7.1.2014   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 2/12


EUROOPAN KESKUSPANKIN SUUNTAVIIVAT,

annettu 25 päivänä heinäkuuta 2013,

julkisyhteisöjen rahoitustilastoista

(uudelleenlaadittu)

(EKP/2013/23)

(2014/2/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 5.1 ja 5.2 artiklan sekä 12.1 ja 14.3 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perussopimukseen liitetyn liiallisia alijäämiä koskevasta menettelystä tehdyn pöytäkirjan soveltamisesta 25 päivänä toukokuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 479/2009 (1),

ottaa huomioon Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa 21 päivänä toukokuuta 2013 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 549/2013 (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Julkisyhteisöjen rahoitustilastoista 31 päivänä heinäkuuta 2009 annettuihin Euroopan keskuspankin suuntaviivoihin EKP/2009/20 (3) on tarpeen tehdä huomattavia muutoksia, joten teksti olisi selvyyden ja avoimuuden vuoksi laadittava uudelleen.

(2)

Asetuksessa (EU) N:o 549/2013 vahvistettu menetelmäkehyksen päivitys Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä (EKT) 1995:stä EKT 2010:een edellyttää tilastollisten käsitteiden mukauttamista. Yhdenmukaisuuden vuoksi julkisyhteisöjen rahoitustilastoja koskevien Euroopan keskuspankin (EKP) vaatimusten tulisi perustua unionin tilastotietoja koskeviin standardeihin, jotka on määritelty EKT 2010:ssä.

(3)

Euroopan keskuspankkijärjestelmä (EKPJ) tarvitsee tehtäviensä hoitamiseksi kokonaisvaltaiset ja luotettavat tilastot taloudellisia ja rahatalouden analyysejaan varten; näiden tilastojen tulee kattaa kaikki taloustoimet, mukaan lukien sellaiset, joissa julkisyhteisö toimii Euroopan unionin toimielinten edustajana. Näissä suuntaviivoissa vahvistetut menettelyt eivät vaikuta vastuun- ja toimivallanjakoon jäsenvaltioiden ja unionin tasolla.

(4)

On tarpeen ottaa käyttöön tehokkaat menettelytavat julkisyhteisöjen rahoitustilastoja koskevien tietojen vaihtamiseksi EKPJ:ssä, jotta voitaisiin varmistaa, että EKPJ:llä on käytettävissään ajantasaiset ja sen tarpeita vastaavat julkisyhteisöjen rahoitustilastot ja että tilastot ja kansallisten keskuspankkien samoista muuttujista laatimat ennusteet vastaavat toisiaan riippumatta siitä, ovatko tilastot kansallisten keskuspankkien vai toimivaltaisten kansallisten viranomaisten laatimia.

(5)

Muut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset kuin kansalliset keskuspankit keräävät osan niistä tiedoista, jotka tarvitaan julkisyhteisöjen rahoitustilastoja koskevien EKPJ:n tilastovaatimuksien täyttämiseksi. Tämän vuoksi eräät näiden suuntaviivojen perusteella suoritettavista tehtävistä edellyttävät yhteistyötä EKPJ:n ja toimivaltaisten kansallisten viranomaisten välillä. Euroopan keskuspankin valtuuksista kerätä tilastotietoja 23 päivänä marraskuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2533/98 (4) 4 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on järjestettävä omalta osaltaan tilastotietojen keruu ja tehtävä EKPJ:n kanssa kiinteätä yhteistyötä, jotta varmistettaisiin Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’EKPJ:n perussääntö’) 5 artiklasta johtuvien velvollisuuksien täyttäminen.

(6)

Asetukseen (EY) N:o 479/2009 ja EKT 2010:een perustuvat tilastolähteet eivät täytä EKPJ:n tarpeita julkisyhteisöjen velkaa ja alijäämä-/velkaoikaisuja koskevien tilastojen eivätkä jäsenvaltioiden ja unionin budjetin välisiä taloustoimia koskevien tilastojen kattavuuden ja ajantasaisuuden osalta. Tämän vuoksi on tarpeen, että toimivaltaiset kansalliset viranomaiset laativat lisäksi muita tilastoja.

(7)

On tarpeen luoda tehokas menettely, jonka mukaisesti näiden suuntaviivojen liitteisiin voidaan tehdä teknisiä muutoksia edellyttäen, että niillä ei muuteta näiden suuntaviivojen perustana olevaa käsitteellistä viitekehystä eikä lisätä tietojen antamisesta aiheutuvaa rasitetta. Kansalliset keskuspankit voivat ehdottaa teknisiä muutoksia liitteisiin tilastokomiteassa, jonka näkökannat otetaan huomioon menettelyä sovellettaessa,

ON HYVÄKSYNYT NÄMÄ SUUNTAVIIVAT:

1 artikla

Määritelmät

Näissä suuntaviivoissa

1.

”euroalueen jäsenvaltiolla” tarkoitetaan jäsenvaltiota, jonka rahayksikkö on euro;

2.

”julkisyhteisöjen rahoitustilastoilla” tarkoitetaan tilastoja tuloista, menoista ja ali-/ylijäämistä, alijäämä-/velkaoikaisutilastoja sekä julkista velkaa koskevia tilastoja (liitteen I mukaisesti);

3.

”julkisella velalla” tarkoitetaan samaa kuin asetuksen (EY) N:o 479/2009 1 artiklassa;

4.

”ensimmäisellä toimittamisella” tarkoitetaan tietojen säännönmukaista toimitusta kansallisista keskuspankeista ennen 15 päivää huhtikuuta;

5.

”toisella toimittamisella” tarkoitetaan tietojen säännönmukaista toimitusta kansallisista keskuspankeista ennen 15 päivää lokakuuta.

2 artikla

Tilastointiin liittyvät kansallisten keskuspankkien tiedonantovelvollisuudet

1.   Kansalliset keskuspankit ilmoittavat julkisyhteisöjen rahoitustilastot EKP:lle liitteessä I määritellyllä tavalla kalenterivuosittain. Tietojen on vastattava asetuksen (EY) N:o 479/2009 ja EKT 2010:n periaatteita ja määritelmiä liitteessä II yksityiskohtaisemmin kuvatulla tavalla.

2.   Kansalliset keskuspankit antavat tiedot noudattaen metodologisia määritelmiä, jotka vahvistetaan sektorien ja alasektorien osalta näiden suuntaviivojen liitteessä II olevassa 1 jaksossa sekä seuraavien tilastojen osalta liitteessä II olevassa 2 jaksossa:

a)

”tilastot tuloista, menoista ja ali-/ylijäämistä”, jotka käsittävät liitteessä I oleviin taulukoihin 1 A, 1 B ja 1 C sisältyvät tilastot;

b)

”alijäämä-/velkaoikaisuja koskevat tilastot”, jotka käsittävät liitteessä I oleviin taulukoihin 2 A ja 2 B sisältyvät tilastot;

c)

”julkista velkaa koskevat tilastot”, jotka käsittävät liitteessä I oleviin taulukoihin 3 A ja 3 B sisältyvät tilastot.

3.   Täydelliset tietosarjat sisältävät kaikki liitteessä I määritellyt luokat (tilastot tuloista, menoista ja ali-/ylijäämistä, alijäämä-/velkaoikaisuja koskevat tilastot sekä julkista velkaa koskevat tilastot). Lisäksi ne kattavat historiatiedot ajanjaksolta, joka alkaa vuodesta 1995 ja jatkuu aina siihen vuoteen saakka, johon tietojen toimitus liittyy (vuosi t-1).

4.   Poikkeuksena kohdasta 3 kansallisten keskuspankkien ei tarvitse toimittaa tietoja ryhmistä, jotka kuuluvat Euroopan komission (Eurostatin) ja jäsenvaltioiden kesken sovittujen poikkeusten piiriin.

5.   Liitteessä I oleviin taulukoihin 1 A–C, 2 A–B, 3 A–B sisältyvien tilastojen toimittaminen alkaa lokakuussa 2014.

6.   Ali-/ylijäämää, velkaa, tuloja, menoja ja nimellisarvoon ilmoitettua bruttokansantuotetta (BKT) koskeviin tietoihin liitetään oikaisujen perustelut, kun oikaisujen aiheuttama alijäämän/ylijäämän muutos on vähintään 0,3 prosenttia BKT:stä tai kun oikaisujen aiheuttama velan, tulojen, menojen tai nimellisarvoon ilmoitetun BKT:n muutos on vähintään 0,5 prosenttia BKT:stä.

3 artikla

Tilastointiin liittyvät EKP:n tiedonantovelvollisuudet

1.   EKP hallinnoi kansallisten keskuspankkien ilmoittamien tietojen perusteella julkisyhteisöjen rahoitustilastojen tietokantaa, johon sisältyy euroalueen tilastoja ja kansallisia tilastoja. EKP toimittaa julkisyhteisöjen rahoitustilastojen tietokannan EKPJ:lle.

2.   Kansalliset keskuspankit liittävät kansallisiin tilastotietoihinsa merkinnän, josta ilmenee, kenelle tiedot voidaan antaa. EKP ottaa tämän merkinnän huomioon, kun se päättää julkisyhteisöjen rahoitustilastojen tietokannan luovuttamisesta.

4 artikla

Määräajat

1.   Kansalliset keskuspankit toimittavat täydelliset tietosarjat kahdesti vuodessa, ennen 15 päivää huhtikuuta ja ennen15 päivää lokakuuta.

2.   Kansalliset keskuspankit toimittavat omasta aloitteestaan (osittaisia) tietosarjoja ajankohdasta riippumatta, jos relevanttia uutta tietoa tulee saataville. Tällaiset tietosarjat voivat sisältää arvioita ryhmistä, joista ei ole saatavilla uutta tietoa.

3.   EKP toimittaa julkisyhteisöjen rahoitustilastojen tietokannan kansallisille keskuspankeille vähintään kerran kuukaudessa ja viimeistään seuraavana EKP:n pankkipäivänä sen jälkeen, kun EKP on viimeistellyt tiedot julkaisemista varten.

5 artikla

Yhteistyö toimivaltaisten kansallisten viranomaisten kanssa

1.   Silloin kun muut toimivaltaiset kansalliset viranomaiset kuin kansalliset keskuspankit antavat osan 2 artiklassa tarkoitetuista tiedoista tai kaikki nämä tiedot, kansalliset keskuspankit pyrkivät sopimaan näiden viranomaisten kanssa tarkoituksenmukaisista yhteistyömenettelyistä, jotta voidaan varmistaa pysyvä järjestely tietojen antamista varten EKPJ:n sääntöjen ja vaatimusten mukaisesti, ellei samaan tulokseen ole jo päästy kansallisen lainsäädännön perusteella.

2.   Jos kansallinen keskuspankki ei tämän yhteistyön yhteydessä kykene täyttämään 2 ja 4 artiklan mukaisia vaatimuksia siitä syystä, että toimivaltainen kansallinen viranomainen ei ole antanut kansalliselle keskuspankille tarvittavia tietoja, EKP ja kansallinen keskuspankki neuvottelevat kyseisen viranomaisen kanssa siitä, millä tavalla kyseiset tiedot voidaan toimittaa.

6 artikla

Tietojen toimitusvaatimus

Tarvittavat tilastotiedot toimitetaan EKP:lle liitteessä III vahvistettujen vaatimusten mukaisesti. Tämä vaatimus ei estä käyttämästä muita keinoja tilastotietojen toimittamisessa EKP:lle, jos tällaisesta varajärjestelystä on sovittu.

7 artikla

Laatu

1.   EKP ja kansalliset keskuspankit valvovat EKP:lle toimitettavien tietojen laatua ja kehittävät sitä.

2.   EKP:n johtokunta esittää vuosittain EKP:n neuvostolle kertomuksen julkisyhteisöjen vuotuisten rahoitustilastojen laadusta.

3.   Kertomuksessa käsitellään ainakin tietojen kattavuutta, niiden vastaavuutta asianomaisten määritelmien kanssa ja korjausten laajuutta.

8 artikla

Yksinkertaistettu muutosmenettely

Johtokunnalla on oikeus tilastokomiteaa kuultuaan tehdä näiden suuntaviivojen liitteisiin teknisiä muutoksia edellyttäen, ettei niillä muuteta näiden suuntaviivojen perustana olevaa käsitteellistä viitekehystä eikä lisätä tietojen antamisesta aiheutuvaa rasitetta. Johtokunta ilmoittaa viipymättä tällaisista muutoksista EKP:n neuvostolle.

9 artikla

Kumoaminen

1.   Kumotaan suuntaviivat EKP/2009/20 1 päivästä syyskuuta 2014.

2.   Viittauksia kumottuihin suuntaviivoihin pidetään viittauksina näihin suuntaviivoihin liitteessä IV olevan vastaavuustaulukon mukaisesti.

10 artikla

Loppusäännökset

1.   Nämä suuntaviivat on osoitettu kaikille eurojärjestelmän keskuspankeille.

2.   Nämä suuntaviivat tulevat voimaan 1 päivänä syyskuuta 2014.

Tehty Frankfurt am Mainissa 25 päivänä heinäkuuta 2013.

EKP:n neuvoston puolesta

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  EUVL L 145, 10.6.2009, s. 1.

(2)  EUVL L 174, 26.6.2013, s. 1.

(3)  EUVL L 228, 1.9.2009, s. 25.

(4)  EYVL L 318, 27.11.1998, s. 8.


LIITE I

TIEDONANTOVAATIMUKSET

Tilastot tuloista, menoista ja ali-/ylijämistä

Taulukko 1 A

Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Alijäämä (–) tai ylijäämä (+)

Formula

Formula

josta perusalijäämä (–) tai -ylijäämä (+)

Formula

Valtionhallinto

3

Osavaltiohallinto

4

Paikallishallinto

5

Sosiaaliturvarahastot

6

Tulot yhteensä

Formula

Juoksevat tulot yhteensä

Formula

Välittömät verot

9

joista yritysten maksamat

10

joista kotitalouksien maksamat

11

Välilliset verot

12

joista arvonlisäverot (ALV)

13

Sosiaaliturvamaksut, netto

14

joista työnantajien todelliset sosiaaliturvamaksut

15

joista kotitalouksien todelliset sosiaaliturvamaksut

16

Muut juoksevat tulot

17

joista korkotulot

18

Myynti

19

Pääomatulot yhteensä

20

joista pääomaverot

21

Menot yhteensä

Formula

Juoksevat menot yhteensä

Formula

Tulonsiirrot

Formula

Sosiaaliturvamenot

25

Tukipalkkiot, maksetut

26

Muut tulonsiirrot, maksetut

27

Korkomenot

28

Palkansaajakorvaukset

29

joista palkat ja palkkiot

30

Välituotekäyttö

31

Pääomamenot yhteensä

Formula

Sijoitusmenot

33

Muiden kuin rahoitusvarojen muut nettohankinnat sekä varastojen muutokset

34

Maksetut pääomansiirrot

35

Lisätietoerät

 

Bruttosäästäminen

Formula

Korot, mukaan lukien swap- ja korkotermiinijärjestelyjen alaiset maksut

37

Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn mukainen alijäämä (–) tai ylijäämä (+)

Formula

Yleismaailmallisen matkaviestintäjärjestelmän (UMTS) tuotot

39

Todelliset sosiaaliturvamaksut

Formula

Rahamääräiset sosiaalietuudet

41


Taulukko 1 B

Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Jäsenvaltion maksut Euroopan unionin (EU) budjettiin

