9.11.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 299/38


KOMISSION PÄÄTÖS,

annettu 7 päivänä marraskuuta 2013,

ekologisista arviointiperusteista EU-ympäristömerkin myöntämiseksi huuhteleville wc-laitteistoille ja urinaalilaitteistoille

(tiedoksiannettu numerolla C(2013) 7317)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2013/641/EU)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon EU-ympäristömerkistä 25 päivänä marraskuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 66/2010 (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,

on kuullut Euroopan unionin ympäristömerkintälautakuntaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaan EU:n ympäristömerkki voidaan myöntää tuotteille, joilla on koko elinkaarensa aikana vähemmän haitallisia vaikutuksia ympäristöön.

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 66/2010 säädetään, että erityiset EU:n ympäristömerkin myöntämisperusteet vahvistetaan tuoteryhmittäin.

(3)

Koska veden kulutus vaikuttaa merkittävästi asuinrakennusten ja muiden rakennusten yleisiin ympäristövaikutuksiin, on aiheellista vahvistaa EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet tuoteryhmälle ”huuhtelevat wc-laitteistot ja urinaalilaitteistot”. Myöntämisperusteilla olisi erityisesti kannustettava käyttämään vedenkulutukseltaan tehokkaita tuotteita, jotka edistävät vedenkulutuksen vähentämistä ja siihen liittyviä muita hyötyjä, kuten energiankulutuksen vähentämistä.

(4)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 66/2010 16 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

1.   Tuoteryhmään ”huuhtelevat wc-laitteistot ja urinaalilaitteistot” kuuluvat: huuhtelevat wc-laitteistot ja urinaalilaitteistot, sellaisena kuin ne on määritelty 2 artiklassa. Tuoteryhmään kuuluu tuotteita sekä kotikäyttöön että muuhun kuin kotikäyttöön.

2.   Tuoteryhmään ”huuhtelevat wc-laitteistot ja urinaalilaitteistot” eivät kuulu seuraavat tuotteet:

a)

wc-istuimet ja wc-istuinten kannet silloin, kun ne saatetaan markkinoille tai niitä markkinoidaan irrallaan huuhtelevista wc-laitteistoista tai urinaalilaitteistoista;

b)

wc-laitteistot, joissa huuhtomiseen ei käytetä vettä tai joissa käytetään kemikaalien ja veden seosta taikka joissa tarvitaan sähköä huuhtelujärjestelmän käyttämiseen.

2 artikla

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

1)

’huuhtelevalla wc-laitteistolla’ joko wc-järjestelmää, wc-kulhoa tai wc:n huuhtelujärjestelmää;

2)

’wc-järjestelmällä’ saniteettikalustetta, jossa yhdistyvät toimivaksi yksiköksi huuhtelujärjestelmä ja wc-allas ja joka vastaanottaa ja huuhtoo pois ihmisten virtsan ja ulosteen ja ohjaa sen viemärijärjestelmään;

3)

’wc-kulholla’ saniteettikalustetta, joka vastaanottaa ja huuhtoo pois ihmisten virtsan ja ulosteen ja ohjaa sen viemärijärjestelmään;

4)

’urinaalilaitteistolla’ joko urinaalijärjestelmää, urinaalia, vedetöntä urinaalia tai urinaalin huuhtelujärjestelmää;

5)

’huuhtelevalla urinaalilaitteistolla’ joko urinaalijärjestelmää, urinaalia tai urinaalin huuhtelujärjestelmää;

6)

’urinaalijärjestelmällä’ saniteettikalustetta, jossa yhdistyvät toimivaksi yksiköksi huuhtelujärjestelmä ja urinaali ja joka vastaanottaa ja huuhtoo pois ihmisten virtsan ja ohjaa sen viemärijärjestelmään;

7)

’urinaalilla’ saniteettikalustetta, joka vastaanottaa virtsan sekä sen huuhtomiseen käytettävän veden ja ohjaa molemmat viemärijärjestelmään;

8)

’lattiakouru-urinaalilla’ saniteettikalustetta, joka on tai jota ei ole varustettu huuhtelujärjestelmällä ja joka koostuu lattiakourusta ja laatasta tai seinään kiinnitettävästä levystä ja joka vastaanottaa virtsan sekä sen huuhtomiseen käytettävän veden ja ohjaa molemmat viemärijärjestelmään;

9)

’vedettömällä urinaalilla’ ilman vettä toimivaa saniteettikalustetta, joka vastaanottaa virtsan ja ohjaa sen viemärijärjestelmään;

10)

’huuhtelujärjestelmällä’ sekä huuhtelevan wc-laitteiston että huuhtelevan urinaalilaitteiston yhteydessä joko ylivuotoputkella varustettua huuhtelusäiliötä tai vähintään yhtä tehokasta laitetta, jossa on vedenotto-/poistolaitteet, tai painehuuhteluventtiiliä;

11)

’vedensäästölaitteella’ huuhtelua rajoittavaa laitetta, joka mahdollistaa sen, että käytetään vain osa täydestä huuhtelumäärästä joko kaksoistoiminnolla (huuhtelun katkaisu) tai kaksoiskontrollilla (kaksoishuuhtelu) varustetuilla mekanismeilla;

12)

’täydellä huuhtelumäärällä’ huuhtelujärjestelmästä huuhtelusyklin aikana pääsevän veden kokonaismäärää;

13)

’vähennetyllä huuhtelumäärällä’ täyden huuhtelumäärän osaa, jonka vedensäästölaite laskee huuhtelusyklin aikana; tämä osa ei saa olla enemmän kuin kaksi kolmannesta koko huuhtelumäärästä;

14)

’keskimääräisellä huuhtelumäärällä’ tarkoitetaan yhden täyden huuhtelumäärän ja kolmen vähennetyn huuhtelumäärän aritmeettista keskiarvoa, joka on laskettu noudattaen liitteessä olevassa lisäyksessä I esitettyjä menetelmiä;

15)

’valinnaisella huuhtelukontrollilla’ saniteettikalusteen huuhtelulaitetta, jota käyttäjä voi käyttää joko manuaalisesti kahvan, vivun, painikkeen, polkimen tai muun vastaavan huuhtelunkäyttölaitteen avulla, tai joka toimii saniteettikalusteen käytön havaitsevan sensorin avulla;

16)

’säätölaitteella’ laitetta, joka mahdollistaa sen, että huuhtelujärjestelmän täyttä huuhtelumäärää ja tarvittaessa vähennettyä huuhtelumäärää voidaan säätää.

3 artikla

Tämän päätöksen liitteessä esitetään perusteet asetuksen (EY) N:o 66/2010 mukaisen EU-ympäristömerkin myöntämiselle tuotteelle, joka kuuluu 1 artiklassa määriteltyyn tuoteryhmään ”huuhtelevat wc-laitteistot ja urinaalilaitteistot”, sekä tähän liittyvät arviointi- ja todentamisvaatimukset.

4 artikla

Liitteessä vahvistetut myöntämisperusteet ja niihin liittyvät arviointi- ja todentamisperusteet ovat voimassa neljä vuotta 7 päivästä marraskuuta 2013 alkaen.

5 artikla

Hallinnollisia tarkoituksia varten tuoteryhmälle ”huuhtelevat wc-laitteistot ja urinaalilaitteistot” annetaan tunnusnumero 41.

6 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 7 päivänä marraskuuta 2013.

Komission puolesta

Janez POTOČNIK

Komission jäsen


(1)  EUVL L 27, 30.1.2010, s. 1.


LIITE

EU-YMPÄRISTÖMERKIN MYÖNTÄMISPERUSTEET JA ARVIOINTIVAATIMUKSET

EU-ympäristömerkin myöntämisperusteet huuhteleville wc-laitteistolle ja urinaalilaitteistoille:

1.

Vedenkäytön tehokkuus

2.

Tuotteen käyttöominaisuudet

3.

Aineet tai seokset, joiden käyttö on kielletty tai sitä on rajoitettu

4.

Kestävällä tavalla tuotettu puu raaka-aineina

5.

Tuotteen elinikä

6.

Tuotteen elinkaaren loppuvaiheen vaikutusten rajoittaminen

7.

Asennusohjeet ja käyttäjille annettavat tiedot

8.

EU-ympäristömerkissä olevat tiedot

Taulukko 1 osoittaa, mitä perusteita sovelletaan kuhunkin huuhtelevien wc-laitteiden ja urinaalilaitteiden luokkaan.

Erityiset arviointi- ja todentamisvaatimukset ilmoitetaan kunkin perusteen yhteydessä.

Kun hakijan edellytetään esittävän vakuutuksia, asiakirjoja, analyysejä, testausselosteita tai muita todisteita arviointiperusteiden noudattamisesta, nämä voivat olla peräisin hakijalta ja/tai tämän tavarantoimittajalta.

Testit on mahdollisuuksien mukaan suoritettava laboratorioissa, jotka täyttävät EN ISO 17025 -standardissa esitetyt yleiset vaatimukset tai vastaavat vaatimukset.

Tarvittaessa voidaan käyttää myös muita kuin kullekin perusteelle ilmoitettuja testimenetelmiä, jos hakemusten arvioinnista vastaava toimivaltainen elin hyväksyy niiden vastaavuuden.

Toimivaltaiset elimet voivat tarvittaessa pyytää esittämään todentamista tukevia asiakirjoja ja toteuttaa riippumattomia tarkastuksia.

Hakijan on vakuutettava, että tuote on sen maan (maiden) oikeudellisten vaatimusten mukainen, jo(i)ssa se on tarkoitus saattaa markkinoille.

Testausstandardeissa wc-järjestelmät, wc-kulhot, urinaalit ja huuhtelujärjestelmät erotellaan luokan tai tyypin taikka molempien perusteella. Tuotteen luokat tai tyypit on ilmoitettava hakemuksen arvioivalle toimivaltaiselle elimelle, ja kaikki suoritettavat testit on tehtävä kunkin sellaisen luokan ja/tai tyypin osalta, jonka hakija on ilmoittanut asiaan kuuluvan standardin mukaisesti.

Taulukko 1

Huuhtelevien wc-laitteistojen ja urinaalilaitteiden kuhunkin luokkaan sovellettavat perusteet

Huuhtelevat wc-laitteistot ja urinaalilaitteistot

Perusteet

WC-järjestelmät

WC-kulhot

WC:n huuhtelu-järjestelmät

Urinaalijärjestelmät

Urinaalit

Vedettömät urinaalit

Urinaalien huuhtelujärjestelmät

1a)

– Täysi huuhtelumäärä

x

x

x

x

x

 

x

1b)

– Vedensäästö

x

x

x

x

x

 

x

1c)

– Keskimääräinen huuhtelumäärä

x

x

x

 

 

 

 

1d)

– Huuhtelumäärän säätö

x

 

x

x

 

 

x

2a)

– Huuhtelujärjestelmää koskevat vaatimukset

x

 

x

x

 

 

x

2b)

– Huuhtelun teho

x

x

 

x

x

 

 

2c)

– Vedettömiä urinaaleja koskevat vaatimukset

 

 

 

 

 

x

 

3a)

– Vaaralliset aineet ja seokset

x

x

x

x

x

x

x

3b)

– Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti luetellut aineet

x

x

x

x

x

x

x

4

– Kestävällä tavalla tuotettu puu raaka-aineina

x

x

x

x

x

x

x

5a)

– Korjattavuus ja varaosien saatavuus

x

x

x

x

x

x

x

5b)

– Takuu

x

x

x

x

x

x

x

6

– Rajoitetut vaikutukset tuotteen elinkaaren loppuvaiheessa

x

x

x

x

x

x

x

7

– Asennusohjeet ja käyttäjille annettavat tiedot

x

x

x

x

x

x

x

8

– EU-ympäristömerkissä olevat tiedot

x

x

x

x

x

x

x

Arviointiperuste 1.   Vedenkäytön tehokkuus

a)   Täysi huuhtelumäärä

Markkinoille saatettavien huuhtelevien wc-laitteiden ja urinaalilaitteiden täysi huuhtelumäärä vedenpaineesta riippumatta ei saa ylittää taulukossa 2 esitettyä arvoa.

