28.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 357/10


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1271/2012,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2012,

tietyistä asetuksen (EY) N:o 1122/2009 säännöksistä poikkeamisesta siltä osin kuin on kyse mahdollisuudesta jättää tilatukijärjestelmän mukaista tukea koskevia hakemuksia vuodelta 2012 ja tukioikeuksien myöntämistä tai niiden yksikköarvon korottamista kansallisesta varannosta vuonna 2012 koskevia hakemuksia sekä yhtenäistukihakemuksen sisällöstä, tietyistä asetuksen (EY) N:o 1120/2009 säännöksistä poikkeamisesta siltä osin kuin on kyse tukioikeuksien ilmoittamisesta vuonna 2012 sekä tietyistä neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 säännöksistä poikkeamisesta siltä osin kuin on kyse tukikelpoisuusedellytysten tarkastamisesta ennen maksamista ja päivämäärästä, jona lohkojen on oltava viljelijöiden hallussa

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (EY) N:o 1290/2005, (EY) N:o 247/2006, (EY) N:o 378/2007 muuttamisesta ja asetuksen (EY) N:o 1782/2003 kumoamisesta 19 päivänä tammikuuta 2009 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 73/2009 (1) ja erityisesti sen 142 artiklan c ja r alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 73/2009 41 artiklan 3 kohdassa säädetään jäsenvaltioiden, jotka eivät sovella kyseisen asetuksen 68 artiklan 1 kohdan c alakohtaa, mahdollisuudesta käyttää kansallista varantoaan tietyin edellytyksin. Jäsenvaltiot voivat soveltaessaan kyseistä artiklaa korottaa viljelijöille myönnettyjen tukioikeuksien yksikköarvoa ja/tai lukumäärää. Komission asetuksen (EY) N:o 1122/2009 (2) 15 artiklan 1 kohdan mukaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 41 artiklassa tarkoitettua tilatukijärjestelmän tukioikeuksien yhtenäishakemuksen myöntämistä tai korottamista koskevat hakemukset on jätettävä jäsenvaltioiden vahvistamaan päivämäärään mennessä. Kyseinen päivämäärä on viimeistään 15 päivä toukokuuta tai Virossa, Latviassa, Liettuassa Suomessa ja Ruotsissa viimeistään 15 päivä kesäkuuta.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1122/2009 11 artiklan 1 kohdan mukaan pinta-alatukijärjestelmissä tukea hakeva viljelijä voi jättää vuodessa ainoastaan yhden yhtenäistukihakemuksen.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1122/2009 11 artiklan 2 kohdan mukaan yhtenäishakemus on jätettävä viimeistään jäsenvaltion vahvistamana määräpäivänä, joka ei saa olla myöhäisempi kuin 15 päivä toukokuuta. Viro, Latvia, Liettua, Suomi ja Ruotsi voivat kuitenkin vahvistaa myöhäisemmän määräpäivän, joka ei saa olla myöhäisempi kuin 15 päivä kesäkuuta.

(4)

Tiettyjä tärkeimpiä viljantuottajia koetelleista epäsuotuisista ilmasto-oloista johtuvan rehun hintojen jatkuvan nousun seurauksena maatilojen taloudellinen tilanne on muuttunut vaikeammaksi useissa jäsenvaltioissa, ja monet tilat ovat vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa vuoden 2012 lopussa. Koska maatilojen taloudellisen tilanteen vaikeutumisella saattaa olla myös laajempia kauaskantoisia vaikutuksia, jäsenvaltioiden olisi sallittava soveltaa vuoden 2012 osalta asetuksen (EY) N:o 73/2009 41 artiklan 3 kohtaa.

(5)

Koska tukioikeuksien myöntämistä kansallisesta varannosta tai niiden yksikköarvon korottamista koskevien hakemusten jättämiselle asetuksen (EY) N:o 1122/2009 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti vuodelle 2012 asetettu määräaika on jo päättynyt, on aiheellista sallia, että jäsenvaltiot, jotka haluavat soveltaa vuoden 2012 osalta asetuksen (EY) N:o 73/2009 41 artiklan 3 kohtaa, voivat vahvistaa kyseisten hakemusten jättämiselle uuden määräajan.

(6)

On myös aiheellista poiketa näiden jäsenvaltioiden viljelijöiden osalta asetuksen (EY) N:o 1122/2009 11 artiklan 1 kohdassa säädetystä vaatimuksesta, jonka mukaan viljelijä voi jättää vuodessa ainoastaan yhden yhtenäistukihakemuksen.

(7)

Lisäksi on tarpeen poiketa asetuksen (EY) N:o 1122/2009 11 artiklan 2 kohdassa säädetystä määräajasta niiden viljelijöiden osalta, jotka haluavat soveltaa asetuksen (EY) N:o 73/2009 41 artiklan 3 kohtaa.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1122/2009 12 artiklan 5 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat poiketa kyseisen artiklan tukioikeuksia koskevista säännöksistä tilatukijärjestelmän ensimmäisenä soveltamisvuonna tai uusien alojen tilatukijärjestelmään sisällyttämisen ensimmäisenä vuonna, jos tukioikeuksia ei ole lopullisesti vahvistettu yhtenäishakemuksen jättämiselle vahvistettuun määräpäivään mennessä. Olisi säädettävä vastaavanlaisesta poikkeuksesta sellaisten tukioikeuksien osalta, jotka myönnetään tai joiden yksikköarvoa korotetaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 41 artiklan 3 kohdan perusteella silloin, kun myöntämistä tai korottamista ei ole vielä lopullisesti vahvistettu.

(9)

Komission asetuksen (EY) N:o 1120/2009 (3) 8 artiklan 1 kohdan mukaan viljelijä, jolla on hallussaan tukioikeuksia yhtenäishakemuksen viimeisenä jättöpäivänä, voi ilmoittaa tukioikeutensa tuen maksamista varten ainoastaan kerran vuodessa. Tästä vaatimuksesta on aiheellista poiketa.

(10)

Asetuksen (EY) N:o 73/2009 35 artiklan 1 kohdan mukaan viljelijän ilmoittamien viljelylohkojen, jotka vastaavat johonkin tukioikeuteen liittyvää tukikelpoista hehtaaria, on oltava viljelijän käytössä jäsenvaltion vahvistamana päivänä, joka ei saa olla myöhempi kuin kyseisessä jäsenvaltiossa tukihakemuksen muuttamiselle vahvistettu määräpäivä.

(11)

Kun on kyse jaettavista tukioikeuksista tai tukioikeuksista, joiden yksikköarvoa korotetaan asetuksen (EY) N:o 73/2009 41 artiklan 3 kohdan soveltamisen jälkeen, on tarpeen poiketa viljelijöiden velvollisuudesta noudattaa saman asetuksen 35 artiklan 1 kohdassa vahvistettua määräpäivää.

(12)

Asetuksen (EY) N:o 73/2009 29 artiklan 3 kohdan nojalla saman asetuksen liitteessä I lueteltujen tukijärjestelmien mukaisia tukia ei saa maksaa ennen kuin tukikelpoisuusedellytyksiä koskeva tarkastus, jonka jäsenvaltio tekee kyseisen asetuksen 20 artiklan mukaisesti, on saatettu päätökseen.

(13)

Tukikelpoisuusedellytykset, jotka jäsenvaltioiden on tarkastettava ja jotka liittyvät asetuksen (EY) N:o 73/2009 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti jaettaviin tukioikeuksiin tai tukioikeuksiin, joiden yksikköarvoa korotetaan saman kohdan mukaisesti yhden tai useamman tässä asetuksessa vahvistetun poikkeuksen perusteella, voivat poiketa tilatukijärjestelmässä tavanomaisesti myönnetyn tuen tukikelpoisuusedellytyksistä. Siinä tapauksessa uusien tukikelpoisuusedellytysten tarkastaminen estäisi asetuksen (EY) N:o 73/2009 29 artiklan 3 kohdan nojalla sellaisten tukijärjestelmien mukaisten tukien maksamisen, jotka eivät liity saman asetuksen 41 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan, ennen uusien tukikelpoisuusedellytysten tarkastamista. Tällaisen tilanteen välttämiseksi on tarpeen poiketa asetuksen (EY) N:o 73/2009 29 artiklan 3 kohdasta saman asetuksen 41 artiklan 3 kohdan mukaisen tukioikeuksien jakamisen tai yksikköarvon korottamisen osalta.

(14)

Lisäksi tuet on asetuksen (EY) N:o 73/2009 29 artiklan 2 kohdan mukaisesti maksettava 1 päivän joulukuuta ja seuraavan kalenterivuoden 30 päivän kesäkuuta välisenä aikana. Kyseisestä säännöksestä poiketen komissio mahdollistaa ennakkomaksut ennen 1 päivää joulukuuta. Tällainen poikkeus sallitaan komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 776/2012 (4), jonka mukaan jäsenvaltiot voivat maksaa 16 päivästä lokakuuta 2012 ennakkona tietyn määrän suorasta tuesta vuotta 2012 koskevien hakemusten osalta. Sen vuoksi olisi sallittava taannehtivasti poikkeaminen asetuksen (EY) N:o 73/2009 29 artiklan 3 kohdasta 16 päivästä lokakuuta 2012 alkaen maksamisen mahdollistamiseksi sellaisten tukijärjestelmien osalta, jotka eivät liity saman asetuksen 41 artiklan 3 kohdan soveltamisalaan, sillä edellytyksellä, että tukikelpoisuusedellytyksiä koskeva tarkastus on saatettu päätökseen.

