6.7.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 187/13


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

annettu 21 päivänä kesäkuuta 2013,

euroseteleiden liikkeeseenlaskusta annetun päätöksen EKP/2010/29 muuttamisesta

(EKP/2013/16)

(2013/358/EU)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 128 artiklan 1 kohdan,

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön ja erityisesti sen 16 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Koska Kroatia liittyy Euroopan unioniin ja sen kansallisesta keskuspankista, Hrvatska narodna bankasta, tulee osa Euroopan keskuspankkijärjestelmää 1 päivänä heinäkuuta 2013, kansallisten keskuspankkien prosenttiosuuksista Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteessa 21 päivänä kesäkuuta 2013 annetussa päätöksessä EKP/2013/17 (1) säädetään Euroopan keskuspankin pääoman merkitsemisen jakoperusteen (jäljempänä ’pääoman jakoperuste’) korottamisesta ja vahvistetaan 1 päivästä heinäkuuta 2013 kullekin kansalliselle keskuspankille uudet painoarvot korotetussa pääoman jakoperusteessa (jäljempänä ’painoarvot’).

(2)

Eurosetelien liikkeeseenlaskusta 13 päivänä joulukuuta 2010 annetun päätöksen EKP/2010/29 (2) 1 artiklan d kohdassa määritellään ’setelien jakoperuste’ ja viitataan kyseisen päätöksen liitteeseen I, jossa esitetään 1 päivästä tammikuuta 2011 sovellettava setelien jakoperuste. Koska uusia painoarvoja sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2013, päätöstä EKP/2010/29 on muutettava 1 päivästä heinäkuuta 2013 sovellettavan seteleiden jakoperusteen määrittämiseksi,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutos

1.   Korvataan päätöksen EKP/2010/29 1 artiklan d kohdan viimeinen virke seuraavasti: ”Tämän päätöksen liitteessä I esitetään 1 päivästä heinäkuuta 2013 sovellettava seteleiden jakoperuste.”

2.   Korvataan päätöksen EKP/2010/29 liite I tämän päätöksen liitteessä esitetyllä tekstillä.

2 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2013.

Tehty Frankfurt am Mainissa 21 päivänä kesäkuuta 2013.

EKP:n puheenjohtaja

Mario DRAGHI


(1)  Katso tämän virallisen lehden sivu 15

(2)  EUVL L 35, 9.2.2011, s. 26.


LIITE

SETELEIDEN JAKOPERUSTE 1 PÄIVÄSTÄ HEINÄKUUTA 2013

Euroopan keskuspankki

8,0000 %

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

3,1975 %

Deutsche Bundesbank

24,8130 %

Eesti Pank

0,2355 %

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,4695 %

Bank of Greece

2,5770 %

Banco de España

10,916 %

Banque de France

18,6945 %

Banca d’Italia

16,4760 %

Central Bank of Cyprus

0,1765 %

Banque centrale du Luxembourg

0,2300 %

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0840 %

De Nederlandsche Bank

5,2460 %

Oesterreichische Nationalbank

2,5620 %

Banco de Portugal

2,3325 %

Banka Slovenije

0,4325 %

Národná banka Slovenska

0,9100 %

Suomen Pankki

1,6475 %

YHTEENSÄ

100,0000 %