20.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/75


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOPÄÄTÖS,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2013,

neuvoston direktiivin 91/68/ETY liitteessä E unionin sisäistä kauppaa varten vahvistettujen teurastukseen, lihotukseen ja jalostukseen tarkoitettujen lampaiden ja vuohien terveystodistusten mallien I, II ja III muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 9208)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/784/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa 28 päivänä tammikuuta 1991 annetun neuvoston direktiivin 91/68/ETY (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 2 kohdan

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 91/68/ETY vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset unionin sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa. Siinä säädetään muun muassa, että lampaita ja vuohia määräpaikkaan kuljetettaessa mukana on oltava kyseisen direktiivin liitteessä E olevan mallin I, II tai III mukainen terveystodistus.

(2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 999/2001 (2) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä nautojen, lampaiden ja vuohien osalta. Kyseisen asetuksen liitteessä VII vahvistetaan tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden valvontaa ja hävittämistä koskevat toimenpiteet. Lisäksi kyseisen asetuksen liitteessä VIII olevassa A luvussa vahvistetaan edellytykset elävien eläinten, siemennesteen ja alkioiden unionin sisäiselle kaupalle. Komission asetuksella (EU) N:o 630/2013 (3) muutettiin äskettäin asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteessä VIII olevaa A lukua.

(3)

Komission täytäntöönpanopäätöksellä 2013/445/EU (4) muutettiin äskettäin direktiivin 91/68/ETY liitteessä E vahvistettuja terveystodistusten malleja II ja III, jotta asetuksessa (EY) N:o 999/2001, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 630/2013, vahvistetut lihotukseen ja jalostukseen tarkoitettujen lampaiden ja vuohien unionin sisäistä kauppaa varten vahvistetut vaatimukset tulisivat otetuiksi huomioon.

(4)

Kyseistä muutosta tehtäessä poistettiin virheellisesti mahdollisuus siirtää tietyin edellytyksin jalostukseen tarkoitettuja lampaita ja vuohia sellaisiin jäsenvaltioihin, joissa on hyväksytty klassisen scrapien valvontaohjelma. Sen vuoksi olisi muutettava direktiivin 91/68/ETY liitteessä E unionin sisäistä kauppaa varten vahvistetussa jalostukseen tarkoitettujen lampaiden ja vuohien terveystodistuksen mallissa III olevan II osan II.9 kohtaa.

(5)

Lisäksi direktiivin (EY) N:o 91/68/ETY liitteessä E unionin sisäistä kauppaa varten vahvistetussa lihotukseen tarkoitettujen lampaiden ja vuohien terveystodistuksen mallissa II ja jalostukseen tarkoitettujen lampaiden ja vuohien terveystodistuksen mallissa III olisi epäselvyyksien välttämiseksi tarkistettava tiettyjä viittauksia asetukseen (EY) N:o 999/2001.

(6)

Direktiivin 91/68/ETY liitteessä E olevia terveystodistusten malleja II ja III olisi sen vuoksi muutettava, jotta otettaisiin asianmukaisesti huomioon lampaiden ja vuohien unionin sisäistä kauppaa koskevat, asetuksessa (EY) N:o 999/2001, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N:o 630/2013, vahvistetut vaatimukset.

(7)

Lisäksi terminologian yhdenmukaisuuden varmistamiseksi kaikkia direktiivin 91/68/ETY liitteessä E olevia lampaiden ja vuohien sisäistä kauppaa varten vahvistettuja terveystodistusten malleja olisi muutettava ja korvattava ne tämän päätöksen liitteessä vahvistetuilla terveystodistusten malleilla I, II ja III.

(8)

Sen vuoksi direktiiviä 91/68/ETY olisi muutettava.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 91/68/ETY liite E tämän päätöksen liitteellä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2013.

Komission puolesta

Tonio BORG

Komission jäsen


(1)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 19.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 999/2001, annettu 22 päivänä toukokuuta 2001, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä (EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1).

(3)  Komission asetus (EU) N:o 630/2013, annettu 28 päivänä kesäkuuta 2013, tiettyjen tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisyä, valvontaa ja hävittämistä koskevista säännöistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 liitteiden muuttamisesta (EUVL L 179, 29.6.2013, s. 60).

(4)  Komission täytäntöönpanopäätös 2013/445/EU, annettu 29 päivänä elokuuta 2013, neuvoston direktiivin 91/68/ETY liitteen E muuttamisesta siltä osin kuin on kyse terveystodistusten malleista unionin sisäistä lampaiden ja vuohien kauppaa varten sekä terveyttä koskevista vaatimuksista scrapien osalta (EUVL L 233, 31.8.2013, s. 48).


LIITE

”LIITE E

MALLI I

Image

Image

Image

MALLI II

Image

Image

Image

Image

MALLI III

Image

Image

Image

Image

Image