Taulukko 2

Yläraja huuhtelevien wc-laitteiden ja urinaalilaitteiden täydelle huuhtelumäärälle

Tuote

Huuhtelun kokonaismäärä (l/huuhdontakerta)

Huuhtelevat wc-laitteistot

6,0

Huuhtelevat urinaalilaitteistot

1,0

Arviointi ja todentaminen: hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen, ja ilmoitettava tuotteen nimellinen täysi huuhtelumäärä (l/huuhtelukerta) sekä tuotetta koskevissa EN-standardeissa ilmoitetun testimenettelyn mukaisesti suoritettujen testien tulokset (ks. taulukko 3). Lattiakouru-urinaalien osalta täysi huuhtelumäärä viittaa veteen, jolla huuhdotaan yli 60 cm leveä jatkuva seinä.

Taulukko 3

EN-standardit huuhtelevien wc-laitteistojen ja urinaalilaitteistojen täyden huuhtelumäärän mittaamiselle

Tuote

Standardi

Standardin otsikko

Wc-järjestelmät ja wc-kulhot

EN 997

WC pans and WC suites with integral trap

Urinaalijärjestelmät ja urinaalit

EN 13407

Wall-hung urinals – Functional requirements and test methods

Huuhtelusäiliöllä varustetut huuhtelujärjestelmät

EN 14055

WC and urinal flushing cisterns

Manuaalisella painehuuhteluventtiilillä varustetut huuhtelujärjestelmät

EN 12541

Sanitary tapware – Pressure flushing valves and automatic closing urinal valves PN 10

Kosketusvapaalla painehuuhteluventtiilillä varustetut huuhtelujärjestelmät

EN 15091

Sanitary tapware – Electronic opening and closing sanitary tapware

b)   Vedensäästö

Wc-järjestelmät, joiden täysi huuhtelumäärä on yli 4,0 litraa, ja wc:n huuhtelujärjestelmät on varustettava vedensäästölaitteella. Markkinoille saatettaessa vähennetty huuhtelumäärä vedenpaineesta riippumatta vedensäästölaitteen toimiessa ei saa ylittää 3,0:aa litraa huuhtelukertaa kohti.

Wc-kulhojen on mahdollistettava vedensäästölaitteen käyttö, ja vähennetty huuhtelumäärä vedenpaineesta riippumatta vedensäästölaitteen toimiessa ei saa ylittää 3,0:aa litraa huuhtelukertaa kohti.

Urinaalijärjestelmät ja urinaalien huuhtelujärjestelmät on varustettava yksittäisellä valinnaisella huuhtelukontrollilla. Huuhtelujärjestelmällä varustetussa lattiakouru-urinaalissa on oltava valinnainen huuhtelukontrolli leveydeltään enintään 60 cm:n seinäosuutta kohti.

Urinaaleissa on oltava mahdollista käyttää valinnaista huuhtelukontrollia. Lattiakouru-urinaaleihin, joissa ei ole huuhtelujärjestelmää, on voitava sijoittaa valinnainen huuhtelukontrolli leveydeltään enintään 60 cm:n seinäosuutta kohti.

Kaikissa sensoreihin perustuvissa huuhtelukontrolleissa on voitava estää tarpeeton käynnistys ja varmistaa, että huuhtelu tapahtuu ainoastaan tuotteen tosiasiallisen käytön jälkeen.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen, ja toimitettava asiakirjat, joissa kuvataan tuotteessa käytettävä teknologia tai laitteet. Huuhtelevan wc-laitteiston osalta hakijan on ilmoitettava tuotteen vähennetty huuhtelumäärä (l/huuhtelukerta) sekä tuotetta koskevassa EN-standardissa ilmoitetun testimenettelyn mukaisesti suoritettujen testien tulokset (ks. taulukko 4). Niiden tuotteiden osalta, joissa huuhtelua kontrolloidaan sensoreiden avulla, hakijan on toimitettava lyhyt kuvaus tuotesuunnittelun toimenpiteistä, joilla on tarkoitus estää tarpeeton käynnistys ja varmistaa, että huuhtelu tapahtuu ainoastaan tuotteen tosiasiallisen käytön jälkeen.

Taulukko 4

EN-standardit huuhtelevien wc-laitteiden vähennetyn huuhtelumäärän mittaamiselle

Tuote

Standardi

Standardin otsikko

Wc-järjestelmät ja wc-kulhot

EN 997

WC pans and WC suites with integral trap

Huuhtelusäiliön sisältävät wc:n huuhtelujärjestelmät

EN 14055

WC and urinal flushing cisterns

c)   Keskimääräinen huuhtelumäärä

Markkinoille saatettavien huuhtelevien wc-laitteistojen keskimääräinen huuhtelumäärä laskettuna lisäyksessä 1 esitettyjen menetelmien mukaisesti ei saa ylittää 3,5:tä litraa huuhtelukertaa kohti. Tästä vaatimuksesta vapautetaan wc-järjestelmät, joiden huuhtelun kokonaismäärä on enintään 4,0 litraa.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen, ja ilmoitettava tuotteen laskettu keskimääräinen huuhtelumäärä (l/huuhtelukerta) sekä lisäyksessä I esitettyjen ilmoitettujen menetelmien mukaisesti suoritettujen testien tulokset.

d)   Huuhtelumäärän säätö

Huuhtelujärjestelmät on varustettava säätölaitteella, jotta asentaja voi säätää huuhtelumäärät viemärijärjestelmän paikallisten olosuhteiden mukaisesti. Asennusohjeiden mukaisten säätöjen jälkeen wc-laitteiston täysi huuhtelumäärä ei saa ylittää 6:ta litraa huuhtelukertaa kohti tai 4:ää litraa huuhtelukertaa kohti, jos wc-järjestelmää ei ole varustettu vedensäästölaitteella. Huuhtelevan urinaalilaitteiston huuhtelu ei saa ylittää 1:tä litraa huuhtelukertaa kohti. Asennusohjeiden mukaisten säätöjen jälkeen huuhtelevien wc-laitteistojen vähennetty huuhtelumäärä ei saa ylittää 3:a litraa huuhtelukertaa kohti.

Kun kyseessä on huuhtelusäiliön sisältävät huuhtelujärjestelmät, täyden huuhtelumäärän enimmäismäärä säädön jälkeen on merkittävä huuhtelusäiliöön vesilinjana tai vedenkorkeutena.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen, ja toimitettava asiakirjat, joissa kuvataan tuotteessa käytettävä teknologia tai laitteet.

Arviointiperuste 2.   Tuotteen käyttöominaisuudet

a)   Huuhtelujärjestelmää koskevat vaatimukset

Huuhtelujärjestelmien on noudatettava niitä koskevia EN-standardeja, jotka luetellaan taulukossa 5, lukuun ottamatta niitä standardien osia, jotka koskevat koko huuhtelumäärää ja vähennettyä huuhtelumäärää.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen, ja ilmoitettava kyseistä tuotetta koskevissa EN-standardeissa ilmoitetun testimenettelyn mukaisesti suoritettujen testien tulokset (ks. taulukko 5).

Taulukko 5

EN-standardit huuhtelujärjestelmää varten

Huuhtelujärjestelmä

Standardi

Standardin otsikko

Wc:n ja urinaalin huuhtelusäiliöt

EN 14055

WC and urinal flushing cisterns

Wc:n ja urinaalin manuaaliset painehuuhteluventtiilit

EN 12541

Sanitary tapware – Pressure flushing valves and automatic closing urinal valves PN 10

Wc:n ja urinaalin kosketusvapaat painehuuhteluventtiilit

EN 15091

Sanitary tapware – Electronic opening and closing sanitary tapware

b)   Huuhtelun teho

Wc- ja urinaalijärjestelmien, wc-kulhojen ja urinaalien huuhtelutehon on noudatettava taulukossa 6 lueteltujen EN-standardien vaatimuksia.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen, ja ilmoitettava kyseistä tuotetta koskevissa EN-standardeissa ilmoitetun testimenettelyn mukaisesti suoritettujen testien tulokset (ks. taulukko 6). Wc-järjestelmien ja wc-kulhojen, jotka eivät kuulu EN-standardin soveltamisalaan, huuhtelutehon tulee olla samantasoinen kuin vastaavassa EN 997 -standardin kattamassa luokassa ja tyypissä. Tässä tapauksessa hakijan on ilmoitettava tulokset EN 997 -standardissa ilmoitetun testimenettelyn mukaisesti suoritetuista testeistä, jotka koskevat vastaavaan luokkaan kuuluvia ja vastaavantyyppisiä tuotteita. Urinaalijärjestelmien ja urinaalien, jotka eivät kuulu EN-standardien soveltamisalaan, huuhtelutehon on oltava samantasoinen kuin vastaavassa EN 13407 -standardin kattamassa luokassa ja tyypissä. Tässä tapauksessa hakijan on ilmoitettava tulokset EN 13407 -standardissa ilmoitetun testimenettelyn mukaisesti suoritetuista testeistä, jotka koskevat vastaavaan luokkaan kuuluvia ja vastaavantyyppisiä tuotteita.

Taulukko 6

EN-standardit tuotteen huuhtelutehoa varten

Tuote

Standardi

Standardin otsikko

Wc-järjestelmät ja wc-kulhot

EN 997

WC pans and WC suites with integral trap

Urinaalijärjestelmät ja urinaalit

EN 13407

Wall-hung urinals – Functional requirements and test methods

c)   Vedettömiä urinaaleja koskevat vaatimukset

Vedettömien urinaalien on täytettävä lisäyksessä 2 esitetyt vaatimukset.

Arviointi ja todentaminen: Hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen, ja ilmoitettava lisäyksessä 2 esitetyn testimenettelyn mukaisesti suoritettujen testien tulokset. Vastaavat menetelmät, jotka osoittavat, että lisäyksessä 2 esitettyjä vaatimuksia noudatetaan, hyväksytään myös.

Arviointiperuste 3.   Aineet tai seokset, joiden käyttö on kielletty tai sitä rajoitetaan

a)   Vaaralliset aineet ja seokset

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 6 kohdan mukaan EU-ympäristömerkkiä ei saa myöntää tuotteelle tai esineelle, sellaisena kun se on määritelty asetuksen (EY) N:o 1907/2006 3 artiklan 3 kohdassa, tai sen osalle, joka sisältää aineita, jotka täyttävät taulukossa 7 luetellut Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 (2) tai neuvoston direktiivin 67/548/ETY (3) mukaiset vaara- tai riskiluokituksen vaatimukset, eikä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklassa tarkoitettuja aineita. Mikäli vaaraluokkaan kuuluvan aineen tai seoksen luokituksen raja-arvo eroaa riskilausekkeen raja-arvosta, sovelletaan edellistä. Taulukossa 7 luetellut riskilausekkeet liittyvät yleensä aineisiin. Jos aineista ei kuitenkaan saada tietoa, sovelletaan seoksia koskevia luokitussääntöjä. Aineet tai seokset, joiden ominaisuudet muuttuvat prosessoinnin aikana (esimerkiksi ne eivät ole enää biologisesti hyödyntämiskelpoisia tai muuntuvat kemiallisesti siten, että aiemmin yksilöity vaara poistuu), vapautetaan arviointiperusteesta 3 a.

Taulukko 7

Vaara- ja riskilausekkeet

Vaaralauseke

Riskilauseke

H300 Tappavaa nieltynä

R28

H301 Myrkyllistä nieltynä

R25

H304 Voi olla tappavaa nieltynä ja joutuessaan hengitysteihin

R65

H310 Tappavaa joutuessaan iholle

R27

H311 Myrkyllistä joutuessaan iholle

R24

H330 Tappavaa hengitettynä

R23/26

H331 Myrkyllistä hengitettynä

R23

H340 Saattaa aiheuttaa perimävaurioita

R46

H341 Epäillään aiheuttavan perimävaurioita

R68

H350 Saattaa aiheuttaa syöpää

R45

H350i Saattaa aiheuttaa syöpää hengitettynä

R49

H351 Epäillään aiheuttavan syöpää

R40

H360F Saattaa heikentää hedelmällisyyttä

R60

H360D Voi vaurioittaa sikiötä

R61

H360FD Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Voi vaurioittaa sikiötä

R60/61/60–61

H360Fd Saattaa heikentää hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä

R60/63

H360Df Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä

R61/62

H361f Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä

R62

H361d Epäillään vaurioittavan sikiötä

R63

H361fd Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. Epäillään vaurioittavan sikiötä

R62-63

H362 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille

R64

H370 Vahingoittaa elimiä

R39/23/24/25/26/27/28

H371 Saattaa vahingoittaa elimiä

R68/20/21/22

H372 Vahingoittaa elimiä jatkuvassa tai toistuvassa altistumisessa

R48/25/24/23

H373 Saattaa vahingoittaa elimiä jatkuvassa tai toistuvassa altistumisessa

R48/20/21/22

H400 Erittäin myrkyllistä vesieliöille

R50

H410 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R50-53

H411 Myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R51-53

H412 Haitallista vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia

R52-53

H413 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesieliöille

R53

EUH059 Vaarallista otsonikerrokselle

R59

EUH029 Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa

R29

EUH031 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa

R31

EUH032 Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa

R32

EUH070 Myrkyllistä joutuessaan silmään

R39-41

Sellaisten aineiden ja seosten, joille voidaan osoittaa tai on osoitettu jokin taulukossa 7 esitetty vaara- tai riskilauseke tai jotka täyttävät kyseiset vaara- tai riskiluokituskriteerit, sekä asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan a, b tai c kohdassa tarkoitetut kriteerit täyttävien aineiden pitoisuusrajat eivät saa ylittää asetuksen (EY) N:o 1272/2008 10 artiklan mukaisesti määritettyjä yleisiä tai erityisiä pitoisuusrajoja. Jos on asetettu erityiset pitoisuusrajat, on sovellettava niitä yleisten pitoisuusrajojen sijaan.

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 57 artiklan d, e ja f kohdassa säädetyt kriteerit täyttävien aineiden pitoisuusrajat eivät saa ylittää 0,1:tä painoprosenttia.

Lopputuotetta ei saa merkitä edellä esitettyjen vaaralausekkeiden mukaisesti.

Huuhtelevien wc-laitteiden ja urinaalilaitteiden sisältämät taulukossa 8 esitetyt aineet ja osat vapautetaan asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 6 kohtaan sisältyvän velvoitteen soveltamisesta saman asetuksen 6 artiklan 7 kohdan mukaisesti.

Taulukko 8

Poikkeuksen kohteena oleva aine/osat

Aine/osa

Vaara- ja riskilausekkeet

Alle 25 gramman painoiset esineet

Kaikki vaara- ja riskilausekkeet

Alle 25 gramman painoisten monimutkaisten esineiden homogeeniset osat

Kaikki vaara- ja riskilausekkeet

Kaikentyyppisten ruostumattomien terästen sisältämä nikkeli

H351, H372 ja R40/48/23

Huuhtelevien wc-laitteiden ja urinaalilaitteiden elektroniikkakomponentit, jotka täyttävät Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/65/EU (4) 4 artiklassa esitetyt vaatimukset (4)

Kaikki vaara- ja riskilausekkeet

Arviointi ja todentaminen: hakijan on esitettävä vakuutus siitä, että tuote, esine tai sen homogeeninen osa täyttää arviointiperusteen 3 a, sekä muut asiaan liittyvät asiakirjat, kuten aineiden toimittajien allekirjoittamat vakuutukset siitä, ettei aineita tai materiaaleja ole luokiteltu yhteenkään taulukossa 7 tarkoitettuun asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaiseen vaaraluokkaan, sikäli kuin tämä voidaan määrittää vähintään asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä VII luetellut vaatimukset täyttävien tietojen perusteella. Tämän vakuutuksen tueksi on esitettävä yhteenveto taulukossa 7 mainittuihin vaaralausekkeisiin liittyvistä olennaisista ominaisuuksista, sillä yksityiskohtaisuuden tasolla, joka täsmennetään asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II 10, 11 ja 12 kohdassa.

Tietoa aineiden sisäisistä ominaisuuksista voidaan tuottaa muilla keinoilla kuin testaamalla, esimerkiksi käyttämällä vaihtoehtoisia menetelmiä, kuten in vitro -menetelmiä, kvantitatiivisia rakenne-aktiivisuusmalleja tai käyttämällä ryhmittelyä tai interpolaatiota asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen XI mukaisesti. Tietojen jakamista koko toimitusketjun aikana kannustetaan voimakkaasti.

