7.12.2013   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 328/95


EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖS,

annettu 9 päivänä lokakuuta 2013,

vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

(2013/721/EU)

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2011 (1),

ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2011 (COM(2012) 436 – C7-0226/2012) (2),

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 ja toimielinten vastaukset (3),

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2011 koskevan tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (4),

ottaa huomioon vastuuvapauden myöntämistä varainhoitovuodelta 2011 koskevan päätöksen lykkäämisestä 17. huhtikuuta 2013 tekemänsä päätöksen sekä siihen liitetyn päätöslauselman (5),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (6) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (7) ja erityisesti sen 164, 165 ja 166 artiklan,

ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (8),

ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A7-0310/2013),

1.

epää neuvoston pääsihteeriltä vastuuvapauden Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011;

2.

esittää huomautuksensa oheisessa päätöslauselmassa;

3.

kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen ja siihen erottamattomasti kuuluvan päätöslauselman Eurooppa-neuvostolle, neuvostolle, komissiolle, Euroopan unionin tuomioistuimelle, tilintarkastustuomioistuimelle, Euroopan oikeusasiamiehelle ja Euroopan tietosuojavaltuutetulle sekä huolehtimaan niiden julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä (L-sarja).

Puhemies

Martin SCHULZ

Pääsihteeri

Klaus WELLE


(1)  EUVL L 68, 15.3.2011, s. 1.

(2)  EUVL C 348, 14.11.2012, s. 1.

(3)  EUVL C 344, 12.11.2012, s. 1.

(4)  EUVL C 348, 14.11.2012, s. 130.

(5)  EUVL L 308, 16.11.2013, s. 20.

(6)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(8)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.


EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMA,

annettu 9 päivänä lokakuuta 2013,

joka sisältää huomautukset, jotka ovat erottamaton osa päätöstä vastuuvapauden myöntämisestä Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011, pääluokka II – Eurooppa-neuvosto ja neuvosto

EUROOPAN PARLAMENTTI, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin yleisen talousarvion varainhoitovuodeksi 2011 (1),

ottaa huomioon Euroopan unionin konsolidoidun tilinpäätöksen varainhoitovuodelta 2011 (COM(2012) 436 – C7-0226/2012) (2),

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen vuosikertomuksen talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuonna 2011 ja toimielinten vastaukset (3),

ottaa huomioon tilintarkastustuomioistuimen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 287 artiklan mukaisesti antaman varainhoitovuotta 2011 koskevan tarkastuslausuman tilien luotettavuudesta sekä tilien perustana olevien toimien laillisuudesta ja asianmukaisuudesta (4),

ottaa huomioon vastuuvapauden myöntämistä varainhoitovuodelta 2011 koskevan päätöksen lykkäämisestä 17. huhtikuuta 2013 tekemänsä päätöksen sekä siihen liitetyn päätöslauselman (5),

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 314 artiklan 10 kohdan sekä 317, 318 ja 319 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25. kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (6) ja erityisesti sen 50, 86, 145, 146 ja 147 artiklan,

ottaa huomioon unionin yleiseen talousarvioon sovellettavista varainhoitosäännöistä ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 kumoamisesta 25. lokakuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU, Euratom) N:o 966/2012 (7) ja erityisesti sen 164, 165 ja 166 artiklan,

ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (8),

ottaa huomioon työjärjestyksen 77 artiklan ja liitteen VI,

ottaa huomioon talousarvion valvontavaliokunnan toisen mietinnön (A7-0310/2013),

A.

ottaa huomioon, että demokraattisessa yhteiskunnassa veronmaksajilla ja suurella yleisöllä on oikeus saada tietoa julkisten varojen käytöstä (9);

B.

ottaa huomioon, että kansalaisilla on oikeus tietää, mihin heidän maksamansa verot menevät ja miten poliittiset elimet käyttävät niille uskottua valtaa;

C.

ottaa huomioon, että neuvoston olisi unionin toimielimenä oltava demokraattisesti vastuussa unionin kansalaisille unionin yleisestä talousarviosta saamiensa varojen käytöstä;

D.

ottaa huomioon, että parlamentti on ainoa välittömillä vaaleilla valittu unionin toimielin ja sen tehtävänä on myöntää vastuuvapaus Euroopan unionin yleisen talousarvion toteuttamisesta;

1.

