20.12.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 350/38


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1234/2012,

annettu 19 päivänä joulukuuta 2012,

laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavista aluksista laaditusta EU:n luettelosta annetun asetuksen (EU) N:o 468/2010 muuttamisesta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen ehkäisemistä, estämistä ja poistamista koskevasta yhteisön järjestelmästä, asetusten (ETY) N:o 2847/93, (EY) N:o 1936/2001 ja (EY) N:o 601/2004 muuttamisesta sekä asetusten (EY) N:o 1093/94 ja (EY) N:o 1447/1999 kumoamisesta 29 päivänä syyskuuta 2008 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1005/2008 (1) ja erityisesti sen 30 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 V luvussa säädetään menettelyistä laitonta, ilmoittamatonta ja sääntelemätöntä kalastusta harjoittavien alusten (LIS-kalastusalusten) yksilöimiseksi ja tällaisia aluksia koskevan unionin luettelon laatimiseksi. Kyseisen asetuksen 37 artiklassa säädetään toimista, jotka on kohdistettava kyseiseen luetteloon merkittyihin aluksiin.

(2)

Unionin ensimmäinen LIS-alusluettelo vahvistettiin komission asetuksella (EU) N:o 468/2010 (2), jota on muutettu sen jälkeen komission täytäntöönpanoasetuksella (EU) N:o 724/2011 (3).

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 30 artiklan 1 kohdan mukaan unionin luettelon olisi sisällettävä myös sellaiset kalastusalukset, jotka ovat alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen hyväksymissä LIS-alusluetteloissa.

(4)

Kaikki alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt hyväksyivät periaatteen LIS-alusluettelon julkaisemisesta ja siitä, että kyseiset järjestöt päivittävät luettelonsa vuosikokouksissaan (4).

(5)

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 30 artiklan mukaan komissio päivittää unionin luettelon saatuaan alueellisilta kalastuksenhoitojärjestöiltä luettelot kalastusaluksista, joiden oletetaan tai on todettu osallistuvan LIS-kalastukseen.

(6)

Komissio on vastaanottanut alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen vuosikokouksissa päivitetyt luettelot.

(7)

Koska sama alus voi olla luettelossa eri nimillä ja/tai lippujen alla riippuen siitä, koska se on sisällytetty alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen luetteloihin, unionin päivitettyyn luetteloon olisi sisällytettävä eri nimet ja/tai liput sellaisina kuin asianomaiset alueelliset kalastuksenhoitojärjestöt ovat ne vahvistaneet.

(8)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 468/2010 olisi muutettava.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat kalastus- ja vesiviljelyalan komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EU) N:o 468/2010 liitteessä oleva B osa tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 19 päivänä joulukuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 286, 29.10.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 131, 29.5.2010, s. 22.

(3)  EUVL L 194, 26.7.2011, s. 14.

(4)  Viimeisimmät päivitykset: CCAMLR: Vuoden 2011 LIS-luettelo sellaisena kuin se hyväksyttiin CCAMLR-XXX:n kokouksessa 24. lokakuuta–4. marraskuuta 2011; SEAFO: SEAFOn LIS-luetteloon sisältyvät CCAMLR- NEAFC-B- ja NAFO-luettelot; ICCAT: Vuoden 2012 LIS-luettelo sellaisena kuin se hyväksyttiin vuosikokouksessa marraskuussa 2011 (suositus 11–18); IATTC: Vuoden 2012 luettelo sellaisena kuin se hyväksyttiin IATTC:n 83. kokouksessa kesäkuussa 2012; NEAFC: LIS B -luettelo AM 2011–18 sellaisena kuin se hyväksyttiin 30. vuosikokouksessa marraskuussa 2011; NAFO: Vuoden 2012 luettelo sellaisena kuin se hyväksyttiin 33. vuosikokouksessa 19.–23. syyskuuta 2011; WCPFC: WCPFC:n vuoden 2012 LIS-alusluettelo 30. maaliskuuta 2012 (voimassa 30. toukokuuta 2012 alkaen).


LIITE

”B   OSA

Asetuksen (EY) N:o 1005/2008 30 artiklan mukaisesti luetteloidut alukset

Aluksen IMO-tunnistenumero (1)/alueellisen kalastuksenhoitojärjestön viite

Aluksen nimi (aiempi nimi) (2)

Lippuvaltio tai -alue [alueellisen kalastuksenhoitojärjestön mukaan] (2)

Alueellinen kalastuksenhoitojärjestö, joka on luetteloinut aluksen (2)

20060010 (ICCAT)

ACROS NO. 2

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Honduras)

ICCAT

20060009 (ICCAT)

ACROS NO. 3

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Honduras)

ICCAT

7306570

ALBORAN II (WHITE ENTERPRISE)

Panama (aiempi lippuvaltio: Saint Kitts ja Nevis)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7424891

