19.9.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 252/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 835/2012,

annettu 18 päivänä syyskuuta 2012,

kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta (kadmium)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH), Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta, direktiivin 1999/45/EY muuttamisesta sekä neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93, komission asetuksen (EY) N:o 1488/94, neuvoston direktiivin 76/769/ETY ja komission direktiivien 91/155/ETY, 93/67/ETY, 93/105/EY ja 2000/21/EY kumoamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (1) ja erityisesti sen 131 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (REACH) liitteen XVII muuttamisesta (kadmium) 20 päivänä toukokuuta 2011 annetulla komission asetuksella (EU) N:o 494/2011 (2) muutettiin kadmium- ja kadmiumoksidiyhdisteitä koskevien rajoitusten soveltamisalaa ottamalla käyttöön juottopuikkoja ja koruja koskevia säännöksiä riskinarvioinnin ja riskien vähentämisstrategioiden mukaisesti (3).

(2)

Lisäksi asetuksella (EU) N:o 494/2011 laajennetaan olemassa oleva kadmiumin ja kadmiumyhdisteiden käyttörajoitus synteettisissä orgaanisissa polymeereissä (muovimateriaaleissa) koskemaan kaikkia muovimateriaaleja, mutta myönnetään poikkeus kadmiumia sisältävän kierrätetyn PVC:n käytölle tiettyjen rakennustuotteiden valmistuksessa. Tämä poikkeus myönnettiin ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisia riskinhallintatoimia käsittelevässä ad hoc -asiantuntijakokouksessa käydyt keskustelut sekä tulokset tammikuussa 2010 julkaistusta selvityksestä, joka käsitteli kadmiumin markkinoille saattamista ja sen käyttöä koruissa, kovajuotteissa ja PVC:ssä koskevien rajoitusten mahdollisen päivityksen sosioekonomisia vaikutuksia (”Socio-Economic Impact of a Potential Update of the Restrictions on the Marketing and Use of Cadmium in jewelleries, brazing alloys and PVC”) (4). Lisäksi kaikista rajoituksen näkökohdista kuultiin asetuksen (EY) N:o 1907/2006 täytäntöönpanosta vastaavia jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia ja sidosryhmiä.

(3)

Asetuksen (EU) N:o 494/2011 hyväksymisen jälkeen komissio sai tietoja kadmiumpigmenttien käytöstä tietyntyyppisissä muovimateriaaleissa; tällaista käyttöä rajoitettiin ensimmäisen kerran asetuksella (EU) N:o 494/2011, ja siinä kadmiumyhdisteiden käytölle ei näytä olevan soveltuvia vaihtoehtoja; rajallisesta kuulemisesta aiheutuneiden poikkeuksellisten olosuhteiden vuoksi lisäarviointi on nyt aiheellinen.

(4)

Neuvoston 25 päivänä tammikuuta 1988 antamassa päätöslauselmassa peräänkuulutetaan yleistä strategiaa kadmiumin aiheuttaman ympäristön saastumisen torjumiseksi ja eritystoimenpiteitä, joilla rajoitetaan kadmiumin käyttöä ja kannustetaan kehittämään uusia vaihtoehtoja kadmiumin käytölle pigmenteissä ja stabilointiaineissa sekä kadmioinnille, ja kehotetaan rajoittamaan kadmiumin käyttö tapauksiin, joissa soveltuvia vaihtoehtoja ei ole.

(5)

Komissio pyytää REACH-asetuksen 69 artiklan mukaisesti Euroopan kemikaalivirastoa laatimaan liitteen XV vaatimusten mukaisen asiakirja-aineiston kadmiumin ja kadmiumyhdisteiden sellaisesta käytöstä kyseisen tyyppisissä muovimateriaaleissa, jota rajoitettiin ensimmäisen kerran asetuksella (EU) N:o 494/2011, ottaen täysimääräisesti huomioon neuvoston 25 päivänä tammikuuta 1988 antaman päätöslauselman.

(6)

Kunnes rajoitusmenettely on saatu päätökseen, kadmiumin ja sen yhdisteiden käyttörajoitukset olisi rajattava muovimateriaalityyppeihin, jotka on lueteltu liitteen XVII nimikkeessä 23 ennen asetuksen (EU) N:o 494/2011 hyväksymistä.

(7)

Oikeusvarmuuden vuoksi tätä asetusta olisi sovellettava 10 päivästä joulukuuta 2011.

(8)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 133 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liite XVII tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 10 päivästä joulukuuta 2011.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä syyskuuta 2012.

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.

(2)  EUVL L 134, 21.5.2011, s. 2.

(3)  EUVL C 149, 14.6.2008, s. 6.

(4)  http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/files/markrestr/study-cadmium_en.pdf


LIITE

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä XVII oleva taulukko, jossa esitetään aineiden, aineryhmien ja seosten nimitys ja rajoitusehdot, seuraavasti:

1)

Korvataan nimikkeen 23 toisessa sarakkeessa olevan 1 kohdan ensimmäinen ja toinen alakohta seuraavasti:

 

”1.

Ei saa käyttää seoksissa ja esineissä, jotka on valmistettu seuraavista synteettisistä orgaanisista polymeereistä, jäljempänä ’muovimateriaali’:

vinyylikloridien polymeerit ja kopolymeerit (PVC) [3904 10] [3904 21]

polyuretaani (PUR) [3909 50]

pientiheyspolyeteeni (LDPE), poikkeuksena pientiheyspolyeteeni, jota käytetään värjätyn väkevöitteen valmistukseen [3901 10]

selluloosa-asetaatti (CA) [3912 11]

selluloosa-asetaattibutyraatti (CAB) [3912 11]

epoksihartsit [3907 30]

melamiiniformaldehydihartsit (MF) [3909 20]

ureaformaldehydihartsit (UF) [3909 10]

tyydyttymättömät polyesterit (UP) [3907 91]

polyetyleenitereftalaatti (PET) [3907 60]

polybutyleenitereftalaatti (PBT)

kirkas peruspolystyreeni [3903 11]

akryylinitriilimetyylimetakrylaatti (AMMA)

siloitettu polyetyleeni (VPE)

iskunkestävä polystyreeni

polypropyleeni (PP) [3902 10]

Edellä lueteltuja muovimateriaalista valmistettuja seoksia ja esineitä ei saa saattaa markkinoille, jos kadmiumpitoisuus (ilmaistuna metallisena kadmiumina) on vähintään 0,01 painoprosenttia muovimateriaalista.”

2)

Lisätään nimikkeen 23 toisessa sarakkeessa olevaan 1 kohtaan alakohta seuraavasti:

 

”Viimeistään 19 päivänä marraskuuta 2012 komissio pyytää 69 artiklan mukaisesti Euroopan kemikaalivirastoa laatimaan liitteen XV vaatimusten mukaisen asiakirja-aineiston arvioidakseen, pitäisikö kadmiumin ja sen yhdisteiden käyttöä muissa kuin 1 alakohdassa luetelluissa muovimateriaaleissa rajoittaa.”