Formula

Välilliset verot

2

Tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön

3

Muut sekalaiset tulonsiirrot

4

joista Arvonlisäveroon perustuva kolmas oma vara

5

joista Bruttokansantuloon perustuvaa neljäs oma vara

6

Pääomansiirrot

7

Jäsenvaltion tulot EU:n budjetista

Formula

Tukipalkkiot

9

Tulonsiirrot julkisyhteisöille

10

Tulonsiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille

11

Pääomansiirrot julkisyhteisöille

12

Pääomansiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille

13

Jäsenvaltion jäämä suhteessa EU:n budjettiin (nettosaaja +, nettomaksaja –)

Formula

Lisätietoerä

 

Omien varojen kantokustannukset

15


Taulukko 1 C

Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Kulutusmenot

Formula

Formula

Yksilölliset kulutusmenot

2

Kollektiiviset kulutusmenot

3

Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot – ostettu markkinatuotanto

4

Kiinteän pääoman kuluminen

5

Maksetut tuotantoverot miinus saadut tukipalkkiot

6

Toimintaylijäämä nettomääräisenä

7

Lisätietoerät

 

Kulutusmenot edellisen vuoden hinnoin

8

Julkisyhteisöjen sijoitukset edellisen vuoden hinnoin

9

Bruttokansantuote (BKT) nykyhinnoin

10

BKT edellisen vuoden hinnoin

11

Alijäämä-/velkaoikaisuja koskevat tilastot

Taulukko 2 A

Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Oikaisu rahoitustilien ja muiden kuin rahoitustilien välillä

Formula

Rahoitustoimet, netto (konsolidoitu)

Formula

Rahoitusvarat (konsolidoitu)

Formula

Käteisraha ja talletukset

4

Velkapaperit

5

Lainat

6

Osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet

7

Yksityistäminen (netto)

8

Pääomasijoitukset (netto)

9

Muut

10

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut

11

Johdannaiset ja työsuhdeoptiot

12

Muut rahoitusvarat

13

joista kertyneet verot ja sosiaaliturvamaksut, joita ei ole vielä maksettu

14

Velat (konsolidoitu)

Formula

Käteisraha ja talletukset

16

Lyhytaikaiset velkapaperit

17

Pitkäaikaiset velkapaperit

18

Lainat

19

joista lainat keskuspankilta

20

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuut

21

Johdannaiset ja työsuhdeoptiot

22

Muut velat

23

Julkisyhteisöjen lainatarve

Formula

Formula

Formula

josta pitkäaikainen lainatarve

25

Kansallisen valuutan määräinen

26

Euroalueen jäsenvaltioiden valuuttojen määräinen

27

Muiden valuuttojen määräinen

28

Muut virrat

Formula

Velan uudelleenarvostuksen vaikutukset

Formula

Valuutan hallussapitovoitot ja -tappiot

31

Muut uudelleenarvostuksen vaikutukset – nimellisarvo

Formula

Muut muutokset velan määrässä

33

Julkisen velan muutos

Formula

Formula

Formula


Taulukko 2 B

Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Julkisyhteisöjen velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet (konsolidoimaton)

Formula

Käteisraha ja talletukset

2

Lyhytaikaiset velkapaperit

3

Pitkäaikaiset velkapaperit

4

Lainat keskuspankilta

5

Muut lainat

6

Konsolidoitavat taloustoimet

Formula

Käteisraha ja talletukset

Formula

Lyhytaikaiset velkapaperit

Formula

Pitkäaikaiset velkapaperit

Formula

Lainat

Formula

Julkista velkaa koskevat tilastot

Taulukko 3 A

Luokka

Numero ja lineaarinen suhde

Julkinen velka (konsolidoitu)

Formula

Formula

Formula

Formula

Formula

Käteisraha ja talletukset

2

Lyhytaikaiset velkapaperit

3

Pitkäaikaiset velkapaperit

4

Lainat keskuspankilta

5

Muut lainat

6

Jäsenvaltiossa olevien hallussa

Formula

Keskuspankki

8

Muut rahalaitokset

9

Muut rahoituslaitokset

10

Muut jäsenvaltiossa olevat

11

Muiden kuin jäsenvaltiossa olevien hallussa

12

Kansallisen valuutan määräinen

13

Euroalueen jäsenvaltioiden valuuttojen määräinen

14

Muiden valuuttojen määräinen

15

Lyhytaikainen velka

16

Pitkäaikainen velka

17

josta vaihtuvakorkoinen velka

18

Jäljellä oleva maturiteetti enintään vuosi

19

Jäljellä oleva maturiteetti yli 1 mutta enintään 5 vuotta

20

josta vaihtuvakorkoinen velka

21

Jäljellä oleva maturiteetti yli 5 vuotta

22

josta vaihtuvakorkoinen velka

23

Lisätietoerät

 

Velan keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti

24

Julkinen velka – nollakuponkilainat

25


Taulukko 3 B

Luokka

Erän numero ja lineaarinen suhde

Julkinen velka (alasektorien kesken konsolidoimaton)

Formula

Konsolidoitavat erät

Formula

Formula

Formula

Käteisraha ja talletukset

3

Lyhytaikaiset arvopaperit

4

Pitkäaikaiset arvopaperit

5

Lainat

6

Valtionhallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu)

7

josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa

8

Osavaltiohallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu)

9

josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa

10

Paikallishallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu)

11

josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa

12

Sosiaaliturvarahastojen liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu)

13

josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa

14

Lisätietoerät

 

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien liikkeeseen laskema velka valtionhallinnon hallussa

15

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien liikkeeseen laskema velka osavaltiohallinnon hallussa

16

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien liikkeeseen laskema velka paikallishallinnon hallussa

17

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien liikkeeseen laskema velka sosiaaliturvarahastojen hallussa

18


LIITE II

METODOLOGISET MÄÄRITELMÄT

1.   Sektorien ja alasektorien määritelmät

EKT 2010:n sektorit ja alasektorit

Koko kansantalous

S.1

Yritykset

S.11

Rahoituslaitokset

S.12

Keskuspankki

S.121

Talletuksia vastaanottavat yhteisöt, muut kuin keskuspankki

S.122

Rahamarkkinarahastot

S.123

Muut sijoitusrahastot kuin rahamarkkinarahastot

S.124

Muut rahoituksen välittäjät kuin vakuutuslaitokset ja eläkerahastot

S.125

Rahoituksen ja vakuutuksen välitystä avustavat laitokset

S.126

Konserninsisäiset rahoitusyksiköt ja rahanlainaajat

S.127

Vakuutuslaitokset

S.128

Eläkerahastot

S.129

Rahalaitokset

S.121+S.122+S.123

Julkisyhteisöt

S.13

Valtionhallinto (lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastoja)

S.1311

Osavaltiohallinto (lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastoja)

S.1312

Paikallishallinto (lukuun ottamatta sosiaaliturvarahastoja)

S.1313

Sosiaaliturvarahastot

S.1314

Kotitaloudet

S.14

Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

S.15

Ulkomaat

S.2

Euroopan unionin (EU) jäsenvaltiot sekä toimielimet ja elimet

S.21

EU:n jäsenvaltiot

S.211

EU:n toimielimet ja elimet

S.212

Euroopan keskuspankki (EKP)

S.2121

Euroopan unionin toimielimet ja elimet, lukuun ottamatta EKP:tä

S.2122

Kolmannet maat ja EU:n ulkopuolelle sijoittautuneet kansainväliset järjestöt

S.22

2.   Luokkien määritelmät  (1), (2)

Taulukko 1 A

1.

Alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.1] on yhtä kuin sektorin S.13 nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (–) (B.9) ja yhtä kuin tulot yhteensä [1 A.7] vähennettynä menoilla yhteensä [1 A.22] ja yhtä kuin valtionhallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.3] plus osavaltiohallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.4] plus paikallishallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.5] plus sosiaaliturvarahastojen alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.6].

2.

Perusalijäämä (–) tai -ylijäämä (+) [1 A.2] on yhtä kuin alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.1] plus korkomenot [1 A.28].

3.

Valtionhallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.3] on yhtä kuin alasektorin S.1311 nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (–) (B.9).

4.

Osavaltiohallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.4] on yhtä kuin alasektorin S.1312 nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (–) (B.9).

5.

Paikallishallinnon alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.5] on yhtä kuin alasektorin S.1313 nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (–) (B.9).

6.

Sosiaaliturvarahastojen alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.6] on yhtä kuin alasektorin S.1314 nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (–) (B.9).

7.

Tulot yhteensä [1 A.7] on yhtä kuin juoksevat tulot yhteensä [1 A.8] plus pääomatulot yhteensä [1 A.20].

8.

Juoksevat tulot yhteensä [1 A.8] on yhtä kuin välittömät verot [1 A.9] plus välilliset verot [1 A.12] plus sosiaaliturvamaksut, netto [1 A.14] plus muut juoksevat tulot [1 A.17] plus myynnit [1 A.19].

9.

Välittömät verot [1 A.9] on yhtä kuin resursseina sektorille S.13 kirjatut tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot (D.5).

10.

Välittömät verot, joista yritysten maksamat [1 A.10], on yhtä kuin resursseina sektorille S.13 ja käyttönä sektoreille S.11 ja S.12 kirjatut tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot (D.5).

11.

Välittömät verot, joista kotitalouksien maksamat [1 A.11], on yhtä kuin resursseina sektorille S.13 ja käyttönä sektorille S.14 kirjatut tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot (D.5).

12.

Välilliset verot [1 A.12] on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut tuotannon ja tuonnin verot (D.2).

13.

Välilliset verot, joista arvonlisäverot (alv) [1 A.13], on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut arvonlisäverot (D.211).

14.

Sosiaaliturvamaksut, netto [1 A.14] on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut sosiaaliturvamaksut (D.61).

15.

Sosiaaliturvamaksut, netto, joista työnantajien todelliset sosiaaliturvamaksut [1 A.15], on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut työnantajan todelliset sosiaaliturvamaksut (D.611).

16.

Sosiaaliturvamaksut, netto, joista kotitalouksien todelliset sosiaaliturvamaksut [1 A.16], on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut kotitalouksien todelliset sosiaaliturvamaksut (D.613).

17.

Muut juoksevat tulot [1 A.17] on yhtä kuin omaisuustulot (D.4) plus sektorille S:13 resursseina kirjatut muut tulonsiirrot (D.7) lukuun ottamatta sektorille S.13 resursseina kirjattuja korkoja (D.41), jotka kirjataan myös käytöksi sektorille S.13, plus sektorille S.13 käyttönä kirjatut saadut muut tuotantotukipalkkiot (D.39).

18.

Muut juoksevat tulot, joista korkotulot [1 A.18], on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina ja kaikille muille sektoreille kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut korot (D.41).

19.

Myynnit [1 A.19] on yhtä kuin markkinatuotos (P.11) plus tuotos omaan loppukäyttöön (P.12) plus resursseina sektorille S.13 kirjatut maksut markkinattomasta tuotoksesta (P.131).

20.

Pääomatulot yhteensä [1 A.20] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 maksettuina pääomansiirtoina kirjatut saadut pääomansiirrot (D.9).

21.

Pääomatulot yhteensä, joista pääomaverot [1 A.21], on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut pääomaverot (D.91).

22.

Menot yhteensä [1 A.22] on yhtä kuin juoksevat menot yhteensä [1 A.23] plus pääomamenot yhteensä [1 A.32].

23.

Juoksevat menot yhteensä [1 A.23] on yhtä kuin tulonsiirrot [1 A.24] plus korkomenot [1 A.28] plus palkansaajakorvaukset [1 A.29] plus välituotekäyttö [1 A.31].

24.

Tulonsiirrot [1 A.24] on yhtä kuin sosiaaliturvamenot [1 A.25] plus tukipalkkiot, maksetut [1 A.26], plus muut tulonsiirrot, maksetut [1 A.27].

25.

Sosiaaliturvamenot [1 A.25] on yhtä kuin rahamääräiset sosiaalietuudet (D.62) plus sektorille S.13 käyttönä kirjatut luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot – julkisyhteisöjen ostama markkinatuotanto (D.632) plus sektorille S.13 käyttönä ja sektorille S 15 resursseina kirjatut muut sekalaiset tulonsiirrot (D.75).

26.

Tukipalkkiot, maksetut [1 A.26], on yhtä kuin tukipalkkiot, maksetut, miinus sektorille S.13 resursseina kirjatut tukipalkkiot (-D.3).

27.

Muut tulonsiirrot, maksetut [1 A.27], on yhtä kuin tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot (D.5) plus muut tuotantoverot (D.29) plus omaisuustulot (D.4) lukuun ottamatta korkoja (D.41) plus sektorille S.13 käyttönä kirjatut muut tulonsiirrot (D.7) lukuun ottamatta sektorille S.13 käyttönä ja sektorille S.15 resursseina kirjattuja muita sekalaisia tulonsiirtoja (D.75).

28.

Korkomenot [1 A.28] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä ja muille sektoreille kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut korot (D.41).

29.

Palkansaajakorvaukset [1 A.29] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut palkansaajakorvaukset (D.1).

30.

Palkansaajakorvaukset, joista palkat ja palkkiot [1 A.30], on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut palkat ja palkkiot (D.11).

31.

Välituotekäyttö [1 A.31] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjattu välituotekäyttö (P.2).

32.

Pääomamenot yhteensä [1 A.32] on yhtä kuin sijoitusmenot [1 A.33] plus muiden kuin rahoitusvarojen nettohankinnat [1 A.34] plus maksetut pääomansiirrot [1 A.35].

33.

Sijoitusmenot [1 A.33] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattava kiinteän pääoman bruttomuodostus (P.51).

34.

Muiden kuin rahoitusvarojen nettohankinnat ja varastojen muutokset [1 A.34] on yhtä kuin varastojen muutokset (P.52) plus arvoesineiden hankinta miinus luovutus (P.53) plus sektorin S.13 varojen muutoksina kirjattavat valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen hankinnat miinus vähennykset (NP).

35.

Maksetut pääomansiirrot [1 A.35] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 saatuina pääomansiirtoina kirjatut maksetut pääomansiirrot (D.9).

36.

Bruttosäästäminen [1 A.36] on yhtä kuin juoksevat tulot yhteensä [1 A.8] miinus juoksevat menot yhteensä [1 A.23].

37.

Korot, mukaan lukien swap- ja korkotermiinijärjestelyjen alaiset maksut [1 A.37], on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä ja kaikille muille sektoreille kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä huomioon otettavat korot (EDP D.41).

38.

Liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn mukainen alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.38] on yhtä kuin liiallisia alijäämiä koskevassa menettelyssä huomioon otettava sektorin S.13 nettoluotonanto (+) / nettoluotonotto (–) (EDP B.9) ja yhtä kuin alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.1] plus korkomenot [1 A.28] miinus korot, mukaan lukien swap- ja korkotermiinijärjestelyjen alaiset maksut [1 A.37].

39.

Yleismaailmallisen matkaviestintäjärjestelmän (UMTS) tuotot [1 A.39] on yhtä kuin muiden kuin rahoitusvarojen vähennyksiin kirjattavat kolmannen sukupolven matkaviestintoimilupien myynnistä saadut tulot matkaviestintoimilupien myöntämistä koskevan Eurostatin päätöksen mukaisesti.