(15)

Tässä asetuksessa säädetyt poikkeukset koskevat kalenterivuotta 2012. Sen vuoksi tämän asetuksen olisi tultava voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

(16)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poikkeukset asetuksesta (EY) N:o 1122/2009

1.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1122/2009 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat sallia, että viljelijät jättävät vuoden 2012 osalta tukioikeuksien myöntämistä tai yksikköarvon korottamista koskevan hakemuksen asetuksen (EY) N:o 73/2009 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti viimeistään ennen 31 päivää tammikuuta 2013.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1122/2009 11 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, vuoden 2012 osalta pinta-alatukijärjestelmissä tukea hakeneet viljelijät, jotka ovat jättäneet yhtenäistukihakemuksen viimeistään jäsenvaltion saman asetuksen 11 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistamana määräpäivänä ja jotka ovat jättäneet tämän artiklan 1 kohdan nojalla tukioikeuksien myöntämistä tai yksikköarvon korottamista koskevan hakemuksen, voivat jättää erillisen tukihakemuksen asetuksen (EY) N:o 73/2009 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti viimeistään ennen 31 päivää tammikuuta 2013.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1122/2009 11 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, jäsenvaltiot voivat vuoden 2012 osalta sallia, että viljelijät, jotka ovat jättäneet tämän artiklan 1 kohdan nojalla tukioikeuksien myöntämistä tai yksikköarvon korottamista koskevan hakemuksen ja jotka eivät ole jättäneet tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitettua yhtenäistukihakemusta, jättävät yhtenäistukihakemuksen asetuksen (EY) N:o 73/2009 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti viimeistään ennen 31 päivää tammikuuta 2013.

4.   Edellä 1 kohdan nojalla jätetty tukioikeuksien myöntämistä tai yksikköarvon korottamista koskeva hakemus katsotaan tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuksi erilliseksi tukihakemukseksi tai yhtenäistukihakemukseksi.

5.   Jos tämän artiklan 1 kohtaa sovelletaan, jäsenvaltiot voivat poiketa asetuksen (EY) N:o 1122/2009 12 artiklan tukioikeuksia koskevista säännöksistä, jos tukioikeuksia tai niiden yksikköarvon korottamista ei ole vielä vahvistettu lopullisesti viimeistään tämän artiklan 2 ja 3 kohdassa vahvistettuna määräpäivänä.

2 artikla

Poikkeus asetuksesta (EY) N:o 1120/2009

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1120/2009 8 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetään, vuoden 2012 osalta viljelijä, jolla on hallussaan tukioikeuksia, voi ilmoittaa tukioikeudet, joiden yksikköarvoa korotetaan tämän asetuksen 1 artiklan nojalla, vastaavan yksikköarvon korotuksen maksamista varten 31 päivänä tammikuuta 2013.

Viljelijöille jaetut uudet tukioikeudet ja tukioikeudet, joiden yksikköarvoa korotetaan tämän asetuksen 1 artiklan nojalla, katsotaan ilmoitetuiksi kalenterivuonna 2012.

3 artikla

Poikkeus asetuksesta (EY) N:o 73/2009

1.   Kalenterivuoden 2012 osalta ei saa maksaa asetuksen (EY) N:o 73/2009 41 artiklan 3 kohdan mukaisiin jaettuihin tukioikeuksiin tai niiden yksikköarvon korottamiseen liittyviä tukia ennen kuin kyseiseen tukeen sovellettavia tukikelpoisuusedellytyksiä koskeva tarkastus, jonka asianomainen jäsenvaltio tekee, on saatettu päätökseen, jos käytetään yhtä tai useampaa tämän asetuksen 1 ja 2 artiklassa säädetyistä poikkeuksista.

2.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 73/2009 29 artiklan 3 kohdassa säädetään, saman asetuksen liitteessä I lueteltujen tukijärjestelmien mukaiset tuet, tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettua tukea lukuun ottamatta, voidaan maksaa kalenterivuoden 2012 osalta riippumatta siitä, onko tämän artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun tukeen sovellettavia tukikelpoisuusedellytyksiä koskeva tarkastus saatettu päätökseen.

3.   Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 73/2009 35 artiklan 1 kohdassa säädetään, viljelylohkojen, jotka vastaavat saman asetuksen 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti johonkin uuteen tukioikeuteen tai tukioikeuteen, jonka yksikköarvoa on korotettu, liittyvää tukikelpoista hehtaaria, on yhden tai useamman tämän asetuksen 1 ja 2 artiklassa säädetyn poikkeuksen perusteella oltava kyseisen viljelijän hallussa 31 päivänä tammikuuta 2013.

4 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sen 3 artiklan 1 ja 2 kohtaa sovelletaan 16 päivästä lokakuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 30, 31.1.2009, s. 16.

(2)  EUVL L 316, 2.12.2009, s. 65.

(3)  EUVL L 316, 2.12.2009, s. 1.

(4)  EUVL L 231, 28.8.2012, s. 8.