18.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 341/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2013/58/EU,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2013,

direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) muuttamisesta direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisen aloittamiselle asetettujen määräaikojen ja tiettyjen direktiivien (Solvenssi I) kumoamisajankohdan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 53 artiklan 1 kohdan ja 62 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/138/EY (2) säädetään unionin vakuutus- ja jälleenvakuutusyritysten uudenaikaisesta riskiperusteisesta sääntely- ja valvontajärjestelmästä. Tämä järjestelmä on olennaisen tärkeä sellaisen turvallisen ja vakaan vakuutusalan varmistamiseksi, joka voi tuottaa kestäviä vakuutustuotteita ja tukea reaalitaloutta edistämällä pitkäaikaisia investointeja ja lisävakautta.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2011/89/EU (3) tehdään direktiivin 2009/138/EY 212–262 artiklaan joitakin muutoksia, joita on tarkoitus soveltaa 10 päivästä kesäkuuta 2013.

(3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2012/23/EU (4) muutetaan direktiiviä 2009/138/EY lykkäämällä sen saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä asetettua määräaikaa 31 päivästä lokakuuta 201230 päivään kesäkuuta 2013, soveltamisen alkamispäivämäärää1 päivästä marraskuuta 20121 päivään tammikuuta 2014 ja voimassa olevien vakuutus- ja jälleenvakuutusdirektiivien (5), jäljempänä yhdessä ’Solvenssi I’, kumoamispäivämäärää 1 päivästä marraskuuta 20121 päivään tammikuuta 2014.

(4)

Komissio hyväksyi 19 päivänä tammikuuta 2011 ehdotuksen, jäljempänä ’Omnibus II -ehdotus’, muun muassa direktiivin 2009/138/EY muuttamiseksi, jotta voidaan ottaa huomioon vakuutusalan uusi valvontarakenne eli Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, EVLEV) perustaminen. Omnibus II -ehdotus sisältää myös säännöksiä, joilla lykätään määräpäiviä, jotka koskevat direktiivin 2009/138/EY saattamista osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen soveltamisen aloittamista sekä Solvenssi I:n kumoamista, ja sillä mukautetaan direktiivi 2009/138/EY Euroopan unionista tehdyn sopimuksen voimaantuloon muuttamalla säännökset, joilla komissio valtuutetaan hyväksymään täytäntöönpanotoimenpiteitä, säännöksiksi, joilla komissio valtuutetaan hyväksymään delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä.

(5)

Kun otetaan huomioon Omnibus II -ehdotuksen monimutkaisuus, vaarana on, ettei direktiivi ole tullut voimaan ennen direktiivin 2009/138/EY saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen soveltamisen aloittamiselle säädettyjä määräpäiviä. Jos kyseiset määräpäivät jätettäisiin ennalleen, direktiivi 2009/138/EY pantaisiin täytäntöön ennen Omnibus II -ehdotuksen mukaisten siirtymäsäännösten ja aiheellisten mukautusten voimaantuloa, mukaan lukien delegoituja säädöksiä ja täytäntöönpanosäädöksiä koskeviin valtuuksiin liittyvät lisäselvennykset.

(6)

Jotta vältettäisiin jäsenvaltioille direktiivin 2009/138/EY nojalla ja myöhemmin Omnibus II -ehdotukseen perustuvan uuden valvontarakenteen nojalla aiheutuvat liian raskaat oikeudelliset velvoitteet, on näin ollen asianmukaista lykätä määräpäivää direktiivin 2009/138/EY saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen soveltamisen alkamispäivämäärää sekä antaa valvontaviranomaisille ja vakuutus- ja jälleenvakuutusyrityksille riittävästi aikaa sopeutua tämän uuden valvontarakenteen soveltamiseen.

(7)

Tapahtumien kronologisen järjestyksen perusteella on selvää, että direktiivin 2009/138/EY saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisen alkamiselle vahvistettuja lykättyjä päivämääriä sovelletaan myös mainittuun direktiiviin direktiivillä 2011/89/EY tehtyihin muutoksiin.

(8)

Solvenssi I:n kumoamispäivämäärää olisi oikeusvarmuuden vuoksi lykättävä vastaavasti.

(9)

Koska direktiivissä 2009/138/EY säädettyihin määräpäiviin on erittäin vähän aikaa, tämän direktiivin olisi tultava voimaan viipymättä.

(10)

Näin ollen tämän direktiiviehdotuksen toimittamiseen kansallisille parlamenteille on tässä tapauksessa perusteltua soveltaa kansallisten parlamenttien asemasta Euroopan unionissa tehdyn pöytäkirjan N:o 1 4 artiklassa määrättyä kiireellisissä tapauksissa sovellettavaa poikkeusta,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 2009/138/EY seuraavasti:

1.

