17.8.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 219/5


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 744/2012,

annettu 16 päivänä elokuuta 2012,

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY liitteiden I ja II muuttamisesta siltä osin kuin on kyse arseenin, fluorin, lyijyn, elohopean, endosulfaanin, dioksiinien, Ambrosia spp:n, diklatsuriilin ja lasalosidinatrium A:n enimmäispitoisuuksista sekä dioksiinien toimintarajoista

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon haitallisista aineista eläinten rehuissa 7 päivänä toukokuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/32/EY (1) ja erityisesti sen 8 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 2002/32/EY kielletään sellaisten rehuksi tarkoitettujen tuotteiden käyttö, joissa haitallisten aineiden pitoisuus ylittää kyseisen direktiivin liitteessä I säädetyt enimmäispitoisuudet. Direktiivin liitteessä II vahvistetaan toimintarajat, joiden ylittyessä käynnistetään tutkimukset, jos kyseisten aineiden pitoisuudet ovat kohonneet.

(2)

Rehuaineelle kalsiumkarbonaatti on vahvistettu korkeammat arseenin, fluorin, lyijyn ja elohopean enimmäispitoisuudet ja rehuaineelle magnesiumoksidi korkeammat arseenin ja fluorin enimmäispitoisuudet, mutta ei rehuaineelle kalsium- ja magnesiumkarbonaatti, joka on kalsium- ja magnesiumkarbonaatin luonnossa esiintyvä seos. Johdonmukaisuuden vuoksi on aiheellista yhdenmukaistaa rehuaineen kalsium- ja magnesiumkarbonaatti sisältämän arseenin, fluorin, lyijyn ja elohopean enimmäispitoisuudet kalsiumkarbonaatin nykyisten enimmäispitoisuuksien kanssa.

(3)

Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’elintarviketurvallisuusviranomainen’, totesi dikuparikloriditrihydroksidin (kupari(III)kloridi, TBCC) turvallisuudesta ja tehokkuudesta rehun lisäaineena antamassaan tieteellisessä lausunnossa (2), että olisi aiheellista vahvistaa tämän lisäaineen sisältämälle arseenille sama enimmäispitoisuus kuin kupari(II)sulfaattipentahydraatin ja kupari(II)karbonaatin sisältämälle arseenille. On aiheellista muuttaa dikuparikloriditrihydroksidin sisältämän arseenin enimmäispitoisuutta.

(4)

Lemmikkieläinten tiettyjen rehuseosten rehuaineksena on suurelta osin kalaa, muita vesieläimiä ja niistä johdettuja tuotteita ja/tai merileväjauhoa. Näiden rehujen kokonaisarseenipitoisuus on korkea. Arseeni on kuitenkin kyseisissä rehuaineissa pääosin orgaanisena arseenina eli vähemmän myrkyllisessä muodossa. Sen vuoksi on aiheellista muuttaa arseenin enimmäispitoisuutta, jota sovelletaan lemmikkieläinten täydennys- ja täysrehuun, joka sisältää kalaa, muita vesieläimiä ja niistä johdettuja tuotteita ja/tai merileväjauhoa.

(5)

Kaksi zeoliittimineraalia, natroliitti ja klinoptiloliitti ovat natroliitti-fonoliitin (E566) ja tuliperäisen klinoptiloliitin (E567) aktiivisia ainesosia. Tämän vuoksi on aiheellista soveltaa samoja enimmäispitoisuuksia natroliitti-fonoliitin (E566) ja tuliperäisen klinoptiloliitin (E567) sisältämään lyijyyn.

(6)

Jotta lohikalojen viljelyn kestävyyttä voidaan lisätä, kalaöljyjen käyttö korvataan vähitellen kasviöljyillä. Tällainen korvaaminen, jolla olisi erittäin myönteinen vaikutus meriympäristön kestävyyteen, ei kuitenkaan ole kaikissa tapauksissa mahdollista sen vuoksi, että kalan täysrehun sisältämälle endosulfaanille on asetettu hyvin pieni enimmäispitoisuus. Komission pyynnöstä elintarviketurvallisuusviranomainen on antanut asiasta tieteellisen lausunnon. Kalan sisältämän endosulfaanin myrkyllisyydestä suun kautta tapahtuneen altistuksen jälkeen antamassaan lausunnossa (3) elintarviketurvallisuusviranomainen totesi, että merkittäviä haitallisia vaikutuksia ei havaittu kalassa (merilohessa), joka oli ollut alttiina endosulfaanille, jota avomerihäkeissä oleva rehu sisälsi enintään 0,1 mg/kg, ja vain vähäisiä haitallisia vaikutuksia havaittiin lohessa, joka oli ollut alttiina säiliössä olevan rehun sisältämille nykyistä enimmäispitoisuutta korkeammille pitoisuuksille. Suppeassa tutkimuksessa oli joitakin merkkejä siitä, että niilintilapian altistumisesta säiliössä olevan rehun kautta endosulfaanille aiheutuu haitallisia vaikutuksia. Sen vuoksi on aiheellista esittää korkeampaa enimmäispitoisuutta merilohen täysrehun sisältämälle endosulfaanille, mikä edistäisi kalanviljelyn kestävyyttä ilman, että siitä aiheutuu kalojen ja ihmisten terveydelle haittaa.

(7)

Uusimpien tietojen mukaan elintarviketuotannon sivutuotteena saatavan äyriäisjauhon, jota käytetään 1–3 prosentin pitoisuuksina pääasiassa akvaariokalojen rehussa, dioksiinipitoisuus ylittää nykyisen enimmäispitoisuuden. Jotta kyseistä jauhoa voidaan käyttää rehussa ja elintarvikejätteen määrää vähentää ilman, että eläinten terveyttä ja kansanterveyttä vaarannetaan, on aiheellista nostaa hieman äyriäisjauhon sisältämän dioksiinin enimmäispitoisuutta.

(8)

Direktiivin 2002/32/EY tavoitteena on estää Ambrosia spp:n elinkelpoisten siementen leviäminen ympäristöön. Koska jauhaminen tai murskaaminen tuhoaa siementen itävyyden, jyviä ja siemeniä, joiden Ambrosia spp:n pitoisuudet eivät vastaa vaatimuksia, ei ole tarpeen puhdistaa ennen jauhamista tai murskaamista, jos Ambrosia spp:n siementen ympäristöön leviämisen ehkäisemiseksi kuljetuksen, varastoinnin tai jalostuksen aikana toteutetaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.

(9)

Diklatsuriilin ja lasalosidinatrium A:n osalta, jotka ovat kokkidiostaatteja, on tehtävä muutoksia, jotta otetaan huomioon hyväksynnät, jotka kyseisille aineille on äskettäin myönnetty diklatsuriilin hyväksymisestä helmikanojen rehun lisäaineena (hyväksynnän haltija Janssen Pharmaceutica NV) 23 päivänä helmikuuta 2011 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 169/2011 (4), diklatsuriilin hyväksymisestä lihakalkkunoiden rehun lisäaineena ja asetuksen (EY) N:o 2430/1999 muuttamisesta (hyväksynnän haltija Janssen Pharmaceutica NV) 5 päivänä syyskuuta 2011 annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 888/2011 (5) ja lasalosidinatrium A -valmisteen hyväksymisestä fasaanien, helmikanojen, viiriäisten ja peltopyiden, lukuun ottamatta munivia lintuja, rehun lisäaineeksi (hyväksynnän haltija Alpharma (Belgia) BVBA) 7 päivänä syyskuuta 2011 annetussa komission täytäntöönpanoasetuksessa (EU) N:o 900/2011 (6).

