19.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 252/14


KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) N:o 840/2012,

annettu 18 päivänä syyskuuta 2012,

Schizosaccharomyces pomben (ATCC 5233) tuottaman 6-fytaasin (EC 3.1.3.26) hyväksymisestä kaikkien lihantuotantoa varten kasvatettavien siipikarjalajien, lukuun ottamatta broilereiden, lihakalkkunoiden ja liha-ankkojen, sekä kaikkien munivien siipikarjalajien, lukuun ottamatta munivien kanojen, rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Danisco Animal Nutrition)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Schizosaccharomyces pomben (ATCC 5233) tuottaman 6-fytaasin (EC 3.1.3.26) hyväksymistä varten jätettiin hakemus asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti. Hakemuksen mukana toimitettiin asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee Schizosaccharomyces pomben (ATCC 5233) tuottaman 6-fytaasin (EC 3.1.3.26) hyväksymistä kaikkien lihantuotantoa varten kasvatettavien siipikarjalajien, lukuun ottamatta broilereiden, lihakalkkunoiden ja liha-ankkojen, sekä kaikkien munivien siipikarjalajien, lukuun ottamatta munivien kanojen, rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

6-fytaasi EC 3.1.3.26 -valmisteiden käyttö broilereiden, lihakalkkunoiden, munivien kanojen, (vieroitettujen) porsaiden, liha-ankkojen, lihasikojen ja emakoiden ruokinnassa hyväksyttiin kymmeneksi vuodeksi komission asetuksilla (EY) N:o 785/2007 (2) ja (EY) N:o 379/2009 (3).

(5)

Hakemuksen, joka koskee Schizosaccharomyces pomben (ATCC 5233) tuottaman 6-fytaasin (EC 3.1.3.26) hyväksymistä kaikkien lihantuotantoa varten kasvatettavien siipikarjalajien, lukuun ottamatta broilereiden, lihakalkkunoiden ja liha-ankkojen, sekä kaikkien munivien siipikarjalajien, lukuun ottamatta munivien kanojen, ruokinnassa, tueksi on toimitettu uusia tietoja. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi 7 päivänä maaliskuuta 2012 antamassaan lausunnossa (4), että Schizosaccharomyces pomben (ATCC 5233) tuottamalla 6-fytaasilla (EC 3.1.3.26) ei ehdotetuissa käyttöolosuhteissa ole haitallista vaikutusta eläinten tai ihmisten terveyteen eikä ympäristöön ja että sen käyttö voi parantaa fosforin hyväksikäyttöä kaikilla kohdelajeilla. Elintarviketurvallisuusviranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Elintarviketurvallisuusviranomainen myös vahvisti asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun vertailulaboratorion toimittaman raportin analyysimenetelmästä, jolla rehun lisäaine määritellään rehusta.

(6)

Schizosaccharomyces pomben (ATCC 5233) tuottaman 6-fytaasin (EC 3.1.3.26) arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksynnän edellytykset täyttyvät. Näin ollen kyseisen valmisteen käyttö olisi hyväksyttävä tämän asetuksen liitteessä esitetyn mukaisesti.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”ruuansulatusta edistävät aineet” kuuluva, liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten ruokinnassa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29.

(2)  EUVL L 175, 5.7.2007, s. 5.

(3)  EUVL L 116, 9.5.2009, s. 6.

(4)  EFSA Journal 2012; 10(3):2619.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Luokka: eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: ruuansulatusta edistävät aineet

4a1640

Danisco Animal Nutrition (oikeussubjekti: Danisco (UK) Limited)

6-fytaasi EC 3.1.3.26

 

Lisäaineen koostumus:

Schizosaccharomyces pomben (ATCC 5233) tuottama 6-fytaasivalmiste (EC 3.1.3.26), jonka vähimmäisaktiivisuus on:

Nestemäisenä ja kiinteänä: 5 000 FTU/g (1)

 

Vaikuttavan aineen ominaispiirteiden kuvaus:

Schizosaccharomyces pomben (ATCC 5233) tuottama 6-fytaasi (EC 3.1.3.26)

 

Analyysimenetelmä  (2):

 

6-fytaasin (EC 3.1.3.26) määrittäminen rehun lisäaineesta: kolorimetrinen menetelmä, jossa kvantitoidaan entsyymin natriumfytaatista vapauttama epäorgaaninen fosfaatti.

 

6-fytaasin (EC 3.1.3.26) määrittäminen esiseoksista ja rehusta: EN ISO 30024: kolorimetrinen menetelmä, jossa kvantitoidaan entsyymin natriumfytaatista vapauttama epäorgaaninen fosfaatti (lämpökäsitellyllä sämpyläjauholla laimentamisen jälkeen).

Kaikki lihantuotantoa varten kasvatettavat siipikarjalajit, lukuun ottamatta broilereita, lihakalkkunoita ja lihaankkoja.

250 FTU

 

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilius rehua rakeistettaessa.

2.

Käytetään rehuseoksissa, jotka sisältävät yli 0,23 % fytiiniin sitoutunutta fosforia.

3.

Suositeltava enimmäisannostus: 1 000 FTU/kg täysrehua.

4.

Turvallisuus: käsittelyn aikana on käytettävä hengityssuojaa sekä suojalaseja ja -käsineitä.

9. lokakuuta 2022

Kaikki munivat siipikarjalajit, lukuun ottamatta munivia kanoja.

150 FTU


(1)  1 FTU on entsyymimäärä, joka vapauttaa natriumfytaattisubstraatista 1 mikromoolin epäorgaanista fosfaattia minuutissa (pH 5,5, 37 °C).

(2)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta vertailulaboratorion osoitteesta: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx