8.8.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 213/20


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANODIREKTIIVI 2013/45/EU,

annettu 7 päivänä elokuuta 2013,

neuvoston direktiivien 2002/55/EY ja 2008/72/EY ja komission direktiivin 2009/145/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tomaatin kasvitieteellisestä nimestä

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon vihannesten siementen pitämisestä kaupan 13 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston direktiivin 2002/55/EY (1) ja erityisesti sen 2 artiklan 2 kohdan, 44 artiklan 2 kohdan, 45 artiklan ja 48 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

ottaa huomioon vihannesten lisäys- ja taimiaineiston, lukuun ottamatta siemeniä, pitämisestä kaupan 15 päivänä heinäkuuta 2008 annetun neuvoston direktiivin 2008/72/EY (2) ja erityisesti sen 1 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

International Code of Botanical Nomenclature (ICBN) -luetteloa on tarkistettu tieteellisen tiedon kehityksen perusteella muun muassa tomaatin kasvitieteellisen lajinimen osalta.

(2)

Tämän kehityksen huomioon ottamiseksi direktiivejä 2002/55/EY ja 2008/72/EY ja sellaisten maatiaiskantojen ja -lajikkeiden, joita on perinteisesti kasvatettu erityisissä paikallisissa ja alueellisissa olosuhteissa ja joita uhkaa geneettinen köyhtyminen, sekä lajikkeiden, joilla ei ole varsinaista merkitystä kaupallisen viljelytuotannon kannalta mutta jotka on kehitetty erityisiä kasvuolosuhteita varten, hyväksymiseen ja siementen kaupan pitämiseen tehtävistä poikkeuksista 26 päivänä marraskuuta 2009 annettua komission direktiiviä 2009/145/EY (3) olisi muutettava.

(3)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat maataloudessa, puutarhaviljelyssä ja metsätaloudessa käytettäviä siemeniä ja lisäysaineistoa käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Direktiivin 2002/55/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2002/55/EY seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artiklan 1 kohdan b alakohdassa ilmaisu ”Lycopersicon esculentum Mill.” ilmaisulla ”Solanum lycopersicum L.”.

2)

Korvataan liitteessä II olevan 3 kohdan a alakohdassa olevassa taulukossa ilmaisu ”Lycopersicon esculentum” ilmaisulla ”Solanum lycopersicum L.”.

3)

Korvataan liitteessä III olevassa 2 kohdassa olevassa taulukossa ilmaisu ”Lycopersicon esculentum” ilmaisulla ”Solanum lycopersicum L.”.

2 artikla

Direktiivin 2008/72/EY muuttaminen

Korvataan direktiivin 2008/72/EY liitteessä II olevassa taulukossa ilmaisu ”Lycopersicon esculentum Mill.” ilmaisulla ”Solanum lycopersicum L.”.

3 artikla

Direktiivin 2009/145/EY muuttaminen

Muutetaan direktiivi 2009/145/EY seuraavasti:

1)

Korvataan liitteessä I olevassa taulukossa ilmaisu ”Lycopersicon esculentum Mill.” ilmaisulla ”Solanum lycopersicum L.”.

2)

Korvataan liitteessä II olevassa taulukossa ilmaisu ”Lycopersicon esculentum Mill.” ilmaisulla ”Solanum lycopersicum L.”.

4 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2014. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

5 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

6 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä elokuuta 2013.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 193, 20.7.2002, s. 33.

(2)  EUVL L 205, 1.8.2008, s. 28.

(3)  EUVL L 312, 27.11.2009, s. 44.