9.11.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 310/31


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 1045/2012,

annettu 8 päivänä marraskuuta 2012,

yleisessä tullietuusjärjestelmässä käytettävästä asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 vahvistetuista alkuperäsäännöistä poikkeamisesta El Salvadorin erityistilanteen huomioon ottamiseksi tiettyjen unioniin vietävien kalastustuotteiden osalta

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 (1) ja erityisesti sen 247 artiklan,

ottaa huomioon tietyistä yhteisön tullikoodeksista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2913/92 soveltamista koskevista säännöksistä 2 päivänä heinäkuuta 1993 annetun komission asetuksen (ETY) N:o 2454/93 (2) ja erityisesti sen 89 artiklan 1 kohdan b alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Unioni myönsi yleisen tullietuusjärjestelmän soveltamisesta annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 732/2008 (3) yleisiä tullietuuksia El Salvadorille.

(2)

Asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 vahvistetaan yleisessä tullietuusjärjestelmässä, jäljempänä ’GSP-järjestelmä’, käytettävä alkuperätuotteiden käsitteen määritelmä. Mainitun asetuksen 89 artiklassa säädetään kyseisen määritelmän poikkeuksesta, joka voidaan myöntää GSP-järjestelmän edunsaajamaille.

(3)

El Salvador toimitti 30 päivänä maaliskuuta 2012 päivätyllä kirjeellä hakemuksen saada poiketa GSP-järjestelmän alkuperäsäännöistä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 89 artiklan mukaisesti. El Salvador toimitti hakemuksensa tueksi lisätietoja 20 päivänä kesäkuuta 2012 ja 30 päivänä heinäkuuta 2012 päivätyillä kirjeillä.

(4)

Hakemus koskee 4 000 tonnin vuotuista kokonaismäärää CN-koodin 1604 14 16 keitettyjä, jäädytettyjä ja tyhjöpakattuja tonnikalafileitä (ns. ”loins”), jäljempänä ’tonnikalafileet’, 1 päivän heinäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 2012 välisenä aikana.

(5)

Hakemuksesta käy ilmi, että ilman poikkeusta El Salvadorin kalanjalostusteollisuuden mahdollisuudet jatkaa tullietuuskohteluun oikeutettujen tonnikalafileiden vientiä heikkenisivät huomattavasti.

(6)

Poikkeus on sen vuoksi tarpeen, jotta El Salvador saisi riittävästi aikaa valmistella kalanjalostusteollisuuttaan noudattamaan etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän hankkimista koskevia sääntöjä tonnikalafileiden osalta. Riittävä aika tarvitaan, jotta El Salvadorin hallitus ja jalostusteollisuus voisivat varmistaa, että maassa saadaan riittävästi alkuperätonnikalaa.

(7)

Nykyiset toimitusvirrat ja tuotantomallit huomioon ottaen poikkeus olisi myönnettävä vuotuiselle 1 975 tonnin määrälle CN-koodin ex 1604 14 16 tonnikalafileitä. Jotta varmistetaan, että tilapäinen poikkeus on voimassa vain siihen asti, kun El Salvador voi alkaa noudattaa etuuskohteluun oikeuttavan alkuperän hankkimista koskevia sääntöjä tonnikalafileiden osalta, poikkeus olisi myönnettävä 1 päivän tammikuuta 2012 ja 30 päivän kesäkuuta 2013 väliseksi ajaksi. Vuoden 2013 kiintiömäärä olisi määriteltävä suhteessa poikkeuksen voimassaoloaikaan. Näin ollen kiintiömääräksi olisi vahvistettava 1 975 tonnia vuonna 2012 ja 987,5 tonnia vuonna 2013.

(8)

Jotta varmistetaan tullietuuskohteluun oikeutetun jalostetun kalan viennin jatkuminen El Salvadorista unioniin, poikkeuksen olisi tultava voimaan takautuvasti 1 päivänä tammikuuta 2012.

(9)

Jotta poikkeusta voitaisiin soveltaa CN-koodin ex 1604 14 16 tonnikalafileisiin, on aiheellista selkeyden vuoksi vahvistaa nimenomaisesti, että mainittujen tonnikalafileiden valmistuksessa saa ei-alkuperäaineksina käyttää ainoastaan HS-nimikkeen 0302 tai 0303 tonnikalaa.

(10)

Asetuksessa (ETY) N:o 2454/93 vahvistetaan tariffikiintiöiden hallinnointia koskevat säännöt. El Salvadorin viranomaisten, unionin tulliviranomaisten ja komission välisenä tiiviinä yhteistyönä toteutettavan tehokkaan hallinnoinnin varmistamiseksi kyseisiä sääntöjä olisi soveltuvin osin sovellettava tällä asetuksella myönnettävän poikkeuksen nojalla tuotaviin määriin.

(11)

Jotta poikkeuksen tehokkuutta voitaisiin seurata tehokkaammin, on tarpeen säätää El Salvadorin viranomaisille asetettavasta velvoitteesta antaa myönnettyjen A-alkuperätodistusten sisältämät tiedot komissiolle tiedoksi säännöllisesti.

(12)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tullikoodeksikomitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (ETY) N:o 2454/93 72, 73 ja 75–79 artiklassa säädetään, El Salvadorissa HS-nimikkeen 0302 tai 0303 ei-alkuperätonnikalasta tuotettuja CN-koodin ex 1604 14 16 keitettyjä, jäädytettyjä ja tyhjöpakattuja tonnikalafileitä (ns. ”loins”) on pidettävä El Salvadorin alkuperätuotteina tämän asetuksen 2, 3 ja 4 artiklassa vahvistettujen ehtojen mukaisesti.

2 artikla

Edellä 1 artiklassa säädettyä poikkeusta sovelletaan El Salvadorista vietyihin tai vietäviin tuotteisiin, jotka on luovutettu tai luovutetaan vapaaseen liikkeeseen unionissa 1 päivän tammikuuta 2012 ja 30 päivän kesäkuuta 2013 välisenä aikana ja joiden määrä ei ylitä tämän asetuksen liitteessä vahvistettuja määriä.

3 artikla

Tämän asetuksen liitteessä vahvistettavia määriä hallinnoidaan asetuksen (ETY) N:o 2454/93 308 a, 308 b artiklan ja 308 c artiklan mukaisesti.

4 artikla

El Salvadorin tulliviranomaisten on toteutettava tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen 1 artiklassa tarkoitettujen tuotteiden vientimäärien valvonnan.

El Salvadorin toimivaltaisten viranomaisten tämän asetuksen nojalla antamien A-alkuperätodistusten 4 kohdassa on oltava toinen seuraavista maininnoista:

”Derogation – Commission Implementing Regulation (EU) No …/2012”;

”Excepción – Reglamento de Ejecución (UE) no …/2012 de la Comisión”.

El Salvadorin toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava komissiolle kutakin kalenterineljännestä seuraavan kuukauden loppuun mennessä neljännesvuosittainen ilmoitus määristä, joille on annettu A-alkuperätodistukset tämän asetuksen nojalla, sekä näiden todistusten sarjanumerot.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2012.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1.

(2)  EYVL L 253, 11.10.1993, s. 1.

(3)  EUVL L 211, 6.8.2008, s. 1.


LIITE

Järjestysnumero

CN-koodi

Tavaran kuvaus

Ajanjakso

Määrä

(tonnia, nettopaino)

09.1629

ex 1604 14 16

Keitetyt, jäädytetyt ja tyhjöpakatut tonnikalafileet (ns. ”loins”)

1.1.2012–31.12.2012

1 975

1.1.2013–30.6.2013

987,5