(10)

Koska äyriäisjauhon sisältämän dioksiinin enimmäispitoisuuden nostamista ehdotetaan, on aiheellista, että direktiivin 2002/32/EY liitteessä II säädettyjä äyriäisjauhoon sovellettavia toimintarajoja nostetaan myös.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset, eikä Euroopan parlamentti tai neuvosto ole vastustanut niitä,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 2002/32/EY liitteet I ja II tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 16 päivänä elokuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10.

(2)  EFSA Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP); Scientific Opinion on safety and efficacy of di copper chloride tri hydroxide (tribasic copper chloride, TBCC) as feed additive for all species. EFSA Journal 2011; 9(9):2355. [18 s.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2355. Saatavilla verkossa osoitteessa: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(3)  EFSA Journal 2011; 9(4):2131. Saatavilla verkossa osoitteessa: www.efsa.europa.eu/efsajournal

(4)  EUVL L 49, 24.2.2011, s. 6.

(5)  EUVL L 229, 6.9.2011, s. 9.

(6)  EUVL L 231, 8.9.2011, s. 15.


LIITE

1)

Muutetaan direktiivin 2002/32/EY liite I seuraavasti:

a)

Korvataan I jakson 1 kohta ”Arseeni” seuraavasti:

Haitalliset aineet

Eläinten rehuksi tarkoitetut tuotteet

Enimmäispitoisuus mg/kg (ppm) rehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

”1.

Arseeni (1)

Rehuaineet

2

paitsi:

 

viherjauho, sinimailas- ja apilajauho sekä kuivattu sokerijuurikasjätemassa ja melassit ko. massasta

4

palmukakku

4 (2)

fosfaatit ja kalkkipitoinen merilevä

10

kalsiumkarbonaatti, kalsium- ja magnesiumkarbonaatti (10)

15

magnesiumoksidi ja magnesiumkarbonaatti

20

kala, muut vesieläimet ja niistä johdetut tuotteet

25 (2)

merileväjauho ja merilevästä saadut rehuaineet

40 (2)

Merkkiaineena käytetyt rautahiukkaset

50

Hivenaineyhdisteiden funktionaaliseen ryhmään kuuluvat rehun lisäaineet

30

paitsi:

 

kupari(II)sulfaattipentahydraatti, kupari(II)karbonaatti, dikuparikloriditrihydroksidi

50

sinkkioksidi, mangaani(II)oksidi ja kupari(II)oksidi

100

Täydennysrehut

4

paitsi:

 

kivennäisrehut

12

lemmikkieläinten täydennysrehu, joka sisältää kalaa, muita vesieläimiä ja niistä johdettuja tuotteita ja/tai merileväjauhoa ja merilevästä saatavia muita rehuaineita

10 (2)

Täysrehut

2

paitsi:

 

kalojen ja turkiseläinten täysrehut

10 (2)

lemmikkieläinten täysrehu, joka sisältää kalaa, muita vesieläimiä ja niistä johdettuja tuotteita ja/tai merileväjauhoa ja merilevästä saatavia muita rehuaineita

10 (2)”

b)

Korvataan I jakson 3 kohta ”Fluori”, I jakson 4 kohta ”Lyijy” ja I jakson 5 kohta ”Elohopea” seuraavasti:

Haitalliset aineet

Eläinten rehuksi tarkoitetut tuotteet

Enimmäispitoisuus mg/kg (ppm) rehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

”3.

Fluori (7)

Rehuaineet

150

paitsi:

 

eläinperäiset rehuaineet, paitsi meriäyriäiset kuten krilli

500

meriäyriäiset kuten krilli

3 000

fosfaatit

2 000

kalsiumkarbonaatti, kalsium- ja magnesiumkarbonaatti (10)

350

magnesiumoksidi

600

kalkkipitoinen merilevä

1 000

Vermikuliitti (E561)

3 000

Täydennysrehut:

 

sisältävät ≤ 4 % fosforia (8)

500

sisältävät > 4 % fosforia (8)

125 per 1 % fosforia (8)

Täysrehu

150

paitsi:

 

sikojen täysrehut

100

siipikarjan (kananpoikasia lukuun ottamatta) ja kalojen täysrehut

350

kananpoikasten täysrehut

250

nautakarjan, lampaiden ja vuohien täysrehut

 

- -

imetyksen aikana

30

- -

muu

50

4.