korostaa parlamentille Euroopan unionin toiminnasta tehdyssä sopimuksessa annettua talousarvion toteuttamista koskevan vastuuvapauden myöntämiseen liittyvää tehtävää;

2.

palauttaa mieliin, että Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 335 artiklan mukaan ”toimielinten toimintaan liittyvissä kysymyksissä unionia […] edustaa kukin toimielin itse hallinnollisen riippumattomuutensa puitteissa”, mikä tarkoittaa, kun otetaan huomioon varainhoitoasetuksen 55 artikla, että toimielimet ovat itsenäisesti vastuussa talousarvioidensa toteuttamisesta;

3.

muistuttaa, että työjärjestyksen 77 artiklan mukaan ”määräyksiä menettelystä, jolla komissiolle myönnetään vastuuvapaus talousarvion toteuttamisesta, sovelletaan vastaavasti myös menettelyyn, jolla […] Euroopan unionin muiden toimielinten ja elinten, kuten neuvoston (täytäntöönpanovallan käyttäjänä), Euroopan unionin tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean, talousarvion toteuttamisesta vastaaville henkilöille myönnetään vastuuvapaus”;

Varainhoitovuotta 2011 koskevaan tilintarkastustuomioistuimen tarkastuslausumaan sisältyvä lausuma Eurooppa-neuvostosta ja neuvostosta

4.

korostaa, että tilintarkastustuomioistuin esitti varainhoitovuotta 2011 koskevassa vuosikertomuksessa huomautuksia Eurooppa-neuvoston ja neuvoston siivouspalveluja ja työvaatteiden ja jalkineiden ostoa koskevista hankintamenettelyistä, joissa esiintyi puutteita valinta- ja myöntämisperusteiden soveltamisessa;

5.

panee merkille, että neuvosto selitti hankintamenettelyjen puutteita ja vakuutti, että toimintatapa vastaa täysin varainhoitoasetuksen henkeä ja periaatteita;

6.

yhtyy tilintarkastustuomioistuimen suosituksiin, joiden mukaan tulojen ja menojen hyväksyjillä olisi oltava käytössään asianmukaiset tarkastusmenettelyt ja paremmat ohjeet, joiden avulla voitaisiin parantaa hankintamenettelyjen suunnittelua, koordinointia ja toimivuutta; suosittelee noudattamaan tiukemmin hankintasääntöjä, jotka sitovat unionin kaikkia toimielimiä;

7.

panee merkille, että neuvosto ei vastannut tarkemmin tilintarkastustuomioistuimen suositukseen hankintamenettelyjen asianmukaisesta tarkastamisesta ja niitä koskevien ohjeiden parantamisesta;

Ratkaisemattomia kysymyksiä

8.

pahoittelee varainhoitovuosien 2007, 2008, 2009 ja 2010 vastuuvapausmenettelyiden yhteydessä kohdattuja vaikeuksia, jotka aiheutuivat neuvoston yhteistyön puutteesta; toteaa, että parlamentti epäsi neuvoston pääsihteeriltä vastuuvapauden neuvoston talousarvion toteuttamisesta varainhoitovuosina 2009 ja 2010 syistä, jotka se mainitsee 10. toukokuuta 2011 (10), 25. lokakuuta 2011 (11), 10. toukokuuta 2012 (12) ja 23. lokakuuta 2012 (13) antamissaan päätöslauselmissa;

9.

odottaa, että neuvoston parlamentille toimittamat tulevat vuotuiset toimintakertomukset sisältävät kattavan katsauksen kaikkiin henkilöresursseihin ura-alueen, palkkaluokan, sukupuolen, kansallisuuden ja ammatillisen koulutuksen mukaan jaoteltuina, sekä neuvoston sisäiset talousarviota koskevat päätökset;

10.

korostaa, että Eurooppa-neuvoston ja neuvoston talousarviot olisi eriytettävä niiden varainhoidon avoimuuden lisäämiseksi ja molempien toimielimien vastuuvelvollisuuden parantamiseksi;

11.

kehottaa jälleen neuvostoa antamaan perusteellisen kirjallisen selvityksen, jossa yksilöidään Résidence Palace -rakennuksen hankintaan käytetyt kokonaismäärärahat, budjettikohdat, joista nämä määrärahat on otettu, tähän mennessä maksetut maksuerät, tulevat maksuerät ja rakennuksen tuleva käyttötarkoitus;