Annettujen tietojen on liityttävä aineen tai seoksen sellaisiin muotoihin tai fysikaalisiin olomuotoihin, joissa niitä käytetään lopputuotteessa.

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteissä IV ja V lueteltujen, mainitun asetuksen 2 artiklan 7 kohdan a ja b alakohdan mukaisesti rekisteröintivelvoitteista vapautettujen aineiden osalta hakijan vakuutus riittää perusteen 3 a noudattamiseen.

b)   Aineet, jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 59 artiklan 1 kohdan mukaisesti

Asetuksen (EY) N:o 66/2010 6 artiklan 6 kohdan kiellosta ei myönnetä poikkeuksia aineille, joiden katsotaan olevan erityistä huolta aiheuttavia aineita ja jotka on lueteltu asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (5) 59 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa luettelossa ja joita esiintyy seoksessa, esineessä tai yhdistelmätuotteen homogeenisessä osassa pitoisuutena, joka on suurempi kuin 0,1 prosenttia. Jos pitoisuus on alle 0,1 prosenttia, on sovellettava asetuksen (EY) N:o 1272/2008 10 artiklan mukaisesti määritettyjä erityisiä pitoisuusrajoituksia.

Arviointi ja todentaminen: luetteloon aineista, joita pidetään erityistä huolta aiheuttavina aineina, viitataan hakemuspäivänä. Hakijan on esitettävä vakuutus siitä, että peruste 3 b täyttyy, sekä muut asiaan liittyvät asiakirjat, kuten aineiden toimittajien allekirjoittamat vakuutukset arviointiperusteiden täyttymisestä ja kopiot aineita ja seoksia koskevista asianmukaisista käyttöturvallisuustiedotteista asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II mukaisesti. Aineiden ja seosten pitoisuusrajat on eriteltävä käyttöturvallisuustiedotteissa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 31 artiklan mukaisesti.

Arviointiperuste 4.   Kestävällä tavalla tuotettu puu

Huuhtelevissa wc-laitteissa ja urinaaleissa käytettävä puu tai puupohjaiset osat voivat olla kierrätettyä tai neitseellistä materiaalia.

Neitseellisellä puumateriaalilla on oltava kestävää metsänhoitoa ja alkuperäketjun jäljitettävyyttä koskevat, riippumattoman kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmässä kuten FSC-, PEFC- tai vastaavassa järjestelmässä myönnetyt sertifikaatit.

Kuitenkin jos tällaisissa järjestelmissä sallitaan sertifioidun ja sertifioimattoman materiaalin sekoittaminen tuotteessa tai tuotelinjassa, sertifioimattoman materiaalin osuus ei saa ylittää 50:tä prosenttia. Tällaisen sertifioimattoman materiaalin tulee olla sellaisen todentamisjärjestelmän piirissä, joka takaa, että materiaali on laillisesti hankittu ja täyttää kaikki muutkin sertifioimatonta materiaalia koskevat sertifiointijärjestelmän vaatimukset.

Metsäsertifikaatteja ja/tai alkuperäketjun sertifikaatteja myöntävien sertifiointielinten on oltava kyseisen sertifiointijärjestelmän akkreditoimia/tunnustamia.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on toimitettava asianmukaiset asiakirjat, joista käy ilmi huuhtelevissa wc-laitteissa ja urinaaleissa käytettävä puun tai puupohjaisten osien tyypit, määrät ja alkuperä.

Kun käytetään neitseellistä puumateriaalia, tuotteella on oltava kestävää metsänhoitoa ja alkuperäketjun jäljitettävyyttä koskevat, riippumattoman kolmannen osapuolen sertifiointijärjestelmässä kuten FSC-, PEFC- tai vastaavassa järjestelmässä myönnetyt sertifikaatit. Jos tuotteessa tai tuotelinjassa on käytetty sertifioimattomia materiaaleja, on esitettävä todisteet siitä, että sertifioimattoman materiaalin osuus on alle 50 prosenttia ja että todentamisjärjestelmällä on varmistettu, että tällainen materiaali on laillisesti hankittua ja täyttää kaikki sertifioimattomia materiaaleja koskevat muut sertifiointijärjestelmän vaatimukset.

Arviointiperuste 5.   Tuotteen elinikä

a)   Korjattavuus ja varaosien saatavuus

Tuote on suunniteltava niin, että loppukäyttäjä tai ammattimainen huoltoteknikko voivat tarvittaessa vaihtaa vaihdettavissa olevat osat helposti. Painettuna tai sähköisesti taikka molemmissa muodoissa toimitettavassa tuotetiedotteessa on selkeästi ilmoitettava, mitkä osat voidaan vaihtaa. Hakijan on myös toimitettava selkeät ohjeet, joiden avulla loppukäyttäjä tai koulutetut asiantuntijat voivat tarvittaessa tehdä peruskorjauksia.

Hakijan on myös varmistettava, että alkuperäisiä tai vastaavia varaosia on saatavilla vähintään kymmenen vuoden ajan ostopäivämäärästä.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen ja toimitettava mallikappale tai mallikappaleita painettuna tai sähköisesti taikka molemmissa muodoissa toimitettavasta tuotetiedotteesta.

b)   Takuu

Hakijan on annettava korjauksille tai varaosille vähintään viiden vuoden takuu.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen, ja toimitettava mallikappale takuuehdoista.

Arviointiperuste 6.   Tuotteen elinkaaren loppuvaiheen vaikutusten rajoittaminen

Muoviosat, joiden paino on vähintään 25 grammaa, on merkittävä EN ISO 11469 -standardin vaatimusten mukaisesti, jotta materiaalit voidaan ohjata kierrätykseen, hyödyntämiseen tai loppukäsittelyyn, kun ne poistetaan käytöstä.