Lyijy

Rehuaineet

10

paitsi:

 

nurmirehu (3)

30

fosfaatit ja kalkkipitoinen merilevä

15

kalsiumkarbonaatti, kalsium- ja magnesiumkarbonaatti (10)

20

hiivat

5

Hivenaineyhdisteiden funktionaaliseen ryhmään kuuluvat rehun lisäaineet

100

paitsi:

 

sinkkioksidi

400

mangaani(II)oksidi, ferrokarbonaatti, kupari(II)karbonaatti.

200

Sidonta-aineiden ja paakkuuntumisenestoaineiden funktionaalisiin ryhmiin kuuluvat rehun lisäaineet

30

paitsi:

 

tuliperäinen klinoptiloliitti, natroliitti-fonoliitti

60

Esiseokset (6)

200

Täydennysrehut

10

paitsi:

 

kivennäisrehut

15

Täysrehut

5

5.

Elohopea (4)

Rehuaineet

0,1

paitsi:

 

kala, muut vesieläimet ja niistä johdetut tuotteet

0,5

kalsiumkarbonaatti, kalsium- ja magnesiumkarbonaatti (10)

0,3

Rehuseokset

0,1

paitsi:

 

kivennäisrehut

0,2

kalojen rehuseokset

0,2

koirien, kissojen ja turkiseläinten rehuseokset

0,3”

c)

Lisätään I jaksoon loppuviite seuraavasti:

”(10)

Kalsium- ja magnesiumkarbonaatilla tarkoitetaan kalsium- ja magnesiumkarbonaattien luonnosta peräisin olevaa seosta sellaisena kuin se kuvataan rehuaineluettelosta 16 päivänä kesäkuuta 2011 annetussa komission asetuksessa (EU) N:o 575/2011 (EYVL L 159, 17.6.2011, s. 25).”

d)

Korvataan IV jakson 6 kohta ”Endosulfaani (alfa- ja beeta-isomeerien ja endosulfaanisulfaatin summa, ilmaistuna endosulfaanina)” seuraavasti:

Haitalliset aineet

Eläinten rehuksi tarkoitetut tuotteet

Enimmäispitoisuus mg/kg (ppm) rehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

”6.

Endosulfaani (alfa- ja beeta-isomeerien ja endosulfaanisulfaatin summa, ilmaistuna endosulfaanina)

Rehuaineet ja rehuseokset

0,1

paitsi:

 

maissi ja sen johdannaisena saadut maissituotteet

0,2

öljynsiemenet ja niiden johdannaisena saadut tuotteet raakaa kasviöljyä lukuun ottamatta

0,5

raaka kasviöljy

1,0

kalojen täysrehut, lukuun ottamatta lohikaloja

0,005

lohikalojen täysrehut

0,05”

e)

Korvataan V jakson 1 kohta ”Dioksiinit (polykloorattujen dibentso-para-dioksiinien (PCDD:t) ja polykloorattujen dibentsofuraanien (PCDF:t) summa) ilmaistuna Maailman terveysjärjestön WHO:n toksisuusekvivalentteina käyttäen WHO:n toksisuusekvivalenssikertoimia (TEF, 2005)” seuraavasti:

Haitalliset aineet

Eläinten rehuksi tarkoitetut tuotteet

Enimmäispitoisuus ng:nä WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (1) rehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

”1.

