14.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 335/45


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä joulukuuta 2013,

alueiden komitean saksalaisen jäsenen ja saksalaisen varajäsenen nimeämisestä

(2013/757/EU)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 305 artiklan,

ottaa huomioon Saksan hallituksen ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 22 päivänä joulukuuta 2009 ja 18 päivänä tammikuuta 2010 päätökset 2009/1014/EU (1) ja 2010/29/EU (2) alueiden komitean jäsenten ja varajäsenten nimeämisestä 26 päivän tammikuuta 2010 ja 25 päivän tammikuuta 2015 väliseksi ajaksi.

(2)

Yksi alueiden komitean jäsenen paikka on vapautunut Martina MICHELS in toimikauden päätyttyä.

(3)

Yksi alueiden komitean varajäsenen paikka vapautuu, kun Frank ZIMMERMANN nimetään alueiden komitean jäseneksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Nimetään alueiden komiteaan jäljellä olevaksi toimikaudeksi eli 25 päivään tammikuuta 2015:

a)

jäseneksi:

Frank ZIMMERMANN, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin,

ja

b)

varajäseneksi:

Sven RISSMANN, Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

Tehty Brysselissä 9 päivänä joulukuuta 2013.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. PABEDINSKIENĖ


(1)  EUVL L 348, 29.12.2009, s. 22.

(2)  EUVL L 12, 19.1.2010, s. 11.