Vedettömissä urinaaleissa on käytettävä nopeasti biohajoavaa nestettä tai niiden on toimittava kokonaan ilman nestettä.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen. Kun hakemus koskee vedetöntä urinaalia, on hakijan toimitettava asiakirjat, joissa kuvataan käytetty teknologia, sekä kun käytetään nestettä, testiraportti, jossa osoitetaan nesteen nopea biohajoavuus noudattaen asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisia määritelmiä ja mittausmenetelmiä (Guidance on the Application of the CLP Criteria) (6).

Arviointiperuste 7.   Asennusohjeet ja käyttäjille annettavat tiedot

Tuotteeseen on liitettävä asennusohjeet ja käyttöohjeet, joissa annetaan kaikki tuotteen asianmukaiseen asentamiseen tarvittavat tekniset tiedot sekä neuvotaan tuotteen oikea ja ympäristöä säästävä käyttö sekä sen ylläpito. Vähimmäisvaatimuksena asennusohjeiden ja käyttöohjeiden on sisällettävä ohjeet ja tiedot seuraavista seikoista pakkauksissa tai asiakirjoissa, jotka seuraavat tuotteen mukana painetussa tai sähköisessä muodossa:

a)

Asianmukaiset asennusohjeet, mukaan lukien

kun kyseessä ovat wc-kulhot, urinaalit ja huuhtelujärjestelmät, jotka on saatettu markkinoille erikseen, tiedot siitä, minkä tuotteiden kanssa ne on yhdistettävä, jotta voidaan muodostaa toimiva ja vedenkäytöltään tehokas kokonaisuus,

tiedot siitä, millaisia luokkia tai tyyppejä tai molempia varten tuote on testattu,

tiedot niistä käyttöpaineista, joihin tuote sopii,

tiedot siitä, minkä tyyppisten EN 12056 -standardin mukaisten viemärijärjestelmien kanssa tuote voi toimia,

ohjeet huuhtelumäärien säätöön sekä tiedot säädön seurauksista viemäriveden tasoon ja täyttöasteeseen,

huomautus siitä, että ennen tuotteiden asentamista on tarpeen tutustua asiaa koskeviin kansallisiin ja paikallisiin säännöksiin.

b)

Tiedot siitä, että pääasialliset ympäristövaikutukset liittyvät vedenkulutukseen, ja neuvot siitä, miten järkevällä käytöllä voidaan pienentää ympäristövaikutuksia, erityisesti tiedot tuotteen asianmukaisesta käytöstä vedenkäytön vähentämiseksi.

c)

Tiedot siitä, että tuotteelle on myönnetty EU:n ympäristömerkki sekä lyhyt mutta yksityiskohtainen selitys siitä, mitä tämä tarkoittaa; nämä tiedot annetaan ympäristömerkin yhteydessä annettujen yleisten tietojen lisäksi.

d)

Täysi huuhtelumäärä litroina huuhtelukertaa kohden (testattu kuten perusteen 1 a yhteydessä ilmoitetaan).

e)

Kun huuhteleva wc-laitteisto on varustettu vedensäästölaitteella tai siinä on mahdollista käyttää vedensäästölaitetta, vähennetyt ja keskimääräiset huuhtelumäärät litroina huuhtelumäärää kohti (testattu kuten perusteen 1 b ja 1 c yhteydessä ilmoitetaan.

f)

Kun wc-kulhot ja urinaalit saatetaan markkinoille erikseen, tiedot siitä, että tuotteeseen on yhdistettävä asianmukainen huuhtelujärjestelmä, jolla on ympäristömerkki, jotta voidaan muodostaa toimiva ja vedenkäytöltään tehokas kokonaisuus; erityisesti on ilmoitettava tuotteeseen yhdistettävän huuhtelujärjestelmän täysi huuhtelumäärä ja tarvittaessa vähennetyt ja keskimääräiset huuhtelumäärät.

g)

Kun huuhtelulaitteet saatetaan markkinoille erikseen, tiedot siitä, että tuotteeseen on yhdistettävä asianmukainen wc-kulho ja/tai urinaali, jolla on ympäristömerkki, jotta voidaan muodostaa toimiva ja vedenkäytöltään tehokas kokonaisuus; erityisesti on tuotteeseen yhdistettävien wc-kulhojen ja/tai urinaalien täysi huuhtelumäärä ja tarvittaessa vähennetyt ja keskimääräiset huuhtelumäärät.

h)

Suositukset tuotteen asianmukaisesta käytöstä ja huollosta, erityisesti:

tuotteiden huolto- ja käyttöohjeet,

tiedot siitä, mitkä varaosat voidaan vaihtaa,

ohjeet tiivisteiden ja liitosten muiden osien vaihtamiseksi, jos tuote vuotaa,

ohjeet tuotteiden puhdistamisesta asianmukaisilla välineillä ja puhdistusaineilla, jotta voidaan estää tuotteen pinnan vahingoittuminen.

i)

Ohjeet vedettömien urinaalien ylläpitojärjestelmästä, mukaan lukien tarvittaessa tiedot siitä, kuinka vaihdettava patruuna säilytetään, kuinka sitä ylläpidetään sekä kuinka ja milloin se vaihdetaan sekä luettelo säännöllisten huoltopalvelujen tarjoajista,

j)

Asianmukaiset suositukset vedettömien urinaalien vaihdettavien patruunoiden hävittämisestä, erityisesti tiedot tuotteiden palautusjärjestelmistä,

k)

Suositukset tuotteen asianmukaisesta hävittämisestä, kun se poistetaan käytöstä.

Arviointi ja todentaminen: hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen, ja toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle osana hakemusta näyte tai näytteitä käyttäjätiedoista ja/tai linkki valmistajan verkkosivuille, joilta tiedot ovat saatavilla.