40.

Todelliset sosiaaliturvamaksut [1 A.40] on yhtä kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut työnantajien todelliset sosiaaliturvamaksut (D.611) [1 A.15] plus kotitalouksien todelliset sosiaaliturvamaksut (D.613) [1 A.16].

41.

Rahamääräiset sosiaalietuudet [1 A.41] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut rahamääräiset sosiaalietuudet (D.62).

Taulukko 1 B

1.

Jäsenvaltion maksut EU:n budjettiin [1 B.1] on yhtä kuin EU:n budjettiin suoritetut välilliset verot [1 B.2] plus julkisyhteisöjen EU:n budjettiin maksamat tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön (D.74) [1B.4] plus muut sekalaiset tulonsiirrot (D.75) [1B.5] plus pääomansiirrot (D.9) [1B.7].

2.

Välilliset verot [1 B.2] on yhtä kuin alasektorille S.2122 resursseina kirjatut tuotannon ja tuonnin verot (D.2).

3.

Julkisyhteisöjen EU:n budjettiin maksamat tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön [1 B.3] on yhtä kuin alasektorille S.2122 resursseina ja sektorille S.13 käyttönä kirjatut tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön (D.74).

4.

Muut sekalaiset tulonsiirrot [1 B.4] on yhtä kuin alasektorille S.2122 resursseina ja sektorille S.13 käyttönä kirjatut muut sekalaiset tulonsiirrot (D.75) plus arvonlisäveroon ja bruttokansantuloon perustuvat EU:n omat varat (D.76).

5.

Muut sekalaiset tulonsiirrot, joista arvonlisäveroon perustuva kolmas oma vara [1 B.5], on yhtä kuin alasektorille S.2122 resursseina ja sektorille S.13 käyttönä kirjattu arvonlisäveroon perustuva kolmas oma vara (D.761).

6.

Muut sekalaiset tulonsiirrot joista bruttokansantuloon perustuva neljäs oma vara [1 B.6] on yhtä kuin alasektorille S.2122 resurssiksi ja sektorille S.13 käyttönä kirjattu bruttokansantuloon perustuva neljäs oma vara (D.762).

7.

Pääomansiirrot [1 B.7] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina ja alasektorin S.2122 saatuina pääomansiirtoina kirjatut maksetut pääomansiirrot (D.9).

8.

Jäsenvaltion tulot EU:n budjetista [1 B.8] on yhtä kuin EU:n budjetista maksetut tukipalkkiot (D.3) [1 B.9], plus EU:n budjetista maksetut tulonsiirrot julkisyhteisöille (D.7) [1 B.10], plus EU:n budjetista maksetut tulonsiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille (D.7) [1 B.11], plus EU:n budjetista maksetut pääomansiirrot julkisyhteisöille (D.9) [1 B.12] plus EU:n budjetista maksetut pääomansiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille (D.9) [1 B.13].

9.

Tukipalkkiot [1 B.9] on yhtä kuin alasektorille S.2122 käyttönä kirjatut tukipalkkiot (D.3).

10.

Tulonsiirrot julkisyhteisöille [1 B.10] on yhtä kuin tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön (D.74) plus sektorille S.13 resursseina ja alasektorille S.2122 käyttönä kirjatut muut sekalaiset tulonsiirrot (D.75).

11.

Tulonsiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille [1 B.11] on yhtä kuin alasektorille S.2122 käyttönä ja kaikille muille sektoreille kuin sektorille S.13 resursseina kirjatut muut sekalaiset tulonsiirrot (D.75).

12.

Pääomansiirrot julkisyhteisöille [1 B.12] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina ja alasektorin S.2122 varojen muutoksina kirjatut saadut pääomansiirrot (D.9).

13.

Pääomansiirrot muille kuin julkisyhteisöjen yksiköille [1 B.13] on yhtä kuin alasektorin S.2122 varojen muutoksina ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut maksetut pääomansiirrot (D.9).

14.

Jäsenvaltion jäämä suhteessa EU:n budjettiin (nettosaaja +, nettomaksaja -) [1 B.14] on yhtä kuin jäsenvaltion tulot EU:n budjetista [1 B.8] miinus jäsenvaltion maksut EU:n budjettiin [1 B.1].

15.

Omien varojen kantokustannukset [1 B.15] on yhtä kuin omien varojen EU:n budjetista maksettujen kantokustannusten osuus sektorille S.13 resurssiksi kirjatusta markkinattomasta tuotoksesta (P.13).

Taulukko 1 C

1.

Kulutusmenot [1 C.1] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut kulutusmenot (P.3).

2.

Yksilölliset kulutusmenot [1 C.2] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut yksilölliset kulutusmenot (P.31).

3.

Kollektiiviset kulutusmenot [1 C.3] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut kollektiiviset kulutusmenot (P.32).

4.

Luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot – ostettu markkinatuotanto [1 C.4] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut luontoismuotoiset yhteiskunnalliset tulonsiirrot – ostettu markkinatuotanto (D.632).

5.

Kiinteän pääoman kuluminen [1 C.5] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutokseksi kirjattu kiinteän pääoman kuluminen (P.51c).

6.

Maksetut tuotantoverot miinus saadut tukipalkkiot [1 C.6] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut maksetut muut tuotantoverot (D.29) miinus sektorille S.13 käyttönä kirjatut saadut muut tuotantotukipalkkiot (D.39).

7.

Toimintaylijäämä nettomääräisenä [1 C.7] on yhtä kuin sektorin S.13 nettotoimintaylijäämä (B.2n).

8.

Kulutusmenot edellisen vuoden hinnoin [1 C.8] on yhtä kuin sektorille S.13 käyttönä kirjatut kulutusmenot (P.3) edellisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein.

9.

Julkisyhteisöjen sijoitukset edellisen vuoden hinnoin [1 C.9] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen muutoksena kirjattu kiinteän pääoman bruttomuodostus (P.51 g) edellisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein.

10.

Bruttokansantuote (BKT) nykyhinnoin [1 C.10] on yhtä kuin markkinahintainen BKT (B.1*g).

11.

BKT edellisen vuoden hinnoin [1 C.11] on yhtä kuin BKT (B1*g) edellisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein.

Taulukko 2 A

1.

Oikaisu rahoitustilien ja muiden kuin rahoitustilien välillä [2 A.1] on yhtä kuin alijäämä (–) tai ylijäämä (+) [1 A.1] miinus rahoitusvaroihin ja -velkoihin kohdistuvat taloustoimet, netto [2 A.2].

2.

Rahoitusvaroihin ja -velkoihin kohdistuvat taloustoimet, netto (konsolidoitu) [2 A.2] on yhtä kuin rahoitusvarojen nettohankinta [2 A.3] miinus velan otto (netto) [2 A.15].

3.

Rahoitusvaroihin kohdistuvat taloustoimet (konsolidoitu) [2 A.3] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen muutoksina ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet (F.2) [2 A.4] plus velkapapereihin kohdistuvat konsolidoidut taloustoimet (F.3) [2 A.5] plus lainoihin kohdistuvat taloustoimet (F.4) [2 A.6] plus osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin kohdistuvat taloustoimet (F.5) [2 A.7] plus vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuisiin kohdistuvat taloustoimet (F.6) [2 A.11] plus johdannaisiin ja työsuhdeoptioihin kohdistuvat taloustoimet (F.7) [2 A.12] plus muihin rahoitusvaroihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.13].

4.

Käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.4] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutokseksi kirjattu käteisrahan ja talletusten (F.2) nettohankinta.

5.

Velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.5] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutokseksi kirjattu velkapaperien (F.3) nettohankinta.

6.

Lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.6] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut julkisen sektorin myöntämät uudet lainat (F.4), joista on vähennetty takaisinmaksut julkiselle sektorille.

7.

Osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.7] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutokseksi kirjattu osakkeiden ja sijoitusrahasto-osuuksien (F.5) nettohankinta.

8.

Yksityistäminen (netto) [2 A.8] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja sektorin S.11 tai S.12 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin (F.5) kohdistuvat taloustoimet, joiden myötä velallisyksikkö lakkaa olemasta sektorin S.13 valvoma tai siitä tulee sektorin S.13 valvoma (EKT 10, 2.36–2.39 kohta); sektori S.13 voi suorittaa tällaisia taloustoimia suoraan velallisyksikön kanssa tai toisen velkojayksikön kanssa.

9.

Pääomasijoitukset (netto) [2 A.9] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja sektorin S.11 tai S.12 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin (F.5) kohdistuvat taloustoimet, joiden myötä velallisyksikkö ei lakkaa olemasta sektorin S.13 valvoma eikä siitä tule sektorin S.13 valvoma ja jotka sektori S.13 suorittaa suoraan velallisyksikön kanssa.

10.

Muut [2 A.10] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut osakkeisiin ja sijoitusrahasto-osuuksiin (F.5) kohdistuvat taloustoimet, joiden myötä velallisyksikkö ei lakkaa olemasta sektorin S.13 valvoma eikä siitä tule sektorin S.13 valvoma ja joita sektori S.13 ei suorita suoraan velallisyksikön kanssa vaan toisen velkojayksikön kanssa.

11.

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuisiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.11] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutokseksi kirjattu vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuiden (F.6) nettohankinta.

12.

Johdannaisiin ja työsuhdeoptioihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.12] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut johdannaisten ja työsuhdeoptioiden (F.7) nettomaksut.

13.

Muihin rahoitusvaroihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.13] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattu monetaarisen kullan ja erityisten nosto-oikeuksien (F.1) nettohankinta plus sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut muut saamiset (F.8).

14.

Muihin rahoitusvaroihin kuuluviin kertyneisiin veroihin ja sosiaaliturvamaksuihin, joita ei ole vielä maksettu, kohdistuvat taloustoimet [2 A.14], on yhtä kuin luokkiin D.2, D.5, D.61 ja D.91 kirjattuihin veroihin ja sosiaaliturvamaksuihin liittyvä osuus muista saamisista (saamiset luokassa F.8) miinus sektorin S.13 varojen ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut, tosiasiassa perityt verot.

15.

Velkoihin kohdistuvat taloustoimet (konsolidoitu) [2 A.15] on yhtä kuin sektorin S.13 varojen muutoksina ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat konsolidoidut taloustoimet (F.2) [2 A.16] plus lyhytaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet (F.31) [2 A.17] plus pitkäaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet (F.32) [2 A.18] plus lainoihin kohdistuvat taloustoimet (F.4) [2 A.19] plus vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuisiin kohdistuvat taloustoimet (F.6) [2 A.21] plus johdannaisiin ja työsuhdeoptioihin kohdistuvat taloustoimet (F.7) [2 A.22] plus muihin velkoihin kohdistuvat taloustoimet [2A.23].

16.

Käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.16] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattu käteisrahan ja talletusten (F.2) nettohankinta.

17.

Lyhytaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.17] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattu alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään vuoden lyhytaikaisten velkapaperien (F.31) nettoliikkeeseenlasku.

18.

Pitkäaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.18] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattu alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden pitkäaikaisten velkapaperien (F.32) nettoliikkeeseenlasku.

19.

Lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.19] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutoksina kirjatut julkisen sektorin liikkeeseen laskemat uudet lainat (F.4), joista on vähennetty lainojen takaisinmaksu.

20.

Lainoihin keskuspankilta kohdistuvat taloustoimet [2 A.20] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja alasektorin S.121 varojen muutoksina kirjatut lainoihin (F.4) kohdistuvat taloustoimet.

21.

Vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuisiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.21] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattu vakuutus-, eläke- ja standarditakausvastuiden (F.6) nettohankinta.

22.

Johdannaisiin ja työsuhdeoptioihin kohdistuvat taloustoimet [2 A0,22] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutoksina kirjatut johdannaisten ja työsuhdeoptioiden nettotulot (F.7).

23.

Muihin velkoihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.23] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjattu monetaarisen kullan ja erityisten nosto-oikeuksien (F.1) nettohankinta plus sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjatut osakkeet ja sijoitusrahasto-osuudet (F.5) plus sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin sektorin S.13 varojen muutokseksi kirjatut muut velat (F.8).

24.

Julkisyhteisöjen lainantarve [2 A.24] on yhtä kuin velkojen nettohankinta käteisrahana ja talletuksina (F.2) [2 A.16] plus velkapaperit (F.3) [2 A.17 ja 2 A.18] plus lainat (F.4) [2 A.19]. Se on käytännössä yhtä kuin konsolidoidut julkisyhteisöjen velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet.

25.

Pitkäaikaisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.25] on yhtä kuin velkojen nettohankinta alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden velkainstrumenteilla [2 A.24].

26.

Kansallisen valuutan määräisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.26] on yhtä kuin velkojen nettohankinta velkainstrumenteilla [2A.24], jotka ovat jäsenvaltion laillisena maksuvälineenä olevan rahayksikön määräisiä.

27.

Euroalueen jäsenvaltioiden rahayksikön määräisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.27] on yhtä kuin velkojen nettohankinta velkainstrumenteilla [2 A.24], jotka ovat ecumääräisiä plus euromääräiset velkainstrumentit ajalta ennen euron käyttöönottoa jäsenvaltiossa plus euroalueen jäsenvaltiossa laillisena maksuvälineenä käytetyn rahayksikön määräiset velkainstrumentit ajalta ennen jäsenvaltion kuulumista euroalueeseen.

28.

Muiden valuuttojen määräisiin velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.28] on yhtä kuin luokkiin [2 A.26] tai [2 A.27] kuulumattomien velkainstrumenttien osuus velkojen nettohankinnasta velkainstrumenteilla [2 A.24].

29.

Muut virrat [2 A.29] on yhtä kuin velan uudelleenarvostuksen vaikutukset [2 A.30] plus muut muutokset velan määrässä [2 A.33].

30.

Velan uudelleenarvostuksen vaikutukset [2 A.30] on yhtä kuin valuutan hallussapitovoitot ja -tappiot [2 A.31] plus muut uudelleenarvostuksen vaikutukset – nimellisarvo [2 A.32].

31.

Valuutan hallussapitovoitot ja -tappiot [2 A.31] on yhtä kuin nimelliset velan [3 A.1] hallussapitovoitot ja -tappiot (K.7), kun velan arvo kansallisen valuutan määräisenä vaihtelee valuuttakurssimuutosten vuoksi.

32.

Muut uudelleenarvostuksen vaikutukset – nimellisarvo [2 A.32] on yhtä kuin velan muutos [2 A.34] miinus konsolidoidut velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.24] miinus valuutan hallussapitovoitot ja -tappiot [2 A.31] miinus muut muutokset velan määrässä [2 A.33].

33.

Muut muutokset velan määrässä [2 A.33] on yhtä kuin sellaisten velkojen volyymin muut muutokset (K.1, K.2, K.3, K.4, K.5 ja K.6), jotka luokitellaan sektorin S.13 varoihin kuulumattomiin joko käteisrahaan ja talletuksiin (AF.2), velkapapereihin (AF.3) tai lainoihin (AF.4).

34.

Julkisen velan muutos [2 A.34] on yhtä kuin velka [3 A.1] vuonna t miinus velka [3 A.1] vuonna t-1.