Dioksiinit (polykloorattujen dibentso-para-dioksiinien (PCDD:t) ja polykloorattujen dibentsofuraanien (PCDF:t) summa) ilmaistuna Maailman terveysjärjestön WHO:n toksisuusekvivalentteina käyttäen WHO:n toksisuusekvivalenssikertoimia (TEF, 2005) (2)

Kasviperäiset rehuaineet

0,75

paitsi:

 

kasviöljyt ja niiden sivutuotteet

0,75

Kivennäisperäiset rehuaineet

0,75

Eläinperäiset rehuaineet:

 

eläinrasva, maito- ja munarasva mukaan luettuina

1,50

muut maaeläimistä saatavat tuotteet, maito ja maitotuotteet sekä munat ja munatuotteet mukaan luettuina

0,75

kalaöljy

5,0

kala, muut vesieläimet ja niistä johdetut tuotteet, lukuun ottamatta kalaöljyä, yli 20 % rasvaa sisältäviä kalaproteiinihydrolysaatteja (3) ja äyriäisjauhoa

1,25

yli 20 % rasvaa sisältävät kalaproteiinihydrolysaatit ja äyriäisjauho

1,75

Sidonta-aineiden ja paakkuuntumisenestoaineiden funktionaaliseen ryhmään kuuluvat rehun lisäaineet kaoliniittisavi, vermikuliitti, natroliitti-fonoliitti, synteettiset kalsiumaluminaatit ja sedimenttialkuperää oleva klinoptiloliitti

0,75

Hivenaineyhdisteiden funktionaaliseen ryhmään kuuluvat rehun lisäaineet

1,0

Esiseokset

1,0

Rehuseokset

0,75

paitsi:

 

lemmikkieläinten ja kalojen rehuseokset

1,75

turkiseläinten rehuseokset

—”

f)

Korvataan VI jakson 11 kohta ”Ambrosia spp:n siemenet” seuraavasti:

Haitalliset aineet

Eläinten rehuksi tarkoitetut tuotteet

Enimmäispitoisuus mg/kg (ppm) rehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

”11.

Ambrosia spp:n siemenet

Rehuaineet (3)

50

paitsi

 

Hirssi (hirssin, Panicum miliaceum L. jyvät) ja durra (durran, Sorghum bicolor (L) Moench s.l. jyvät), joita ei syötetä suoraan eläimille (3)

200

Rehuseokset, jotka sisältävät jauhamattomia jyviä ja siemeniä

50”

g)

Lisätään VI jaksoon alaviite seuraavasti:

”(3)

Jyviä ja siemeniä, jotka sisältävät Ambrosia spp:n siemeniä sellaisina pitoisuuksina, jotka eivät vastaa vaatimuksia, ei ole tarpeen puhdistaa ennen jauhamista tai murskaamista, jos esitetään yksiselitteiset todisteet siitä, että jyvät ja siemenet on tarkoitus jauhaa tai murskata. Ambrosia spp:n siementen ympäristöön leviämisen ehkäisemiseksi kuljetuksen, varastoinnin tai jalostuksen aikana toteutetaan ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä.”

h)

Korvataan VII jakson 2 kohta ”Diklatsuriili” seuraavasti:

Kokkidiostaatit

Eläinten rehuksi tarkoitetut tuotteet (1)

Enimmäispitoisuus mg/kg (ppm) rehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

”2.

Diklatsuriili

Rehuaineet

0,01

Rehuseokset seuraaville eläimille:

 

munivat linnut ja kananuorikot (> 16 viikkoa)

0,01

broileri- ja siitoskaniinit teurastusta edeltävänä ajanjaksona, jolloin diklatsuriilin käyttö on kiellettyä (varoaikana käytettävä rehu)

0,01

muut eläinlajit kuin kananuorikot (< 16 viikkoa), broilerit, helmikanat ja lihakalkkunat

0,03

Esiseokset käytettäviksi rehussa, jossa diklatsuriilin käyttöä ei ole hyväksytty

(2)”

i)

Korvataan VII jakson 4 kohta ”Lasalosidinatrium A” seuraavasti:

Kokkidiostaatit

Eläinten rehuksi tarkoitetut tuotteet (1)

Enimmäispitoisuus mg/kg (ppm) rehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

”4.