12.

pahoittelee, että neuvosto kieltäytyy yhä vastaamasta parlamentin kysymyksiin;

13.

palauttaa mieliin, että parlamentti odottaa yhä neuvoston vastausta 10. toukokuuta 2012 antamassaan päätöslauselmassa esitettyihin kysymyksiin ja asiakirjapyyntöön; pyytää neuvoston pääsihteeriä toimittamaan talousarvion valvontavaliokunnalle perusteelliset kirjalliset vastaukset näihin kysymyksiin;

14.

vaatii, että neuvoston menoja on valvottava samalla tavalla kuin muiden toimielinten menoja; toteaa, että tämän valvonnan lähtökohdat on lueteltu parlamentin 23. lokakuuta 2012 antamassa päätöslauselmassa;

15.

panee kuitenkin tyytyväisenä merkille, että neuvoston puheenjohtajavaltio hyväksyi parlamentin kutsun osallistua vuoden 2011 vastuuvapausmietinnöistä käytyihin keskusteluihin täysistunnossa 16. huhtikuuta 2013; on tyytyväinen puheenjohtajavaltion valmiuteen kehittää hedelmällistä yhteistyötä parlamentin ja neuvoston välille;

16.

panee merkille puheenjohtajavaltio Irlannin ehdotuksen perustaa toimielinten välinen työryhmä neuvottelemaan mahdollisista ratkaisuista neuvoston vastuuvapautta koskevaan asiaan; odottaa, että neuvoston puheenjohtajavaltio Liettua esittää asiaa koskevan ehdotuksen;

Parlamentin oikeus myöntää vastuuvapaus

17.

korostaa, että parlamentilla on oikeus myöntää vastuuvapaus Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 317, 318 ja 319 artiklan mukaisesti, mikä vastaa nykyistä tulkintaa ja käytäntöä, jonka mukaan parlamentti myöntää vastuuvapauden kullekin talousarvion pääluokalle erikseen, jotta voidaan säilyttää avoimuus ja demokraattinen vastuuvelvollisuus unionin veronmaksajia kohtaan;

18.

korostaa, että komissio totesi talousarvion valvontavaliokunnan puheenjohtajan 25. marraskuuta 2011 päivättyyn kirjeeseen antamassaan vastauksessa, että on toivottavaa, että parlamentti vastaa jatkossakin vastuuvapauden myöntämisestä, lykkäämisestä tai epäämisestä muiden toimielinten osalta, neuvosto mukaan lukien, kuten tähän asti on tehty;

19.

on sitä mieltä, että unionin toimielimenä neuvoston hallintoa on joka tapauksessa arvioitava kyseisen varainhoitovuoden aikana, sillä näin varmistetaan parlamentin oikeuksien toteutuminen ja etenkin demokraattisen vastuun kantaminen unionin kansalaisiin nähden;

20.

uskoo näin ollen, että edistystä voisi tapahtua, jos parlamentti ja neuvosto voisivat esittää yhteisen luettelon asiakirjoista, joita niiden olisi toisilleen toimitettava vastuuvapausmenettelyyn liittyvien tehtäviensä hoitamista varten;

21.

on sitä mieltä, että näinä vaikeina aikoina unionin kansalaisille voisi olla myönteinen merkki, jos kaksi toimielintä kykenisi tyydyttävään yhteistyöhön avoimessa virallisessa vuoropuhelussa.


(1)  EUVL L 68, 15.3.2011, s. 1.

(2)  EUVL C 348, 14.11.2012, s. 1.

(3)  EUVL C 344, 12.11.2012, s. 1.

(4)  EUVL C 348, 14.11.2012, s. 130.

(5)  EUVL L 308, 16.11.2013, s. 20.

(6)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(7)  EUVL L 298, 26.10.2012, s. 1.

(8)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.

(9)  Unionin tuomioistuimen tuomio 20. toukokuuta 2003 yhdistetyissä asioissa C-465/00, C-138/01 ja C-139/01, Österreichischer Rundfunk ym. (Kok. 2003, s. I-4989, 85 kohta).

(10)  EUVL L 250, 27.9.2011, s. 25.

(11)  EUVL L 313, 26.11.2011, s. 13.

(12)  EUVL L 286, 17.10.2012, s. 23.

(13)  EUVL L 350, 20.12.2012, s. 71.