Muutetaan 309 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

korvataan ensimmäisessä alakohdassa ilmaisu ”30 päivään kesäkuuta 2013” ilmaisulla ”31 päivään maaliskuuta 2015”;

b)

korvataan toisessa alakohdassa ilmaisu ”1 päivästä tammikuuta 2014” ilmaisulla ”1 päivästä tammikuuta 2016”.

2.

Korvataan 310 artiklan ensimmäisessä kohdassa ilmaisu ”1 päivästä tammikuuta 2014” ilmaisulla ”1 päivästä tammikuuta 2016”.

3.

Korvataan 311 artiklan toisessa kohdassa ilmaisu ”1 päivästä tammikuuta 2014” ilmaisulla ”1 päivästä tammikuuta 2016”.

2 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä joulukuuta 2013.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

M. SCHULZ

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 21. marraskuuta 2013 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 5. joulukuuta 2013.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (Solvenssi II) (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

(3)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/89/EU, annettu 16 päivänä marraskuuta 2011, direktiivien 98/78/EY, 2002/87/EY, 2006/48/EY ja 2009/138/EY muuttamisesta finanssiryhmittymään kuuluvien rahoitusalan yhteisöjen lisävalvonnan osalta (EUVL L 326, 8.12.2011, s. 113).

(4)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/23/EU, annettu 12 päivänä syyskuuta 2012, direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) muuttamisesta direktiivin saattamiselle osaksi kansallista lainsäädäntöä ja soveltamisen aloittamiselle asetettujen määräaikojen ja tiettyjen direktiivien kumoamisajankohdan osalta (EUVL L 249, 14.9.2012, s. 1).

(5)  Neuvoston direktiivi 64/225/ETY, annettu 25 päivänä helmikuuta 1964, sijoittautumisvapauden ja palvelujen tarjoamisen vapauden rajoitusten poistamisesta jälleenvakuutuksen ja edelleenvakuutuksen osalta (EYVL 56, 4.4.1964, s. 878/64); Ensimmäinen neuvoston direktiivi 73/239/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1973, muun ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen aloittamista ja harjoittamista koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 228, 16.8.1973, s. 3); Neuvoston direktiivi 73/240/ETY, annettu 24 päivänä heinäkuuta 1973, muun ensivakuutusliikkeen kuin henkivakuutusliikkeen sijoittautumisvapauden rajoitusten poistamisesta (EYVL L 228, 16.8.1973, s. 20); Neuvoston direktiivi 76/580/ETY, annettu 29 päivänä kesäkuuta 1976, direktiivin 73/239/ETY muuttamisesta (EYVL L 189, 13.7.1976, s. 13); Neuvoston direktiivi 78/473/ETY, annettu 30 päivänä toukokuuta 1978, yhteisön rinnakkaisvakuutusliikettä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 151, 7.6.1978, s. 25); Neuvoston direktiivi 84/641/ETY, annettu 10 päivänä joulukuuta 1984, ensimmäisen direktiivin (73/239/ETY) muuttamisesta erityisesti matkailijoille annetun avun osalta (EYVL L 339, 27.12.1984, s. 21); Neuvoston direktiivi 87/344/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1987, oikeusturvavakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (EYVL L 185, 4.7.1987, s. 77); Toinen neuvoston direktiivi 88/357/ETY, annettu 22 päivänä kesäkuuta 1988, muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta ja säännöksistä, joilla helpotetaan palvelujen tarjoamisen vapauden tehokasta käyttämistä (EYVL L 172, 4.7.1988, s. 1); Neuvoston direktiivi 92/49/ETY, annettu 18 päivänä kesäkuuta 1992, muuta ensivakuutusta kuin henkivakuutusta koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta (kolmas vahinkovakuutusdirektiivi) (EYVL L 228, 11.8.1992, s. 1); Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/78/EY, annettu 27 päivänä lokakuuta 1998, vakuutusyritysryhmään kuuluvien vakuutusyritysten lisävalvonnasta (EYVL L 330, 5.12.1998, s. 1); Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2001/17/EY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2001, vakuutusyritysten tervehdyttämisestä ja likvidaatiosta (EYVL L 110, 20.4.2001, s. 28); Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/83/EY, annettu 5 päivänä marraskuuta 2002, henkivakuutuksesta (EYVL L 345, 19.12.2002, s. 1); Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/68/EY, annettu 16 päivänä marraskuuta 2005, jälleenvakuutuksesta (EUVL L 323, 9.12.2005, s. 1).