Lasalosidinatrium A

Rehuaineet

1,25

Rehuseokset seuraaville eläimille:

 

koirat, vasikat, kaniinit, hevoseläimet, lypsettävät eläimet, munivat linnut, kalkkunat (> 16 viikkoa) ja kananuorikot (> 16 viikkoa)

1,25

broilerit, kananuorikot (< 16 viikkoa) ja kalkkunat (< 16 viikkoa) teurastusta edeltävänä ajanjaksona, jolloin lasalosidinatrium A:n käyttö on kiellettyä (varoaikana käytettävä rehu)

1,25

fasaanit, helmikanat, viiriäiset ja peltopyyt (lukuun ottamatta munivia lintuja) teurastusta edeltävänä ajanjaksona, jolloin lasalosidinatrium A:n käyttö on kiellettyä (varoaikana käytettävä rehu)

1,25

muut eläinlajit

3,75

Esiseokset käytettäviksi rehussa, jossa lasalosidinatrium A:n käyttöä ei ole hyväksytty

(2)”

2)

Korvataan direktiivin 2002/32/EY liitteessä II olevan jakson ”Dioksiinit ja PCB:t” 1 kohta ”Dioksiinit (polykloorattujen dibentso-para-dioksiinien (PCDD:t) ja polykloorattujen dibentsofuraanien (PCDF:t) summa) ilmaistuna Maailman terveysjärjestön WHO:n toksisuusekvivalentteina käyttäen WHO:n toksisuusekvivalenssikertoimia (TEF, 2005)” seuraavasti:

Haitalliset aineet

Eläinten rehuksi tarkoitetut tuotteet

Toimintaraja ng:nä WHO-PCDD/F-TEQ/kg (ppt) (2) rehussa, jonka kosteuspitoisuus on 12 %

Huomautukset ja lisätiedot (esim. suoritettavat tutkimukset)

”1.

Dioksiinit (polykloorattujen dibentso-para-dioksiinien (PCDD:t) ja polykloorattujen dibentsofuraanien (PCDF:t) summa) ilmaistuna Maailman terveysjärjestön WHO:n toksisuusekvivalentteina käyttäen WHO:n toksisuusekvivalenssikertoimia (TEF, 2005) (1)

Kasviperäiset rehuaineet

0,5

(3)

paitsi:

 

 

kasviöljyt ja niiden sivutuotteet

0,5

(3)

Kivennäisperäiset rehuaineet

0,5

(3)

Eläinperäiset rehuaineet:

 

 

eläinrasva, maito- ja munarasva mukaan luettuina

0,75

(3)

muut maaeläimistä saatavat tuotteet, maito ja maitotuotteet sekä munat ja munatuotteet mukaan luettuina

0,5

(3)

kalaöljy

4,0

(4)

kala, muut vesieläimet ja niistä johdetut tuotteet, lukuun ottamatta kalaöljyä ja yli 20 % rasvaa sisältäviä kalaproteiinihydrolysaatteja ja äyriäisjauhoa

0,75

(4)

yli 20 % rasvaa sisältävät kalaproteiinihydrolysaatit ja äyriäisjauho

1,25

(4)

Sidonta-aineiden ja paakkuuntumisenestoaineiden funktionaaliseen ryhmään kuuluvat rehun lisäaineet

0,5

(3)

Hivenaineyhdisteiden funktionaaliseen ryhmään kuuluvat rehun lisäaineet

0,5

(3)

Esiseokset

0,5

(3)

Rehuseokset, paitsi:

0,5

(3)

lemmikkieläinten ja kalojen rehuseokset

1,25

(4)”

turkiseläinten rehuseokset