesti

Läpäisee testin

Puhtaus

Vesipitoisuus

Enintään 1 % (Karl Fischerin menetelmä)

Muurahaishappo, formiaatit ja muut hapettuvat aineet

Enintään 1 000 mg/kg muurahaishappona ilmaistuna

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg”