19.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 252/17


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 841/2012,

annettu 18 päivänä syyskuuta 2012,

Lactobacillus plantarumin (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarumin (NCIMB 30148) hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle. Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 7 kohdassa sekä sen 10 artiklan 1–4 kohdassa vahvistetaan erityissäännökset sellaisten tuotteiden arviointia varten, joita käytettiin unionissa säilörehun lisäaineina asetuksen soveltamisen alkamisajankohtana.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 1 kohdan b alakohdan ja 7 artiklan mukaisesti mikro-organismit Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) merkittiin olemassa olevina tuotteina rehun lisäaineita koskevaan yhteisön rekisteriin, jossa ne kuuluvat funktionaaliseen ryhmään ”säilörehun lisäaineet”, käytettäväksi kaikille eläinlajeille.

(3)

Mikro-organismien Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) hyväksymisestä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina jätettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdan sekä sen 7 artiklan mukaisesti hakemukset, joissa pyydettiin kyseisten lisäaineiden luokittelua luokkaan ”teknologiset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”säilörehun lisäaineet”. Hakemusten mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(4)

Hakemukset koskevat mikro-organismien Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) hyväksymistä kaikkien eläinlajien rehun lisäaineina, jotka luokitellaan lisäaineluokkaan ”teknologiset lisäaineet”.

(5)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 13 päivänä joulukuuta 2011 antamassaan lausunnossa (2), että mikro-organismit Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) eivät ehdotetuissa käyttöolosuhteissa vaikuta haitallisesti eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen eivätkä ympäristöön ja että niillä pystytään parantamaan kaikista rehukasveista tehtävän säilörehun tuotantoa, koska ne lisäävät kuiva-aineen säilyvyyttä ja vähentävät proteiinin hajoamista. Elintarviketurvallisuusviranomainen myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla lisäaineet määritetään rehusta.

(6)

Mikro-organismien Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi kyseisten mikro-organismien käyttö tämän asetuksen liitteissä kuvatulla tavalla olisi hyväksyttävä.

(7)

Koska mikro-organismien Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) ja Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) hyväksymisen edellytyksiin tehdään muutoksia ja koska ei ole olemassa suoria välittömiä vaikutuksia turvallisuuteen, tulisi asianomaisille osapuolille sallia kohtuullisesti aikaa valmistautua täyttämään hyväksymisestä johtuvat uudet vaatimukset. Lisäksi on aiheellista sallia siirtymäaika, jotta kyseisten mikro-organismien ja niitä sisältävän rehun olemassa olevat varastot voidaan käyttää loppuun.

(8)

Toimijoille on suhteeton rasitus muokata useaan otteeseen ja yhtäkkiä niiden rehujen pakkausmerkintöjä, jotka sisältävät eri lisäaineita, jotka on hyväksytty eri ajankohtina asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklan 2 kohdassa vahvistetun menettelyn mukaisesti ja joiden osalta on noudatettava uusia pakkausmerkintäsääntöjä. Sen vuoksi on aiheellista vähentää toimijoille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta säätämällä siirtymäaika, joka mahdollistaa sujuvan siirtymisen uusiin pakkausmerkintöihin.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”teknologiset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”säilörehun lisäaineet” kuuluva, liitteessä I tarkoitettu mikro-organismi eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”teknologiset lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”säilörehun lisäaineet” kuuluva, liitteessä II tarkoitettu mikro-organismi eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

3 artikla

Merkintävaatimukset

Edellä 1 ja 2 artiklassa tarkoitettuja mikro-organismeja sisältävä rehu on varustettava tämän asetuksen mukaisilla pakkausmerkinnöillä viimeistään 19 päivänä toukokuuta 2013.

Sen sijaan sellaista 1 ja 2 artiklassa tarkoitettuja mikro-organismeja sisältävää rehua, jonka pakkausmerkinnät on tehty aiempien hyväksynnän edellytysten mukaisesti ennen 19 päivää toukokuuta 2013, saa edelleen saattaa markkinoille, kunnes varastot on käytetty loppuun.

4 artikla

Siirtymätoimenpiteet

Edellä 1 ja 2 artiklassa tarkoitettujen mikro-organismien ja niitä sisältävän rehun markkinoille saattamista ja käyttöä voidaan jatkaa aiempien hyväksynnän edellytysten mukaisesti, kunnes tämän asetuksen voimaantulopäivänä olemassa olevat varastot on käytetty loppuun.

5 artikla

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä marraskuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EFSA Journal 2012; 10(1):2529.


LIITE I

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg tuoretta ainesta

Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: säilörehun lisäaineet.

1k20713

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 41028)

 

Lisäaineen koostumus:

Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028) -valmiste, joka sisältää vähintään 7 × 1010 PMY/g lisäainetta

 

Vaikuttavan aineen ominaispiirteiden kuvaus:

Lactobacillus plantarum (NCIMB 41028)

 

Analyysimenetelmä  (1)

 

Lukumäärän määritys rehun lisäaineessa: pintaviljelymenetelmä (EN 15787)

 

Tunnistetiedot: pulssikenttäelektroforeesigenotyypitys (PFGE)

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpö-tila ja -aika.

2.

Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien kanssa säilörehun lisäaineena: 1 × 109 PMY/kg tuoretta ainesta.

3.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on suositeltavaa käyttää hengityssuojaa sekä käsineitä.

19. marraskuuta 2022.


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


LIITE II

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

PMY/kg tuoretta ainesta

Luokka: teknologiset lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: säilörehun lisäaineet.

1k20714

Lactobacillus plantarum

(NCIMB 30148)

 

Lisäaineen koostumus:

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148) -valmiste, joka sisältää vähintään 7 × 1010 PMY/g lisäainetta

 

Vaikuttavan aineen ominaispiirteiden kuvaus:

Lactobacillus plantarum (NCIMB 30148)

 

Analyysimenetelmä  (1)

 

Lukumäärän määritys rehun lisäaineessa: pintaviljelymenetelmä (EN 15787)

 

Tunnistetiedot: pulssikenttäelektroforeesigenotyypitys (PFGE)

Kaikki eläinlajit

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpö-tila ja -aika.

2.

Lisäaineen vähimmäisannos, kun sitä ei käytetä yhdessä muiden mikro-organismien kanssa säilörehun lisäaineena: 1 × 109 PMY/kg tuoretta ainesta.

3.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on suositeltavaa käyttää hengityssuojaa sekä käsineitä.

19. marraskuuta 2022


(1)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.