Taulukko 2 B

1.

Julkisyhteisöjen velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet (konsolidoimaton) [2 B.1] on yhtä kuin konsolidoimattomat käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 B.2] plus lyhytaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.3] plus pitkäaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.4] plus lainoihin keskuspankilta kohdistuvat taloustoimet [2 B.5] plus muihin lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.6].

2.

Käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 B.2] on yhtä suuri kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut konsolidoimattomat käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet (F.2).

3.

Lyhytaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.3] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut konsolidoimattomat alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään vuoden velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet (F.31).

4.

Pitkäaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.4] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden muutoksina kirjatut konsolidoimattomat alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet (F.32).

5.

Lainoihin keskuspankilta kohdistuvat taloustoimet [2 B.5] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja alasektorin S.121 varojen muutoksina kirjatut konsolidoimattomat lainoihin kohdistuvat taloustoimet (F.4).

6.

Muihin lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.6] on yhtä kuin sektorin S.13 velkojen ja nettovarallisuuden ja kaikkien muiden sektorien kuin alasektorin S.121 varojen muutoksina kirjatut konsolidoimattomat lainoihin kohdistuvat taloustoimet (F.4).

7.

Konsolidoitavat taloustoimet [2 B.7] on yhtä kuin konsolidoimattomat velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.1] miinus konsolidoidut velkainstrumentteihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.24].

8.

Konsolidoitavat taloustoimet – käteisraha ja talletukset [2 B.8] on yhtä kuin konsolidoimattomat käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 B.2] miinus konsolidoidut käteisrahaan ja talletuksiin kohdistuvat taloustoimet [2 A.16].

9.

Konsolidoitavat taloustoimet – lyhytaikaiset arvopaperit [2 B.9] on yhtä kuin konsolidoimattomat lyhytaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.3] miinus konsolidoidut lyhytaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.17].

10.

Konsolidoitavat taloustoimet [2 B.10] on yhtä kuin konsolidoimattomat pitkäaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.4] miinus konsolidoidut pitkäaikaisiin velkapapereihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.18].

11.

Konsolidoitavat taloustoimet – lainat [2 B.11] on yhtä kuin konsolidoimattomat muihin lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 B.6] miinus konsolidoidut lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.19] plus konsolidoidut keskuspankilta saatuihin lainoihin kohdistuvat taloustoimet [2 A.20].

Taulukko 3 A

1.

Julkinen velka (konsolidoitu) [3 A.1] on yhtä kuin asetuksessa (EY) N:o 479/2009 määritelty velka. Se on käytännössä yhtä kuin sektorin S.13 konsolidoidut velat käteisrahana ja talletuksina [3 A.2] plus lyhytaikaiset velkapaperit [3 A.3] plus pitkäaikaiset velkapaperit [3 A.4] plus lainat keskuspankilta [3 A.5] plus muut lainat [3 A.6].

2.

Velka – käteisraha ja talletukset [3 A.2] on yhtä kuin käteisrahana ja talletuksina (AF.2) oleva osuus velasta (3 A.1).

3.

Velka – lyhytaikaiset velkapaperit [3 A.3] on yhtä kuin alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään vuoden velkapapereina (AF.31) oleva osuus velasta [3 A.1].

4.

Velka – pitkäaikaiset velkapaperit [3 A.4] on yhtä kuin alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden velkapapereina (AF.32) oleva osuus velasta [3 A.1].

5.

Velka – lainat keskuspankilta [3 A.5] on yhtä kuin alasektorin S.121 varoihin kuuluvien lainojen (AF.4) osuus velasta [3 A.1].

6.

Velka – muut lainat [3 A.6] on yhtä kuin alasektorin S.121 varoihin kuulumattomien lainojen (AF.4) osuus velasta [3 A.1].

7.

Jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka [3 A.7] on yhtä kuin keskuspankin hallussa oleva velka [3 A.8] plus muiden rahalaitosten hallussa oleva velka [3 A.9] plus muiden rahoituslaitosten hallussa oleva velka [3 A.10] plus muiden jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka [3 A.11].

8.

Keskuspankin hallussa oleva velka [3 A.8] on yhtä kuin alasektorin S.121 varoihin kuuluva osuus velasta [3A.1].

9.

Muiden rahalaitosten hallussa oleva velka [3 A.9] on yhtä kuin alasektorien S.122 ja S.123 varoihin kuuluva osuus velasta [3A.1].

10.

Muiden rahoituslaitosten hallussa oleva velka [3 A.10] on yhtä kuin alasektorien S.124, S.125, S.126, S.127, S.129 ja S.129 varoihin kuuluva osuus velasta [3A.1].

11.

Muiden jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka [3 A.11] on yhtä kuin sektorien S.11, S.14 ja S.15 varoihin kuuluva osuus velasta [3A.1].

12.

Muiden kuin jäsenvaltiossa olevien hallussa oleva velka [3 A.12] on yhtä kuin sektorin S.2 varoihin kuuluva osuus velasta [3A.1].

13.

Kansallisen valuutan määräinen velka [3 A.13] on yhtä kuin jäsenvaltiossa laillisena maksuvälineenä olevan rahayksikön määräinen osuus velasta [3 A.1].

14.

Euroalueen jäsenvaltioiden valuuttojen määräinen velka [3 A.14] – ajalta ennen jäsenvaltion liittymistä euroalueeseen – on yhtä kuin jonkin euroalueen jäsenvaltioissa laillisena maksuvälineenä käytetyn rahayksikön (ei kuitenkaan kansallisen valuutan [3 A.13]) määräisen velan osuus velasta [3 A.1] plus ecu- tai euromääräinen velka.

15.

Muiden valuuttojen määräinen velka [3 A.15] on yhtä kuin luokkiin [3 A.13] ja [3 A.14] kuulumaton osuus velasta [3 A.1].

16.

Lyhytaikainen velka [3 A.16] on yhtä kuin alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään vuoden pituisen velan osuus velasta [3 A.1].

17.

Pitkäaikainen velka [3 A.17] on yhtä kuin alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden pituisen velan osuus velasta [3 A.1].

18.

Pitkäaikainen velka josta vaihtuvakorkoinen velka [3 A.18] on yhtä kuin vaihtuvakorkoisen velan osuus pitkäaikaisesta velasta [3 A.17].

19.

Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on enintään vuosi [3 A.19], on yhtä kuin jäljellä olevalta maturiteetiltaan enintään vuoden pituisen velan osuus velasta [3 A.1].

20.

Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 1 mutta enintään 5 vuotta [3 A.20], on yhtä kuin jäljellä olevalta maturiteetiltaan yli 1 mutta enintään 5 vuoden pituisen velan osuus velasta [3 A.1].

21.

Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 1 mutta enintään 5 vuotta, josta vaihtuvakorkoinen velka [3 A.21] on yhtä kuin jäljellä olevalta maturiteetiltaan yli 1 mutta enintään 5 vuoden pituisen [3 A.20] vaihtuvakorkoisen velan osuus velasta [3 A.1].

22.

Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 5 vuotta [3 A.22], on yhtä kuin jäljellä olevalta maturiteetiltaan yli 5 vuoden pituisen velan osuus velasta [3 A.1].

23.

Velka, jonka jäljellä oleva maturiteetti on yli 5 vuotta, josta vaihtuvakorkoinen velka [3 A.23] on yhtä kuin jäljellä olevalta maturiteetiltaan yli 5 vuoden pituisen [3 A.22] vaihtuvakorkoisen velan osuus velasta [3 A.1].

24.

Velan keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti [3 A.24] on yhtä kuin vuosina ilmaistu keskimääräinen jäljellä oleva maturiteetti kantatiedoilla painotettuna.

25.