ALDABRA (OMOA 1)

Tansania (aiemmat lippuvaltiot: Togo, Honduras)

CCAMLR, SEAFO

7036345

AMORINN (ICEBERG II, LOME [CCAMLR]/ ICEBERG II, NOEMI [SEAFO])

Tuntematon (aiemmat lippuvaltiot: Togo, Belize)

CCAMLR, SEAFO

12290 (IATTC) / 20110011 (ICCAT)

BHASKARA No10

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Indonesia)

IATTC, ICCAT

12291 (IATTC) / 20110012 (ICCAT)

BHASKARA No9

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Indonesia)

IATTC, ICCAT

20060001 (ICCAT)

BIGEYE

Tuntematon

ICCAT

20040005 (ICCAT)

BRAVO

Tuntematon

ICCAT

9407 (IATTC) / 20110013 (ICCAT)

CAMELOT

Tuntematon

IATTC,ICCAT

6622642

CHALLENGE (MILA/PERSEVERANCE)

Panama (aiemmat lippuvaltiot: Päiväntasaajan Guinea, Yhdistynyt kuningaskunta)

CCAMLR, SEAFO

125 (IATTC) / 20110014 (ICCAT)

CHIA HAO No 66

Tuntematon

IATTC, ICCAT

20080001(ICCAT)

DANIAA (CARLOS)

Guinean tasavalta (Conakry)

ICCAT

8422852

DOLPHIN (OGNEVKA)

Tuntematon (aiemmat lippuvaltiot: Georgia, Venäjä [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

6163 (IATTC)

DRAGON III

Tuntematon

IATTC

8604668

EROS DOS (FURABOLOS)

Panama (aiempi lippuvaltio: Seychellit)

NEAFC, NAFO, SEAFO

7355662

FU LIEN No. 1

Georgia

WCPFC

200800005 (ICCAT)

GALA I (MANARA II/ROAGAN)

Tuntematon (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Libya, Mansaari)

ICCAT

6591 (IATTC)

GOIDAU RUEY No 1

Tuntematon

IATTC

7020126

GOOD HOPE (TOTO/SEA RANGER V)

Nigeria [CCAMLR]/Niger [SEAFO] (aiempi lippuvaltio: Belize)

CCAMLR, SEAFO

6719419

GORILERO (GRAN SOL)

Tuntematon (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Sierra Leone, Panama [NAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

2009003 (ICCAT)

GUNUAR MELYAN 21

Tuntematon

IOTC, ICCAT

7322926

HEAVY SEA [CCAMLR] / HEAVY SEAS [SEAFO]

(DUERO/KETA)

Panama

CCAMLR, SEAFO

201000004 (ICCAT)

HOOM XIANG 11

Tuntematon (aiempi lippuvaltio: Malesia)

IOTC, ICCAT

7322897

HUANG HE 22 [CCAMLR] / SIMA QIAN BARU 22 [SEAFO] (SIMA QIAN BARU 22, CORVUS [CCAMLR] / CORVUS, GALAXY [SEAFO])

Tansania (aiemmat lippuvaltiot: Pohjois-Korea (DPRK), Panama)

CCAMLR, SEAFO

7332218

IANNIS 1

Panama [NAFO, SEAFO] /Tuntematon [NEAFC]

NEAFC, NAFO, SEAFO

 

JINN FENG TSAIR No 1

Taiwan

WCPFC

9505 (IATTC)

JYI LIH 88

Tuntematon

IATTC

7905443

KOOSHA 4

Iran (aiempi lippuvaltio: Espanja)

CCAMLR

6905408

KUKO (TYPHOON-1, RUBIN [CCAMLR]/ TYPHOON-1, ARTIC RANGER [SEAFO])

Tuntematon (aiemmat lippuvaltiot: Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

9037537

LANA (ZEUS/TRITON-1)

Tuntematon (aiemmat lippuvaltiot: Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

20060007 (ICCAT)

LILA NO. 10

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Panama)

ICCAT

7388267

LIMPOPO (ROSS/ALOS)

Tuntematon (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Togo, Ghana)

CCAMLR, SEAFO

20040007 (ICCAT)

MADURA 2

Tuntematon

ICCAT

20040008 (ICCAT)

MADURA 3

Tuntematon

ICCAT

7325746

MAINE (MAPOSA NOVENO, GUINESPA I [SEAFO])

Guinean tasavalta (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

20110001 (ICCAT)

MAR CANTABRICO

Bolivia

ICCAT

20060002 (ICCAT)

MARIA

Tuntematon

ICCAT

9435 (IATTC) / 20110002 (ICCAT)

MARTA LUCIA R

Kolumbia

IATTC, ICCAT

20060005 (ICCAT)

MELILLA NO. 101

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Panama)

ICCAT

20060004 (ICCAT)

MELILLA NO. 103

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Panama)

