21.7.2012   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 194/1


KOMISSION ASETUS (EU) N:o 665/2012,

annettu 20 päivänä heinäkuuta 2012,

Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää "henkilöliikenteen telemaattiset sovellukset" koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä annetun asetuksen (EU) N:o 454/2011 muuttamisesta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottaa huomioon rautatiejärjestelmän yhteentoimivuudesta yhteisössä 17 päivänä kesäkuuta 2008 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2008/57/EY (1) ja erityisesti sen 6 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan laajuisen rautatiejärjestelmän osajärjestelmää "henkilöliikenteen telemaattiset sovellukset" koskevasta yhteentoimivuuden teknisestä eritelmästä 5 päivänä toukokuuta 2011 annetun komission asetuksen (EU) N:o 454/2011 (2) 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti Euroopan rautatievirasto on pannut täytäntöön muutoksenhallintaprosessin kyseisen asetuksen liitteessä III tarkoitettujen teknisten asiakirjojen osalta. Sen vuoksi Euroopan rautatievirasto antoi 20 päivänä joulukuuta 2011 suosituksen asetuksen (EU) N:o 454/2011 liitteen III päivittämiseksi, jotta siinä viitattaisiin muutoksenhallintaprosessin mukaisesti muutettuihin teknisiin asiakirjoihin.

(2)

Sen vuoksi asetusta (EU) N:o 454/2011 olisi muutettava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat direktiivin 2008/57/EY 29 artiklan 1 kohdalla perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan komission asetuksen (EU) N:o 454/2011 liite III tämän asetuksen liitteellä.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä heinäkuuta 2012.

Komission puolesta

José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja


(1)  EUVL L 191, 18.7.2008, s. 1.

(2)  EUVL L 123, 12.5.2011, s. 11.


LIITE

”LIITE III

Luettelo tässä Yte:ssä mainituista teknisistä asiakirjoista

Viite

Nimi

B.1. (V1.1.1)

Kansainväliseen tai ulkomaan myyntiin tarkoitettujen tariffitietojen tietokoneistettu luonti ja vaihto – NRT-liput

B.2. (V1.1)

Kansainväliseen tai ulkomaan myyntiin tarkoitettujen tariffitietojen tietokoneistettu luonti ja vaihto – IRT-liput

B.3. (V1.1)

Kansainväliseen tai ulkomaan myyntiin tarkoitettujen tietojen tietokoneistettu luonti ja vaihto – Erikoistarjoukset

B.4. (V1.1.1)

Aikataulutietojen vaihtoa koskevien EDIFACT-viestien toteuttamista koskevat ohjeet

B.5. (V1.1)

Istuma- ja makuupaikkojen sähköinen varaaminen ja matkustusasiakirjojen tuottaminen sähköisesti – Viestien vaihtaminen

B.6. (V1.1)

Istuma- ja makuupaikkojen sähköinen varaaminen ja kuljetusasiakirjojen tuottaminen sähköisesti (RCT2-standardit)

B.7. (V1.1.1)

Kansainvälisten rautatielippujen kotitulostus

B.8. (V1.1)

Rautatieyritysten, rataverkon haltijoiden ja muiden rautatiekuljetusketjussa mukana olevien yhtiöiden standardin mukaiset numerotunnukset

B.9. (V1.1)

Paikkojen standardin mukaiset numerotunnukset

B.10 (V1.1)

Palvelujen varaaminen sähköisesti liikuntarajoitteisille henkilöille - Viestien vaihto

B.30. (V1.1)

Suunnitelma – henkilöliikenteen telemaattisia sovelluksia koskevan YTE:n mukaista rautatieyrityksen / rataverkon haltijan viestintää varten tarvittavien tietueiden luettelo”