Julkinen velka – nollakuponkilainat [3 A.25] on yhtä kuin nollakuponkilainoina eli joukkolainoina, joihin ei liity kuponkimaksuja vaan joiden korko perustuu lunastushinnan ja liikkeeseenlaskuhinnan väliseen eroon, oleva osuus velasta [3 A.1].

Taulukko 3 B

1.

Valtion velka (alasektorien kesken konsolidoimaton) [3 B.1] on yhtä kuin sektorin S.13 konsolidoimattomat velat ilman a) myös alasektorin S.1311 varoihin kuuluvia alasektorin S.1311 velkoja, b) myös alasektorin S.1312 varoihin kuuluvia alasektorin S.1312 velkoja, c) myös alasektorin S.1313 varoihin kuuluvia alasektorin S.1313 velkoja ja d) myös alasektorin S.1314 varoihin kuuluvia alasektorin S.1314 velkoja, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin julkinen velka [3 A.1].

2.

Konsolidoitavat erät (3 B.2) on yhtä kuin myös sektorin S.13 varoihin kuuluvat sektorin S.13 velat ilman a) myös alasektorin S.1311 varoihin kuuluvia alasektorin S.1311 velkoja, b) myös alasektorin S.1312 varoihin kuuluvia alasektorin S.1312 velkoja, c) myös alasektorin S.1313 varoihin kuuluvia alasektorin S.1313 velkoja ja d) myös alasektorin S.1314 varoihin kuuluvia alasektorin S.1314 velkoja, ja se muodostuu käteisrahasta ja talletuksista [3 B.3] plus lyhytaikaisista velkapapereista [3 B.4] plus pitkäaikaisista velkapapereista [3 B.5] plus lainoista [3 B.6].

3.

Konsolidoitavat erät – käteisraha ja talletukset [3 B.3] on yhtä kuin käteisrahana ja talletuksina (F.2) oleva osuus konsolidoitavista eristä [3 B.2].

4.

Konsolidoitavat erät – lyhytaikaiset velkapaperit [3 B.4] on yhtä kuin alkuperäiseltä maturiteetiltaan enintään vuoden velkapapereina (F.31) oleva osuus konsolidoitavista eristä (3 B.2).

5.

Konsolidoitavat erät – pitkäaikaiset velkapaperit [3 B.5] on yhtä kuin alkuperäiseltä maturiteetiltaan yli vuoden velkapapereina (F.32) oleva osuus konsolidoitavista eristä (3 B.2).

6.

Konsolidoitavat erät – lainat [3 B.6] on yhtä kuin lainoina (F.4) oleva osuus konsolidoitavista eristä [3 B.2].

7.

Valtionhallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu) [3 B.7] on yhtä kuin alasektorin S.1311 varoihin kuulumattomat alasektorin S.1311 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

8.

Valtionhallinnon liikkeeseen laskema velka josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa [3 B.8] on yhtä kuin alasektorien S.1312, S.1313 ja S.1314 varoihin kuuluvat alasektorin S.1311 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

9.

Osavaltiohallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu) [3 B.9] on yhtä kuin alasektorin S.1312 varoihin kuulumattomat alasektorin S.1312 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

10.

Osavaltiohallinnon liikkeeseen laskema velka josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa [3 B.10] on yhtä kuin alasektorien S.1311, S.1313 ja S.1314 varoihin kuuluvat alasektorin S.1312 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

11.

Paikallishallinnon liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu) [3 B.11] on yhtä kuin alasektorin S.1313 varoihin kuulumattomat alasektorin S.1313 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3A.1].

12.

Paikallishallinnon liikkeeseen laskema velka josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa [3 B.12] on yhtä suuri kuin alasektorien S.1311, S.1312 ja S.1314 varoihin kuuluvat alasektorin S.1313 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

13.

Sosiaaliturvarahastojen liikkeeseen laskema velka (konsolidoitu) [3 B.13] on yhtä kuin alasektorin S.1314 varoihin kuulumattomat alasektorin S.1314 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

14.

Sosiaaliturvarahastojen liikkeeseen laskema velka josta muiden julkisyhteisöjen alasektorien hallussa [3 B.14] on yhtä kuin alasektorien S.1311, S.1312 ja S.1313 varoihin kuuluvat alasektorin S.1314 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

15.

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien yksiköiden liikkeeseen laskema velka valtionhallinnon hallussa [3 B.15] on yhtä kuin alasektorin S.1311 varoihin kuuluvat alasektorien S.1312, S.1313 ja S.1314 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

16.

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien yksiköiden liikkeeseen laskema velka osavaltiohallinnon hallussa [3 B.16] on yhtä kuin alasektorin S.1312 varoihin kuuluvat alasektorien S.1311, S.1313 ja S.1314 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

17.

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien yksiköiden liikkeeseen laskema velka paikallishallinnon hallussa [3 B.17] on yhtä kuin alasektorin S.1313 varoihin kuuluvat alasektorien S.1311, S.1312 ja S.1314 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].

18.

Muiden julkisyhteisöjen alasektorien liikkeeseen laskema velka sosiaaliturvarahastojen hallussa [3 B.18] on yhtä kuin alasektorin S.1314 varoihin kuuluvat alasektorien S.1311, S.1312 ja S.1313 velat, ja se muodostuu samoista velkainstrumenteista kuin velka [3 A.1].


(1)  [x.y] tarkoittaa taulukon x ryhmää n:o y.

(2)  Termillä ”luokat” tarkoitetaan julkisyhteisöjen sektoria, ellei toisin ilmoiteta.


LIITE III

TIETOJEN TOIMITTAMINEN EUROOPAN KESKUSPANKILLE

Kansalliset keskuspankit toimittavat Euroopan keskuspankin (EKP) edellyttämät tilastotiedot sähköisesti käyttäen Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) tietotekniikkajärjestelmiin perustuvia EKPJ:n järjestelyjä. EKPJ:n sisäisessä tietojenvaihdossa käytetään SDMX-tiedonsiirtomuotoa (Statistical Data and Metadata eXchange format). Tämä vaatimus ei estä käyttämästä muita keinoja tilastotietojen toimittamisessa EKP:lle, jos tällaisesta varajärjestelystä on sovittu.

Kansalliset keskuspankit noudattavat seuraavia suosituksia sen varmistamiseksi, että tiedonsiirto sujuu tyydyttävällä tavalla:

Aukottomuus: Kansalliset keskuspankit ilmoittavat kaikki edellytetyt aikasarjat. Jos sarjoja ei lähetetä tai jos raportoidaan tilastointiin kuulumattomia sarjoja, raportointi katsotaan puutteelliseksi. Mahdollisesti puuttuva havainto merkitään vastaavalla tilakoodilla.

Tilastotietojen laskentayhtälöt ja merkkikäytäntö: kansallisten keskuspankkien on sovellettava tarkistussääntöjä, ennen kuin ne toimittavat tiedot EKP:lle.

Jos aikasarjaan sisältyvään alaerään tehdään korjauksia, tarkistussääntöjä sovelletaan koko raporttiin.


LIITE

VASTAAVUUSTAULUKKO

Suuntaviivoissa EKP/2009/20

Näissä suuntaviivoissa

1 artikla

1 artikla

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 1 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 3 kohta

2 artiklan 2 kohta

2 artiklan 4 kohta

2 artiklan 5 kohta

2 artiklan 5 kohta

2 artiklan 6 kohta

3–8 artikla

3–8 artikla

9 artiklan 1 kohta

10 artiklan 2 kohta

9 artiklan 2 kohta

9 artiklan 1 kohta

9 artiklan 3 kohta

9 artiklan 2 kohta

10 artikla

10 artiklan 1 kohta

10 artiklan 3 kohta

Liitteet I–III

Liitteet I–III