Arviointiperuste 8.   Ympäristömerkissä olevat tiedot

Vapaaehtoisessa ympäristömerkin tekstikentässä on oltava seuraava teksti:

vedenkäytöltään tehokas, vähemmän jätevettä,

käyttämällä tätä ympäristömerkittyä tuotetta säästät vettä ja rahaa,

pienemmät ympäristövaikutukset käytön jälkeen.

Valinnaisella tekstikentällä varustetun merkin käyttöä koskevat ohjeet ovat asiakirjassa ”Guidelines for the use of the EU Ecolabel logo”, joka on saatavilla osoitteesta:

http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/documents/logo_guidelines.pdf

Arviointi ja todentaminen: hakijan on vakuutettava, että tuote on näiden vaatimusten mukainen, ja toimitettava mallikappale ympäristömerkistä.


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 353, 31.12.2008, s. 1.

(3)  EYVL 196, 16.8.1967, s. 1.

(4)  EUVL L 174, 1.7.2011, s. 88.

(5)  http://echa.europa.eu/chem_data/authorisation_process/candidate_list_table_en.asp

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf

Lisäys 1

Menetelmä keskimääräisen huuhtelumäärän mittaamiseksi ja laskemiseksi

1.   Testausmenetelmät

Kootkaa huuhteleva wc tai laitteisto valmistajan toimittamien asennusohjeiden mukaisesti. Wc-kulhot on koottava huuhtelujärjestelmän testausjärjestelmän kanssa, kuten asiaa koskevissa EN-standardeissa kuvataan.

Asentakaa kootut laitteet tukevalle tasaiselle vaaka- tai pystysuoralle tasolle.

Yhdistäkää vedenottoventtiili tulovesiliitäntään, jonka staattinen vesipaine on 0,2 ± 0,01 MPa (2 ± 0,1 bar) ja avatkaa tuloveden venttiili. Jättäkää tulovesiliitäntä auki kaikkien testien ajaksi.

Käyttäkää täyden huuhtelumäärän kontrollia, kerätkää vesi ja heittäkää se pois.

1.1   Koko huuhtelumäärän arviointi

Säätäkää huuhtelumäärä täydelle huuhtelulle ja kerätkää vesi.

Mitatkaa veden määrä käyttämällä kalibroitua säiliötä.

Kirjatkaa mitattu määrä.

Suorittakaa testi kolme kertaa.

Mikäli määrissä on eroja, laskekaa täysi huuhteleva määrä (Vf) kolmen kirjatun määrän aritmeettisena keskiarvona.

1.2   Vähennetyn huuhtelumäärän arviointi

Säätäkää huuhtelumäärä vähennetylle huuhtelulle ja kerätkää vesi.

Mitatkaa veden määrä käyttämällä kalibroitua säiliötä.

Kirjatkaa mitattu määrä.

Suorittakaa testi kolme kertaa.

Mikäli määrissä on eroja, laskekaa vähennetty huuhteleva määrä (Vf) kolmen kirjatun määrän aritmeettisena keskiarvona.

2.   Keskimääräisen huuhtelumäärän laskeminen

Laskekaa keskimääräinen huuhtelumäärä (Va) seuraavasti:

Formula

Lisäys 2

Vedettömiä urinaaleja koskevat vaatimukset ja testimenetelmät

1.   Vedettömiä urinaaleja koskevat vaatimukset

Vedettömien urinaalien on läpäistävä kaikki seuraavat testit:

kuormituksen kestokyky,

tyhjennys,

vuototiiviys ja

saastuneen ilman ja veden takaisinvirtauksen esto.

2.   Vedettömien urinaalien testimenetelmät

2.1   Kuormituksen kestokyky

Vedettömien urinaalien katsotaan läpäisevän kuormituksen kestokykytestin, jos ne täyttävät kuormituksen kestokykyä koskevat vaatimukset, jotka vastaavat EN 13407 -standardissa määriteltyjä vaatimuksia. Kaikki muut vastaavat menetelmät hyväksytään.

2.2   Tyhjennys

Vedettömien urinaalien katsotaan täyttävän tyhjennysvaatimuksen, jos ne läpäisevät tyhjennystestin, joka vastaa EN 14688 -standardissa määriteltyjä vaatimuksia. Koska EN 14688 -standardin sisältämä testi on määritelty pesualtaita varten, testin mukauttaminen siten, että se on tarkoituksenmukainen vedettömien urinaalien testausta varten, hyväksytään. Kaikki vastaavat menetelmät hyväksytään.

2.3   Vuototiiviystesti

Vedettömien urinaalien katsotaan läpäisevän vuototiiviystestin, jos voidaan varmistaa, että kaikki niihin kaadettu vesi poistuu ainoastaan vedenpoistoputken kautta. Mahdollisten vuotojen havaitsemiseksi tässä testissä on käytettävä värjättyä vettä. Kaikki vastaavat menetelmät hyväksytään.

Vaihtoehtoisesti vedettömien urinaalien katsotaan läpäisevän vuototiiviystestin, jos ne läpäisevät veden absorptiotestin, joka vastaa EN 13407 -standardissa määriteltyjä testejä. Kaikki vastaavat menetelmät hyväksytään.

2.4   Saastuneen ilman ja veden takaisinvirtauksen esto

Vedettömien urinaalien katsotaan läpäisevän saastuneen ilman ja veden takaisinvirtauksen eston testin, jos ne täyttävät hajutiiviyttä ja vesisulun painekestävyyttä koskevat vaatimukset läpäisemällä hajutiiviyttä ja vesisulun painekestävyyttä koskevat testit, jotka vastaavat EN 1253-2 -standardissa määriteltyjä testejä. Kaikki vastaavat menetelmät hyväksytään.