ICCAT

7385174

MURTOSA

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Togo [NAFO]/ Portugali [SEAFO])

NEAFC, NAFO, SEAFO

14613 (IATTC) 20110003 (ICCAT)

NEPTUNE

Georgia

IATTC, ICCAT, WCPFC,

20060003 (ICCAT)

No. 101 GLORIA (GOLDEN LAKE)

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Panama)

ICCAT

20060008 (ICCAT)

No. 2 CHOYU

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Honduras)

ICCAT

20060011 (ICCAT)

No. 3 CHOYU

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Honduras)

ICCAT

9230658

NORTH OCEAN (BOSTON/BOSTON-1)

Kiina (aiemmat lippuvaltiot: Georgia, Venäjä)

SEAFO

20040006 (ICCAT)

OCEAN DIAMOND

Tuntematon

ICCAT

7826233

OCEAN LION

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Päiväntasaajan Guinea)

IOTC, ICCAT

11369 (IATTC) /

ORCA

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Belize)

IATTC

20060012 (ICCAT)

ORIENTE NO. 7

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Honduras)

ICCAT

5062479

PERLON [CCAMLR)/ CHERNE [SEAFO] (CHERNE, BIGARO, [CCAMLR] / BIGARO, LUGALPESCA [SEAFO])

Tuntematon (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Mongolia, Togo)

CCAMLR, SEAFO

8713392

PION [CCAMLR]/ THE BIRD [SEAFO]

(THE BIRD, CHU LIN [CCAMLR] / (ULYSES, GALE [SEAFO])

Honduras [CCAMLR] / Tuntematon [SEAFO] (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Mongolia, Togo [CCAMLR] / Päiväntasaajan Guinea, Uruguay [SEAFO]

CCAMLR, SEAFO

6607666

RAY [CCAMLR]/ KILY [SEAFO] (KILY, CONSTANT [CCAMLR] / CONSTANT, ISLA GRACIOSA [SEAFO])

Belize (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Mongolia, Päiväntasaajan Guinea)

CCAMLR, SEAFO

6706084

RED (KABOU)

Panama (aiempi lippuvaltio: Guinean tasavalta (Conakry)

NEAFC, NAFO, SEAFO

95 (IATTC) /

REYMAR 6

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Belize)

IATTC

6803961

SEABULL 22

(CARMELA /GOLD DRAGON)

Nigeria (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Togo, Päiväntasaajan Guinea)

CCAMLR, SEAFO

200800004 (ICCAT)

SHARON 1 (MANARA I/ POSEIDON)

Tuntematon (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Libya, Yhdistynyt kuningaskunta)

ICCAT

20050001 (ICCAT)

SOUTHERN STAR 136 (HSIANG CHANG)

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Saint Vincent ja Grenadiinit)

ICCAT

9405 (IATTC)

TA FU 1

Tuntematon

IATTC

6818930

TCHAW (INCA, VIKING [CCAMLR]/REX, AROSA CUARTO [SEAFO])

Tuntematon (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Togo, Seychellit)

CCAMLR, SEAFO

13568 (IATTC)

TCHING YE No. 6

Tuntematon (viimeisimmät tiedossa olevat lippuvaltiot: Panama, Belize)

IATTC

129 (IATTC)

WEN TENG No. 688

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Belize)

IATTC

9230672

WEST OCEAN (KIEV/DARVIN)

Kiina (aiemmat lippuvaltiot: Georgia, Venäjä)

SEAFO

9319856

HUIQUAN (WUTAISHAN ANHUI 44)[CCAMLR]/YANGZI HUA 44 [SEAFO]

(YANGZI HUA 44, TROSKY [CCAMLR]/TROSKY, JIAN HUAN [SEAFO])

Tansania [CCAMLR]/Tuntematon [SEAFO] (aiemmat lippuvaltiot: Mongolia, Namibia)

CCAMLR, SEAFO

9042001

SHAANXI HENAN 33 (XIONG NU BARU 33 DRACO-1, LIBERTY [CCAMLR]/ DRACO-1, CARRAN [SEAFO])

Tansania (aiemmat lippuvaltiot: Pohjois-Korea (DPRK) Panama

CCAMLR, SEAFO

 

YU FONG 168

Taiwan

WCPFC

2009002 (ICCAT)

YU MAAN WON

Tuntematon (viimeisin tiedossa oleva lippuvaltio: Georgia)

IOTC, ICCAT

7321374

YUCATAN BASIN [NEAFC, SEAFO]/ YUCUTAN BASIN [NAFO] (ENXEMBRE/FONTE NOVA)

Panama (aiempi lippuvaltio: Marokko)

NEAFC, NAFO, SEAFO


(1)  Kansainvälinen merenkulkujärjestö

(2)  Lisätietoja saa alueellisten kalastuksenhoitojärjestöjen internetsivuilta.”